Studia podyplomowe "Zarządzanie ewaluacją w edukacji".

<< powrót do strony głównej OSKKO

Na prośbę Partnera OSKKO, Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego,
zamieszczamy informację o organizowanych przez niego studiach podyplomowych.

Studia podyplomowe
"Zarządzanie ewaluacją w edukacji".

 

Program kształcenia na studiach podyplomowych

Wydział

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej

Jednostka prowadząca studia podyplomowe

Instytut Spraw Publicznych

Nazwa studiów

Zarządzanie ewaluacją w edukacji

Typ studiów

Doskonalące

Opłata za studia (całość)

3000,00 PLN

Kosztorys w załączeniu.

Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, do  którego przyporządkowane są studia podyplomowe

Nauki społeczne

Język prowadzonych studiów podyplomowych

Studia prowadzone w całości w języku polskim

Imię i nazwisko kierownika studiów

dr Jakub Kołodziejczyk

jakub.kolodziejczyk@uj.edu.pl

tel. 502 61 78 58

Informacje o studiach

1.      dane teleadresowe jednostki (adres, telefon, fax)

Instytut Spraw Publicznych UJ,

ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4, III piętro;

30-348 Kraków

sekretariat ds. studenckich: 12 6645584; 12 6645585

fax: 12 6645859
adres e-mail: isp@if.uj.edu.pl

 

2.      dni i godziny otwarcia sekretariatu

poniedziałek: dzień wewnętrzny - nieczynne dla stron
wtorek: 12.00-15.00
środa: 11.00-15.00
czwartek: 11.00-15.00
piątek: 13.00-15.00

 

3.      materiały dostępne w sekretariacie

ulotka informacyjna

 

4. wymagane od kandydata dokumenty składane w sekretariacie

kwestionariusz osobowy

ksero dyplomu ukończonych studiów magisterskich

 

Ogólne cele kształcenia

Dostarczenie wiedzy i rozwinięcie umiejętności dotyczących zarządzania ewaluacją w edukacji.

Różnice w stosunku do innych studiów podyplomowych o podobnie zdefiniowanych celach i efektach kształcenia prowadzonych na uczelni

Nie ma podobnych studiów prowadzonych na UJ.

Wymagania wstępne

Ukończone studia magisterskie

Zasady Rekrutacji

Kolejność zgłoszeń

Termin składania dokumentów:

od 01.12.2014 do 17.03.2015

 

Początek studiów: Marzec 2015 r.

Limit przyjęć (od … do)

Od 25 osób do 60

Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji

60

Liczba semestrów

2

Plan studiów

Wg poniższego wzoru. Wykaz modułów kształcenia z ich przyporządkowaniem do poszczególnych semestrów, przypisanymi do modułów punktami ECTS, liczbą godzin kontaktowych [w przypadku modułów, których realizacja wymaga bezpośredniego kontaktu nauczycieli akademickich i studentów], zaznaczeniem modułów obowiązkowych oraz podlegających wyborowi przez studenta, określeniem rodzaju oceny podsumowującej w module kształcenia.

Wymogi związane z ukończeniem studiów (praca końcowa/egzamin końcowy/inne)

Napisanie i obrona pracy dyplomowej

Opis wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia

(wraz z nazwiskiem oraz tel. kontaktowym i e-mailem do koordynatora wydziałowego)

 

 

Plan studiów na studiach podyplomowych

I SEMESTR STUDIÓW:

Lp.

Nazwa modułu kształcenia

forma zajęć

O/F

liczba godzin kontaktowych

Liczba punktów ECTS

1.       

Wprowadzenie do ewaluacji w edukacji

Wykład/z elementami konwersatorium

O

20

6

2.       

Projektowanie ewaluacji

Wykład/z elementami konwersatorium

O

20

6

3.       

Metodologia badań ewaluacyjnych

Wykład/z elementami konwersatorium

O

30

8

4.       

Seminarium dyplomowe

Seminarium

O

10

8

Łączna liczba godzin: 80

Łączna liczba punktów ECTS: 28

 

II SEMESTR STUDIÓW:

Lp.

Nazwa modułu kształcenia

forma zajęć

O/F

liczba godzin kontaktowych

Liczba punktów ECTS

1.       

Metody analizy i interpretacji danych

Wykład/z elementami konwersatorium

O

30

8

2.       

Raport i prezentacja wyników ewaluacji

Wykład/z elementami konwersatorium

O

10

4

3.       

Autoewaluacja pracy nauczyciela

Wykład/z elementami konwersatorium

O

20

6

4.       

Projektowanie działań na podstawie ewaluacji

Wykład/z elementami konwersatorium

O

10

4

5.       

Seminarium dyplomowe

Seminarium

O

10

10

Łączna liczba godzin: 80

Łączna liczba punktów ECTS: 32