20 marca 2018 r.
 
 

powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych
kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych
w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu
postępowania odwoławczego.

 


 

OSKKO zostało poproszone przez MEN o zaopiniowanie
poniższego projektu rozporządzenia.

Treść projektu rozporządzenia

Uzasadnienie

Ocena Skutków Regulacji


Wątek konsultacyjny na Forum OSKKO


 

Stanowisko OSKKO ws. projektu rozporządzenia zostało przekazane Ministrowi Edukacji Narodowej dn. 18.04.2018.

Pobierz stanowisko OSKKO