<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

NAGRANIE WEBINARIUM OSKKO WS. POWROTU DZIECI DO SZKÓŁ

Po czwartkowym (4 czerwca) webinarium, w którym wzięło udział na żywo niemal 800 uczestników, otwieramy zapisy na jego nagranie, dla osób, które chciałyby skorzystać z wykładu i materiałów.

Zapraszamy do zamówienia prezentacji oraz wzorów dokumentów, przygotowanych przez prowadzące, a także obejrzenia nagrania webinarium na naszym kanale na YouTube w dowolnie wybranym przez Państwa momencie.

Zapraszamy do formularza zamówień.


Poniżej zamieszczamy opis webinarium, które zobaczą Państwo na materiale na YouTube, oraz materiałów.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty zaprasza na szkolenie narzędziowe - webinarium, w którym znajdzie się analiza zadań związanych z organizacją egzaminów ósmoklasistów oraz zadań dotyczących klasyfikacji i promocji uczniów

Webinarium poprowadzą wieloletni dyrektorzy - trenerzy o ogólnopolskim doświadczeniu, członkowie Zarządu OSKKO Izabela Leśniewska i Jacek Rudnik.

Poruszymy m.in. zagadnienia i udostępnimy uczestnikom wzory dokumentów:

  1. Sposób wypełniania dokumentacji szkolnej w okresie kształcenia na odległość), w tym przede wszystkim wypełnianie świadectw, prowadzenie arkusza ocen ucznia, wypełnianie pozostałej dokumentacji przebiegu nauczania.

  2. Rola rady pedagogicznej i sposoby podejmowania uchwał w okresie kształcenia na odległość, m.in. uchwała rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji rocznej, uchwała rady pedagogicznej w sprawie klasyfikacji końcowej,  sposób organizowania zebrań rady pedagogicznej.

  3. Harmonogram prac związanych z zakończeniem roku szkolnego: terminy związane z klasyfikacją roczną, sposoby i formy informowania rodziców o przewidywanych ocenach rocznych, organizacja i przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych i egzaminów poprawkowych.

  4. Podstawy prawne organizacji i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w okresie pandemii, w tym przepisy regulujące organizację i prowadzenie egzaminu ósmoklasisty zawarte w prawie oświatowym, procedury i informacje CKE i OKE dotyczące egzaminu ósmoklasisty, wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej.

  5. Przygotowanie formalno-prawne egzaminu ósmoklasisty, m.in. powołanie zespołów nadzorujących egzamin zgodnie z nowymi zasadami, szkolenie członków zespołów nadzorujących z zakresu organizacji procesu oraz zasad bezpieczeństwa, opracowanie procedur bezpieczeństwa sanitarno-higienicznego dotyczących przebiegu egzaminu ósmoklasisty, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji egzaminu.

  6. Przygotowanie organizacyjne egzaminów: przygotowanie pomieszczeń szkoły w których odbywać się będzie egzamin – dezynfekcja  i wyposażenie w środki higieniczno-sanitarne, organizacja pracy zespołów nadzorujących przebieg egzaminu, organizacja współpracy z dyrektorem szkoły – odbieranie i przekazywanie materiałów egzaminacyjnych, zapewnienie właściwego nadzoru nad samodzielnością pracy uczniów.

  7. Działania mające na celu realizację wytycznych MZ, GIS i MEN w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdającym i nauczycielom, m.in. zasady korzystania z sal i pomieszczeń szkolnych podczas egzaminu, przygotowanie sal lekcyjnych i innych pomieszczeń  do przeprowadzenia egzaminu, liczba uczniów zdających w sali i zachowanie zasad bezpiecznego dystansu społecznego, czynności sanitarno-higieniczne w trakcie trwania egzaminu.

Uczestnicy otrzymają przykładowe narzędzia i materiały wykorzystywane realnie w pracy dyrektora, m.in. regulacje dotyczące organizacji egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego, uchwała klasyfikacyjna, lista kontrolna związana z nadzorem nad dokumentacją przebiegu nauczania na koniec roku szkolnego, procedura organizacji egzaminu ósmoklasisty w konkretnej szkole.

Prezentowane materiały udostępnione zostaną uczestnikom w formie elektronicznej, bezpośrednio po szkoleniu.

Koszt udziału w webinarium oraz materiały prowadzących, tj. prezentacja oraz wzory dokumentów do wykorzystania we własnym zakresie, wynosi 95 zł.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się poniżej:
(jeżeli formularz nie jest widoczny poniżej, zapraszamy do wypełnienia go na stronie https://fm.formularze.eu/fm/oskko/Koniec-roku-szkolnego)

 

Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro OSKKO 509-498-266,
dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl