Spotkanie z Sekretarz Stanu MEN, Krystyną Szumilas. Problemy oświaty samorządowej.

Zebrani, w rozmowie z Panią minister, poruszyli między innymi problem kolegiów nauczycielskich i ich współpracy ze szkołami wyższymi, dla zapewnienia pełnego wykształcenia nauczycieli. Kolegia nawiązują umowy ze szkołami wyższymi w tym celu. Mówiono też o zagrożonych szkołach uzdrowiskowych, których losem coraz mniej są zainteresowani właściciele po prywatyzacji.

Pytano o prace MEN nad ramowymi statutami przedszkoli – czy przewiduje się zmianę standardu 25 dzieci w grupie. K. Szumilas odpowiedziała na to pytanie, że w standardzie chodzi o „25 dzieci pod opieką jednego nauczyciela”. Czy będzie to dotyczyć przedszkoli niepublicznych: „tak”.

Przedstawicieli samorządów nurtuje problem przyjmowania uczniów do gimnazjów. Niektóre z placówek są oblegane przez zainteresowanych zapisaniem się, do tego stopnia, że rodzice zmieniają miejsce zamieszkania dzieci. Wiele szkół i samorządów chce się bronić przed tym zjawiskiem. K. Szumilas stwierdziła, że państwo ma obowiązek zapewniania dzieciom dostępu do szkoły, tak by była ona blisko. Polska odchodzi od obowiązku meldunku, i to też łączy się z ww. sprawą – bo wystarczy wówczas zadeklarowanie miejsca zamieszkania ucznia.

 

Zgłoszono także kłopot z organizacją dożywiania. Chciano by organizowania ich bez przetargów…

Krystyna Szumilas, stwierdziła, że nierealne byłoby zmienienie ustawy o zamówieniach publicznych. MEN wprowadził 20% dodatek na dożywianie dzieci niespełniających kryteriów. Część z tego jest źle wykorzystane, z obawy przed podjęciem decyzji.

W dyskusji poświęcono też sporo czasu na System Informacji Oświatowej (SIO). Nowy SIO powinien identyfikować każde dziecko (po nr. PESEL). Łatwiej unikać w ten sposób podwójnego planowania potrzeb dla jednego ucznia. Pojawia się tu problem poufności i dostępu do danych. (Obecna na kongresie przedstawicielka amerykańskiej oświaty poruszała ten sam problem).

Nowy SIO ma zapewniać rejestrację danych uczniów wraz z np. specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, co jest istotne w planowaniu kosztów. Do systemu będzie można dołączać programy analityczne na różnych poziomach – szkoły, samorządu, MEN. 

Samorząd będzie odpowiedzialny za bazę danych i będzie, jako organ rejestrujący, Mia kontrolę nadz działaniami placówek w tym zakresie.

Podobnie jak z SIO „1” będzie tu potrzebny trudny okres przejściowy. W ramach tego projektu MEN przewiduje szkolenia dla samorządowców.

W sprawie „Radosnej Szkoły” – program jest modyfikowany i jest możliwe ponowne aplikowanie, ze względu na powódź. Dyrektorzy często za nisko kalkulowali koszt placyków, mniej nawet niż chciało dotować MEN. Jeśli skalkulowano za nisko – można występować o uzupełnienie różnicy.

Zebrani pytali o finansowanie konsultacji dla uczniów zdolnych. Odpowiedź brzmiała – wykorzystać godziny „karciane”.  Pytano też o prace na Kartą Nauczyciela (szerzej odpowiedzi udzieliła minister Katarzyna Hall w piątek).

Pytano, czy MEN monitoruje nauczanie indywidualne w szkołach zawodowych. K. Szumilas odpowiedziała: „przecież uczeń przychodzi do takiej szkoły z opinią, że może uczyć się tego zawodu”. Zebrani stwierdzili, że rozporządzenie daje taką możliwość. K.S. odparła, że podobna sytuacja występuje w resorcie zdrowia  w kwestii zwolnień lekarskich.

Dyskutowano też nad trudnym do uregulowania odgórnie problemem uelastycznienia dowozów. Minister K. Szumilas zachęcała do łączenia placówek w zespoły szkół z np. przedszkolami, zwracał uwagę na zapisy ustawowe zapewniające dzieciom dostęp do edukacji.