Zapraszamy wkrótce

Konferencja odbyła się w dniach 4-6 marca 2016 r. w Krakowie,
w Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Do udziału w Konferencji OSKKO zaprosiliśmy wszystkie osoby zainteresowane zarządzaniem oświatą, rozwojem polskiego systemu oświaty. Jej celem było doskonalenie zawodowe, zajęcie stanowisk w kwestii prawa oświatowego, komunikacja kadry
z resortem oświaty. Tradycyjnie odbyły się liczne formy doskonalenia zawodowego. Na zakończenie Konferencji, w jej trzecim dniu (6 marca 2016 r.), odbyło się ponadto Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (tylko dla Członków OSKKO).

Partnerzy merytoryczni

Partnerzy Konferencji

 

Partnerzy medialni

   
 
 
       

Odbyły się następujące spotkania, wykłady i warsztaty.

BLOK PROGRAMOWY - POLITYKA OŚWIATOWA.

Spotkanie z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

 

 

Wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodowej.
Na spotkaniu Minister Edukacji Narodowej wręczyła medale Komisji Edukacji Narodowej osobom wytypowanym przez OSKKO.
Otrzymali je: Jolanta Basaj, Karolina Domagalska, Renata Kalinowska, Danuta Sikora oraz Ewa Stefaniak-Bergtaum.

Dyskusja. Absurdy oświatowe OSKKO. Pytania uczestników.
Po przemówieniu minister przedstawiono kolejną edycję "Absurdów oświatowych" zgłoszonych przez członków i sympatyków OSKKO. Odczytała je Izabela Leśniewska - członek Zarządu OSKKO. Następnie odbyła się dyskusja, której przebieg można poznać w relacji filmowej.

Po spotkaniu z Minister Edukacji Narodowej, zainteresowani uczestnicy Konferencji wzięli udział w dyskusji dotyczącej istotnych zmian w oświacie. Po krótkiej prezentacji materiałów pomocniczych do dyskusji podzielili się na grupy tematyczne i przystąpili do twórczej pracy. Widoczne było duże zaangażowanie uczestników, niektórzy brali udział w pracach kilku grup. Wypracowane w trakcie aktywnej dyskusji uwagi, propozycje, wnioski i spostrzeżenia zostały zebrane przez moderatorów i przedstawione jako rezultaty pracy grup tutaj. Będą one wykorzystywane, jako głos praktyków, przy tworzeniu stanowisk OSKKO. Jednocześnie wszyscy uczestnicy zwrócili uwagę na konieczność podjęcia prac nad nową ustawą (ustawami) porządkującą system oświaty w państwie, kładąc nacisk na przejrzystość i zwięzłość zapisów. Nowa ustawa powinna obejmować między innymi:

 • regulacje dotyczące systemu oświaty,

 • prawa i obowiązki nauczyciela,

 • regulacje dotyczące statusu prawnego dyrektora.

BLOK TEMATYCZNY: WYCHOWANIE i RELACJE W SZKOLE.
Blok pod opieką merytoryczną prof. UAM dr hab. Jacka Pyżalskiego.

Dlaczego ludziom nie wychodzi integracja?
Dr Piotr Plichta, adiunkt Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, pracownik naukowy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi. Wykład, warsztaty. Wystąpienie zawierało próbę odpowiedzi na postawione w tytule pytanie ze szczególnym uwzględnieniem wykluczenia i przemocy rówieśniczej, w którą są zaangażowani uczniowie z tzw. specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W świetle badań, są w większym stopniu narażeni na ryzyko stania się ofiarą. Często, te same czynniki związane z ryzykiem wiktymizacyjnym tej grupy uczniów prowadzą do zaangażowania się w roli sprawcy. Sytuację komplikuje mało zidentyfikowanych przykładów tzw. dobrych praktyk w zapobieganiu i radzeniu sobie z agresją rówieśniczą dotyczącą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz nisko oceniane, przez samych nauczycieli, własne kompetencje do pracy z takimi uczniami. W części praktycznej przedstawiono ogólne zasady konstruowania działań profilaktycznych i interwencyjnych oraz przykłady ich zastosowania.

Pomysły nt cyberwychowania, jak oswoić nowe media w szkole.
Prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski. Nauczyciel na Facebooku - jak to robić mądrze? Jak oddzielić sferę prywatną w mediach elektronicznych. Badania: wolontariusze, blogerzy a „Real”.   10 przykazań stosowania technologii. Studia przypadku, wyniki rozmów z młodzieżą.

Jak motywować niezmotywowanych.
Prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski. Warsztat. Z praktyki nauczyciela. Jak zacząć lekcje by uczniowie byli wciągnięci. Praktyczne sposoby rozpoczęcia lekcji. Wykładowca opracował bazę ok. pięćdziesięciu początków lekcji. Zaprezentował kilkanaście przykładów.

 

 

Dyskusja o wychowaniu w szkole.
Do udziału zaproszeni ww. wykładowcy oraz Uczestnicy konferencji. Ocena zachowania - zadania formalne a motywowanie uczniów. Czy ocena zachowania jest potrzebna i jaka powinna być? Cele wychowania w szkole. Jakich postaw oczekujemy po uczniach? Jak odnieść się do przestrzeni, w których poruszają się uczniowie, a do których my - rodzice i nauczyciele - nie potrafimy dotrzeć? Jak mamy wyznaczać i osiągać wspólne cele: szkoły, rodziców, państwa, samorządu, uczniów?

Głosy zamówione:   Prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski,  Dr Piotr Plichta, adiunkt Wydz. Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego,  pracownik naukowy Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, Aleksander Pawlicki, Grupa Trampolina,  Jacek Ścibor.  Założyciel społeczności Superbelfrzy RP,  Jacek Purski, Prezes Fundacji  Instytut Bezpieczeństwa Społecznego. Moderuje - Izabela Leśniewska, OSKKO.  Podsumowanie – Marek Pleśniar, OSKKO.

Systemowe podejście do uczenia umiejętności i kształtowania postaw w szkole.
Wykład. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Sophia w Krakowie

Program nauki zachowania.
Wykład. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Sophia w Krakowie.

