Szanowny Panie: Prezesie Rady Ministrów. Szanowny Panie Ministrze Edukacji Narodowej.
Do wiadomości: Szanowni Państwo Posłowie, Senatorowie. Samorządowcy. Rodzice. Media.

W obliczu kryzysowej sytuacji edukacji przedszkolnej, zagrożenia brakiem kadry pedagogicznej i administracyjnej, zwracamy się z apelem o pilne zmiany postępowania państwa w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych szkół podstawowych. Rekomendujemy:

  • Wprowadzenie bezpiecznych limitów powierzchni sal w przeliczeniu na liczbę dzieci – podobnie jak w świetlicach szkolnych. Aktualny stan rzeczy całkowicie przeczy zasadom bezpieczeństwa epidemiologicznego.

  • Z ww. powodu należy wprowadzić zasadę pierwszeństwa dostępu do opieki przedszkolnej dla dzieci rodziców pracujących na pierwszej linii walki z epidemią, a następnie rodziców pracujących poza domem. Ze względu na potrzebę poprawienia bezpieczeństwa w przedszkolach, należy poza tym wprowadzić limity liczności grup.

  • Pilne zapewnienie sprzętu do transmisji zajęć: komputerów, kamer. Nadchodzi czas zamykania przedszkoli, odnosimy mimo to wrażenie niefrasobliwości systemu edukacji wobec tego zjawiska. Dzieci przedszkolne, zostaną pozbawione kontaktu z nauczycielkami, ponieważ przedszkola w tym zakresie zlekceważono.

  • Pilny powrót do prac nad nowoczesną i wydajną platformą edukacji zdalnej, potrzebnej także szkołom. Padały takie obietnice – nie pozostało po nich nic.

  • Zapewnienie środków finansowych na zastępstwa za co dzień ubywających nauczycieli. Zgadzamy się z potrzebą uczęszczania dzieci do przedszkoli, ale w takim razie musimy mieć pracowników. Nawet spodziewane zamknięcie wszystkich placówek oświatowych kiedyś się skończy i nadal ten problem pozostanie nierozwiązanym.

  • Zaangażowanie studentów kierunków pedagogicznych do pomocy w opiece i kształceniu w przedszkolach, w ramach praktyk i wolontariatu.

  • Zapewnienie środków ochrony osób – np. brakuje rękawiczek jednorazowych, maseczek.  

  • Objęcie kadry przedszkoli, pracującej bezpośrednio z dziećmi, testami na zakażenie wirusem COVID-19.

  • Zapewnienie świetlicy dzieciom z oddziałów przedszkolnych w szkołach. Zapomniano o potrzebach tych dzieci, muszą one gdzieś czekać na rodziców. Należy zmienić na czas epidemii stan prawny w tym zakresie.

Apelujemy o pilne odniesienie się do ww. listy potrzeb.

Pozostajemy do dyspozycji, z poważaniem: Ponad 6500 członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.