powrt

Konsultacja Oglnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Owiaty

tekst projektu Ustawy z dnia .... 2006 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz o zmianie niektrych innych ustaw


Przejd do - Uzasadnienie:

Projekt z dnia 28 lipca 2006 r. w wersji przygotowanej do skierowania w dniu 31 lipca 2006 r. do uzgodnie midzyresortowych oraz z partnerami spoecznymi

USTAWA

z dnia  2006 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz o zmianie niektrych innych ustaw

Art. 1.

W ustawie z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z pn. zm.1)) wprowadza si nastpujce zmiany:

1)  po art. 4 dodaje si art. 4a w brzmieniu:

Art. 4a. 1. Minister waciwy do spraw owiaty i wychowania moe, w drodze rozporzdzenia, naoy na szkoy i placwki zapewniajce uczniom korzystanie z usugi dostpu do Internetu na ich terenie obowizek zainstalowania i aktualizowania oprogramowania zabezpieczajcego przed dostpem do treci, ktre mog stanowi zagroenie dla prawidowego rozwoju psychicznego uczniw.

2. Obowizek, o ktrym mowa w ust. 1, moe by naoony po warunkiem zapewnienia przez ministra waciwego do spraw owiaty i wychowania szkoom i placwkom moliwoci nieodpatnego korzystania z oprogramowania zabezpieczajcego przed dostpem do treci, ktre mog stanowi zagroenie dla prawidowego rozwoju psychicznego uczniw.";

2)  w art. 9a w ust. 2:

a) pkt 1, 1 a, 1 b i 2 otrzymuj brzmienie:

1) opracowywanie propozycji standardw wymaga bdcych podstaw przeprowadzania sprawdzianw i egzaminw, o ktrych mowa w art. 9 ust. 1, oraz egzaminw eksternistycznych, o ktrych mowa w art.  10 ust.1,  we wsppracy w szczeglnoci z zainteresowanymi ministrami, szkoami wyszymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi, organizacjami pracodawcw i samorzdami zawodowymi;

1a) przygotowywanie pyta, zada i testw oraz ustalanie zestaww do przeprowadzania sprawdzianu i egzaminw, o ktrych mowa w art. 9 ust. 1, oraz egzaminw eksternistycznych, o ktrych mowa w art. 10 ust.1;

1b) opracowywanie, we wsppracy z okrgowymi komisjami egzaminacyjnymi, a w zakresie egzaminw zawodowych rwnie z ministrami waciwymi dla zawodw, oraz ogaszanie informatorw zawierajcych w szczeglnoci opis zakresu sprawdzianu i egzaminw, o ktrych mowa w art. 9 ust. 1, oraz egzaminw eksternistycznych, o ktrych mowa w art. 10 ust.1, przykadowe pytania, zadania i testy oraz kryteria ich oceniania;",

2) dokonywanie analizy wynikw sprawdzianw i egzaminw, o ktrych mowa w art. 9 ust. 1, oraz egzaminw eksternistycznych, o ktrych mowa w art. 10 ust.1, a take skadanie ministrowi waciwemu do spraw owiaty i wychowania sprawozda odpowiednio o poziomie osigni uczniw na poszczeglnych etapach ksztacenia oraz dotyczcych wynikw egzaminw eksternistycznych;",

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

6) koordynowanie dziaalnoci okrgowych komisji egzaminacyjnych oraz nadzorowanie ich prac zwizanych z opracowywaniem propozycji zestaww zada, pyta i testw do sprawdzianu i egzaminw, o ktrych mowa w art. 9 ust. 1, oraz egzaminw eksternistycznych, o ktrych mowa w art. 10 ust.1, a take nadzorowanie prac zwizanych z ich przeprowadzaniem, w tym ocenianiem przez okrgowe komisje egzaminacyjne prac egzaminacyjnych, w celu zapewnienia jednolitoci i jakoci dziaa wykonywanych przez okrgowe komisje egzaminacyjne oraz porwnywalnoci wynikw sprawdzianu, egzaminw i egzaminw eksternistycznych.";

3)  w art. 9c w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymuj brzmienie:

1) przeprowadzanie sprawdzianw i egzaminw, o ktrych mowa w art. 9 ust. 1, oraz egzaminw eksternistycznych, o ktrych mowa w art. 10 ust.1;

2) przygotowywanie, w porozumieniu z Centraln Komisj Egzaminacyjn propozycji pyta, zada i testw oraz ich zestaww do przeprowadzania sprawdzianu i egzaminw, o ktrych mowa w art. 9 ust. 1, oraz egzaminw eksternistycznych, o ktrych mowa w art. 10 ust.1;";

4)  art. 10 otrzymuje brzmienie:

Art. 10. 1. Osoba, ktra ukoczya 18 lat i nie jest uczniem szkoy, moe uzyska wiadectwo ukoczenia szkoy podstawowej, gimnazjum lub liceum oglnoksztaccego      na      podstawie      egzaminw      eksternistycznych przeprowadzanych przez okrgow komisj egzaminacyjn, z zastrzeeniem art. 10a.

2.          Egzaminy eksternistyczne, o ktrych mowa w ust. 1, przeprowadza si z zakresu   obowizkowych   zaj   edukacyjnych   okrelonych   w   ramowych
planach nauczania szko
y podstawowej dla dorosych oraz gimnazjum i liceum oglnoksztaccego dla dorosych.

3.          Minister waciwy do spraw owiaty  i wychowania okreli, w drodze rozporzdzenia,       warunki       i       tryb       przeprowadzania       egzaminw eksternistycznych, zasady ich oceniania oraz wysoko opat pobieranych za egzaminy    eksternistyczne    z    poszczeglnych    zaj    edukacyjnych,    z uwzgldnieniem     moliwoci     uniewanienia     egzaminu     w     przypadku stwierdzenia naruszenia przepisw dotyczcych jego przeprowadzania, jeeli to naruszenie mogo mie wpyw na wynik egzaminu, oraz z uwzgldnieniem, e wysoko opat za egzaminy eksternistyczne nie moe by wysza ni
koszty przeprowadzenia tych egzaminw.";

5)  po art. 10 dodaje si art. 10a w brzmieniu:

Art. 10a. Minister waciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego moe okreli, w drodze rozporzdzenia, typy szk artystycznych, ktrych wiadectwo ukoczenia mona uzyska na podstawie egzaminw eksternistycznych oraz warunki i tryb przeprowadzania tych egzaminw, w szczeglnoci warunki powoywania i odwoywania pastwowych komisji egzaminacyjnych, tryb ich dziaania, wysoko opat pobieranych za egzaminy eksternistyczne oraz warunki wynagradzania egzaminatorw, uwzgldniajc specyfik i zakres ksztacenia w szkoach artystycznych.";

6)  w art. 22 po ust. 4 dodaje si ust. 5 w brzmieniu:

5. Rozporzdzenie wydane na podstawie ust. 2 pkt 2 lit. d) moe okreli wyposaenie pracowni w pomoce dydaktyczne i sprzt zalecany do realizacji programw nauczania w poszczeglnych zawodach.";

7)  w art. 30 ust. 2b otrzymuje brzmienie:

2b. Konkurs na stanowisko kuratora owiaty przeprowadza komisja konkursowa powoana przez wojewod. W skad komisji konkursowej wchodz:

1)            trzej   przedstawiciele   ministra   waciwego   do   spraw   owiaty   i wychowania;

2)            trzej przedstawiciele wojewody;

3)            dwaj   przedstawiciele   sejmiku wojewdztwa oraz po jednym przedstawicielu wojewdzkich struktur zwizkw zawodowych o zasigu             oglnokrajowym,              zrzeszajcych              nauczycieli, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001   r. o Trjstronnej Komisji do     Spraw  Spoeczno-Gospodarczych i wojewdzkich komisjach dialogu spoecznego (Dz. U. Nr 100, poz.1080 i Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 10, poz. 89 i Nr 240, poz. 2056 oraz z 2004 r. Nr 240, poz. 2407).";

8)  w art. 39:

a)  w ust. 1 w pkt 8 kropk zastpuje si rednikiem i dodaje si pkt 9 w brzmieniu:

9) stwarza warunki do dziaania w szkole lub placwce stowarzysze i innych organizacji, w szczeglnoci organizacji harcerskich, ktrych celem statutowym jest dziaalno wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form dziaalnoci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuczej szkoy lub placwki.",

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Dyrektor szkoy lub placwki moe, w drodze decyzji, skreli ucznia z listy uczniw w przypadkach okrelonych w statucie szkoy lub placwki. Skrelenie nastpuje na podstawie uchway rady pedagogicznej, po zasigniciu opinii rady rodzicw i samorzdu uczniowskiego.";

9)  w art. 40 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. W skad rady pedagogicznej wchodz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole lub placwce oraz pracownicy innych zakadw pracy penicy funkcj instruktorw praktycznej nauki zawodu lub prowadzcy prac wychowawcz z modocianymi pracownikami w placwkach zbiorowego zakwaterowania, dla ktrych praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajcie. W zebraniach rady pedagogicznej mog take bra udzia z gosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczcego za zgod lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzysze i innych organizacji, w szczeglnoci organizacji harcerskich, ktrych celem statutowym jest dziaalno wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form dziaalnoci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuczej szkoy lub placwki.";

10) art. 53 otrzymuje brzmienie:

Art. 53. 1. W szkoach i placwkach dziaaj rady rodzicw, ktre reprezentuj og rodzicw uczniw.

2.  W skad rady rodzicw wchodzi po dwch przedstawicieli:

1)  w szkoach - rad oddziaowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodzicw uczniw danego oddziau;

2)           w placwkach - rad staej formy zaj, utworzonej zgodnie ze statutem placwki, wybranych w tajnych wyborach  przez zebranie rodzicw
uczniw korzystajcych z danej formy zaj.

3.   W wyborach, o ktrych mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza si na pierwszym zebraniu rodzicw w kadym roku szkolnym.

4.  Rada rodzicw uchwala regulamin swojej dziaalnoci, w ktrym okrela w szczeglnoci:

1)           wewntrzn struktur i tryb pracy rady;

2)           szczegowy tryb przeprowadzania wyborw do rad oddziaowych i rad staej  formy zaj oraz przedstawicieli tych  rad do rady rodzicw odpowiednio szkoy lub placwki.

5.  Rady rodzicw mog porozumiewa si ze sob ustalajc zasady i zakres wsppracy.

6.   Minister waciwy do spraw owiaty  i wychowania okreli, w drodze rozporzdzenia,  rodzaje szk i  placwek, w ktrych  nie tworzy si rad rodzicw, uwzgldniajc organizacj szkoy lub placwki oraz brak moliwoci bezporedniego uczestniczenia w ich dziaalnoci reprezentacji rodzicw.";

11)  w art. 54:

a)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Rada rodzicw moe wystpowa do dyrektora i innych organw szkoy lub placwki, organu prowadzcego szko lub placwk oraz organu sprawujcego nadzr pedagogiczny, z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoy lub placwki.",

b)  po ust. 1 dodaje si ust. 1 a w brzmieniu:

1a. Do kompetencji rady rodzicw naley:

1)  uchwalanie,   w   porozumieniu   z   rad  pedagogiczn   programu wychowawczego szkoy lub placwki oraz programu profilaktyki problemw   dzieci    i    modziey    dostosowanego    do    potrzeb rozwojowych uczniw i potrzeb danego rodowiska;

2)                opiniowanie    projektw    rocznego    planu    finansowego    oraz perspektywicznego planu rozwoju szkoy lub placwki.",

c)  ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. W celu wspierania dziaalnoci statutowej szkoy lub placwki rada rodzicw moe gromadzi fundusze z dobrowolnych skadek rodzicw oraz innych rde. Zasady wydatkowania funduszy rady rodzicw okrela regulamin, o ktrym mowa w art. 53 ust. 4.";

12)   w art. 56 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Podjcie dziaalnoci w szkole lub placwce przez stowarzyszenie lub organizacj, o ktrych mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody dyrektora szkoy lub placwki, wyraonej po uprzednim uzgodnieniu warunkw tej dziaalnoci oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoy lub placwki i rady rodzicw.";

13)   po art. 64 dodaje si art. 64a w brzmieniu:
Wariant I

 

Art. 64a. Dyrektor szkoy, za zgod rady pedagogicznej, moe wprowadzi obowizek noszenia przez uczniw na terenie szkoy jednolitego stroju oraz okreli wzr i warunki noszenia tego stroju.";

Wariant II

Art. 64a. Dyrektor szkoy, za zgod rady rodzicw, moe wprowadzi obowizek noszenia przez uczniw na terenie szkoy jednolitego stroju oraz okreli wzr i warunki noszenia tego stroju.";

Wariant III

Art. 64a. Rada rodzicw, po zasigniciu opinii rady pedagogicznej, moe wprowadzi obowizek noszenia przez uczniw na terenie szkoy jednolitego stroju oraz okreli wzr i warunki noszenia tego stroju.";

14)    wart.68a:

a)  ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Minister waciwy do spraw owiaty i wychowania okreli, w drodze rozporzdzenia, rodzaje placwek, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2, a take szczegow organizacj, sposb, warunki i formy prowadzenia ksztacenia ustawicznego przez placwki oraz orodki, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2, uwzgldniajc w szczeglnoci centra ksztacenia ustawicznego i centra ksztacenia praktycznego jako rodzaje odpowiednio placwek ksztacenia ustawicznego i placwek ksztacenia praktycznego oraz zadania placwek i orodkw dostosowane do potrzeb rynku pracy, jak rwnie moe okreli warunki i tryb odpatnoci za prowadzone w placwkach i orodkach ksztacenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, tak aby odpatno nie przekraczaa ponoszonych kosztw ksztacenia.",

b)  dodaje si ust. 4a w brzmieniu:

4a. W rozporzdzeniu, o ktrym mowa w ust. 4, minister waciwy do spraw owiaty i wychowania moe okreli odrbne zadania dla publicznych placwek ksztacenia ustawicznego o zasigu oglnokrajowym, o ktrych mowa w art. 5 ust. 3b pkt 2 lit. b, oraz moe wyczy stosowanie niektrych przepisw ustawy w odniesieniu do tych placwek, w zakresie wynikajcym z organizacji i zada tych placwek, a take wprowadzi w tym zakresie odrbne unormowania.";

15)    w art. 71 b ust. 2a i 2b otrzymuj brzmienie:

2a. W przedszkolach i szkoach podstawowych, w tym specjalnych, oraz w orodkach, o ktrych mowa w art. 2 pkt 5, a take w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, mog by tworzone zespoy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i spoecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepenosprawnoci do podjcia nauki w szkole, prowadzonego bezporednio z dzieckiem i jego rodzin.

2b. Dyrektorzy przedszkoli specjalnych, szk podstawowych specjalnych oraz orodkw, o ktrych mowa w art. 2 pkt 5, a take dyrektorzy waciwych ze wzgldu na miejsce zamieszkania dziecka szkl podstawowych oglnodostpnych i integracyjnych oraz dyrektorzy poradni  psychologiczno-pedagogicznych,   w   tym   specjalistycznych,   mog   organizowa   wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu z organami prowadzcymi.";

16)      w art. 90i w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4) uczniowi uczestniczcemu w zajciach w uczelni przewidzianych tokiem studiw na podstawie postanowie regulaminu studiw dotyczcych warunkw uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniw w zajciach przewidzianych tokiem studiw;";

17)  wart. 90u:

a)   w ust. 1 w pkt 4 kropk zastpuje si rednikiem i dodaje si pkt 5 w brzmieniu:

5) wspomaganie organw prowadzcych szkoy lub placwki w zapewnieniu bezpiecznych warunkw nauki, wychowania i opieki.",

b)   w ust. 4 w pkt 4 kropk zastpuje si rednikiem i dodaje si pkt 5 w brzmieniu:

5) formy i zakres wspierania organw prowadzcych w zapewnieniu bezpiecznych warunkw nauki, wychowania i opieki w szkoach i placwkach, sposb podziau rodkw budetu pastwa przyznanych na realizacj programu, szczegowe kryteria i tryb oceny wnioskw organw prowadzcych o udzielenie wsparcia finansowego oraz zakres informacji, jakie powinien zawiera wniosek organu prowadzcego o udzielenie wsparcia finansowego, uwzgldniajc w szczeglnoci wymg skutecznoci i efektywnoci przedsiwzi podejmowanych w ramach programu.".

Art. 2.

W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) wprowadza si nastpujce zmiany:

1)  art. 63 otrzymuje brzmienie:

Art. 63.  1. Nauczyciel korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach okrelonych w Kodeksie karnym. 2. Organ prowadzcy szko obowizany jest z urzdu wystpowa w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostan naruszone.";

2)  wart. 91 a:

a) ust. 1 i 2 otrzymuj brzmienie:

1. Nauczycielom mianowanym i dyplomowanym zatrudnionym w:

1)              urzdach   organw   administracji   rzdowej   i   kuratoriach   owiaty   na stanowiskach     wymagajcych     kwalifikacji     pedagogicznych     przysuguj uprawnienia wynikajce z art. 9a-9i, art. 51, art. 58-60, art. 86, art. 88 i art. 90;

2)              w specjalistycznej jednostce  nadzoru  oraz w organach  sprawujcych nadzr   pedagogiczny    nad    zakadami    poprawczymi,    schroniskami    dla nieletnich, rodzinnymi orodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi oraz szkoami przy    zakadach    karnych    na    stanowiskach    wymagajcych    kwalifikacji pedagogicznych przysuguj uprawnienia wynikajce z art. 9a-9i, art. 51, art. 58-60, art. 63, art. 86, art. 88 i art. 90.

2. Nauczycielom mianowanym i dyplomowanym zatrudnionym w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okrgowych komisjach egzaminacyjnych na stanowiskach wymagajcych kwalifikacji pedagogicznych przysuguj uprawnienia wynikajce z art. 9a-9i, art. 30 ust. 5, art. 32-33, art. 47, art. 49 ust. 1 pkt 3, art. 51, art. 58-60, art. 63, art. 86-88 i art. 90.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Do nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkoach i szkolnych punktach konsultacyjnych przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzdach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych maj zastosowanie przepisy rozdziaw 2-4, art. 42 ust. 1, 2 i 7a, art. 51, 63-67 oraz rozdziaw 8-11.";

3)  w art. 91 b ust. 2 i 2a otrzymuj brzmienie:

2. Do nauczycieli zatrudnionych w:

1)         szkoach, o ktrych mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, bez wzgldu na wymiar zatrudnienia, ma zastosowanie przepis art. 11a i art. 63;

2)         przedszkolach i placwkach, o ktrych mowa w art. 1 ust 2 pkt 2, bez wzgldu na wymiar zatrudnienia, ma zastosowanie przepis art. 63;

3)         przedszkolach, o ktrych mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. a, oraz szkoach i placwkach, o ktrych mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2, w wymiarze co najmniej 1/2 obowizkowego wymiaru  zaj, w tym do nauczyciela zatrudnionego na stanowisku dyrektora, maj zastosowanie przepisy art. 6, 9-9i, art. 22 ust. 3 i 4, art. 26, art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 51, art. 70a ust. 3, 4 i 6, art. 75-86, 88 i 90;

4)         przedszkolach, o ktrych mowa w art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. b, w wymiarze co najmniej    1/2   obowizkowego   wymiaru   zaj,   w   tym   do   nauczyciela zatrudnionego na stanowisku dyrektora, maj zastosowanie przepisy art. 6, 9- 9i, art. 22 ust. 3 i 4, art. 26, art. 49 ust. 1 pkt 2 i 3, art. 51, art. 70a ust. 3, 4 i 6, art. 75-85.

2a.   Do  pracownikw,  o  ktrych  mowa w art.   1   ust.  2  pkt 4  i  5,  maj zastosowanie przepisy art. 6, 51, 63, art. 64 ust. 3, art. 86-88 i 90.";

4)  w art. 91 d pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3) art. 6a ust. 1 pkt 3 oraz ust. 6 i 13, art. 9b ust. 3, 3a i 4 pkt 2 oraz ust. 6 i 7 pkt 1, art. 9f ust. 1, art. 9g ust. 3 pkt 1 i ust. 4, art. 18 ust. 4 i 5, art. 19 ust. 1, art. 22 ust. 1, art. 26 ust. 2, art. 31, 42a ust. 1, art. 54 ust. 2 i 5, art. 56 ust. 2, art. 61 ust. 3, art. 63 ust. 2, art. 66 ust. 1, art. 82 ust. 2 oraz art. 83 ust. 1 i 1 a -wykonuje odpowiednio: wjt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszaek wojewdztwa.".

Art. 3.

W ustawie z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 179, poz. 1845) w art. 6 ust. 1 i 2 otrzymuj brzmienie:

Art. 6. 1. Nauczyciele wpisani przed dniem wejcia w ycie ustawy na list, o ktrej mowa w art. 9g ust. 11 ustawy wymienionej w art. 1, s zobowizani, w terminie do dnia 31 grudnia 2007 r., do ukoczenia szkolenia, o ktrym mowa w art. 9g ust. 11 a pkt 3 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw.

2. W przypadku niezoenia ministrowi waciwemu do spraw owiaty i wychowania dokumentw potwierdzajcych ukoczenie szkolenia dla kandydatw na ekspertw, o ktrym mowa w ust. 1, nauczyciele ci zostaj skreleni z listy ekspertw z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2008 r.".

Art. 4.

W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328) w art. 160 po ust. 1 dodaje si ust. 1a w brzmieniu:

1a. Regulamin studiw okrela take warunki i tryb uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniw w zajciach przewidzianych tokiem studiw na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami oraz zasady zaliczania tych zaj.".

Art. 5.

1 .   Dziaajce w dniu wejcia w ycie ustawy organy bdce reprezentacj rodzicw uczniw szkoy lub placwki, a w przypadku braku takiego organu w szkole lub w placwce - rada pedagogiczna szkoy lub placwki, w terminie 30 dni od dnia wejcia w ycie ustawy,  uchwal szczegowy tryb przeprowadzenia pierwszych wyborw do rad oddziaowych i rad staej formy zaj oraz pierwszych wyborw przedstawicieli tych rad do rady rodzicw szkoy lub placwki.

2.                          Dotychczasowe organy bdce reprezentacj rodzicw uczniw szkoy lub placwki, dziaajce w dniu wejcia w ycie ustawy, wykonuj zadania rady rodzicw do czasu wyboru  rady rodzicw,  o ktrej  mowa w art.  53  ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw nie duej jednak ni do dnia 31 padziernika 2007 r.

Art. 6.

1.     Istniejce w dniu wejcia w ycie ustawy pastwowe komisje egzaminacyjne przeprowadzajce egzaminy eksternistyczne, powoane przez kuratora owiaty, przeprowadzaj egzaminy eksternistyczne dla osb, ktre rozpoczy zdawanie tych egzaminw przed dniem wejcia w ycie ustawy, na dotychczasowych zasadach do dnia 31 grudnia 2007 r.

2. Od dnia wejcia w ycie ustawy kuratorzy owiaty nie powouj pastwowych komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminw eksternistycznych.

Art. 7.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 68a ust. 4 ustawy, o ktrej mowa w art. 1 niniejszej ustawy, zachowuj moc do czasu wydania nowych przepisw wykonawczych na podstawie art. 68a ust. 4 w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw.