Szkolny system motywacyjny.
Warsztaty. Katarzyna Salamon – Bobińska. Wykład. NODN Sophia.

Szkolny system motywacyjny to strategia pracy na poziomie całej szkoły angażujący zarówno nauczycieli jak i uczniów. W trakcie spotkania poszukiwać będziemy odpowiedzi, w jaki sposób zmotywować uczniów do przejęcia odpowiedzialności i kontroli nad własnym zachowaniem, co wpływa na uczniowską motywację, jak możemy pomóc uczniom w znalezieniu mocnych stron i zmiany negatywnych poglądów na  swój temat i dlaczego kary nie działają.

Język serca jako metoda budowania bezpiecznych relacji i współpracy w szkole.
Warsztaty. Jerzy Rządzki. NODN  Sophia. Treści warsztatu obejmują 4 sposoby słuchania trudnego komunikatu dziecka lub rodzica, bariery utrudniające komunikacje, 4 kroki reagowania poprawiającego relację, (Szakale i żyrafy). Kluczowe będzie rozwijanie umiejętności empatii: Jak słuchać żeby usłyszeć ukryte myśli i potrzeby?

Uczestnicy poznają możliwości wykorzystania języka potrzeb do budowania relacji z uczniem, motywowania uczniów do uczenia się i zmiany zachowania, do budowania pozytywnej dyscypliny oraz do zapobiegania zachowaniom problemowym, Zajęcia mają też walor osobisty i mogą poprawiać relacje między dorosłymi w tym pomóc w prowadzeniu trudnej rozmowy z rodzicami czy innymi nauczycielami.

Kierowanie klasą i zapobieganie trudnym zachowaniom.
Warsztaty. Norbert Karaszewski. NODN Sophia. Z najnowszych badań i raportów oświatowych wynika, że nauczyciele dają sobie dobre radę z procesami nauczania natomiast maja kłopot z praktycznym zastosowaniem umiejętności miękkich. Należą do nich umiejętności zapobiegania zakłóceniom toku dydaktycznego oraz umiejętności powstrzymywania eskalacji takich zachowań. W trakcie szkolenia przedstawimy analizę źródeł takich zachowań oraz wybrane sposoby radzenia sobie z zakłócającymi zachowaniami. Rozprawimy się z mitami na ten temat i dostarczymy wiedzy nt praktycznych umiejętności poprawiających skuteczność nauczycieli.

Okiełznać chaos, czyli uczeń z ADHD w klasie.
Warsztaty. Mgr Stanisław Bobula. NODN Sophia. Najczęściej występujące zaburzenie wieku rozwojowego (ADHD) to wielkie wyzwanie dla nauczycieli. Warto wiedzieć więc, w jaki sposób organizować pracę na lekcji tak, aby sam uczeń z ADHD jak i jego rówieśnicy mogli uczyć się w klasie w sposób dla siebie optymalny. W tym celu konieczne jest zbudowanie systemu czytelnych zasad, umiejętność formułowania poleceń czy praca na pozytywnych informacjach zwrotnych. Ponieważ uczeń z ADHD nie funkcjonuje w próżni przydatna jest także umiejętność pracy z całą klasą tak, aby pomóc nie tylko uczniowi z ADHD, ale całej klasie.
Na warsztacie uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z praktycznymi  i prostymi rozwiązaniami, które można zastosować w klasie, w której uczy się dziecko z ADHD.

Pytania sokratejskie i coachingowe podejście w szkole.
Jerzy Rządzki.
NODN  Sophia. Podczas warsztatu trenować będziemy wspieranie nauczyciela (także ucznia, rodzica) za pomocą empatii i pytań zwanych przez starożytnych sokratejskimi a stanowiących podstawy współczesnego wspierania w rozwiązywaniu problemów i motywowaniu zwanego coachingiem. Pokażemy jak takie podejście wspiera dyrektora lub nauczyciela w prowadzeniu rozmów, w których samodzielność rozmówcy ma kluczowe znaczenie dla motywacji i rozwiązania problemu (dylematu).

Kiedy nic nie działa… funkcjonalna analiza zachowania – podejście profesjonalne szkoły.
Norbert Karaszewski.
NODN  Sophia. Każdy nauczyciel w swojej karierze zawodowej doszedł do momentu, kiedy uznał, że w pracy z „trudnym” uczniem zrobił wszystko, co mógł i nic już  nie da się zrobić.  Szacuje się, że około 5% uczniów jest takimi uczniami, z którymi według bezsilnych nauczycieli – nic nie da się zrobić. Uczniowie ci generują 50% wszystkich niewłaściwych zachowań w szkole. Jest to grupa uczniów, która nie poddaje się standardowym procedurom dyscyplinarnym szkoły. Potrzebne jest im indywidualne wsparcie w uczeniu się właściwych zachowań. Dla tak złożonych przypadków ważne jest  postawienie sobie pytania - Co powoduje, że Ci uczniowie tak się zachowują? Dopiero po znalezieniu odpowiedzi powstaje możliwość budowania celowanej interwencji. Takiemu działaniu pomocna jest Funkcjonalna Analiza Zachowania (FAZ). Na warsztacie uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania sia z FAZ, przećwiczyć najistotniejsze elementy tej metody pracy z „trudnymi przypadkami”.

Jak budować arkusz obserwacji lekcji wykorzystując narzędzia ewaluacji zewnętrznej.
Stanislaw Bobula. NODN  Sophia. Dyrektor szkoły idąc na obserwację lekcji zastanawia się co tak naprawdę obserwować. Bardzo często obserwujemy rzeczy mało istotne, które mają niewielki wpływ na podniesienie jakości procesu dydaktycznego. Tymczasem kluczowe jest obserwowanie tego w jaki sposób uczniowie uczą się kontekście najnowszej wiedzy psychologii poznawczej i badań nad uczeniem się. Bliższa analiza arkusza obserwacji ewaluacji zewnętrznej pod kątem tych kwestii, może pomóc w podjęciu decyzji co chcemy obserwować.

