powrót

Uzasadnienie


Projekt rozporządzenia w sprawie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz sposobu wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 30 ust. 5, art. 33 ust. 3 oraz art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, póz. 1112 z późn. zm.).

Potrzeba wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmiany treści przepisu upoważniającego do jego wydania, dokonanej ustawą z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 179,póz. 1849).

Zaproponowane regulacje opierają się na rozwiązaniach dotychczasowych. Najistotniejszych zmian w stosunku do dotychczasowego stanu prawnego dokonano w zakresie ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego.

W myśl art. 30 ust. 2 Karty Nauczyciela wysokość tego dodatku zależy od jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć. W projekcie proponuje się zatem, aby warunkiem otrzymania tego dodatku były szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze oraz wdrażanie innowacji pedagogicznych. Warunkiem przyznania dodatku będzie również zaangażowanie w realizację zadań statutowych szkoły, w sposób wykraczający poza zwykłe obowiązki związane z realizacją zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych. Należy podkreślić, iż ogólne warunki przyznawania dodatku stanowią wytyczne do formułowania szczegółowych warunków jego wypłacania przez organy prowadzące szkoły, w tym jednostki samorządu terytorialnego. Określenie w ten sposób ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego ukierunkowuje więc szczegółowe rozwiązania w tym zakresie.

Dla nauczycieli, którzy do dnia wejścia w życie dotychczasowego rozporządzenia, tj. do dnia 17 maja 2000 r. uzyskali zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie wyższych studiów magisterskich do dnia 31 sierpnia 2006 r. zachowuje się uprawnienie do zaszeregowania płacowego na poziomie określonym dla nauczycieli legitymujących się dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych. Ponadto określa się bezpośrednio w rozporządzeniu, iż zaszeregowanie płacowe na tym poziomie do dnia 31 sierpnia 2006 r., tak jak nauczycielom, którzy legitymują się dyplomem ukończenia studium nauczycielskiego, przysługuje również nauczycielom legitymującym się dyplomem ukończenia studium wychowania przedszkolnego oraz studium nauczania początkowego. Należy podkreślić, iż regulacja ta nie kreuje nowych uprawnień dla nauczycieli, a ułatwia tylko praktyczne stosowanie przepisów płacowych w stosunku do tej grupy nauczycieli. Obecnie dla ustalenia właściwej stawki wynagrodzenia zasadniczego należy odwołać się bowiem do nieobowiązujących już przepisów, tj.:

- § 16 statutu studium wychowania przedszkolnego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 15 czerwca 1974r. w sprawie studium wychowania przedszkolnego (Dz. Urz. MOiW Nr 6, póz. 39), zgodnie z którym dyplom ukończenia studium wychowania przedszkolnego jest dowodem uzyskania kwalifikacji naukowo-pedagogicznych równorzędnych z kwalifikacjami studium nauczycielskiego;

- § 3 ust. 2 zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z dnia 21 maja 1982 r. w sprawie utworzenia studiów nauczania początkowego (Dz. Urz. MOiW Nr 7, póz. 55), na podstawie którego nauczyciel posiadający dyplom ukończenia studium jest uprawniony do uposażenia przewidzianego dla absolwentów studium nauczycielskiego.

W związku z rozszerzeniem zakresu upoważnienia do wydania rozporządzenia w projekcie określono zasady wynagradzania za pracę w dniu wolnym. Należy podkreślić, iż o tego rodzaju rozstrzygnięcie wnioskowała Państwowa Inspekcja Pracy, która w trakcie dokonywanych kontroli stwierdziła liczne nieprawidłowości w przygotowaniu i stosowaniu przepisów o wynagrodzeniu za pracę w dniu wolnym od pracy w aktach prawa miejscowego. Realizując upoważnienie w projekcie rozporządzenia proponuje się, aby za pracę w dniu wolnym od pracy nauczyciel otrzymał wynagrodzenie jak za przepracowane godziny ponadwymiarowe. Podobne rozstrzygnięcie obowiązywało przed rokiem 2000 r., a więc przed przekazaniem jednostkom samorządu terytorialnego kompetencji do określania tego wynagrodzenia.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Konsultacje społeczne

Projekt zostanie skierowany do zaopiniowania przez związki zawodowe w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, póz. 854 z późn. zm.) i partnerów społecznych, tj. przez :

[...] Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty,

Projekt rozporządzenia zostanie skierowany również do opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

2. Podmioty, na które oddziałuje regulacja.

Projektowana regulacja oddziałuje na nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, przez organy administracji rządowej oraz nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych. Wpływ regulacji należy uznać za szczególnie korzystny. W projektowanym rozporządzeniu określa się najważniejsze kwestie związane z wynagradzaniem nauczycieli, które muszą być powszechnie przestrzegane.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych.

Wejście w życie rozporządzenia nie powoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny.

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz sytuację i rozwój regionalny.

Przepisy rozporządzenia nie są objęte zakresem prawa Unii Europejskie! oraz obowiązkiem dostosowawczym.