POWRÓT DO RELACJI

 

IV KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ
Zmiany w edukacji.
Minister Edukacji Narodowej, Katarzyna Hall. Prezentacja do pobrania

Spotkanie z Minister Edukacji Narodowej, Katarzyną Hall

Po powitaniu zebranych i podziękowaniu za zaproszenie organizatorom, pani minister podkreśliła wartość organizowania podobnych spotkań dla osób, którym – jak określiła zgromadzonych – „chcę się interesować szkołą”.

W pierwszej części wystąpienia minister podsumowała zmiany, jakie zostały wprowadzone od początku roku szkolnego: wspomniała o nowej podstawie programowej w klasach I szkoły podstawowej i gimnazjum i wynikających z niej nowych zasadach pracy – zajęciach komputerowe w szkole podstawowej, dwóch językach w gimnazjum, sposobie realizacji lekcji wychowania fizycznego). Podkreśliła wagę kreatywności szkół w wyborze elementów nowej podstawy. Następnie mówiła o upowszechnieniu edukacji przedszkolnej i prawie pięciolatków do korzystania z niej (co stanie się obowiązkiem od roku 2011). Zwróciła uwagę, że edukacja przedszkolna jest bardzo istotna i docelowo na niej ma być oparte nauczanie w szkole podstawowej.

Kolejnym punktem wystąpienia K. Hall było omówienie programu Radosna Szkoła – podsumowanie dotychczasowych działań i zachęcenie do składania wniosków do programu, z zapewnieniem, że wszystkie szkoły, które będą starać się o dofinansowanie miejsc zabaw, otrzymają je. Wspomniała także, że program Wyprawka Szkolna może dotyczyć I klas gimnazjów.

W drugiej części wystąpienia pani Katarzyna Hall przedstawiła odpowiedź na pytanie „czego oczekujemy od systemu egzaminów”. Przede wszystkim są one trzykrotnym pomiarem obejmującym całą populację uczniów (a zatem niektóre typy zadań powinny być powtarzalne na wszystkich etapach – służyć temu będzie planowane wyodrębnienie wyników z języka polskiego, matematyki i języka obcego w sprawdzianie kończącym szkołę podstawową).

Dodatkowo egzaminy dostarczają:
- informacji pomocnych w zarządzaniu szkołą,
- danych do weryfikowania podstawy programowej,
- możliwości uczestniczenia w międzynarodowych badaniach porównawczych

Minister Edukacji Narodowej przypomniała też założenia zmodyfikowanego egzaminu gimnazjalnego (od 2012) – sprawdzenie wiedzy uczniów z języka polskiego, matematyki, przedmiotów historyczno-społecznych, ścisło-przyrodniczych oraz języka obcego zdawanego na jednym z dwóch poziomów. Pierwsza część egzaminu gimnazjalnego (podstawowa) będzie obowiązkowa dla wszystkich, druga (rozszerzona) obejmie uczniów, którzy uczyli się wg nowej podstawy w szkole podstawowej i kontynuują język w gimnazjum (od 2018). Do tego roku zdawanie egzaminu w tej części jest nieobowiązkowe. Gimnazjalista będzie także miał obowiązek uczestnictwa w projekcie edukacyjnym, którego tematy będą związane z zainteresowaniami uczniów, praca ta będzie przygotowywana grupowo (jak jest to przyjęte od lat w wypadku projektów) i oceniana opisowo (ocena zaangażowania, roli w grupie itd.).

Reforma matury od obecnego roku szkolnego ma, zdaniem pani minister, zapobiec wybieraniu najłatwiejszego przedmiotu jako trzeciego przedmiotu obowiązkowego (nie zawsze da się do końca porównać egzaminy z różnych przedmiotów) – teraz takiego wyboru maturzysta będzie dokonywał w puli przedmiotów dodatkowych, a wszyscy będą zdawać język polski, matematykę i język obcy, aby wyniki egzaminu maturalnego stały się bardziej obiektywne i łatwiejsze do porównania w całym kraju. Na egzaminie maturalnym od roku 2015 (wtedy będzie przystępował do niego rocznik uczniów, którzy są kształceni w gimnazjach wg nowej podstawy programowej) obowiązkowe mają być co najmniej dwa przedmioty rozszerzone. Rozszerzenia będzie ofiarować każda szkoła kończąca się maturą (teraz nie ma tego obowiązku np. w liceach profilowanych).