Rozmawiajmy o uchodźcach. Kontrowersyjny temat w szkole.
Jak poruszyć w szkole bardzo aktualny i kontrowersyjny temat?

 • Jak przeprowadzić w szkole zajęcia polegające na rozmowie, w trakcie której uczniowie będą się nawzajem z szacunkiem słuchać, poznają swoje wartości, lęki i nadzieje oraz uzyskają wiarygodne, wyważone informacje wokół tematyki migracji? 

 • Jak w szkole stworzyć ramy rozmowy na temat, który jednocześnie budzi silne emocje, jest mocno obecny w dyskursie politycznym, a jednocześnie jest ważnym tematem wiedzy o świecie i poważnych skutkach wychowawczych?

W panelu i wspólnej rozmowie uczestniczek i uczestników spotkania wezmą udział trenerki i trenerzy Centrum Edukacji Obywatelskiej, a także dyrektorzy i nauczyciele, którzy już takie lekcje przeprowadzili. Panel odbędzie się w ramach projektu „Rozmawiajmy o uchodźcach” realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w partnerstwie z OSKKO oraz Fundacją Centrum im. prof. Bronisława Geremka. W panelu i dyskusji wezmą udział:

- Jacek Strzemieczny - Współzałożyciel Centrum Edukacji Obywatelskiej

- Joanna Jasiak - Dyrektorka V Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Tarnowie

- Karima Kanjo - edukatorka pochodzenia polsko-syryjskiego, z bogatym doświadczeniem prowadzenia zajęć z młodzieżą w szkołach

- Iwona Kryczka - Nauczycielka z doświadczeniem prowadzenia lekcji wg scenariusza "Rozmawiajmy o uchodźcach" oraz w tematach dotyczących edukacji globalnej i międzykulturowej

- Jadwiga Jarosz - Nauczycielka z doświadczeniem prowadzenia lekcji wg scenariusza "Rozmawiajmy o uchodźcach" oraz w tematach dotyczących edukacji globalnej i międzykulturowej

Panel poprowadzi Elżbieta Kielak, trenerka, współkoordynatorka projektu "Rozmawiajmy o uchodźcach".

„Bezpieczna szkoła: RADYKALIZACJA”
Wykład. Jacek Purski, Prezes Fundacji  Instytut Bezpieczeństwa Społecznego. Zapowiedź większego szkolenia skierowanego do placówek oświatowych i wychowawczych. Celem jest pogłębienie wiedzy nauczycieli - w ramach podnoszenia kwalifikacji - w dziedzinie przeciwdziałania radykalizmowi w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem problemów rasizmu, neofaszyzmu i fundamentalizmu religijnego. Wykład skierowany jest do nauczycieli, pedagogów i wychowawców wszystkich szkół i innych placówek edukacyjnych. Zdobyte na naszych szkoleniach umiejętności mogą być pomocne m.in. podczas lekcji wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o bezpieczeństwie czy godzin wychowawczych.

Radykalizacja postaw to  poważny problem w szkołach, na ulicach naszych miast, na stadionach, w naszym codziennym życiu. Problemom tym musi stawić czoła także współczesna polska szkoła. Wiedza zdobyta podczas szkoleń pozwala nauczycielom rozpoznawać zagrożenia związane ze zjawiskiem radykalizacji zanim przerodzi się ono w akty terroru. Zagadnienia:

1. Co to jest radykalizacja?

2. Przyczyny radykalizacji.

3. Poziom podstawowy:

- Rasizm, faszyzm, neonazizm - symbolika, kody,

- Pseudo-kibice i chuligani stadionowi

4. Poziom zaawansowany:

- Pozostałe formy radykalizmu (np.: gangi, handel narkotykami itp.)

- Fundamentalizm islamski

- Inne, np.: cyberprzestępczość, wpływ gier komputerowych itp.

5. Skala poszczególnych zjawisk w Polsce.

6. Jak możemy przeciwdziałać radykalizacji w szkole?

7. Społeczne skutki radykalizacji.

8. Zapobiegaj, uprzedzaj, reaguj.

9. Deradykalizacja w szkole.      

Jacek Purski, Prezes Fundacji  Instytut Bezpieczeństwa Społecznego, dziennikarz, politolog, działacz społeczny i edukator. Absolwent Wyższej Szkoły Komunikowania i Mediów Społecznych im. Jerzego Giedroycia oraz Collegium Civitas - specjalizacja Zarządzanie Integracją Międzykulturową. Przez wiele lat związany ze Stowarzyszeniem „Nigdy Więcej”, a także z redakcjami pism ”Nigdy Więcej” i „Stadion”. W ramach działalności stowarzyszenia animował kampanię „Wykopmy Rasizm ze Stadionów” oraz reprezentował organizację w mediach. W roli konsultanta i eksperta współpracował z UEFA, m.in. w ramach Programu Odpowiedzialności Społecznej UEFA EURO 2012 „RESPECT Diversity - Football Unites”. W przeszłości współpracował także z Niemieckim Związkiem Piłkarskim, PZPN oraz FIFA. Autor wielu szkoleń specjalistycznych skierowanych do policjantów, nauczycieli, urzędników miejskich oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo imprez sportowych. Uczestnik licznych konferencji i szkoleń międzynarodowych m.in. w ramach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) oraz Komisji Europejskiej - Radicalisation Awareness Network (RAN), podczas których prezentował zagadnienia związane z problemem rasizmu i dyskryminacji w Polsce.

BLOK PROGRAMOWY – NAUCZANIE I UCZENIE SIĘ.

Zabawa czy nudne zatrudnienie?
Gabriela Fejkiel
. Froebel.pl . Temat dla przedszkoli i SP. Prelekcja z warsztatami. Wincenty Okoń w jednej ze swoich książek powiedział, że bawić się trzeba w pełnym tego słowa znaczeniu, inaczej nie będzie to zabawa lecz tylko jakieś nudne zatrudnienie. Przedstawiona zostanie i jednocześnie udowodniona potęga zabawy świecie dzieci oraz zagrożenia czyhające w tabletowym świecie. Na szczęście istnieje sposób łączący tradycję z nowoczesnością, co daje niezwykłe efekty w rozwoju naszych najmłodszych. Założenia pedagogiczne Froebla zostały przypomniane polskiej pedagogice, dzięki czemu powstał nowoczesny i niezwykle skuteczny Program Wychowania Przedszkolnego „Dar Zabawy” zakładając przywrócenie zabawy na właściwe sobie miejsce. Prelegentka wskaże możliwości i atuty pracy z materiałem dydaktyczno – zabawowym opracowanym przez ojca nowożytnego wychowania przedszkolnego – Friedricha Froebla.

