powrót

projekt

Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia ............................  2005 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy uczniom podejmującym naukę w klasach pierwszych szkól podstawowych w roku szkolnym 2005/2006

Na podstawie art. 90 u ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2871 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141) zarządza się, co następuje:

§1.

Rozporządzenie określa:

1)    szczegółowe zasady i tryb udzielania w 2005 r. pomocy uczniom objętym Rządowym programem wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów w 2005 r.  „Wyprawka szkolna", ustanowionym uchwałą..................... Rady Ministrów z dnia   ........................................  w  sprawie  Rządowego  programu  wyrównywania  warunków  startu  szkolnego  uczniów w 2005 r. „Wyprawka szkolna";

2)   warunki i kryteria dochodowe, uprawniające ucznia do pomocy, o której mowa w pkt 1.

§2.

1.  Pomoc w formie wyprawki szkolnej, zwana dalej „wyprawką", przysługuje uczniowi, który w roku szkolnym 2005/2006 podejmuje naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej lub ogólnokształcącej   szkoły   muzycznej   I   stopnia,   zwanej   dalej   „szkołą   podstawową", z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2.              Wyprawkę przyznaje się uczniom z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703), z zastrzeżeniem ust. 3.

3.              W uzasadnionych przypadkach, w szczególności z powodów, o których mowa w art. 7 pkt 2 - 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, wyprawka może być przyznana również uczniom z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 110% kryterium dochodowego, o którym mowa w ust. 2.

4.              W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej, może przyznać wyprawkę uczniowi niespełniającemu kryteriów, o których mowa w ust. 2 i 3.

§3.

1.  Wyprawkę przyznaje się na wniosek rodziców ucznia, jego opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, a także dyrektora szkoły, nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

2.              Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce stałego pobytu ucznia, z zastrzeżeniem ust. 3, lub w szkole podstawowej, do której uczeń będzie uczęszczał. Wniosek złożony w szkole przekazuje się do właściwego ośrodka pomocy społecznej.

3. W przypadku, gdy uczeń czasowo przebywa w innej gminie niż gmina stałego pobytu, wniosek składa się w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na miejsce czasowego pobytu ucznia lub w szkole podstawowej, do której uczeń będzie uczęszczał.

§4.

1.   W skład wyprawki wchodzą podręczniki szkolne o wartości do 100 zł.

2.              Kierownik ośrodka pomocy społecznej sporządza listę dzieci uprawnionych do otrzymania wyprawki.

3.              Dyrektor szkoły, na podstawie listy uczniów otrzymanej z ośrodka pomocy społecznej, przyznaje wyprawkę, jako zasiłek losowy w formie rzeczowej.

§5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.