<<< powrót do strony głównej OSKKO

 

Spotkanie przedstawicieli OSKKO z Minister Edukacji Narodowej


7 grudnia 2015 r. 4 członkowie Zarządu OSKKO: Ewa Czechowicz, Alicja Kapcia, Anna Zabielska i Marek Pleśniar, spotkali się z Minister Edukacji Narodowej Anną Zalewską.

Przedstawiciele największej polskiej organizacji kadry kierowniczej oświaty przedstawili ministrowi stanowiska OSKKO w sprawie:

Oprotestowaliśmy trzyletni (i po raz kolejny) proceder rządu polegający na obchodzeniu specjalną ustawą ustawy Karta Nauczyciela: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12278463/12318948/12318949/dokument191521.pdf

 

Minister Edukacji Narodowej                                                                                           Olsztyn dn. 7 grudnia 2015 r.
Al. J. C. Szucha 25, 00-918 Warszawa
 

Protest w sprawie ograniczania finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.


Składamy na Pani ręce protest w sprawie blokowania od trzech Karty Nauczyciela w drodze odrębnej ustawy tj.:

Projektu z dnia 29 października 2015 r.
USTAWA z dnia o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej)

Art. 7. W roku 2016 środki, o których mowa w:
1) art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.6) )
przeznaczone na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, wyodrębnia się w budżetach organów prowadzących szkoły w wysokości do 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, jednak nie mniej niż 0,5% tych środków;


Nasze doświadczenia są jednoznaczne – doszło do poważnego ograniczenia finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w samorządach. Te „oszczędności” przeszkadzają wszystkim dobrym, aktywnym dyrektorom, nauczycielom w dorównaniu tempu zmian w oświacie, ulepszaniu jakości pracy. W sytuacji braku od kilku lat skutecznego systemu wspomagania szkół, te autonomiczne środki są jedynym skutecznym wsparciem szkoły w jej rozwoju.

 

Złożyliśmy także na ręce minister aktualną listę postulatów dyrektorów "Absurdy oświatowe - edycja: jesień 2015" (patrz poniżej).

Przedłożono też protest w sprawie ograniczania szkołom środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Omówiono niezrealizowane postulaty ws. statusu zawodowego dyrektora.

Minister została zaproszona na Konferencję OSKKO i zapewniła, że będzie na tym spotkaniu.

Spotkanie trwało ponad 2 godziny. Więcej - wkrótce.


"Absurdy oświatowe - edycja: jesień 2015" przekazane Ministrowi Edukacji Narodowej 7 grudnia 2015

Podstawa prawna/ praktyka

Absurdy
Temat/zagadnienie

Uwagi/propozycje

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r., Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.)

 

1. Ewaluacja zewnętrzna.

a) Dobór kadry ewaluatorów.

Znamy przypadki, gdy np. jeden zespół wizytatorów uznaje pewne działania w szkole X za nowatorskie i dające podstawę do  uznania jakiegoś obszaru za spełniony na poziomie wysokim, drugi zespół wizytatorów, w tej samej delegaturze, podczas ewaluacji w szkole Y uważa, że przy porównywalnych działaniach ze szkołą X, nie ma żadnego nowatorstwa, bo szkoła nie zgłosiła formalnie innowacji do KO, więc wymaganie Procesy edukacyjne… w tej części nie jest zrealizowane.

Proponujemy:

Otworzyć nabór ewaluatorów na osoby spoza kuratorium oświaty z jednoczesnym określeniem profilu osób, które mogą przystąpić do szkolenia na ewaluatora (wiek, dorobek zawodowy, doświadczenie…). Określić bardzo mocno zasady systematycznej weryfikacji.

 

Ustawa o związkach zawodowych
(Dz. U. z 2014 r. poz. 167)

4. Ochrona związkowa… nieistniejących miejsc pracy.

Zapisy dotyczące ochrony pracownika wynikające z art. 32 ustawy powinny być zmienione tak, by nie dochodziło do kuriozalnych sytuacji w szkołach i placówkach oświatowych, że chronione jest miejsce pracy, które po prostu nie istnieje i to, że miejsce pracy przestało istnieć jest wynikiem wdrażania obowiązującego prawa lub takich czynników jak demografia na danym terenie, co jest zupełnie niezależne od pracodawcy.