Poruszy między innymi poniższe zagadnienia:

 • froeblowskie dary a rozwijanie kompetencji językowych, komunikacyjnych, matematycznych, społecznych dzieci, wprowadzanie w świat sztuki, rozwijanie wyobraźni przestrzennej
  i artystycznej; 
 • twórcze prace ręczne wg pedagogiki F. Froebla: modelowanie w glinie i plastelinie, origami, składanie papieru, perforowanie, wykłuwanie, wyszywanie, wyplatanie, drukowanie stemplem, haftowanie, szycie, konstruowanie z odpadów, tworzenie ornamentów;
 • zabawa swobodna i dydaktyczna w świetle pedagogiki F.Froebla;
 • dary natury, ogródek przedszkolny i uczenie się w plenerze;
 • zabawy badawcze;
 • wykorzystanie koncepcji darów Froebla w edukacji domowej, terapii pedagogicznej
  i rozwijaniu gotowości do nauki czytania i pisania;

Po zakończonym spotkaniu uczestnicy otrzymają froeblowskie informatory, gotowe do przeprowadzenie scenariusze zajęć oraz materiały wspierające pracę nauczyciela.

Twórcze prace ręczne.
Katarzyna Małek
. Froebel.pl. Temat dla przedszkoli i SP. Dzieci w wieku przedszkolnym przejawiają wiele zdolności twórczych i nie dotyczy to tylko dzieci uznawanych za „wybitne”.  Można to wykorzystać w procesie nabywania umiejętności uznawanych za konieczne do podjęcia nauki na sposób szkolny. Nauczyciel musi pamiętać o tym, że dzieci  poznają świat wielozmysłowo, stąd należy im dostarczać różnorodnych bodźców i materiałów sprzyjających rozwijaniu ich zdolności do tworzenia. Koncentracja uwagi u dzieci jest selektywna i krótkotrwała. Do nauczyciela należy wybór takich metod i środków, które będą absorbowały uwagę dziecka i motywowały do podejmowania efektywnego wysiłku.

Wszelkie prace manualne przyczyniają się do rozwijania motoryki małej, a komponent kreatywności i niczym nieograniczanej twórczości dzieci, w sposób umiejętny i nienachalny proponowany oraz  organizowany  przez nauczyciela, znacznie urozmaici i wzbogaci ten żmudny niekiedy proces kształtowania sprawności manualnej.  Poprzez twórcze prace ręczne dzieci  będą miały  możliwość wyrażania siebie, swoich odczuć i emocji, dzięki czemu stymulowane też  będą procesy poznawcze, warunkujące odpowiedni start w podjęciu nauki szkolnej, stanie się to to dla nich bardziej atrakcyjne. Walory twórczych prac ręcznych to:

 • rozwijanie sprawności manualnej, wytrwałości, uporczywości i koncentracji na zadaniu;
 • przygotowanie do czytania i pisania;
 • budowanie pojęć i sprawności matematycznych;
 • rozwijanie wyobraźni, wrażliwości estetycznej i poczucia piękna;
 • wyciszenie i uspołecznienie  dzieci.

"Czy nauczyciel jeszcze (się) uczy? - spojrzenie oddolne." 
Wykład. Jacek Ścibor.  Założyciel społeczności Superbelfrzy RP, nauczyciel informatyki z Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej. Czy nauczyciele się uczą? Pytanie jest podchwytliwe, a odpowiedź wcale nie oczywista. Przynajmniej nie, jeśli stara się na nią odpowiedzieć doświadczony nauczyciel, który ma kontakt zawodowy z setkami (a może i tysiącami) innych nauczycieli w ciągu roku i który obserwuje (od dawna), jak społeczność nauczycielską stara się uzupełniać wiedzę i umiejętności. A jak się uczą? A czy coś potem umieją? - te pytania też tylko pozornie są proste do odpowiedzi.
Więcej – w filmie https://www.youtube.com/watch?t=12&v=aviLLJkyY4c

Pozwólmy dzieciom uczyć się na błędach.
Aleksander Pawlicki, Grupa Trampolina, www.grupatrampolina.pl  oraz Szkoła Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jak naprawdę uczyć się na błędach? Jak wpuścić do klasy ciekawe błędy? Jak otworzyć okno błędu, by móc podziwiać inspirujący świat nietrafionego rozwiązania? 

Szkoła badaczy, czyli szkoła, w której uczą się wszyscy.
Agnieszka Borek, Magdalena Tędziagolska,
Era Ewaluacji, www.eraewaluacji.pl
Szkoła to miejsce uczenia się. Uczą się w niej przede wszystkim uczniowie, jednak  powinni to czynić także nauczyciele. Współcześnie uczenie się traktuje się jako proces ciągły, rozwijającym umiejętności praktycznego wdrażania zdobywanej wiedzy. Dlatego postulat  „Uczyć się, żeby lepiej nauczyć się, jak się uczyć” (O. Czerniawska 1997) staje się dziś jednym z najważniejszych wyzwań dla szkół i placówek oświatowych. Wszystkim potrzebne są rzetelne informacje, które pozwolą im upewnić się co do wartości swojej pracy i dzięki nim uczyć (się) lepiej. Na przeciw tym wyzwaniom wychodzi koncepcja Szkoły Badaczy, wypracowana przez zespół trenerów i trenerek Ery Ewaluacji, na bazie doświadczeń szkoleń dla ponad 25 tys. dyrektorów i nauczycieli (m.in. szkoleń „Nauczyciel Badacz”). W Szkole Badaczy uczniowie poprzez ewaluację własnej pracy i zajęć:

 • rozwijają świadomości siebie jako aktywnych uczestników procesu edukacyjnego,
 • poznają swój indywidualny styl uczenia się  (co podnosi efektywność uczenia),
 • stają się bardziej świadomi tego co wiedzą, potrafią
 • rozwijają umiejętność samooceny

W ramach tej sesji będziemy zajmować się praktycznymi aspektami procesu uczenia się, w którym badanie jest rozumiane z jednej strony jako projekt edukacyjny, z drugiej strony jako poddawanie refleksji własnych działań (autoewaluacja). Pokażemy szanse i możliwości wykorzystania tak rozumianych badań w:

 • procesie uczenia się uczniów,
 • nabywania przez nich wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej
 • doskonaleniu zawodowemu nauczycieli
 • włączaniu rodziców w proces uczenia się uczniów.

Podczas sesji uczestnicy zapoznają się i przedyskutują założenia koncepcji Szkoły Badaczy oraz zapoznają z narzędziami umożliwiającymi wykorzystywanie jej w praktyce szkolnej.  

Od przepisów do sztuki oceniania - czyli od czego zacząć pisać wymagania przedmiotowe.
Dr Gabriela Olszowska, OSKKO. Seminarium. Zagadnienia:

 • definicja oceniania i co z tego wynika
 • Niemierko czy Blooom - kogo wybrać
 • wymagania i kryteria - to nie to samo
 • ocenianie kształtujące od 2004 wpisane w prawo szkolne
 • błędy i mity nt. oceniania, jak sobie to wszystko poukładać
 • co sprawdzają kontrole - najczęstsze błędy w ocenianiu

BLOK PROGRAMOWY - WARSZTAT DYREKTORA – PRAKTYKA.

Szkoła wobec zagrożenia terrorystycznego i innych.
Wykład. Andrzej Kruczyński, CSAT- Centrala Szkoleń AT. http://csat.pl/bezpieczna_szkola.html 

Polskie placówki oświatowe w ostatnich latach również były atakowane z zewnątrz, w większości były to wtargnięcia do obiektów z zamiarem pobicia uczniów, nauczycieli, personelu oraz rabunku pieniędzy. CSAT stworzyła wspólnie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Miasta Bydgoszcz program "Bezpieczna Szkoła".  Celem programu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczniów oraz pracowników placówek oświatowych. Instruktorzy CSAT są współautorami książki "Ciekawi świata - edukacja dla bezpieczeństwa". Zagadnienia, które zostaną omówione w trakcie wystąpienia:

1. Wstęp

 • Wiadomości dotyczące skali zdarzeń niebezpiecznych w placówkach oświatowych w ostatnich latach.

 • Omówienie zagadnienia „Przygotowanie, a radzenie sobie ze stresem”.

2. Profilaktyka i prewencja

 • Rola profilaktyki i prewencji w codziennej pracy, elementy wiktymologii.

 • Opracowanie folderu „Bezpieczna szkoła”.

 • Zabezpieczenia techniczne w placówce, ich rola i praktyczne sposoby wykorzystania.

3. Pokaz oraz ćwiczenia w przyjmowaniu pozycji bezpiecznej.

4. Pokaz wraz z omówieniem standardów postępowania w różnych sytuacjach kryzysowych:

 • Standard postępowania w sytuacji „Agresywny i niebezpieczny osobnik w szkole”;

 • Standard postępowania w sytuacji „Aktywny strzelec” z wykorzystaniem procedur postępowania „Azyl” i „Ewakuacja”;

 • Standard postępowania w sytuacji „Akt terroru kryminalnego w placówce oświatowej”.

5. Zagrożenia wynikające z podłożenia ładunku wybuchowego i sytuacji zakładniczej.

 • Omówienie zagrożeń wynikających z otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego oraz zagrożeń terrorystycznych w placówce.

 • Projekcja filmu „Zagrożenia bombowe, terrorystyczne”

Andrzej Kruczyński, b. oficer GROM, uczestnik działań specjalnych i misji zagranicznych. Wszechstronnie wyszkolony w zakresie operacji antyterrorystycznych oraz działań sił specjalnych. Współpracował z czołowymi służbami i formacjami zagranicznymi. Dowodził operacjami na terenie kraju i poza jego granicami. Szef CSAT (Centrala Szkoleń AT) trener, kierownik szkoleń, konsultant, instruktor. Przygotowane przez niego programy szkoleniowe tworzą nowe standardy szkoleń z zakresu bezpieczeństwa. W latach 2009 – 2014 był Kierownikiem ds. Bezpieczeństwa Stadionu Narodowego. Współpracował między innymi z: Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, „Invest Bankiem”, „Lukas Bankiem”, PKO BP, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, „Kredyt Bankiem”, 12 Brygadą Zmechanizowaną, 11 Lubuską Dywizją Kawalerii Pancernej, „Provident Polska”, Dowództwem Wojsk Lądowych, Strażą Miejską Miasta Stołecznego Warszawy, Akademią Obrony Narodowej w Warszawie, Jednostką Wojskowa Nr 2039 w Lidzbarku Warmińskim, Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie, Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych w Warszawie, PZU, NBP, BPH, Mennicą Wrocławską, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. 

Na terenie Bydgoszczy wspólnie z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego realizuje program dla placówek oświatowych przeznaczony dla kadry nauczycielskiej i Obiektowych Koordynatorów Bezpieczeństwa.  Współautor podręcznika „Edukacja dla bezpieczeństwa” Wydawnictwo Pedagogiczne Operon, Gdańsk 2012. Oraz współautor książki ,,Imprezy Masowe Organizacja Bezpieczeństwo Dobre Praktyki’’ Wydawnictwo Difin S.A. 2015

Zmiana w zarzadzaniu placówką - dyrektor liderem zmian.
Anna Turska, Rafał Iskra. Froebel.pl . Zajęcia dla dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli. Nie jest łatwe w naszych czasach współtworzyć placówkę oświatową. Na naszej drodze stają wysokie oczekiwania rodziców i opiekunów. Stała weryfikacja pracy, monitoring postępów sprawia, że musimy być wielozadaniowi, programy w których uczestniczymy wartościowe i wyjątkowe. Nasilająca się konkurencyjność programowa placówek  sprawia, że musimy celnie trafiać za każdym razem. Obecnie dyrektor jest obarczony odpowiedzialnością za skuteczne zarządzanie placówką. Wymaga się od niego znajomości prawa, umiejętności zarządzania, dostosowywanie pracy do coraz to nowych wymagań i wytycznych. Brak stwarzania kadrze zarządzającej warunków do rozwoju, brak wsparcia merytorycznego sprawie, że często błądzimy i pracujemy intuicyjnie.

