powrót

Projekt


 

PROJEKT

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki1

z dnia….         2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagradzania zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

Na podstawie art. 30 ust 5, art. 33 ust, 3 oraz art. 34 ust, 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela {Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn, zm2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Za pracę wykonywaną w trudnych warunkach uznaje się prowadzenie przez nauczycieli:

 1. praktycznej nauki zawodu szkół górniczych - zajęć pod ziemią;
 2. praktycznej nauki zawodu szkół leśnych - zajęć w lesie;
 3. praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych - zajęć w terenie z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa;
 4. praktycznej nauki zawodu szkół medycznych - zajęć w pomieszczeniach zakładów opieki zdrowotnej i jednostek organizacyjnych pomocy społecznej których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r, o pomocy społecznej (Dz., U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.3)), przeznaczonych dla: noworodków, dzieci do lat trzech, dzieci niepełnosprawnych ruchowo oraz dla osób (dzieci i dorosłych) upośledzonych umysłowo, psychicznie chorych, przewlekle chorych, z uszkodzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego, w oddziałach intensywnej opieki medycznej oraz w żłobkach;
 5. zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim;
 6. zajęć w przedszkolach (oddziałach) specjalnych i szkołach (oddziałach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego;
 7. zajęć dydaktycznych w szkołach (oddziałach) przysposabiających do pracy;
 8. zajęć dydaktycznych w szkołach przy zakładach karnych;
 9. zajęć dydaktycznych w klasach łączonych w szkołach podstawowych;
 10. zajęć dydaktycznych   w języku  obcym  w szkołach  z  obcym językiem wykładowym, z wyjątkiem zajęć prowadzonych  przez  nauczycieli języka obcego, prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach, w których zajęcia są prowadzone dwujęzycznie oraz przez nauczycieli danego języka obcego w oddziałach  dwujęzycznych, a także prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku obcym w nauczycielskich kolegiach języków obcych, z wyjątkiem lektorów języka obcego;
 11. zajęć    dydaktycznych w oddziałach klas realizujących program "Międzynarodowej Matury" z przedmiotów objętych postępowaniem egzaminacyjnym;
 12. zajęć dydaktycznych w szkołach w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 13. zajęć dydaktycznych oraz zajęć praktycznej  nauki zawodu w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 14. zajęć wychowawczych, korekcyjno-terapeutycznych oraz badań psychologicznych i pedagogicznych nieletnich w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 15. zajęć w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 16. zajęć w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, w tym w szkołach;
 17. zajęć w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii w tym w szkołach;
 18.  badań psychologicznych i pedagogicznych nieletnich oraz małoletnich, sprawowanie opieki specjalistycznej nad nieletnimi i małoletnimi, prowadzenie  poradnictwa rodzinnego oraz mediacji między nieletnim sprawcą a pokrzywdzonym w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych;
 19. zajęć grupowych i indywidualnych, wynikających z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi, upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim, z zaburzeniami zachowania, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem oraz z ich rodzicami lub opiekunami w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w innych poradniach specjalistycznych.";

2) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Za pracę wykonywaną w warunkach uciążliwych uznaje się prowadzenie przez nauczycieli zajęć w trudnych warunkach;

1) wymienionych w § 8 pkt 4-16 z dziećmi i młodzieżą, których stan zdrowia z powodu stanów chorobowych, wymienionych w § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia   konieczność   sprawowania   stałej   opieki   lub   udzielania   pomocy oraz z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w § 32 ust. 1 rozporządzenia  Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328);

2)   z dziećmi i młodzieżą upośledzanymi w stopniu lekkim, wśród których znajduje się co najmniej jedno dziecko ze stanem chorobowym, wymienionym w § 2 ust, 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie Kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 18 roku życia oraz w § 32 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;

3)   z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi w stopniu lekkim, wśród których znajduje się co najmniej jedno dziecko upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem że zajęcia z tym dzieckiem prowadzone są według odrębnego programu nauczania obowiązującego w danego typu szkole specjalnej, a   zajęcia   wychowawcze - według   odrębnego   programu   wychowawczego opracowanego przez wychowawcę;

4)   z nieletnimi przebywającymi w zakładach poprawczych o wzmożonym nadzorze wychowawczym, dla wielokrotnych uciekinierów, z zaburzeniami psychicznymi lub innymi zaburzeniami osobowości, uzależnionymi od środków odurzających lub psychotropowych,  nosicielami wirusa HIV oraz przebywającymi w schroniskach interwencyjnych.";

3) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2006 r.

 

§ 3. Rozporządzenie Wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER EDUKACJI i NAUKI

W POROZUMIENIU: MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

 

---------------------------
1) Minister Edukacji i Nauki Kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki {Dz. U. Nr 220, poz. 1886).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r, Nr 137, poz. 1304 Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz:. 2258, z 2004 r. Nr 93, po2, 659 i Nr 179, poz. 1845 oraz Z 2005 r. Nr 10, poz. 71 Nr 167, poz. 1397, Nr 179, poz. 1487 i Nr 181, poz. 1526

3) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, pesz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz, 585, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487 I Nr 180, poz, 1493.