POWRÓT DO RELACJI

 

IV KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ
Przyszłość systemu wspierania rozwoju szkół. Doskonalenie nauczycieli i doradztwo metodyczne.


Moderatorami tego panelu byli Ewa Halska oraz Leszek Zaleśny. Wśród zaproszonych gości znalazły się panie: Beata Kossakowska, Radca Ministra, Departament Funduszy Strukturalnych MEN, Marlena Fałkowska z-ca Dyrektora ds. Organizacyjnych CODN, Bożena Koniorczyk - Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania MEN.

Celem spotkania było poruszenie różnych problemów związanych zarówno ze wspieraniem rozwoju szkół jak i sprawy związane z przyszłością, rolą i sposobem funkcjonowania ośrodków zajmujących się doskonaleniem nauczycieli i doradztwem metodycznym.
Ewa Halska zachęcała słuchaczy do wypowiadania się zarówno na temat różnych bolączek związanych z powyższymi zagadnieniami jak i do posiadanych przez słuchaczy konstruktywnych przemyśleń, rozwiązań.

Marlena Fałkowska podkreśliła fakt, iż mamy Krajowy System Doskonalenia Nauczycieli, pracownicy CODN docierają do szkół i jest to plusem. Zmianie musi natomiast ulec rola ośrodków doskonalenia nauczycieli, powinny się one stać usługodawcami dającymi wsparcie na miarę potrzeb placówek. Prawidłowy dobór nauczycieli do zawodu, wspieranie doskonalenia nauczycieli podczas całej kariery zawodowej, stwarzanie warunków do rozwoju uczniów to ważne uwarunkowania wpływające na postrzeganie szkoły jako „świetnej placówki”. Zwróciła również uwagę na pozycję nauczyciela w klasie szkolnej, w której to współczesny nauczyciel winien być moderatorem procesu nauczania. Kończąc, zaprosiła rodziców, nauczycieli, samorządowców do wchodzenia na stronę forum CODN i określanie potrzeb poprzez czynny udział w dyskusji.

Leszek Zaleśny podkreślił różnorodność pytań, które się nasuwają, między innymi: w jakim kierunku ma iść praca legislacyjna?, jakie kompetencje w jakich typach placówek?, jak doprowadzić do współpracy doradców?

Również z sali padały pytania, część z nich na dzień dzisiejszy pozostała bez odpowiedzi i stanowi bazę do dalszej dyskusji i przemyśleń:

 • Co z nowym rozporządzeniem w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli?
  Bożena Koniorczyk zwróciła uwagę na fakt, że projekt jest na stronie MEN, jest już po konsultacjach i powinien być w najbliższym czasie podpisany.

 • Młodzi nauczyciele cechują się bardzo różnym przygotowaniem pedagogicznym, a czasami nawet jego całkowitym brakiem. Co zamierzają Państwo z tym zrobić? Brak jest wsparcia dla młodych nauczycieli, uczelnie pracują starymi metodami..
  Marlena Fałkowska odpowiedziała, że tym problemem musi zająć się minister szkolnictwa wyższego, ten temat jest coraz częściej poruszany. Nauczyciele dostają wiedzę, ale brak przygotowania praktycznego, brak ćwiczeń i to jest fakt.

 • Kolejny raz słyszymy, że MEN nie ma wpływu na doskonalenie nauczycieli. Dlaczego nie można zmienić zapisów w rozporządzeniu o kwalifikacjach? Dlaczego nie powołać tzw. trenerów (socjologów, psychologów) grupy nauczycielskiej.
  Ewa Halska potwierdziła, że osoba, która byłaby wsparciem, potrzebna jest w systemie.

 • Brak nam wsparcia ze strony Samorządów, nie ma pieniędzy na opłatę dla metodyków, zmuszanie do wybierania tańszych, co nie znaczy, ze lepszych ofert szkoleniowych..
  Warto pomyśleć o innej organizacji doskonalenia dla nauczycieli. Ośrodki bywają daleko, trudno dojechać do nich popołudniu, ludzie są zmęczeni. Może przemyśleć wprowadzenie wolnych dni przeznaczonych tylko na doskonalenie, aby poprawić jakość pracy szkół?
  Marlena Fałkowska zauważyła, że mamy białe plamy na mapie Polski, gdzie brak doradców i że zależy to często od władz. Warto zastanowić się nad systemowymi rozwiązaniami.

 • Brak szczegółowych uregulowań prawnych dotyczących statusu doradcy zatrudnionego przez powołanie a umowę o pracę.
  Ewa Halska odpowiedziała, że sprawa zatrudnienia doradcy na dodatkową umowę o pracę jest dość jasna, pensum ustala OP, ale faktycznie doradcy oddelegowani mają problem z uregulowaniami prawnymi.

 • Brak nowości w bibliotekach pedagogicznych, brak środków finansowych na ich zakup..
  Leszek Zaleśny podkreślił, że to OP są odpowiedzialne za środki finansowe. Warto zintegrować system doskonalenia zawodowego, spojrzeć integralnie na biblioteki, poradnie pedagogiczne i ośrodki doskonalenia.

 • Beata Kossakowska zwróciła uwagę na fakt, że szkoła potrzebuje różnych specjalistów. Potencjał oddzielnych placówek, nie spełnia jak widać zadań, ale co zrobić by je połączyć? „Szukamy, pytamy, analizujemy, patrzymy na rozwiązania w innych krajach.”

 • Kształcenie to jedno, wprowadzanie w zawód co innego. Może trzeba sprawdzać, czy dany człowiek może być nauczycielem. Trzeba zmienić status metodyka, doradcy, bo dobrzy nauczyciele nie chcą nimi być. Może warto oprzeć się na pracy kolegiów, które kształciły lepiej niż studia?
  Ewa Halska podsumowując stwierdziła, że wszyscy wiedzą, iż trzeba rozwiązań metodycznych, merytorycznych, finansowych... a Stowarzyszenie będzie miało na to znaczący wpływ

Dyskusję zakończył Leszek Zaleśny dziękując za szczere wypowiedzi.