Trzecia część wypowiedzi pani minister dotyczyła zmian w nadzorze pedagogicznym, a co za tym idzie – zmian w organizacji pracy KO. Ponieważ w planie Kongresu przewidziano wystąpienia dotyczące tylko tej kwestii, mówczyni zastrzegła, że nie będzie mówić wiele na ten temat. Zaznaczyła, że zmiana systemu nadzoru ma skończyć z uznaniowością (dotychczasową niejednolitością wymagań i różnymi interpretacjami zapisów prawnych przez wizytatorów). Uspokoiła zgromadzonych w sprawie ocen – szkoła nie dostanie jednej oceny zapisanej w skali od A do E, tylko kilkanaście ocen różnych obszarów swojej pracy.

Ostatnią część wizyty na Kongresie pani Katarzyna Hall przeznaczyła na pytania i odpowiedzi. Poniżej zapis pytań padających z sali i odpowiedzi pani minister.

 • Jak rozumieć słowo „kontynuacja” nauki języka obcego w gimnazjum – czy jest ustalona liczba godzin lub poziom, jaki ma osiągnąć uczeń?
  Odp.: Kontynuacja to unikanie uczenia od poziomu zerowego osób, które miały już kontakt z językiem, możliwe jest tworzenie więcej niż jednej grupy zaawansowania i grupowanie uczniów wg poziomów, a nie klas.

 • Ile trwa „godzina”, którą ma wypracować nauczyciel zgodnie z art. 42 KN? Czy docelowo będzie ona likwidowana i umieszczana w etacie nauczyciela?
  Odp.: Godzina pracy nauczyciela może być różna zależnie od tego, co zamierza robić (różne są potrzeby uczniów, więc musi być różny czas na spełnienie tychże). Jeśli będą to zajęcia dydaktyczne, rozwijające (np. kółka, konsultacje, przygotowanie do olimpiad itd.) można prowadzić te zajęcia w wymiarze 45 minut (nauczyciel musi prowadzić dokumentację, której wypełnienie również zajmuje czas), jeśli są to zajęcia bardziej opiekuńcze, lepszy byłby wymiar 60 minut. MEN nie planuje włączenia tej godziny do pensum godzin dydaktycznych.

 • Czy dana liczba godzin przedmiotu w gimnazjum ma być zrealizowana do egzaminu, czy do końca zajęć w III klasie?
  Odp.: Do końca zajęć. Proszę pamiętać, że liczenie godzin w gimnazjum obowiązuje w cyklu, nie w danym roku szkolnym, rozłożenie ich zależy od potrzeb szkoły. Podstawa programowa może (i powinna) być realizowana także poza lekcjami w szkole: na wycieczkach, przy pracy metodą projektu. Wszelkie godziny powtórzeniowe są też realizacją podstawy.

 • Brakuje godzin na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w I klasach szkół podstawowych, czy edukacja informatyczna w klasach I-III ma odbywać się w grupach?
  Odp.: Można dzielić zajęcia tak, jak chce szkoła. Przyznanie dodatkowych godzin jest w gestii OP.
  Czy w związku z nową podstawą programową pojawią się nowe dostosowania egzaminów (szczególnie w kwestii dysleksji i dysortografii)?
  Odp.: Na razie nie ma zmian w dostosowaniach, docelowo zadaniem szkoły (szczególnie podstawowej) ma być praca z dziećmi z dysfunkcjami – diagnoza i pomoc tym uczniom we współpracy z poradnią.

 • Czy MEN planuje konsultacje praktyków dot. zmian w szkolnictwie specjalnym?
  Odp.: Tak, będą konsultacje społeczne przez stronę internetową i konferencje wojewódzkie.

 • Czy możliwa jest zmiana terminu przeprowadzania matur, ponieważ obecny termin dezorganizuje pracę w maju?
  Odp.: Termin egzaminów ustala CKE. Raczej nie należy spodziewać się zmian, ponieważ miałyby one duży wpływ na różne środowiska poza szkołami (np. uczelnie). Można zastanowić się nad zostawieniem dyrektorowi szkoły większej wolności w ustalaniu dni wolnych w czasie egzaminów (dwa dni wolne dla uczniów klas młodszych).

 • Czy konieczne są zmiany co roku w SIO? Z ich powodu nie można korzystać ze starej wersji.
  Odp.: Powstał projekt modernizacji SIO – aktualizacje on-line, połączenie SIO z bazami OKE i CKE.

Po pytaniach z sali Ryszard Sikora, przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSKKO, przedstawił zestawienie propozycji OSKKO w sprawie unormowania statutu dyrektora. Wręczył je również pani minister, która obiecała przyjrzeć się im dokładniej, a wstępnie wyraziła opinię, że część postulatów już jest możliwa (ujęta w obowiązującym prawie), natomiast przepisy prawne bywają czasem źle interpretowane przez urzędników OP i KO.Sprawozdawała Dorota Oleszczak, OSKKO.