Proponujemy:

Podjąć kroki prowadzące do zmiany zapisów w ustawie o związkach zawodowych tak, by uniemożliwić działanie ochrony związkowej tam, gdzie likwidowane jest stanowisko pracy w wyniku działania czynników demograficznych, działania innych przepisów prawa, a w szkole nie a możliwości uzupełnienia etatu zgodnie z kwalifikacjami nauczyciela objętego ochroną

 

5. Kto awansuje osobę pełniącą obowiązki dyrektora?

Brak w przepisach prawa uszczegółowienia kto wykonuje w odniesieniu do osoby pełniącej obowiązki dyrektora, takie czynności jak: dokonanie oceny dorobku zawodowego, oceny pracy, podpisywanie dokumentów poświadczających jego zatrudnienie, itp.

Proponujemy:

Dookreślenie w ustawie o systemie oświaty statusu osoby pełniącej obowiązki dyrektora.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

6. Przeregulowana kadencyjność Rady Rodziców.

Funkcjonujące zasady wyboru Rad Rodziców określone w art. 53 ustawy uniemożliwiają stabilne działanie, są przeregulowane. Obecne coroczne dokonywanie wyborów jest dużym utrudnieniem w planowaniu długookresowej współpracy szkoły z kolegialnym organem szkoły, uniemożliwia wdrożenie się rodziców do pełnienia ich funkcji. Zdecydowanie skuteczniejszym rozwiązaniem byłaby określona w regulaminie kadencyjność Rady Rodziców od 1 roku do 3 lat oraz zasady przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

Proponujemy:

Zmianę zapisów podkreślających autonomię rady rodziców jako społecznego organu kolegialnego szkoły poprzez:

-     skreślenie a art. 53 ust. 3 zdania drugiego;

-     przeredagowanie art. 53. ust. 4, tak by przyjął brzmienie:

4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

1) skład, czas trwania kadencji, wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady rodziców szkoły lub placówki;

2) skład, czas trwania kadencji, wewnętrzną strukturę i tryb pracy rad oddziałowych rodziców w szkołach lub placówkach;

3) termin i szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad rodziców oraz rad oddziałowych, odpowiednio szkoły lub placówki.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

7. Nadmierne oczekiwania wobec rodziców ws. Programu wychowawczego.

Przepis zawarty w art. 54 ust. 2 pkt 1 lit. a i b ustawy mówiący, że do kompetencji rady rodziców należy uchwalanie programu wychowawczego i programu profilaktyki w porozumieniu z radą pedagogiczną, jest martwy. Praktyka pokazuje, że te dokumenty tworzone są przez nauczycieli, a podejmowanie uchwał przez rady rodziców ma charakter czysto formalny.

Proponujemy:

Przekazać kompetencję uchwalania programu wychowawczego i programu profilaktyki radzie pedagogicznej z warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Rady Rodziców zmieniając zapisy art. 54 ust. 2 pkt 1 oraz ust. 4.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.(Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.).

Data uchylenia: 2.09.2016 r.

8. Kiedy doczekamy się uregulowań ws. statutów?

Brakuje aktualnego rozporządzenia o ramowych statutach. Statut jest ważnym dokumentem regulującym prawo wewnątrzszkolne, zawiera istotne zapisy regulujące działania i funkcjonowanie szkoły.

Postulujemy:

Pilnie dokończyć procedowany od 2010 roku projekt rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

9. Nadzór nad obowiązkiem szkolnym.

Należy uregulować prawo dotyczące kontroli nad obowiązkiem szkolnym, a w szczególności dookreślić, w którym miejscu kończy się odpowiedzialność dyrektora za tę kontrolę i jakie działania konieczne powinien podjąć dyrektor, by dopełnić te wymaganie z ustawy.

Proponujemy:

Rozważyć wykorzystanie centralnej bazy PESEL w nowym SIO ze wskazanymi mechanizmami, co/jak postępować z dziećmi, które nie spełniają obowiązku.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

art. 90b – 90e i art. 90m – 90r

10. Pomoc socjalna – we właściwe ręce.

Szkoły obsługują w znacznej części zadania związane z pomocą socjalną, w tym stypendia i zasiłki szkolne socjalne oraz pomoc w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Muszą w tym celu wyznaczyć osoby, które zamiast pracy bezpośrednio z uczniami, zajmują się obowiązkami biurokratycznymi (wydawanie formularzy, instruowanie osób zainteresowanych, zbieranie wniosków, wzywanie do uzupełnienia wniosków, ocena formalna dokumentacji, wstępna ocena merytoryczna zasadności wnioskowania o pomoc, powiadamianie wnioskodawców o wypłacie środków, wypłata, wydawanie decyzji, oddanie wskazanej dokumentacji do organu prowadzącego, tworzenie sprawozdań z wykorzystania środków). Nie mamy w szkole przygotowania do takich czynności i zajmuje to dużo czasu, który powinien być poświęcony uczniom.