Art. 8.

Ustawa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia, z wyjtkiem:

1)            art. 9a ust. 2 pkt 1, 1 a, 1b, 2 i 6, art. 9c ust. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 10 i 10a ustawy, o ktrej  mowa w art.1   niniejszej  ustawy, w brzmieniu  nadanym
niniejsz ustaw ktre wchodz w ycie z dniem 1 lipca 2007 r.;

2)            art. 53 i 54 ustawy, o ktrej mowa w art.1  niniejszej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejsz ustaw ktre wchodz w ycie z dniem 1 wrzenia 2007 r.

 

 

---------------------------------
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104.


 

UZASADNIENIE

przejd na pocztek

- do art. 1 pkt 1  (dostp do Internetu - oprogramowanie zabezpieczajce)

Upowszechnianie usugi dostpu do Internetu, bdce znakiem wspczesnego ekspansywnego rozwoju przemysu usug teleinformacyjnych, otwiera ogromne moliwoci na polu edukacji i kultury. Bdc doskonaym rdem informacji i instrumentem komunikacji Internet staje si pomoc dydaktyczn i wychowawcz daje moliwo ksztacenia na odlego, ustawicznego poszerzania zdobytych umiejtnoci i wiedzy. Takie spojrzenie na Internet - jako na rdo w zasadzie nieograniczonego dostpu do informacji - prowadzi jednake do pyta o zwizek pomidzy treciami i formami przekazu informacji, a ocen tego przekazu pod ktem celw procesw ksztacenia i wychowania dzieci i modziey. Z punktu widzenia celw procesu ksztacenia i wychowania okrelone treci i formy przekazu informacji przez Internet mog by bowiem niepodane - a nawet szkodliwe dla rozwoju psychicznego, zwaszcza rozwoju emocjonalnego, dzieci i modziey.

Spord priorytetw i sposobw przeprowadzenia informatyzacji kraju, okrelonych w przygotowanym przez Urzd Komitetu Bada Naukowych dokumencie zatytuowanym Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej - ePolska", za jedno z najwaniejszych zada uznano edukacj informatyczn oraz wdroenie mechanizmw blokujcych dostp dzieci i modziey do treci, ktre mog mie negatywny wpyw na wychowanie i ksztacenie. Wyniki bada pokazuj e dzieci i modzie jako uytkownicy Internetu naraeni s na wysokie ryzyko czstego, niekontrolowanego kontaktu z treciami niepodanymi i szkodliwymi dla rozwoju spoeczno-emocjonalnego, zwaszcza dla ksztatowania si postaw wobec seksu, drugiej pci i mioci rodzinnej. Szczeglnej uwagi wymaga zjawisko przypadkowego, niezamierzonego kontaktu dzieci i modziey z pornografi przy poszukiwaniu na stronach WWW treci zwizanych z nauk szkoln i zainteresowaniami. Jako negatywnie oddziaywujce na psychik modego uytkownika Internetu naley take wskaza obrazy przemocy i destrukcji udostpniane w sieci. Odrbnej uwagi wymaga take aspekt aktywnego, a w wielu przypadkach interaktywnego, korzystania z Internetu przez dzieci i modzie. Czsto charakter takiego kontaktu pozostaje anonimowy. Anonimowo powoduje uwalnianie si od poczucia kontroli spoecznej i zwiksza agresywno, a take umoliwia zmienianie prezentowanej w sieci tosamoci. Zmiana poczucia tosamoci odrywa od sytuacji realnego ycia. Daje wprawdzie moliwo eksperymentowania i wiczenia mylenia inwencyjnego, ale przede wszystkim powoduje zagroenie dla identyfikacji wasnej tosamoci, zwaszcza w wieku modzieczym, kiedy tosamo podlega jeszcze ksztatowaniu.

Naley podkreli, e ochrona dziecka przed przemoc okruciestwem, wyzyskiem i demoralizacj jest konstytucyjnym obowizkiem organw wadzy publicznej (art. 72 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). Konwencja o prawach dziecka, ratyfikowana przez Polsk w 1991 r., z lecym po stronie pastwa obowizkiem zapewnienia dziecku dostpu do informacji oraz materiaw pochodzcych z rnorodnych rde - w szczeglnoci tych, ktre maj na uwadze jego dobro w wymiarze spoecznym, duchowym i moralnym oraz jego zdrowie fizyczne i psychiczne - wie bezporednio obowizek rozwijania takich kierunkw dziaalnoci pastwa, ktre zapewniaj dziecku ochron przed informacjami i materiaami szkodliwymi. Granice podejmowanych przez pastwo rodkw ochrony dobra dziecka przez treciami szkodliwymi wyznacza dopiero prawo do swobodnej


 

wypowiedzi oraz odpowiedzialno rodzicw za wychowanie i rozwj dziecka (art. 17 w zwizku z art. 13 i 18 Konwencji).

Zapocztkowane pod koniec XX wieku upowszechnianie usugi dostpu do Internetu z pocztkiem XXI wieku prowadzi do potrzeby uksztatowania nowej kultury odpowiedzialnoci uytkowania Internetu i zwizanej z tym naglcej potrzeby zapewnienia dzieciom i modziey dostatecznej ochrony przez treciami niepodanymi i szkodliwymi dla ich rozwoju spoeczno-psychicznego. Zapewnienie takiej ochrony powinno polega na podjciu rodkw majcych na celu doprowadzenie do selekcjonowania i hierarchizowania treci dostpnych przez Internet - pod ktem prawidowego rozwoju psychicznego dzieci i modziey oraz celw procesw ksztacenia i wychowania. Naley bowiem podkreli, e Internet wymaga nowego podejcia regulacyjnego i nowej kultury odpowiedzialnoci tak, aby zapewni rwnowag pomidzy ochron dzieci i modziey przed treciami szkodliwymi z jednej strony, a wolnoci wypowiedzi z drugiej strony.

