powrót

Projekt

UCHWAŁA Nr ….. Rady Ministrów
z dnia  ...                      

w sprawie Rządowego programu wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów w 2005 r. „Wyprawka szkolna"

Na podstawie art. 90 u ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256. poz. 2572. Nr 273, poz. 2703 i Dz. U Nr 281. poz. 2871) postanawia się. co następuje:

§ 1. Ustanawia się Rządowy program wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów w 2005 r. ..Wyprawka szkolna", stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.