<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Program   Zapisy Miejsce   Organizator


Szanowni Państwo: dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO) zaprasza na kolejne z cyklu szkoleń dla praktyków kierujących szkołami,
które odbędzie się w dniu 26 października 2015 r. w godzinach 10:00 - 14:30 w Łodzi w sali konferencyjnej Hotelu Tobaco (ul. Kopernika 64).

Dokumentację szkoły, stanowi zbiór wielu dokumentów, które opisują pracę szkoły w świetle aktualnych przepisów prawa. Dyrektor, pełniąc w szkole różne funkcje, jest zobowiązany do tworzenia licznych dokumentów w obszarach, za które m.in. jako; organ nadzoru pedagogicznego, kierownik zakładu pracy, kierownik budżetowej jednostki organizacyjnej, administrator odpowiada.

Celem spotkania jest uporządkowanie i aktualizacja wiedzy oraz doskonalenie umiejętności w zakresie zapewniającym zgodność działalności szkoły z przepisami prawa.

 

Główne zagadnienia

W programie seminarium planujemy:

  • przegląd obowiązującej w szkole dokumentacji w poszczególnych obszarach jej działalności (organizacji pracy, przebiegu nauczania, pracowniczej, finansowej, BHP) ze wskazaniem aktualnej podstawy prawnej ich posiadania,

  • wskazanie innej dokumentacji użytecznej w pracy szkoły,

  • przedstawienie zasad prowadzenia dokumentacji w aktualnie obowiązującym stanie prawnym uwzględniających:

-    przejrzystość dokumentów i dokumentacji

-    konstruowanie przykładowych dokumentów

-    prostowanie błędnych zapisów w dokumentach

-    nowelizacji dokumentu

-    okresów przechowywania dokumentacji.

Uczestnicy spotkania zbadają katalog najważniejszych dokumentów obowiązujących w szkole/placówce, z podziałem na szkoły publiczne i niepubliczne oraz akty prawne, w których zapisano obowiązek ich posiadania. Omówione zostaną działy:

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
Zaświadczenia o wpisie do ewidencji, decyzje o nadaniu uprawnień, uchwała o założeniu, przekształceniach szkoły, w tym połączeniu w zespół. Dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z bazy szkoły. Statut szkoły. Kalendarz roku szkolnego. Regulaminy RS, RP, RR, SU. Plan dyżurów. Tygodniowy plan zajęć. Plan nadzoru pedagogicznego. Wnioski dyrektora z realizacji planu nadzoru. Plan doskonalenia nauczycieli. Zasady wprowadzania i korzystania z programów komputerowych oraz udostępniania i ochrony elektronicznych baz danych, w tym danych osobowych. Arkusz organizacyjny. Instrukcja kancelaryjna. Instrukcja gospodarowania drukami ścisłego zarachowania. Regulamin stołówki, w tym zasady odpłatności. Księga ewidencji dzieci. Księga uczniów/wychowanków. Protokolarz RP, zbiór uchwał RP. Protokolarze i zbiory uchwał innych ciał kolegialnych. Pokwitowania wydanych druków, legitymacji, zaświadczeń, świadectw. Rejestr druków ścisłego zarachowania.

Dziennik korespondencji. Zbiór spisów zdawczo-odbiorczych akt przyjętych do archiwum zakładowego. Zbiór spisów dokumentacji niearchiwalnej, w tym protokoły brakowania akt.

Księga, zbiór, ewidencja zarządzeń. Książka skarg i wniosków. Ewidencja zasobów bibliotecznych. Księga ubytków biblioteki. Ewidencja materiałów audiowizualnych.

FINANSE I MAJĄTEK SZKOŁY
Ustanowienie trwałego zarządu i pełnomocnictwa organu prowadzącego. Polityka rachunkowości, w tym: Instrukcja obiegu dokumentów finansowo-księgowych. Zakładowy plan kont. Dokumentacja kontroli finansowej (gospodarka pieniężna, gospodarka środkami rzeczowymi, zasady ewidencji finansowo-księgowej, zasady prowadzenia gospodarki magazynowej, gospodarowanie mieniem). Instrukcja w sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów. Plany dochodów i wydatków budżetowych. Plany "dochodów własnych". Protokoły inwentaryzacyjne. Protokoły likwidacji środków trwałych. Listy płac. Dokumentacja realizacji zamówień publicznych.

NAUCZANIE, WYCHOWANIE I OPIEKA
Program wychowawczy. Program profilaktyki. Szkolne plany nauczania. Szkolny zestaw programów.

Szkolny zestaw podręczników. Księga arkuszy ocen. Dzienniki lekcyjne/zajęć przedszkola/zajęć w świetlicy/innych zajęć/pedagoga/psychologa/zajęć rewalidacyjno-wychowawczych. Arkusze ocen. Dokumentacja dotycząca zezwoleń na indywidualny tok nauki i indywidualny program nauczania. Dokumentacja spełniania przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub inną formą wychowania przedszkolnego. Dokumentacja spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Dokumentacja dotycząca zwolnień z zajęć edukacyjnych. Protokoły postępowania kwalifikacyjnego do klas I szkół ponadgimnazjalnych i sprawdzianów uzdolnień kierunkowych. Protokoły egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających, poprawkowych.

SZKOŁA JAKO ZAKŁAD PRACY
Regulamin pracy. Zakresy obowiązków
, uprawnień i odpowiedzialności pracowników. Regulamin wynagradzania pracowników. AiO.

Regulamin wynagradzania n-li. Plany dofinansowania doskonalenia nauczycieli. Regulamin ZFŚŚ.

Teczki akt osobowych. Dokumentacja dotycząca kwalifikacji zawodowych, w tym pedagogicznych, nauczycieli. Ewidencja zastępstw, godzin ponadwymiarowych. Dokumentacja świadczeń z ZFŚŚ. Dokumentacja konkursów na stanowiska urzędnicze. Dokumentacja oceny pracowników na stanowiskach urzędniczych. Dokumentacja dotycząca podróży służbowych. Karty ewidencji czasu pracy.

Ewidencja urlopów. Imienne karty/listy wynagrodzenia. Karty ewidencyjne przydziału odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej, a także wypłaty ekwiwalentu. Ewidencja legitymacji służbowych. Ewidencja i kopie zwolnień lekarskich. Dokumentacja dotycząca awansu zawodowego: wnioski o staż, zatwierdzone plany rozwoju, wyznaczenie opiekuna, opinie RR, sprawozdania, projekty ocen, oceny, rejestr wydanych zaświadczeń. Dokumentacja dotycząca awansu zawodowego stażystów: j.w (bez wniosku) oraz: dokumentacja pracy komisji, akty nadania stopnia.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY I KSZTAŁCENIA
Regulamin przyznawania pomocy zdrowotnej. Regulamin organizacji wycieczek. Regulamin p.poż i pozostała dokumentacja. Zasady gospodarki odpadami. Regulaminy obiektów sportowych i sal lekcyjnych, świetlic itp. Zasady i plan ewakuacji.
Dokumentacja wycieczek, w tym karta wycieczki. Karty oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Książka obiektu. Ewidencja wydanej odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej. Ewidencja wypadków i protokoły powypadkowe

Ewidencja badań okresowych. Przeglądy okresowe obiektów. Projekty techniczne obiektów. Protokoły utylizacji sprzętu i materiałów. Wykaz certyfikatów i dopuszczeń do użytkowania.

Ponadto

• Będziemy zbierać krytyczne głosy uczestników, dotyczące złego funkcjonowania prawa oświatowego. OSKKO regularnie przedkłada je MEN
w celu uzyskania zmian w prawie i praktyce władz oświatowych (więcej o tym pod adresem: http://www.oskko.edu.pl/absurdy_oswiatowe/)
• Przekażemy informacje o bieżących zmianach prawa oświatowego.
• Poinformujemy o aktualnych konsultacjach prawa, w których można wziąć z nami udział.

 

Zapisy

Aby zapisać się na szkolenie, wypełnij formularz rejestracyjny. Kliknięcie przycisku "WYŚLIJ" jest równoznaczne z wyrażeniem woli uczestnictwa w danym szkoleniu. Po wysłaniu formularza zgłoszenia otrzymają Państwo automatyczną wiadomość z potwierdzeniem przesłaną
na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań prosimy o kontakt z Biurem OSKKO: tel. 509-498-266; e-mail: biuro@oskko.edu.pl

Cena szkolenia wynosi 196 zł. Cena obejmuje koszta organizacyjne, kawę, poczęstunek, materiały szkoleniowe.

Kliknij, aby wypełnić formularz on-line.

Formularz internetowy nie działa?
Pobierz tradycyjną
kartę zgłoszeniową (kliknij, aby pobrać) i prześlij ją do nas mailem (biuro@oskko.edu.pl) lub faksem (89 679-05-59).

 

Miejsce szkolenia i dojazd

Szkolenie odbędzie się 26 października 2015 r. w godzinach 10:00 - 14:30 w czerwonej sali konferencyjnej Hotelu Tobaco w Łodzi (ul. Mikołaja Kopernika 64). Hotel znajduje się w centrum miasta, kilkaset metrów od Dworca Łódź Kaliska, w pobliżu jednej z głównych arterii miasta - ulicy Piłsudskiego. Obok Hotelu zatrzymują się tramwaje linii 12 i 14. Hotelowy parking (monitorowany na dziedzińcu hotelowym) jest płatny 4 zł/godzina, pierwsza jest bezpłatna. Bezpłatny parking możliwy na ulicy Kopernika.

 

 

O organizatorze

Organizator, OSKKO, jest największą polską organizacją pozarządową dyrektorów szkół i placówek oświatowych, osób związanych z zarządzaniem oświatą. Zrzesza ok. 5000 członków rzeczywistych, ma ok. 9000 korespondentów i ok. 32 000 czytelników mediów elektronicznych. Ok. 90% stanowią dyrektorzy, pozostałe osoby to urzędnicy oświatowi, samorządowcy, liderzy. Więcej - na stronie www.oskko.edu.pl

 

 


Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro Konferencji 513-057-820, 509-498-266,
501-211-469; dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl