Absurdy Oświatowe

<< powrót do strony głównej OSKKO

 

„Absurdy oświatowe”

Informacja o sprawach do naprawienia w praktyce oświatowej,
po spotkaniu na XIII Konferencji OSKKO w Krakowie (marzec 2016).

Zgodnie z zapowiedzią ze spotkania Minister Edukacji Narodowej z członkami OSKKO, do którego doszło podczas XIII Konferencji OSKKO 5 marca br. w Krakowie, przedstawiamy zebrane przez dyrektorów i urzędników z całego kraju problemy do rozwiązania. Duża część z nich wymaga przede wszystkim dobrej woli i chęci wysłuchania praktyków.

Zapraszamy do zgłaszania kolejnych „absurdów oświatowych” do zlikwidowania – na Forum OSKKO.
 

Podstawa prawna/ praktyka

Opis zagadnienia

Uwagi/propozycje

ustawa o systemie oświaty
Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm
Funkcjonujące zasady wyboru Rad Rodziców określone w art. 53 ustawy uniemożliwiają stabilne działanie, są przeregulowane. Obecne coroczne dokonywanie wyborów jest dużym utrudnieniem w planowaniu długookresowej współpracy szkoły z kolegialnym organem szkoły, uniemożliwia wdrożenie się rodziców do pełnienia ich funkcji. Zdecydowanie skuteczniejszym rozwiązaniem byłaby określona w regulaminie kadencyjność Rady Rodziców od 1 roku do 3 lat oraz zasady przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Proponujemy zmianę zapisów podkreślających autonomiczność rady rodziców jako społecznego organu kolegialnego szkoły poprzez:
- skreślenie a art. 53 ust. 3 zdania drugiego;
- przeredagowanie art. 53 ust. 4, tak by przyjął brzmienie:
4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
1) skład, czas trwania kadencji, wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady rodziców szkoły lub placówki;
2) skład, czas trwania kadencji, wewnętrzną strukturę i tryb pracy rad oddziałowych rodziców w szkołach lub placówkach;
3) termin i szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad rodziców oraz rad oddziałowych, odpowiednio szkoły lub placówki.
ustawa o systemie oświaty
Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.
Wykonywanie zadań dotyczących realizacji pomocy socjalnej w formie nierzeczowej dla uczniów nie powinno być przekazywane szkole. Szkoła nie posiada odpowiednich zasobów ludzkich, by realizować dodatkowe zadania. Proponujemy jednoznacznie zapisać w przepisach, że szkoła nie może realizować zadań z zakresu finansowej formy pomocy socjalnej.
ustawa o systemie oświaty
Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.
art. 36a ust. 6 określa skład komisji konkursowej na dyrektora szkoły. Wszystkie związki decydują, nawet te, których nie ma w szkole. Proponujemy by w skład komisji wchodzili przedstawiciele tylko tych związków zawodowych, które mają członków w danej szkole
ustawa o systemie oświaty
Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.
Organy prowadzące szkoły często wymagają przy składaniu projektu arkusza organizacji opinii rady pedagogicznej i w konsekwencji podobnie w przypadku składania aneksu do arkusza. Naszym zdaniem zapis art. 41 ust. 2 pkt. 1 ustawy nie upoważnia rady pedagogicznej do opiniowania projektu arkusza organizacji szkoły, bowiem organizacja pracy szkoły nie jest tożsama z projektem arkusza organizacji, który składa dyrektor do końca kwietnia lub z kolejnym aneksem. Wnioskujemy by ministerstwo zajęło stanowisko w przedstawianej sprawie.
ustawa o systemie oświaty
Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.
Ten akt prawny o zasadniczym znaczeniu dla edukacji, a więc i dla każdego organu prowadzącego i każdego dyrektora szkoły, jest już tak obszerny i nieczytelny, że nawet prawnicy mają problem z czytaniem przepisów tam zapisanych. W czystej postaci ustawa ta ma ponad 170 stron! Jednak część regulacji znajduje się w tekstach samoistnych zmieniających ustawę, a to oznacza znaczne poszerzenie objętości tego aktu. Postulujemy w trybie pilnym rozpocząć prace nad nową ustawą porządkującą system oświaty w państwie, kładąc nacisk na przejrzystość i zwięzłość zapisów.
System Informacji Oświatowej System Informacji Oświatowej w nowym wydaniu – jest programem niedopracowanym, zawieszającym ze zdecydowanie niedostatecznym wsparciem technicznym. Jego obsługa pochłania bardzo dużo czasu, mimo upływu czasu nadal ma cechy słabo zaawansowanej wersji testowej. Miał usprawnić pracę szkół i zmniejszyć biurokrację - tak się nie stało. Postulujemy w trybie pilnym podjąć efektywne działania usprawniające działania systemu.
Karta Nauczyciela
Dz. U z 2014 r. poz. 191 ze zm.
a praktyka
art. 6a ust. 7 W trakcie dokonywania oceny pracy dyrektora organ prowadzący często zwraca się do rady pedagogicznej o wyrażenie opinii o pracy dyrektora. Rada pedagogiczna nie ma umocowania prawnego by taka opinię wydać. Wnioskujemy by ministerstwo zajęło stanowisko w przedstawianej sprawie.
Roz. MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r.
Dz. U. poz. 1249
Następny obowiązek biurokratyczny nałożony na szkoły bez względu na specyfikę środowiska i realia funkcjonowania placówek. Opracowanie diagnozy (papier) oraz wybranie przez nauczyciela/wychowawcę formy realizacji zadań wskazanych w rozporządzeniu w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły (papier) w wielu szkołach niczego nie wniesie, poza koniecznością posiadania następnego segregatora.

§ 6. 1. Szkoła i placówka, przy prowadzeniu działalności, o której mowa odpowiednio w § 2-5, współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, podmiotami realizującymi świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, wojewódzkimi i powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, Policją, pracodawcami, a także podmiotami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, oraz podmiotami, o których mowa w art. 2a ustawy o systemie oświaty, w szczególności przy opracowaniu diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynników ryzyka, o których mowa odpowiednio w ust. 3 i 4, dotyczącej uczniów lub wychowanków, rodziców lub opiekunów, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły lub placówki.

2. Podstawę do podejmowania działalności, o której mowa odpowiednio w § 2-5, stanowi opracowywana w każdym roku szkolnym diagnoza, o której mowa w ust. 1.

3. Przez czynniki chroniące należy rozumieć indywidualne cechy i zachowania uczniów lub wychowanków, cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, których występowanie wzmacnia ogólny potencjał zdrowotny ucznia lub wychowanka i zwiększa jego odporność na działanie czynników ryzyka, o których mowa w ust. 4.

4. Przez czynniki ryzyka należy rozumieć indywidualne cechy i zachowania uczniów lub wychowanków, cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, które wiążą się z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia zachowań ryzykownych stanowiących zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, zdrowia, bezpieczeństwa lub funkcjonowania społecznego.

oraz

8. W oparciu o diagnozę, o której mowa w § 6 ust. 1, nauczyciel lub wychowawca w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły lub placówki wybiera formę, w której realizuje działalność, o której mowa w § 1, uwzględniając wykorzystanie aktywnych metod pracy.

Proponujemy:
1. wykreślić ustęp 2 z § 6
2. ustęp 8 w § 6 przyjmuje brzmienie, np.: nauczyciel/wychowawca uwzględnia zapisy programu wychowawczego i programu profilaktyki planując pracę dydaktyczno-wychowawczą.
Roz. MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r.
Dz. U. poz. 1157

oraz

Roz. MEN z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii (...)
Dz. U. Nr 173, poz. 1072

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży godziny uzgodnione z organem prowadzącym przeznacza się na zorganizowanie wszystkich (!) zajęć obowiązkowych wynikających ze szkolnego planu nauczania dla danej klasy. Realizacja powinna się odbywać w kontakcie indywidualnym uczeń- nauczyciel, ale jednocześnie należy wykonać zalecenia zawarte w orzeczeniu.

Praktyka pokazuje, że zalecenia zawarte w orzeczeniach z poradni są sformułowane tak, że nie można ich zrealizować zgodnie z prawem. Przykłady:
- "objęcie ucznia nauczaniem indywidualnym w oddzielnym pomieszczeniu w szkole, natomiast zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne z grupą rówieśniczą",
-“przedmioty wiodące realizowane w nauczaniu indywidualnym w odrębnym pomieszczeniu w szkole, pozostałe przedmioty z klasą”.