Proponujemy:

Proponujemy dookreślenie zastrzeżenia prawnego powodującego brak uprawnień organu prowadzącego do nakładania na szkoły zadań innych niż te, które wynikają z UoSO. W naszej ocenie zadania dotyczące pomocy socjalnej dla uczniów należy przekazać jako wyłączną kompetencję odpowiednich służb realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej/socjalnej w JST.

Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
(Dz. U. z 2012, Nr 67, poz. 756 z późn. zm.)

12. Absurd edukacji seksualnej uczniów upośledzonych umysłowo.

§ 1 ust. 2 rozporządzenia obliguje szkoły specjalne, w których uczy się dzieci i młodzież upośledzoną w stopniu umiarkowanym i znacznym do prowadzenia takich zajęć. Uważamy, że taki stopień upośledzenia uczniów powinien wyłączać ich z realizacji edukacji seksualnej w zakresie określonym przez rozporządzenie.

Proponujemy:

Dodać zapis w rozporządzeniu wyłączający uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym z fakultatywnych zajęć wdżr. Wpisać/zaakcentować treści o seksualności człowieka itd. odpowiednio w załączniku nr 3 i 7 do rozporządzenia w sprawie podstawy programowej oraz zmienić stosowne zapisy w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania i załącznikach do niego, które dotyczą szkół kształcących uczniów z powyższymi upośledzeniami.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191)

14. Stawka osobistego zaszeregowania, ponadwymiarowe, zastępstwa doraźne a pensum?

W art. 35 ustawy istnieje niezdefiniowane pojęcie – nakazujące płacić nauczycielowi za godzinę ponadwymiarową i za zastępstwa doraźne zgodnie ze stawką osobistego zaszeregowania. Natomiast art. 42 ust. 7 pkt 3 KN stanowi, iż kompetencją organu prowadzącego jest określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3

Czy w przypadku przydziału czynności nauczycielowi np. 18 godzin języka polskiego (18/18) + 8 godzin biblioteki (8/30) - przyjąć 8 godz. ponadwymiarowych, czy też należy tu stosować ustalony przez organ prowadzący wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, mimo realizacji określonego w art. 42 ust.3 – pensum wynikającego z podanego przykładu?

A jak płacić zastępstwa doraźne? Z pensum nauczyciela czy z pensum właściwego dla danego rodzaju zajęć?

W praktyce organ prowadzący wybiera wariant korzystny dla budżetu, a PIP i sądy pracy korzystny dla pracownika, odpowiedzialność i konsekwencje niespójności normy prawnej ponosi dyrektor szkoły.

Proponujemy:

Jednoznacznie zapisać w przepisach, co stanowi podstawę w tym zakresie do wyliczenia wynagrodzenia za godziny zajęć ponadwymiarowych lub zastępstw doraźnych, podać definicję stawki osobistego zaszeregowania.

 

16. Ogromne ilości ankiet z kuratorium oświaty.

Niektóre kuratoria oświaty pozyskują różne informacje za pomocą metody częstego ankietowania szkół. Skutecznie to utrudnia dyrektorom aktywne pełnienie działań związanych z realizacją zadań szkoły - pochłania czas, nie zawsze jest jasny cel tych badań, poza tym szkoły nie otrzymują informacji zwrotnej o wynikach badań.

Postulujemy:

Podjęcie działań ograniczających możliwości angażowania dyrektora w działania polegające na „papierowym” udowadnianiu, że szkoła pracuje i realizuje swoje zadania.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

17. Skład komisji konkursowej na dyrektora szkoły. Wszystkie związki decydują, nawet te, których nie ma w szkole.

Naczelny Sąd Administracyjny stoi na stanowisku, że w komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, szkoły lub placówki winni znaleźć się przedstawiciele wszystkich organizacji związkowych, których działanie obejmuje przedszkole, szkołę lub placówkę, w których przeprowadzany jest konkurs nawet, jeśli członkowie tej organizacji nie są w nich zatrudnieni. Powyższe stanowisko Naczelny Sąd Administracyjny wyraził w uzasadnieniu do wyroku z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie prowadzonej pod sygn. akt I OSK 736/08

Proponujemy:

Zmianę zapisu art. 36a ust. 6 pkt 3 lit. c ustawy, w którym zostanie zapisane, że udział w komisji konkursowej będzie zastrzeżony wyłącznie dla przedstawicieli tylko tych zakładowych organizacji związkowych, których członkowie są zatrudnieni w szkole lub placówce.