Chcąc wprowadzić zmiany, innowację pedagogiczną lub wdrożyć nowatorskie rozwiązania często spotyka się w oporem fazie pierwszej.  Pokażemy w jaki sposób radę pedagogiczną przeprowadzić przez zamiany by wspólnie osiągnęła sukces w oparciu o doświadczenia z wdrażania na terenie całej Polski Innowacyjnego Programu Wychowania Przedszkolnego Dar Zabawy.
Podczas spotkania prelegenci poruszą  zagadnienia:

 • Wzmacnianie motywacji do zmian.
 • Angażowanie i odpowiedzialność́ za efekty zmian.
 • Identyfikowanie przeszkód i zagrożeń́.
 • Budowanie koalicji.
 • Co to znaczy być liderem zmiany.
 • Zmiana w 8 krokach.
 • Różne style w zarządzaniu zespołem w zmianie.
 • Skuteczność́ i mierzenie efektów zmiany.
 • Dobre praktyki – przykłady zmian z wdrażania Programu Dar Zabawy

Po zakończonym spotkaniu uczestnicy otrzymają froeblowskie informatory, gotowe do przeprowadzenia scenariusze zajęć oraz materiały wspierające pracę dyrektora.

Zadania dyrektora wynikające ze zmian w prawie oświatowym.
Seminarium.  Jacek Rudnik, OSKKO.
Kolejne z cyklu szkoleń OSKKO dla praktyków kierujących szkołami. Z dniem 1 września 2015 r. dyrektorzy zostali zobowiązani do zmian w statutach i regulaminach szkolnych*. Zapraszamy na spotkanie z dyrektorami praktykami, a zarazem doświadczonymi trenerami z praktyką ogólnopolską, którzy pokażą sprawdzone rozwiązania wykorzystywane w ich pracy. Omówimy konsekwencje stosowania pewnych zapisów np. w statutach szkoły, programach wychowawczych i profilaktyki. Zmiany w statutach powinny funkcjonować od 1 września, lecz doświadczenie pokazuje nam, że przy formułowaniu nowych zapisów pojawia sie wiele wątpliwości. Niektóre zapisy niosą za sobą pewne zagrożenia, niedogodności, dodatkowe (czasem niepotrzebne) zadania dla szkoły. Chcemy zwrócić uwagę na to, co jest zmianą konieczną i w jakim zakresie.

Celem szkolenia jest:
Wskazanie zmian w prawie, które skutkują dla dyrektora i szkoły nowymi/zmienionymi zadaniami, kompetencjami, m.in. zmiany w katalogu odpowiedzialności dyrektora szkoły, dostosowanie statutów do zapisów ustawy o systemie oświaty, plan nadzoru pedagogicznego a kompetencje stanowiące rady pedagogicznej, program wychowawczy i program profilaktyki. Prezentowane będą: przykładowy plan nadzoru dyrektora szkoły, uchwała w sprawie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, uchwała dotycząca zmian w statucie, przykładowe zapisy w programie wychowawczym i programie profilaktyki. Uczestnicy otrzymają te materiały.

*Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r.,
w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. poz. 1249) które weszło w
życie 1 września 2015 r., „§ 8. Szkoły i placówki dostosują, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, program wychowawczy i program profilaktyki, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, do przepisów rozporządzenia”.

Kontrola zewnętrzna i wewnętrzna w szkole, placówce oświatowej.
Jak  występować w roli kontrolującego i kontrolowanego.

Seminarium.
Ewa Halska, OSKKO. Kolejne z cyklu szkoleń OSKKO dla praktyków kierujących szkołami.
Prawo kontrolowania szkół i placówek oświatowych ma wiele instytucji - poczynając od określonych w ustawie o systemie oświaty organów, prowadzącego i nadzorującego, na NIK kończąc. Nie wszystkie instytucje z tego prawa korzystają, niemniej jednak kontroli w szkole nie da się uniknąć. Należy więc ją umieć przejść.
Szkolenie ma na celu uporządkowanie wiedzy o kontroli w szkole/placówce oświatowej.

Uczestnicy szkolenia będą w szczególności:

 • potrafili zaplanować oraz wdrożyć system kontroli wewnętrznej przyczyniający się do poprawy jakości kierowanych placówek
 • rozumieli wagę nadzoru i istotę kontroli  zarządczej w procesie kierowania szkołą/placówką
 • znali i potrafili stosować zasady i tryb prowadzenia kontroli
 • umieli, w sposób profesjonalny, występować w roli kontrolowanego i kontrolującego.

W programie szkolenia:

 • pojęcie i rodzaje kontroli oraz jej kryteria
 • etapy procesu kontrolnego
 • planowanie systemu kontroli wewnętrznej w szkole/placówce
 • organy kontrolne uprawnione do prowadzenia kontroli zewnętrznej – instytucje, zakres kontroli, odpowiedzialność dyrektora za prawidłowe funkcjonowanie w kontrolowanych obszarach.

Dyrektor jako przywódca skoncentrowany na uczeniu się uczniów.  Zmiany zaczynaj od siebie.
Warsztaty Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty (SPLO). Joanna Jasiak, Marta Hołub, Aleksandra Mikulska, Centrum Edukacji Obywatelskiej.  Celem studiów jest przygotowanie uczestników do wprowadzenia zmiany w obszarze uczenia się. Warsztat SPLO zbudowany jest wokół trzech filarów  - przywództwo, uczenie się, współpraca. Inspirowani T. Brighousem uczestnicy dokonają refleksji  własnego stylu przywództwa. Poznają narzędzia pomagające diagnozować pracę szkoły w obszarze uczenia się (m. in.profil szkoły, analiza zeszytów, analiza prac uczniowskich) oraz doświadczą pracy z celami według taksonomii Blooma/SOLO." Poznają sposoby diagnozowania, pracy z zespołem oraz różne strategie wspierania zespołu przez lidera. Dyskusja.

Dyrektorzy wprowadzający zmianę w obszarze  nauczania i uczenia się uczniów.
Prezentacje dobrych praktyk absolwentów Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty (SPLO). Joanna Jasiak, Aleksandra Mikulska. Centrum Edukacji Obywatelskiej. Historia zmian dotyczących  podniesienia  jakości uczenia się i nauczania w szkołach, przeprowadzonych przez dyrektorów - absolwentów Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty. Dyrektorzy czterech szkół zaprezentują proces wdrażania zmiany - jej kamienie milowe, sukcesy, punkty krytyczne oraz efekty. Podzielą się doświadczeniem i przedstawią rekomendacje.

Praktyka wprowadzania oceniania kształtującego do szkoły.
Marta Dobrzyńska. Aleksandra Mikulska. Prezentacja Programu Szkoła Ucząca się (SUS) - Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jak stosować OK aby szkoła była OK? Dobre rady dyrektorów. Czego unikać? Trudności związane z wdrażaniem OK. Po czym poznamy, że nauczyciele stosują OK? Jak wspierać i motywować nauczycieli wdrażających OK. Uczestnicy warsztatu otrzymają 10% zniżki na Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla swoich szkół.

Pozyskiwanie środków dla szkoły. Warsztaty.
Dr Małgorzata Kasperczakowa, Agencja Pracy Twórczej. W polskich szkołach jest wielu dyrektorów i nauczycieli o głowach przesyconych pomysłami na ciekawe projekty i innowacje podnoszące jakość kształcenia. Problemem, z którym przychodzi im się zmierzyć przy ich realizacji są fundusze, a raczej  mówiąc wprost, ich brak. Niewiele osób zdaje sobie sprawę jak wiele jest instytucji grantodawczych i jakie możliwości rozpościerają się przed placówkami edukacyjnymi. Jak jednak w tej wielości wybrać grant, który będzie dla szkoły czy przedszkola najbardziej odpowiedni, gdzie szukać informacji, i jak nie utknąć w gąszczu biurokracji?

Agencja Pracy Twórczej od kilku lat pomaga w skutecznym szukaniu odpowiedzi na te pytania, prowadząc praktyczne warsztaty z pisania wniosków o środki europejskie (Program Erasmus +, Fundusze Strukturalne UE <RPO>, i mniejsze granty pochodzące ze źródeł krajowych. 

Podczas warsztatu dowiedzą się Państwo:

 • jak rozpocząć pracę z pozyskiwaniem dodatkowych funduszy dla swojej szkoły lub przedszkola,

 • gdzie szukać najkorzystniejszych programów grantowych,

 • z których programów sfinansować można współpracę zagraniczną w placówce,

 • jakie bieżące działania placówki dofinansować można z programów grantowych,

 • jak przygotować budżet projektu tak, by otrzymać maksymalną kwotę dotacji.

Warsztat poprowadzi dr Małgorzata Kasperczakowa, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w pisaniu i rozliczaniu projektów unijnych oraz prelegentka, która z ramienia Agencji Pracy Twórczej przeprowadziła ponad 100 praktycznych warsztatów z pisania wniosków do programu Erasmus +.

Inteligencja emocjonalna jako kluczowa kompetencja współczesnego dyrektora.
Warsztat. Szkoła Coachingu Lilianna Kupaj Centrum Kształcenia Praktycznego. Zajęcia współprowadzone przez Wiesławę Krysę. „Dobrze widzi się tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”. Praca nauczyciela wymaga twórczości, otwartości i komunikacji, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom społecznym i wyzwaniom współczesnego świata. Naukowcy deklarują, że siłą napędową XXI wieku będzie inteligencja emocjonalna oraz związana z nią inteligencja praktyczna i kreatywna.

Warsztat obejmie:

 • Inteligentny emocjonalnie dyrektor i nauczyciel w szkole. Pięć kompetencji EI wg Daniela Golemana

 • Samoświadomość emocji – jak je nazywamy i jak je odczuwamy? Co nam to daje w pracy?

 • Kto kim zarządza – my emocjami, czy emocje nami?

 • Pozytywne intencje emocji – po co pojawiają się emocje i jakie informacje niosą ze sobą dla nas?

 • Jakie korzyści wynikają z tego w codziennej pracy dyrektora i nauczyciela?

Wiesława Krysa - nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem, coach i trener; autorka licznych artykułów w ogólnopolskiej prasie pedagogicznej; wielokrotnie nagradzana w konkursach dla nauczycieli; współautorka książek "Kompetencje coachingowe nauczycieli" i "Kompetencje trenerskie w pracy nauczyciela"

Motywacyjne DNA  w pracy dyrektora szkoły.
Warsztat. Szkoła Coachingu Lilianna Kupaj Centrum Kształcenia Praktycznego. Zajęcia współprowadzone przez Wiesławę Krysę. Każdy z nas jest określonym typem motywacyjnym, o którym decyduje nasze motywacyjne DNA. Nie ma ludzi niezmotywowanych, są tylko nieskutecznie motywowani. Każdy z nas motywuje się inaczej, dlatego to co motywuje jedną osobę, demotywuje inną. Nie ma gorszych czy lepszych motywacji. Poznanie zasad DNA motywacyjnego to spojrzenie na siebie i ucznia z jego perspektywy.  Co go motywuje a co nie? Jak rozmawiać, aby uzyskać efekt? Jak uniknąć błędu podchodzenia do innych z perspektywy swojego typu motywacyjnego? Warsztat obejmie:

 • Przedstawienie koncepcji Tamary Lowe, która przeprowadziła badania na 10 tysiącach osób określając 6 głównych elementów wpływających  na naszą motywację.