Wiąże się to, z błędnym, naszym zdaniem, powielaniem w orzeczeniu wydawanym przez poradnie na podstawie rozporządzenia w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające..., zaleceń lekarza z zaświadczenia o stanie zdrowia. Lekarz określa w nim m.in.:
§ 6. ust. 4 pkt 4 - rozporządzenia z 18 września 2008 r.; zakres, w jakim uczeń, któremu stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, może brać udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, organizowanych z oddziałem w szkole lub indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu w szkole. Wpisanie wprost do orzeczenia zaleceń wskazanych przez lekarza w zaświadczeniu nie jest zgodne z zapisami rozporządzenia w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, w którym określono, że:
§ 7. 1. W indywidualnym nauczaniu realizuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

Jeśli lekarz określi w zaświadczeniu, że uczeń na wf, plastykę i muzykę uczęszcza z grupą, a indywidualnie na pozostałe zajęcia obowiązkowe i zespół orzekający umieści te zalecania w orzeczeniu, to zorganizowanie nauczania indywidualnego w taki sposób, będzie sprzeczne z zapisami rozporządzenia w sprawie nauczania indywidualnego

Wnioskujemy, by ministerstwo zajęło stanowisko w przedstawionej sprawie oraz przeprowadziło akcje informacyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznych. Mamy nadal informacje od dyrektorów szkół, że w orzeczeniach pojawiają się zalecenia uniemożliwiające pełną realizację zapisów rozporządzenia w sprawie nauczania indywidualnego.
Roz. MEN z dnia 21 maja 2001 r.
Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.
Istotnym jest wydanie aktualnego rozporządzenia o ramowych statutach , w związku z tym, należy dokończyć procedowane od 2010 roku rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. „Ustawa 7 - latkowa” z dnia 29 grudnia 2015 r. stwierdza wprawdzie, że: „ dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy o systemie oświaty zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów  wykonawczych wydanych na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 1 września 2019 r.

Jednak pilne i konieczne jest uregulowanie tej kwestii ze względu na rangę statutu szkoły.

Ramowy statut jest ważnym dokumentem regulującym prawo wewnątrzszkolne, zawiera istotne zapisy regulujące działania i funkcjonowanie szkoły. Wiąże się z tym między innymi np. konieczność dookreślenia w prawie, że klasa integracyjna może być tworzona bez określenia dolnej granicy jej liczebności.

Postulujemy również, by klasę integracyjną można było utworzyć już w przypadku pojawienia się 1 ucznia z orzeczeniem.

Roz. MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r.
Dz. U. z 2014 r. poz. 1170 ze zm.
§ 13. rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji;
3. Do dziennika innych zajęć wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona odpowiednio dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków oraz oddział, do którego uczęszczają, adresy poczty elektronicznej rodziców i numery ich telefonów, jeżeli je posiadają, indywidualny program pracy z dzieckiem, uczniem, słuchaczem lub wychowankiem, a w przypadku zajęć grupowych - program pracy grupy, tygodniowy plan zajęć, daty i czas trwania oraz tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, uczniem, słuchaczem lub wychowankiem oraz odnotowuje się obecność dzieci, uczniów, słuchaczy lub wychowanków na zajęciach. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem, z zastrzeżeniem § 22 ust. 5.
5. Jeżeli w zakresie zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, nauczyciel realizuje zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów lub słuchaczy, do dziennika innych zajęć wpisuje się imiona i nazwiska uczniów lub słuchaczy, daty i tematy przeprowadzonych zajęć, liczbę godzin tych zajęć oraz odnotowuje się obecność uczniów lub słuchaczy. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem, z zastrzeżeniem § 22 ust. 5.

Niezrozumiałe jest różnicowanie wymagań dotyczących prowadzenia dokumentacji w tej samej kategorii zajęć – „inne zajęcia”.

Dziennik do zajęć polegających np. na udzielaniu pomocy dzieciom w odrabianiu prac domowych (na każdym spotkaniu może być inna grupa, inne dziecko) należy do grupy zajęć opisanych w ust. 3, czyli wymaga m.in. programu pracy, oceny postępów, wniosków do dalszej pracy...

