powrót

UZASADNIENIE

Od 1996 r. podjęto działania na rzecz rozszerzenia, a praktycznie reaktywowania pomocy materialnej dla uczniów, asygnując na ten cel środki z budżetu ówczesnego Ministerstwa Edukacji Narodowej i wnioskując o utworzenie rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczonej na ograniczanie ubóstwa wśród dzieci i młodzieży, która powstała w 1997 r.

W latach 1998 - 2000 komponent tej rezerwy stanowiły środki finansowe przeznaczone na zakup podręczników szkolnych dla uczniów z rodzin najuboższych. W roku 2001 środki te zostały przesunięte do części oświatowej subwencji ogólnej.

Na przestrzeni ostatnich lat podejmowano inicjatywy mające na celu zwiększenie zasięgu i zakresu pomocy materialnej dla uczniów, pomimo to nadal nie w pełni zaspokajane są potrzeby uczniów związane z nauką szkolną, głównie z braku środków finansowych umożliwiających udzielanie pomocy.

W 2002 r. po raz pierwszy zrealizowany został Rządowy program wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów ..Wyprawka szkolna", który pozwolił na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb uczniów podejmujących naukę szkolną w I klasie szkoły podstawowej. Pomocą w formie bezpłatnego kompletu podręczników objętych zostało 143.794 pierwszoklasistów, natomiast plecak, przybory szkolne i kostium gimnastyczny otrzymało 106.665 uczniów. W roku 2003 z pomocy w postaci podręczników szkolnych skorzystało 137.863 uczniów, zaś ośrodki pomocy społecznej przekazały pomoc w formie wyprawki 107 996 uczniom klas pierwszych. W związku z zapisami art. 14 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228. poz. 2255 z 2003 r.) wprowadzającym dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego [...] na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego. Dodatek ten jest wypłacany jednorazowo we wrześniu, w wysokości 90 zł na ucznia. Świadczenie to zastąpiło część wyprawki szkolnej przekazywanej uczniom w postaci tornistrów, strojów gimnastycznych, przyborów szkolnych. „Wyprawka Szkolna" w 2004 roku składała się wyłącznie z podręczników szkolnych. W 2004 roku w skali kraju 32.64% uczniów podejmujących naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej dotyczyły kryteria wskazane w programie udzielenia pomocy w postaci podręczników szkolnych. Z Rządowego programu wyrównywania startu szkolnego uczniów ,,Wyprawka Szkolna" skorzystało łącznie 134 360 uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej.

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w formie wyprawki szkolnej uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006 pozwoli na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb edukacyjnych uczniów podejmujących naukę szkolną w I klasie szkoły podstawowej. Przewidziane rozwiązania pozwalają na szybką i skuteczną pomoc. Pomoc ta będzie przyznawana w formie wyprawki szkolnej obejmującej komplet podręczników szkolnych

W roku 2005 pomocą tą zostanie objętych minimum ok. 109 000 uczniów podejmujących naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Koszt realizacji programu ..Wyprawka szkolna" w zakresie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych wyniesie 11.000.000 zł. ujętych w rezerwie celowej budżetu państwa nr 51, przeznaczonej na pokrycie kosztów sfinansowania wyprawek szkolnych. Realizacja Rządowego programu wyrównywania warunku startu szkolnego uczniów w 2005 r. „Wyprawka Szkolna" nie będzie obciążała budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Rozporządzenie określa kryteria przyznawania uczniom pomocy w formie wyprawki szkolnej, jako pomocy materialnej w formie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej, zasady jej przyznawania, tryb udzielania tej pomocy oraz czas realizacji programu.

Proponuje się, żeby termin ogłoszenia był jednocześnie terminem wejścia w życie rozporządzenia, co pozwoli na skrócenie czasu wdrażania programu.

 OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1.    Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny.

Wprowadzane zmiany pozwolą na wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy o systemie oświaty poprzez podmioty zobowiązane do realizacji programu, tj. na Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, kuratoria oświaty, gminy, szkoły podstawowe.

2.   Wpływ podmiotowej regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego.

Wprowadzone zmiany nie spowodują skutków finansowych dla budżetu państwa. Rządowy program wyrównywania startu szkolnego uczniów w 2005 r. „Wyprawka szkolna" finansowany jest z rezerwy celowej budżetu państwa nr 51 w wysokości 11 000 tys. zł.

3.    Wpływ przedmiotowej regulacji na rynek pracy.

Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na rynek pracy

4.    Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

5.    Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów.

Wprowadzone zmiany nie mają wpływu na sytuację i rozwój regionów.

6.    Skutki prawne regulacji.

Wprowadzenie rozporządzenia jest niezbędne do wprowadzenie w życie Rządowego programu wyrównywania startu szkolnego uczniów w 2005 r. „Wyprawka Szkolna", którego celem jest udzielenie pomocy materialnej, w formie podręczników szkolnych uczniom klas pierwszych szkół podstawowych.

7.    Konsultacje społeczne

Projekt rozporządzenia został przesłany do konsultacji społecznych następującym partnerom:

[… ] Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty […]