powrót

UZASADNIENIE

 

Ubóstwo, w ciągu ostatnich lat. dotyka coraz większej liczby uczniów, stając się jedną z głównych barier edukacyjnych, ograniczających szansę rozwoju edukacyjnego dzieci i młodzieży. Dlatego też zadaniem polityki społecznej państwa, realizowanej również przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, jest prowadzenie działań, których celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, pochodzących przede wszystkim z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Porównywanie danych GUS dotyczących osób w wieku 7-19, żyjących w rodzinach o dochodach poniżej granicy ubóstwa, z liczbą dzieci korzystających z pomocy materialnej, wskazuje na znaczny obszar niezaspokojonych potrzeb. Bariera finansowa nabiera szczególnego znaczenia w przypadku dzieci rozpoczynających naukę szkolną, gdzie brak odpowiedniego wyposażenia szkolnego wpływa negatywnie na proces uspołecznienia, zaburza relacje dziecka z rówieśnikami oraz ogranicza motywację do nauki i aktywności poznawczej i społecznej.

Wprowadzenie w roku 2002 i kontynuacja w roku 2003 i 2004 Rządowego programu wyrównywania startu szkolnego uczniów ..Wyprawka Szkolna'" w znacznym stopniu pomaga te bariery przełamywać. W ciągu trzech lat trwania programu w podręczniki szkolne zaopatrzonych zostało blisko 410 tys. pierwszoklasistów. Program spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i aprobatą społeczną. Do programu na pełnych zasadach partnerstwa zostały włączone wszystkie gminy i szkoły podstawowe. Skuteczny okazał się bezpośredni tryb współpracy resortów edukacji i pomocy społecznej, który pozwolił na kwalifikowanie do udzielenia pomocy tych uczniów, którzy takiej pomocy realnie potrzebowali.

Dzięki zrozumieniu rangi programu przez wydawców podręczników szkolnych udało się uzyskać korzystne ceny na zakup podręczników dla uczniów objętych programem ..Wyprawka Szkolna", które sięgały nawet 50% cen detalicznych. Nie mniej ważna jest współpraca z Pocztą Polską, która zwalnia w każdym roku z opłat ok. 30 tys. paczek oraz pozwala na ich wysyłkę w uproszczonej formie.

Przyjęcie uchwały Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu wyrównywania startu szkolnego uczniów w 2005 r. ..Wyprawka Szkolna" pozwoli na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb w zakresie podręczników szkolnych minimum 109 tys. uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej w roku szkolnym 2005 / 2006.

W roku 2005 program będzie finansowany z rezerwy celowej budżetu państwa nr 51, przeznaczonej na finansowanie wyprawki szkolnej, przewidzianej do dyspozycji Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w wysokości 11 000 tys. zł.

Istnieje również możliwość przeznaczenia przez gminy na ten cel środków finansowych z części oświatowej subwencji ogólnej, gdyż od 2001 r. do subwencji włączone zostały środki finansowe, przekazywane we wcześniejszych latach na zakup podręczników dla uczniów z rodzin najuboższych.