W przedmiotowej nowelizacji ustawy o systemie owiaty proponuje si rozwizanie prawne problemu ochrony uczniw przed treciami, ktre mog stanowi zagroenie dla ich prawidowego rozwoju psychicznego, polegajce na upowanieniu ministra waciwego do spraw owiaty i wychowania do naoenia na szkoy i placwki zapewniajce uczniom korzystanie z usugi dostpu do Internetu, w drodze rozporzdzenia, obowizku zainstalowania i aktualizowania oprogramowania zabezpieczajcego, z tym, e minister mgby naoy taki obowizek tylko w przypadku, gdy zagwarantowaby szkoom i placwkom moliwo nieodpatnego korzystania z oprogramowania zabezpieczajcego.

Minister Edukacji Narodowej podj ju pierwsze praktyczne dziaania w celu pozyskania oprogramowania zabezpieczajcego przed szkodliwymi treciami wystpujc do podmiotw dysponujcych takim oprogramowaniem z apelem o nieodpatne udostpnianie programu szkoom, placwkom i rodzicom uczniw.

- do art. 1 pkt 2- 6 (egzaminy eksternistyczne, wyposaenie pracowni)

Projektowana nowelizacja art. 9a, 9c i 10 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty dotyczy modyfikacji dotychczasowego systemu egzaminw eksternistycznych. Konieczno dokonania szybkich zmian w tym zakresie potwierdzaj wyniki kontroli organizacji egzaminw eksternistycznych w systemie owiaty, przeprowadzonej w 2005 r. przez Najwysz Izb Kontroli, obejmujcej ocen funkcjonowania systemu egzaminw eksternistycznych przeprowadzanych w latach 2002-2004. Kontrol objto 6 kuratoriw owiaty oraz 20 jednostek organizacyjnych (zespow szk i centrw ksztacenia ustawicznego), przy ktrych funkcjonoway pastwowe komisje egzaminacyjne przeprowadzajce egzaminy eksternistyczne w okresie objtym kontrol NIK. We wszystkich skontrolowanych jednostkach stwierdzono race nieprawidowoci w przeprowadzaniu egzaminw eksternistycznych; w wielu miay one charakter wrcz dziaalnoci korupcyjnej, a nawet przestpczej (w dwch przypadkach skierowano wnioski do prokuratury). Przygotowana przez NIK Informacja o wynikach kontroli organizacji egzaminw eksternistycznych w systemie owiaty" bya przedmiotem posiedzenia poczonych Komisji Sejmowych: Edukacji, Nauki i Modziey oraz Kontroli Pastwowej, ktrych czonkowie, po zapoznaniu si z przedstawionym materiaem i wysuchaniu Informacji NIK, postulowali niezwoczne podjcie dziaa, ktre skutecznie wyeliminowayby wszystkie nieprawidowoci i zapobiegay zjawiskom korupcjogennym. Naley zaznaczy, e problem prawidowoci przeprowadzania egzaminw eksternistycznych nie jest problemem nowym, wystpuje ju od kilku lat, a wszelkie dotychczasowe prby jego naprawy w drodze zmian rozporzdzenia ministra waciwego do spraw owiaty i wychowania, dotyczcego egzaminw eksternistycznych, nie przynosiy pozytywnych efektw.

Projektowana zmiana ustawy zakada wczenie systemu egzaminw eksternistycznych do zewntrznego systemu egzaminowania, tj. przekazanie zadania przygotowania i przeprowadzania egzaminw eksternistycznych do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) i okrgowych komisji egzaminacyjnym (oke). Jednoczenie egzaminy eksternistyczne, jako sposb uzyskiwania wiadectwa ukoczenia szkoy, bd ograniczone do zakresu szk, ktre prowadz ksztacenie oglne, tj. szkoy podstawowej, gimnazjum i liceum oglnoksztaccego. Szkoy te s szkoami umoliwiajcymi uzyskanie odpowiedniego poziomu wyksztacenia, a po ukoczeniu gimnazjum lub liceum istnieje moliwo uzyskania kwalifikacji zawodowych np. poprzez uczszczanie do szkoy prowadzcej ksztacenie zawodowej (zasadniczej szkoy zawodowej, technikum, szkoy policealnej) lub poprzez uzyskanie tytuu kwalifikacyjnego po zdaniu egzaminu pastwowego. Struktura szkolna zapewnia drono na wszystkich szczeblach ksztacenia oraz dostp osobom dorosym do szk wszystkich typw, a ju wprowadzone rozwizania dotyczce zaliczania w szkoach dla dorosych prowadzcych ksztacenie zawodowe wynikw kursw zawodowych realizowanych w formach pozaszkolnych przez akredytowane publiczne i niepubliczne placwki i orodki albo przez osoby prawne i fizyczne prowadzce dziaalno owiatow wymienion w art. 83a ust. 2 ustawy o systemie owiaty, ktre dla tych kursw uzyskay akredytacj kuratora owiaty, umoliwia skracanie okresu ksztacenia zawodowego i zapewnia jego elastyczno. Wobec tak rozbudowanego systemu zapewniajcego drono ksztacenia i dajcego moliwo powrotu do szkoy na kadym poziomie ksztacenia nie znajduje uzasadnienia dalsze utrzymywanie w systemie owiaty tak szerokiego zakresu (wszystkie typy szk) korzystania z moliwoci ukoczenia szkoy w trybie egzaminw eksternistycznych. Rwnie projektowane rozwizania w obszarze ksztacenia zawodowego, zmierzajce do integrowania form szkolnych i pozaszkolnych, oraz budowa krajowego systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych obejmujcego zarwno absolwentw szk, jak te osoby, ktre chc potwierdzi kwalifikacje zawodowe uzyskane poprzez ksztacenie w formach pozaszkolnych lub sta pracy i praktyk, pozwol pozyskiwa i potwierdza kwalifikacje zawodowe na rnych poziomach.

