powrót

Konsultacja Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

Projekt rozporządzenia nowelizującego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy
wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania
i nadzorowania.


21 maja 2009 r. do biura OSKKO wpłynęło pismo MEN.

Zapraszamy do konsultacji:

Treść rozporządzenia

Załączniki do rozporządzenia

Treść uzasadnienia

 

Wkrótce rozpoczynamy konsultacje na forum OSKKO:

dyskusja na forum OSKKO