POWRÓT DO RELACJI

 

IV KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ
Zadania dyrektora w nowym nadzorze pedagogicznym.
Joanna Berdzik
, Prezes OSKKO, koordynator projektu EFS MEN „Modernizacja nadzoru pedagogicznego". Prezentacja do pobrania

W wstępie prowadząca powiedziała:

  • w ostatnim czasie niewiele oficjalnie mówiono o nadzorze ponieważ finalizowane były prace nad rozporządzeniem,

  • ogłoszenie podpisanego przez MEN aktu prawnego daje możliwość porównania tego, o czym mówiono i pisano z tym, co powstało faktycznie,

  • to rozporządzenie tworzyli także praktycy- sama koordynatorka prac do niedawna była nauczycielem i dyrektorem,

  • nadzór ma spowodować poprawę stanu edukacji- a wówczas będzie łatwiej pracować i nauczycielom i dyrektorom.

 

W części głównej prowadząca przedstawiła prezentację pt. „Nowy nadzór- czy spełni nasze oczekiwania?”. Prezentację zakończyło stwierdzenie, ze największym osiągnięciem jest zapisanie w rozporządzeniu tego, co najbardziej bulwersuje- wymagań.

Następnie rozpoczęła się tura pytań i odpowiedzi na nie.

Głos z sali: Jak będzie wyglądał nabór dyrektorów na szkolenia? Czy obejmie on także dyrektorów szkół niepublicznych?
J.B.: Nabór prowadza Kuratorzy Oświaty. Dyrektorzy szkół i placówek niepublicznych będą objęci odrębnym szkoleniem.

Głos z sali: Czy pod pojęciem szkoła należy rozumieć także przedszkole?
J.B.: W treści rozporządzenia tak, dla przedszkoli sformułowano odrębne wymagania.
 

Głos z sali: Jak będzie wyglądało szkolenie wizytatorów i dyrektorów? Kto będzie ich szkolił/
J.B.: Cały projekt jest współfinansowany z EFS. Obecnie jest realizowany moduł rozbity na 2 instytucje: MEN i MEN + Uniwersytet Jagielloński. Szkoleniem zajmuje się UJ. Prowadząca podała kilkanaście nazwisk ludzi zaangażowanych w instytucjonalne szkolenia z zakresu nadzoru.

Głos z sali: Czy będą szkolenia dla nauczycieli?
J.B.:Do 2010 roku mają być szkoleni dyrektorzy i wizytatorzy, w roku 2011 jest możliwość objęcia szkoleniami także nauczycieli.

Głos z sali: Czy zostaną upublicznione narzędzia do ewaluacji?
J.B.: Na stronie internetowej będą zamieszczone przykładowe narzędzia- rodzaj banku pytań umożliwiający tworzenie własnych narzędzi. Nie będzie kompletnych narzędzi wykorzystywanych przez ewaluatorów zewnętrznych.

Głos z sali: Jaki charakter będzie miała informacja powstała w wyniku pobytu wizytatora w szkole?
J.B.: Informacja będzie przeznaczona będzie dla dyrektora, uproszczona jej forma będzie przekazywana do publicznej wiadomości.

Glos z sali: Którego wizytatora będzie się teraz zapraszało na uroczystości szkolne?
J.B.: Dowolnego, pewnie tego, którego wskaże Kurator Oświaty.

Głos z sali: Na jakiej podstawie będzie prowadzona kontrola doraźna?
J.B.: Będzie ona miała charakter interwencyjny, winna mieć uzasadniony powód.

Głos z sali:
Czy wymagania są dostosowane do specyfiki szkolnictwa specjalnego?
J.B.:
Wymagania powinny być przez ewaluatorów dostosowywane do specyfiki takich szkół i placówek. W marcu dyrektorzy szkół specjalnych będą mieli możlowość doprecyzowania narzędzia. Same wymagania będą ewaluowane i, w miarę potrzeb, zmieniane.


Sprawozdawał Andrzej Jasiński, OSKKO.