Dane dotyczące rodziców dziecka/ucznia znajdują się w dzienniku klasowym i przenoszenie ich do innych dzienników jest czynnością zbędną.

Programy pracy nadal będą pisane, o ile wynika to z obowiązków z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W dokumentacji ucznia objętego ppp będzie także umieszczana informacja o jego postępach i wnioskach do dalszej pracy.

Proponujemy, by zapis w rozporządzeniu brzmiał: 3. Do dziennika innych zajęć wpisuje się imiona i nazwiska uczniów lub słuchaczy oraz oddział, do którego uczęszczają, daty i tematy przeprowadzonych zajęć, liczbę godzin tych zajęć oraz odnotowuje się obecność uczniów lub słuchaczy.

Uzasadnienie:
Dokumentacja dotycząca udzielanej uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej czyli; plan pracy, ocena osiągnięć, wnioski do dalszej pracy powinny być gromadzone w indywidualnej teczce ucznia - zgodnie z § 20 rozporządzenia.

Pozostałe dane, które należy wpisywać do dziennika innych zajęć są umieszczone w dzienniku lekcyjnym i nie ma potrzeby ich powielania.

Roz. MEN z dnia 7 lutego 2012 r.
Dz. U. poz. 204 ze zm.
Nauczanie 2 języków obcych w gimnazjum dla dzieci obcokrajowców, które zupełnie nie mówią po polsku, powoduje efekt taki, że uczniowie ci uczą się 3 języków obcych. Stanowi to dla uczniów znaczące utrudnienie i sprawia duże kłopoty. Proponujemy by dzieci obcokrajowców były na wniosek rodziców zwolnione z nauki drugiego języka i zwolnione z egzaminu, z części humanistycznej.
Roz. MEN z dnia 1 marca 2013 r.
Dz. U. z 2013 r., poz.393)
Dyrektor szkoły, nie może zatwierdzić planu rozwoju zawodowego nauczyciela, jeśli jest niedobry, niepoprawny, nieporadny, niezgodny ze specyfiką pracy danej szkoły, placówki itp.

Zgodnie z § 3 ust. 3 i 4 rozporządzenia dyrektor zatwierdza plan rozwoju w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć albo zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian. Nauczyciel jest obowiązany niezwłocznie poprawić projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć projekt dyrektorowi szkoły.

Przepisy rozporządzenia nie wskazują konsekwencji dla nauczyciela, jeśli nauczyciel nie poprawi projektu planu rozwoju zawodowego zgodnie ze wskazaniami dyrektora.

Proponujemy zmianę brzmienia ust. 4 : 4. Nauczyciel jest obowiązany w terminie 7 dni poprawić projekt planu rozwoju zawodowego zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły i ponownie przedłożyć projekt dyrektorowi szkoły. W przypadku, gdy ponownie złożony projekt nie uwzględnia zmian określonych przez dyrektora lub został złożony po terminie, staż ulega przerwaniu.

Uzasadnienie:
Wprowadzenie zapisu doprecyzuje obowiązki nauczyciela oraz określi konsekwencje z mocy prawa w postaci braku możliwości odbywania stażu, jeśli nauczyciel nie poprawi planu zgodnie ze wskazaniami dyrektora.

Roz. MEN z dnia 12 sierpnia 1999 r.
Dz. U. z 2014 r. poz. 395
W rozporządzeniu w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego istnieje absurdalny zapis dotyczący edukacji seksualnej uczniów upośledzonych umysłowo. Proponujemy dodać zapis wyłączający uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym z fakultatywnych zajęć WDŻR i wpisać treści o seksualności człowieka itd. do podstawy programowej dla tych uczniów.
Roz. MEN z dnia 12 maja 2011 r.
Dz. U. Nr 109, poz. 631

oraz

Roz. MEN z dnia 24 lipca 2015 r.
Dz. U. poz. 1113

Zgodnie z obecnym brzmieniem przepisów rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym uczeń niepełnosprawny w szkole ponadgimnazjalnej ma prawo chodzić do szkoły do 24 roku życia (§ 4 ) , ale z internatu ma prawo korzystać, zgodnie z § 27 ust. 2 rozporządzenia w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach(...) … nie dłużej niż do ukończenia 23 roku życia. Proponujemy usunąć niespójność pomiędzy dwoma rozporządzeniami i jednoznacznie zapisać, że dopóki uczeń niepełnosprawny chodzi do szkoły ma prawo korzystać z internatu
Roz. MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r.
Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.

oraz

Roz. MENiS z dnia 18 kwietnia 2002r.
Dz. U. Nr 46, poz. 432 ze zm.

