Wniosek OSKKO ws. praktyki sporządzania i zatwierdzania arkuszy organizacji
 

 

Sprawa: Wniosek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty (OSKKO)
ws. praktyki sporządzania i zatwierdzania arkuszy organizacji

W związku z praktyką Kuratoriów Oświaty dotyczącą procedur opiniowania arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty przekazuje poniższe uwagi. Sprawa jest pilna i dotyczy jakości planowania pracy szkół.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 649)  w  § 17 definiuje jakie elementy w szczególności określa arkusz organizacji; przedszkola - ust. 1, szkoły - ust.2 oraz szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny - ust. 3.

Z niepokojem obserwujemy fakt, że na stronach niektórych kuratoriów oświaty pojawiły się informacje, również
w postaci zarządzenia
, dedykowane organom prowadzącym i dyrektorom, które  określają procedurę opiniowania arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i placówek. Zawierają one dodatkowe dokumenty, które należy przedłożyć w celu uzyskania opinii kuratora, jak np. na stronach:

http://ko-gorzow.edu.pl/zarzadzenie-nr-172017-lubuskiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-4-kwietnia-2017-r/

https://kuratorium.krakow.pl/informacja-dotyczaca-opiniowania-arkuszy-organizacji-publicznych-szkol-i-publicznych-przedszkoli/

 Jednym z takich dokumentów jest imienny wykaz nauczycieli, który zgodnie z przedstawianymi wzorami zawiera szczegółowe informacje, niemieszczące się w katalogu wymienionym w § 17 przywołanego rozporządzenia, zawarto też konieczność przedstawiania opinii rady pedagogicznej.

 Naszym zdaniem, rozszerzenia katalogu określonego przepisami prawa dokonuje organ do tego upoważniony, w przypadku tworzenia arkusza organizacji jest to dyrektor. W przepisach nie ma delegacji upoważniającej kuratora do określania dodatkowych dokumentów, w szczególności, rozszerzania elementów wchodzących w skład definiowanego przepisami prawa arkusza organizacji oraz trybu jego zatwierdzania. Jak wynika z przedstawionych przykładów, ze względu na różne interpretacje i oczekiwania poszczególnych kuratorów, „wytyczne” są bardzo różne (i niezgodne z prawem), co wprowadza niepotrzebny chaos przy tworzeniu kluczowego dla planowanej pracy szkoły dokumentu.

 Kierując się troską o jakość planowania pracy szkół, wnioskujemy o pilne zajęcie jednoznacznego stanowiska MEN, które zobliguje kuratoria oświaty do ujednolicenia oczekiwań,  jakich dokumentów ma prawo oczekiwać kurator w celu wydania opinii arkusza organizacji.

Pozostajemy do dyspozycji z dodatkowymi wyjaśnieniami i oferujemy współpracę w zakresie usprawniania zarządzania oświatą.

 

                                                                                                                Z poważaniem, Zarząd OSKKO