W istniejcym systemie egzaminw eksternistycznych, najwicej osb przystpuje do egzaminw z zakresu szk ponad pod stawowych dla dorosych, a wrd nich liceum oglnoksztaccego, a wic korzysta z moliwoci uzyskania przede wszystkim wyksztacenia redniego. Wynika to przede wszystkim z faktu, i absolwenci tych szk mog jeszcze przystpi do egzaminu dojrzaoci (tzw. starej matury"). Wprowadzenie do systemu szkolnego od 2002 r. nowych typw szk ponadgimnazjalnych, w terminach okrelonych w przepisach ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzajce reform ustroju szkolnego ( Dz. U. Nr 99, poz.12, z pn. zm. ) z jednoczesnym zachowaniem okresw przejciowych, umoliwiajcych przystpowanie do starej formuy egzaminw: dojrzaoci i egzaminu zawodowego spowodowao, e wzroso zainteresowanie egzaminami eksternistycznymi z zakresu szk starego systemu. Na terenie caego kraju, wedug danych kuratoriw owiaty, w roku szkolnym 2003/2004 do egzaminw eksternistycznych przystpiy 109 623 osoby z tego 79 736 osb z zakresu liceum oglnoksztaccego, tj. 72,7 % wszystkich zdajcych, a w roku szkolnym 2004/2005 -87 157 osb, z tego z zakresu liceum 67 814, tj. 77,8 %. Natomiast z zakresu szk starego ustroju szkolnego, prowadzcych ksztacenie zawodowe, w tym okresie przystpio do egzaminw eksternistycznych odpowiednio 29 707 i 19100 osb. W tym okresie w odniesieniu do szk nowego ustroju egzaminy przeprowadzano tylko z zakresu szkoy podstawowej i gimnazjum dla dorosych, do ktrych cznie przystpio 180 osb w roku szkolnym 2003/2004 i 253 w roku 2004/2005, przy czym 42 osoby z zakresu szkoy podstawowej, gdzie egzamin jest przeprowadzany tylko z zaj edukacyjnych klasy szstej. Rwnie aktualnie zbierane dane dotyczce roku szkolnego 2005/2006 ( sesja wiosenna zakoczya si 30 czerwca 2006 r.) wskazuj e w ponad 90% egzaminy przeprowadzane byy z zakresu dotychczasowych szk ponadpodstawowych dla dorosych, a tylko sporadycznie z zakresu szk ponadgimnazjalnych.

Przytoczone dane wskazuj e z chwil zakoczenia w dniu 31 grudnia 2007 r. przeprowadzania egzaminw eksternistycznych na dotychczasowych zasadach, w tym przede wszystkim z zakresu szk ponadpodstawowych, zainteresowanie egzaminami eksternistycznymi zdecydowanie zmaleje. Dotyczy to bdzie rwnie egzaminw eksternistycznych przeprowadzanych w celu uzyskania wiadectwa ukoczenia szkoy prowadzcej ksztacenie zawodowe. Oferta edukacyjna szk dla dorosych w zakresie ksztacenia zawodowego, systematycznie si poszerza, ronie rwnie zainteresowane osb dorosych uczszczaniem do szk. Naley podkreli, i egzaminy eksternistyczne nigdy nie byy przeprowadzane z zakresu szk medycznych, jak rwnie nie obejmuj wszystkich zawodw ujtych w klasyfikacji zawodw szkolnictwa zawodowego. Wie si to ze specyfik danego zawodu i moliwoci opanowania wiedzy i umiejtnoci zawodowych w drodze samoksztacenia. Najwikszym zainteresowaniem ciesz si zawody ekonomiczne: technik ekonomista, technik rachunkowoci, technik handlowiec, sprzedawca. W zawodach tych oferta szk jest rwnie dua, a na rynku pracy wystpuje przewaga poday nad popytem.

Natomiast utrzymanie moliwoci skadania egzaminw eksternistycznych z zakresu szkoy podstawowej jest celowe przede wszystkim ze wzgldw spoecznych (osoby, ktre wypady z systemu, osoby ze rodowisk zmarginalizowanych) i bardzo maej liczby tych szk w skali kraju - w roku szkolnym 2005/2006 - 10 szk podstawowych dla dorosych.

Zmiany dotyczce egzaminw eksternistycznych zostay ujte w art. 1 pkt 2-5 projektu ustawy. Zakadaj one, e przeprowadzanie egzaminw eksternistycznych z zakresu obowizkowych zaj edukacyjnych szstej klasy szkoy podstawowej (szkoa podstawowa dla dorosych obejmuje tylko klas szst), gimnazjum i liceum oglnoksztaccego dla dorosych bdzie naleao do kompetencji okrgowych komisji egzaminacyjnych. Natomiast CKE bdzie przygotowywaa propozycje standardw wymaga bdcych podstaw przeprowadzania egzaminw eksternistycznych, pytania, zadania i testy oraz ustalaa zestawy do przeprowadzania tych egzaminw, a take opracowywaa i ogaszaa informatory zawierajce opis zakresu egzaminw, przykadowe pytania, zadania i testy oraz kryteria oceniania. Informatory bd obejmoway poszczeglne przedmioty okrelone w ramowych planach nauczania. CKE bdzie rwnie koordynowaa dziaalno okrgowych komisji egzaminacyjnych w zakresie przeprowadzania egzaminw eksternistycznych. Ponadto CKE bdzie zobowizana do dokonywania kadego roku szczegowej analizy egzaminw eksternistycznych i skadania ministrowi waciwemu do spraw owiaty i wychowania sprawozda w tym zakresie. Pozwoli to na biece monitorowanie systemu egzaminw eksternistycznych.

Naley podkreli, e poniewa egzaminy eksternistyczne bd obejmoway jedynie przedmioty z zakresu ksztacenia oglnego, to do opracowywania standardw wymaga, tematw egzaminacyjnych i oceniania zostan wykorzystani nauczyciele, ktrzy ju s egzaminatorami egzaminw maturalnych i gimnazjalnych.

