Wniosek OSKKO o oddalenie skierowanego do podpisu Prezydenta projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw
 

 

5 grudnia 2022 r. OSKKO złożyło na ręce Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wniosek o oddalenie skierowanego do podpisu Prezydenta  projektu Ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw - jako szkodliwego, niechcianego przez rodziców i nauczycieli, napisanego bez rzetelnej konsultacji ze społeczeństwem.

 

Składamy na Pańskie ręce wniosek tysięcy dyrektorów szkół o odrzucenie skierowanego do Pana poselskiego projektu ww. ustawy „o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw”. Występujemy w obronie wolności tworzenia szkoły przez jej zasadniczych partnerów: rodziców i nauczycieli, a co za tym idzie – w obronie wolnej, nowoczesnej szkoły dla uczniów. Poniżej – uzasadniamy:

Po pierwsze, tę wolność narusza obowiązek uzyskiwania zgody kuratora/organu nadzoru – przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez organizacje pozarządowe – niezależnie od woli rodziców i nauczycieli.

Jest to pomysł szkodliwy na kilka sposobów, ponieważ:

  • Narusza prawa rodziców do decyzji o sposobach i treściach wychowania własnych dzieci. Kurator ma mieć ostatnie słowo ws. odbycia się zajęć z dziećmi, niezależnie od tego czy sami rodzice tych zajęć chcieli. Zwracamy uwagę na to, że – wobec tego - uzasadnienie autorów ustawy może wprowadzać w błąd,  słowami: „Wprowadzane zmiany mają na celu wzmocnienie pozycji i głosu rodziców”

  • Narusza ustawowe prawo nauczycieli do wyboru materiałów dydaktycznych i metod pracy, zabija kreatywność  nauczycieli. Szkoła stanie się bez tej wolności miejscem nudnym, zamkniętym, nierozwijającym w potrzebnym stopniu, ubogim w ofertę edukacyjną, ocenzurowanym.

  • Zagraża uczniom. Nasze państwo zawodzi w opiece nad dziećmi w kryzysie, nie radzi sobie z pomocą psychologiczną, psychiatrią dziecięcą. Polskie dzieci mają od lat drugie miejsce w liczbie samobójstw dzieci i młodzieży w Europie, a najmłodszy polski samobójca miał 6 lat. Tę sferę wspiera z powodzeniem sieć organizacji pozarządowych. Wprowadzane prawo opóźnia wejście tej pomocy do szkół nawet o 3 miesiące – w oczekiwaniu na decyzję kuratora, a najpierw z dwumiesięcznym wyprzedzeniem złożone programy i materiały.

  • Pomija aktualne regulacje. Dziś już prawo wymaga akceptacji rodziców i rad rodziców dla takich działań edukacyjnych, nie jest zrozumiałe takie utrudnianie pracy szkoły.

Po drugie. Omawiany projekt ustawy wprowadza liczne sposoby zwiększenia władzy kuratorów, centralizacji systemu oświaty. Chcemy tu zaprotestować przeciw tylko jednej z regulacji – opiera się ona bowiem na „pomieszaniu porządków” prawnych i wchodzeniu kuratorów w rolę prokuratorów. Mowa tu o pomyśle zawieszania dyrektora szkoły w pełnieniu obowiązków pod wpływem kuratora „w sprawach niecierpiących zwłoki związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę”.  Postępowanie wymagające tak nagłych decyzji jest zazwyczaj związane z czynami karalnymi i nie wchodzi w zakres regulacji oświatowych. O ujawnionych przestępstwach urzędnicy kuratoryjni powinni niezwłocznie informować organa ścigania.

Wobec tego, trudno nam znaleźć powody  dla których w ramach nadzoru pedagogicznego mogłyby zachodzić „sprawy niecierpiące zwłoki”, inne niż niezgodność poglądów kuratora i dyrektora na wybrane działania szkoły. To droga do marazmu, rezygnacji z wszelkiej działalności ponad urzędowe schematy, strachu przed karą za wyróżnianie się.

Po trzecie – zarzucamy projektowi ustawy brak poszanowania instytucji państwa i procedur demokratycznych. Autorzy piszą: „nie przeprowadzono konsultacji. Jednakże zaproponowane zmiany […]  były ujęte w uchwalonej przez Sejm RP w dniu 13 stycznia 2022 r. ustawie o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz nie niektórych innych ustaw, która była procedowana w trybie przewidzianym przepisami prawa”.

Autorzy wręcz przyznają że aktualny projekt prawa nie uszanował, ale pomijają też że ten projekt już Pan Prezydent odrzucił.

Wnioskujemy o przypomnienie twórcom ustawy znanych nam wszystkim słów: „pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, w poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot”.

Środowisko tysięcy dyrektorów szkół występuje do Pana prezydenta o ponowne uratowanie równowagi we wpływie społeczeństwa i państwa na szkołę.  Od lat nie odnotowaliśmy tak szkodliwej dla jakości edukacji propozycji jak omawiana ustawa. Wnioskujemy o jej odrzucenie.

Pozostajemy do dyspozycji w kwestii dalszych wyjaśnień.

Z poważaniem:

Zarząd Stowarzyszenia, zrzeszającego ponad 6000 osób zarządzających w oświacie.

Olsztyn, dn. 5.12.2022 r.