POWRÓT DO RELACJI

 

IV KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ
System egzaminów zewnętrznych.
Prof. Krzysztof Konarzewski, Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
 

Na wstępie prof. Konarzewski zapowiedział, że OSKKO będzie odtąd partnerem CKE w konsultacjach dotyczących systemu egzaminów zewnętrznych. Zapytał, czy ma przedstawić swoją wypowiedź nt. prac CKE czy od razu skupić się na konkretnych kwestiach, ponieważ przekazano mu właśnie listę pytań (wypracowaną przed Kongresem na Forum OSKKO).

 

Słuchacze przychylili się do drugiej propozycji, zatem całe wystąpienie prof. Konarzewskiego poświęcone było odpowiedziom na pytania – zarówno te postawione wcześniej, jak i te zadawane bezpośrednio w czasie spotkania. Poniżej prezentujemy tematycznie pogrupowane kwestie i ich omówienia dokonane przez dyrektora CKE.

  • termin publikacji informatorów maturalnych, dokonywanie w nich zmian – jeśli ukazują się później, niż wymagają przepisy, wynika to z konieczności dostosowania egzaminów do ostatnich zmian w przepisach wyższego rzędu. Planowana jest zmiana prawa w tym względzie: informatory musiałyby zostać opublikowane rok przed danym egzaminem maturalnym. Nie ma gwarancji, że obecna wersja jest ostateczną, ale zmiany zostaną wyraźnie zaznaczone, a informacja o nich będzie podana na stronie internetowej CKE.

  • brak informacji nt. procedur, dostosowań – brak takiej informacji oznacza, że obowiązują dokumenty z roku poprzedniego.

  • termin publikacji tablic matematycznych na maturę 2010 – zostaną one przekazane maturzystom razem z arkuszami matury próbnej w listopadzie 2009, a po tym terminie opublikowane na stronie internetowej CKE.

  • kumulowanie dwóch ważnych egzaminów jednego dnia – pozwala skrócić czas przeprowadzania egzaminu maturalnego (inaczej trwałby także w czerwcu) i szybciej przekazać zainteresowanym wyniki. Być może uda się doprowadzić w przyszłości do tego, żeby egzamin z przedmiotów dodatkowych przeprowadzały uczelnie (ponieważ maturzyści wybierają te przedmioty ze względu na rekrutację na uczelnie). Prof. Konarzewski pozytywnie odniósł się do pomysłu innego połączenia przedmiotów maturalnych jednego dnia (np. popularny przedmiot podstawowy i rzadko wybierany przedmiot rozszerzony po południu).

  • metody dystrybucji materiałów egzaminacyjnych, brak jednolitych procedur dystrybucji i redystrybucji w całym kraju – metoda nie zostanie zmieniona, ponieważ ze względu na prawdopodobieństwo przecieków nie można przysyłać arkuszy kilku egzaminów jednorazowo. Szczegółowe procedury dystrybucji i redystrybucji ustala OKE.

  • moc prawna procedur CKE w stosunku do dyrektorów szkół – takie prawo dało CKE rozporządzenie, które pozwala CKE tworzyć procedury przeprowadzania egzaminu. Jeśli pracownicy OKE wymagają od dyrektorów szkół czegoś poza procedurami ustalonymi przez CKE, postępują nieprawnie.

  • zwolnienie ze sprawdzianu gimnazjalnego dzieci uchodźców, które uczą się języka polskiego np. przez jeden rok – kwestia do rozważenia

  • złagodzenie kryteriów oceniania egzaminu dotyczącego kwalifikacji zawodowych dla uczniów z upośledzeniem – może to nastąpić, jeśli MEN zmieni dla tych uczniów podstawę programową

  • formuła egzaminu z języka obcego na egzaminie gimnazjalnym – na razie bez zmian, ale prof. Konarzewski nie wykluczył zmian w przyszłości: podobnie jak na maturze, uczeń gimnazjum mógłby deklarować wybór języka na egzamin.

W innych kwestiach, zgłaszanych w pytaniach z sali (godzina dostarczania do szkół arkuszy egzaminacyjnych, osobista redystrybucja arkuszy przez dyrektorów szkół, termin ustalenia składów komisji sprawdzających egzaminy itd.), dyrektor CKE nie przewiduje zmian lub uznaje je za pozostające w kompetencjach danej OKE.

Sprawozdawała Dorota Oleszczak, OSKKO.