 • Określenie własnego typ motywacyjnego przez rozwiązanie testu DNA motywacyjnego.

 • Poznanie 8 typów motywacyjnych.

 • Praktyczne zastosowanie wiedzy związanej z typem motywacyjnym.

 • Wpływ typu motywacyjnego na uczenie się i komunikację.

O prelegencie. Lilianna Kupaj, właściciel i dyrektor zarządzającą firmy Szkoła Coachingu Lilianna Kupaj Centrum Kształcenia Praktycznego, prezes zarządu i fundatorka Fundacji Świadomego Rozwoju Edukacji. W 2015 roku uhonorowana tytułem Kreator Kompetencji Społecznych. W 2012 roku nominowana na Ambasadorkę Przedsiębiorczości Kobiet. Znalazła się w prestiżowym  „Leksykonie coachów trenerów mówców polskich” wydanym przez Wydawnictwo GALL w 2015 roku. Jako trener specjalizuje się w coachingu życiowym, edukacyjnym i biznesowym, komunikacji, zarządzaniu emocjami, zarządzaniu przez wartości. Autorka  książek: „Twój Podręczny Mentor”, „Coaching przy kuchennym stole”, „Kompetencje coachingowe nauczycieli”, „Kompetencje trenerskie w pracy nauczyciela”.

"Pióro i papier w wirtualnej przestrzeni"
Pilotażowe wdrożenie e- dziennika INSPIRIA w szkołach publicznych. OPPE sp. z o.o. M. in. "przedstawimy jak działa dziennik elektroniczny w technologii PAPUI w warszawskiej i krośnieńskiej szkole".

„Dyrektor – aktualny zwierzchnik, były kolega”
Warsztat. Beata Kotlińska, Bolesław Kotliński, STREFA POTENCJAŁU. Expose szefa, narzędzie szefowskie, które stosowane w praktyce umożliwia przedstawienie ważnych założeń pracy szefa - „ludzie będą pracować dobrze i spełniać oczekiwania zwierzchnika, o ile tylko będą mieli możliwość poznać te oczekiwania”. Zagadnienia:

 • Wiedza pozwalająca zaakceptować siebie w pełni w roli szefa, a podwładnym poznać granice współpracy z szefem.

 • Dokąd zmierzam, jako szef zespołu? Jak zamierzam dotrzeć do celu?

 • Jakie zasoby będą mi potrzebne?

 • Jakie są słabości i atuty zespołu?

 • Czego oczekują ode mnie moi zwierzchnicy, a czego podwładni?

Moduł ma charakter warsztatu i chociaż jest fragmentem większego programu szkoleniowego ‘STREFA SZEFA’, to stanowi zamkniętą całość. W trakcie uczestnicy otrzymają odpowiednie materiały.

Sytuacje konfliktowe w szkole. 
Beata Kotlińska, Bolesław Kotliński, STREFA POTENCJAŁU. Na warsztat zapraszamy osoby, które w swojej codziennej pracy stykają się z trudnymi emocjonalnie sytuacjami po stronie nauczycieli jak i rodziców, i z racji swojej roli czują odpowiedzialność za zażegnanie konfliktu i zadbanie o dobro obu stron.

Uczestnicy dowiedzą się jak zadbać o ”wyjście z twarzą” obu stron konfliktu, jak zmierzyć się otwarcie z lękami i frustracjami rodziców – za wszelką cenę chcą chronić swoje dzieci i samych siebie przed utratą pozytywnego obrazu siebie:

„Nie jestem dobrym rodzicem – jeżeli jest problem z dzieckiem, to znaczy, że nie sprawdzam się jako rodzic.”

Po stronie nauczyciela całkiem podobne obawy:

„Jeżeli rodzic ma uwagi, pretensje, to znaczy, że podważa moje kompetencje, nie szanuje mnie (nie jestem dobrym nauczycielem).”

Uczestnicy warsztatu poznają mechanizmy zawiązania i eskalacji konfliktu, dowiedzą się, jak „zarządzić” sytuacją konfliktową tak, aby nie stała się wyczerpującą, nic nieprzynoszącą spiralą wzajemnych pretensji, a stała się szansą do wyjście na nowy poziom współpracy.

Dyrektor często znajduje się w przysłowiowej pozycji „miedzy młotem a kowadłem”.

Z jednej strony dąży do zachowania dobrze rozumianej lojalności wobec pracownika, chroni go przed utratą autorytetu i nadszarpnięciem wizerunku szkoły, z drugiej czuje się zobowiązany do spojrzenia na problem od strony rodzica, obawia się eskalacji zachowań destrukcyjnych ze strony ”skrzywdzonego” rodzica, jego wpływu na innych rodziców, a co za tym idzie propagowania złej opinii o szkole.

Jak zadbać o interesy jednych i drugich, nie pozwolić na wciągniecie się w rolę Ratownika , który często „obrywa” od obu stron konfliktu, jak zachować i propagować w szkolę postawę wygrana–wygrana, bo przecież obu stronom chodzi ostatecznie o to samo: dobro dziecka i jego rozwój w sprzyjającym środowisku.

-----------

Program Konferencji jest rozwijany i będzie ulegał zmianom. Prosimy o śledzenie zmian na stronie Konferencji.

------------

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA.
Niedziela, 6 marca 2016,
Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 w Krakowie (al. Kijowska 3), godz
. 9:30

Tylko Członkowie OSKKO. Pozostałe punkty programu konferencji odbywają się podczas 2 pierwszych dni – w piątek i sobotę.

 • Sprawozdanie Zarządu. Relacja z prac OSKKO w roku 2015.

 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Uchwała o absolutorium dla Zarządu.

 • Dyskusja programowa, stanowisko OSKKO w sprawie podstawowych problemów oświaty. Plan działań na 2016 r.


Wystawcy Konferencji

Kontakt z organizatorem:
tel: (89) 527-95-14, fax: (89) 679-05-59
kom: Biuro Konferencji 509-498-266,
513-057-820; dyrektor – 513-057-830
email: 
oskko@oskko.edu.pl

 

 

Zapraszamy wkrótce