powrót

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 30 ust, 5 pkt ! ustawy z dnia 28 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy oraz po zasięgnięciu opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego określa, w drodze rozporządzenia, corocznie wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. W projekcie niniejszego rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyzwania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, stanowiącego realizację ww. upoważnienia, proponuje się na 2006 r. wzrost minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w stosunku do roku 2005 r. Dodatkowo w projektowanym rozporządzeniu przewiduje się zmianę treści § 8 i 9 w zakresie wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę do przyznania nauczycielom dodatku za warunki pracy.

 

Podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli jest związane ze wzrostem w roku 2006 kwoty bazowej stanowiącej podstawę ukształtowania się średnich wynagrodzeń ogółem nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego. Zgodnie z projektem ustawy budżetowej kwota bazowa w 2006 r. wynosić będzie 1795,80 zł i w stosunku do kwoty bazowej z roku 2005 wzrasta o 1,5%. Odpowiednio, w każdej jednostce samorządu terytorialnego średnie wynagrodzenia nauczycieli ogółem na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w oparciu o stosowne wskaźniki zgodne z art. 30 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, wzrastają proporcjonalnie. Projektowana niniejszym rozporządzeniem zmiana wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego jest konsekwentną regulacją w zakresie jednego ze składników wynagrodzenia nauczycieli (wynagrodzenia zasadniczego), wchodzącego w skład średniego wynagrodzenia ogółem nauczycieli i znajdującego się w kompetencji ministra właściwego ds. oświaty i wychowania. Zmiana ta pozwala obligatoryjnie „zagospodarować" część środków wynikających ze wzrostu kwoty bazowej   według  jednolitych,   stałych   i   powszechnych   kryteriów,   uzależniając

 

rozdysponowanie części środków na podwyżki, wynikające ze wzrostu kwoty bazowej, od właściwego stopnia awansu zawodowego i posiadanych kwalifikacji nauczycieli. Określenie nowych stawek wynagradzania zasadniczego stanowi punkt wyjścia dla rozpoczęcia prac w poszczególnych samorządach, zgodnie z art, 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela, nad wypełnieniem „wytycznej" wskazanej tym przepisem i ustalenie nowych stawek niektórych dodatków w ten sposób, aby w łącznym rozliczeniu i we wszystkich składnikach zapewnić wysokość średnich wynagrodzeń wypłacanych w poszczególnych samorządach, co najmniej na poziomie wynikającym 2 kwoty bazowej na rok 2006.

 

Zmiany w § 8 i 9 mają charakter wyłącznie redakcyjny. W stosunku bowiem do dotychczasowego stanu prawnego nie przewiduje się zawężenia czy też rozszerzenia wykazu prac w trudnych i uciążliwych warunkach. Celem zmiany jest doprecyzowanie tych przepisów i wyeliminowanie pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych. W szczególności proponuje się jednoznacznie wskazać, że każdorazowo zajęcia prowadzone przez nauczycieli w przedszkolach specjalnych, szkołach specjalnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii stanowią pracę wykonywaną w trudnych warunkach. W praktyce bowiem zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w przedszkolach specjalnych i szkołach specjalnych oraz zajęcia wychowawcze prowadzone bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii (tak jak to przewidywały dotychczasowe przepisy) obejmują cały zakres obowiązkowych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych tych nauczycieli.

Przepisy rozporządzenia nie są objęte zakresem prawa Unii Europejskiej oraz obowiązkiem dostosowawczym.