Zgodnie z § 18 rozporządzenia o bhp można zawiesić zajęcia na czas oznaczony bez ich odpracowania, ale praktyka organu prowadzącego jest bardzo różna i często nakazują szkołom odrobienie zajęć. Tam, gdzie ustawodawca widział konieczność odpracowania jest to wprost zapisane w akcie prawnym, np w w § 5 ust. 4 rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego - W szczególnie uzasadnionych przypadkach […] może, za zgodą organu prowadzącego, ustalić inne dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty. Proponujemy: w rozporządzeniu o bhp w szkole jednoznacznie określić, że w przypadku zdarzenia losowego decyzję o odprawowaniu zajęć podejmuje się wyłącznie w przypadku zagrożenia realizacji podstawy programowej (zagrożenie realizacji minimalnej liczby godzin wynikającej z przepisów o ramowych planach nauczania).
Roz. MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r.
Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.
Rozporządzenie określa postępowanie w przypadku powzięcia wiadomości przez pracowników szkoły o wypadku osób pozostających pod opieką szkoły nakazując udzielenie pomocy medycznej poszkodowanemu, powiadomienie odpowiednich osób oraz organów, zabezpieczenie miejsca wypadku i rozpoczęcie pracy przez zespół powypadkowy oraz prowadzenie rejestru wypadków. W praktyce szkolnej dochodzi do wielu zdarzeń w postaci skaleczeń, otarć, stłuczeń, itp., które zgodnie z rozporządzeniem należy traktować jak wypadek i postępować zgodnie z brzmieniem rozporządzenia

§ 41. 1. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie:
1) rodziców (opiekunów) poszkodowanego;
2) pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
3) społecznego inspektora pracy;
4) organ prowadzący szkołę lub placówkę;
5) radę rodziców. oraz sporządzać protokół powypadkowy.

Proponujemy: Zmienić zapisy rozporządzenia w celu określenia jakiego rodzaju wypadki należy odnotowywać i sporządzać protokół powypadkowy.
  Obecnie treści doradztwa zawodowego realizowane są w ramach godzin wychowawczych, a powinny być jednym z ważniejszych elementów realizowanego planu dydaktycznego w szkołach podstawowych, gimnazjach i ponadgimnazjalnych. Skąd uczniowie mają wiedzieć, jaki mają potencjał i jaką ścieżkę kariery wybrać? Proponujemy zapisać konieczność zatrudnienia doradcy zawodowego.
Kurator Oświaty – ankietowanie szkół Po raz kolejny zwracamy uwagę na praktykę niektórych Kuratorów Oświaty polegającą na kierowaniu do szkół dużej liczby ankiet, bez wskazania celu prowadzenia tych badań, a także bez możliwości poznania wyników ankietowania.

Każda ankieta wymaga wpisania pełnych danych identyfikacyjnych szkoły, choć dane te są w posiadaniu kuratorium.

W większości przypadków wszystkie szkoły są zobowiązane do wypełniania danych identyfikacyjnych, nawet jeśli merytorycznie ankieta ich nie dotyczy. Ponadto, w przypadku zespołów szkół ankiety wypełnić trzeba dla każdej szkoły w zespole osobno.

Proponujemy, by zobowiązać Kuratora Oświaty do wykonywania tylko tych badań, które są niezbędne w ramach prowadzonego nadzoru oraz do udzielania szkołom informacji zwrotnej na temat wyników każdego badania, w którym szkoła brała udział. Niezbędnym jest także, by szkoły, których konkretne zagadnienie wskazane w ankiecie nie dotyczy, nie musiały wypełniać danych identyfikacyjnych szkoły, a tylko wysyłały informację zwrotną „nie dotyczy”, np. z platformy SEO.

Pobierz "Absurdy oświatowe" w formacie PDF