Szczegowe regulacje okrelajce tryb i warunki przeprowadzania egzaminw eksternistycznych przez okrgowe komisje egzaminacyjne, sposb ich oceniania oraz zasady odpatnoci za te egzaminy, zostan zawarte w rozporzdzeniu ministra waciwego do spraw owiaty i wychowania.

W art. 1 pkt 5 projektu (art. 10a ustawy o systemie owiaty) proponuje si pozostawienie ministrowi waciwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego moliwoci odrbnego uregulowania, w drodze rozporzdzenia, organizacji egzaminw eksternistycznych z zakresu szk artystycznych.

Proponuje si, aby nowy system egzaminw eksternistycznych zosta wprowadzony od dnia 1 lipca 2007 r. z jednoczesnym zachowaniem moliwoci zdawania egzaminw eksternistycznych w aktualnie obowizujcym systemie osobom, ktre rozpoczy zdawanie przed zmian przepisw. W art. 7 ust. 1 projektu ustawy zosta zaproponowany przepis przejciowy umoliwiajcy osobom, ktre rozpoczy zdawanie egzaminw eksternistycznych przed dniem wejcia w ycie ustawy, dokoczenie ich zdawania na dotychczasowych zasadach do koca 2007 r.

Zmiana wprowadzona w art. 1 pkt 6 projektu ustawy (art. 22 ust. 5 ustawy o systemie owiaty) ma charakter doprecyzowujcy i dotyczy stworzenia podstawy prawnej dla zamieszczenia w podstawach programowych ksztacenia w poszczeglnych zawodach wykazu rodkw dydaktycznych i wyposaenia zalecanego do penej realizacji programu nauczania. Wykaz zalecanych rodkw i wyposaenia bdzie mia dla organu prowadzcego znaczenie pomocnicze w naleytym wykonywaniu jego obowizkw okrelonych w art. 5 ust. 7 pkt 4 ustawy o systemie owiaty (wyposaenie szkoy lub placwki w pomoce dydaktyczne i sprzt niezbdny do penej realizacji programw nauczania, programw wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianw i egzaminw oraz wykonywania innych dziaa statutowych) jako wskazanie optymalnego wyposaenia w sprzt i pomoce dla ksztacenia w zawodzie prowadzonego przez szko.

- do art. 1 pkt 7 (zmiana skadu komisji przeprowadzajcej konkurs na stanowisko kuratora owiaty)

Nowelizacja art. 30 ust. 2b ustawy o systemie owiaty zmierza do wprowadzenia zmian w skadzie komisji konkursowej powoywanej przez wojewod w celu wyonienia kandydata na stanowisko kuratora owiaty. Zgodnie z dotychczasowym stanem prawnym, w skad komisji konkursowej na stanowisko kuratora owiaty wchodzi po dwch przedstawicieli ministra waciwego do spraw owiaty i wychowania, wojewody i sejmiku wojewdztwa oraz po jednym przedstawicielu wojewdzkich struktur zwizkw zawodowych o zasigu oglnokrajowym, zrzeszajcych nauczycieli. W ramach projektowanej zmiany zakada si zwikszenie w skadzie komisji konkursowej liczby przedstawicieli ministra oraz wojewody; kady z tych organw delegowaby po trzech przedstawicieli. Wprowadzenie powyszej zmiany w skadzie komisji konkursowej przyczyni si do wzmocnienia w konkursie gosu przedstawicieli administracji rzdowej. Kurator owiaty jest organem administracji rzdowej wykonujcym na obszarze wojewdztwa, w imieniu wojewody, ustawowo okrelone zadania i kompetencje w zakresie owiaty. Zatem zdecydowany wpyw  na wybr  kandydata  na  stanowisko  kierownika jednostki  organizacyjnej funkcjonujcej w ukadzie administracji zespolonej w wojewdztwie powinny mie zwierzchnie organy administracji rzdowej, tj. minister waciwy do spraw owiaty i wychowania oraz wojewoda.

Ponadto, zmiana brzmienia pkt 3 w art. 30 ust. 2b ustawy o systemie owiaty ma na celu ustanowienie precyzyjnych regulacji dotyczcych udziau w skadzie komisji konkursowej przedstawicieli zwizkw zawodowych. Majc na celu usprawnienie trybu pracy komisji konkursowej proponuje si, aby w jej skadzie uczestniczyli przedstawiciele tych zrzeszajcych nauczycieli wojewdzkich struktur zwizkw zawodowych o zasigu oglnokrajowym, ktre speniaj jednoczenie kryteria reprezentatywnoci w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trjstronnej Komisji do Spraw Spoeczno-Gospodarczych i wojewdzkich komisjach dialogu spoecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z pn. zm.), tj. zrzeszaj wicej ni 300.000 czonkw bdcych pracownikami, oraz dziaaj w podmiotach gospodarki narodowej, ktrych podstawowy rodzaj dziaalnoci jest okrelony w wicej ni w poowie sekcji Polskiej Klasyfikacji Dziaalnoci (PKD). Projektowane rozwizanie, wzorujce si na funkcjonujcych rozwizaniach trybu pracy Trjstronnej Komisji do Spraw Spoeczno-Gospodarczych, pozwoli na precyzyjne ksztatowanie skadu komisji konkursowej na stanowisko kuratora owiaty oraz unikanie nadreprezentatywnoci zwizkw zawodowych zrzeszajcych nauczycieli w komisji przeprowadzajcej konkurs na kierownicze stanowisko w administracji rzdowej.

- do art. 1 pkt 8 i 9 (zwikszenie roli stowarzysze i innych organizacji, w szczeglnoci organizacji harcerskich, w yciu szkoy)

Szkoy i placwki owiatowe powinny by otwarte na wszelkie formy aktywizowania na ich terenie dziaalnoci stowarzysze i innych organizacji - w szczeglnoci organizacji harcerskich. Przepis art. 56 ust. 1 ustawy o systemie owiaty umoliwia dziaanie w szkole i placwce stowarzysze i innych organizacji (z wyjtkiem partii i organizacji politycznych), w szczeglnoci organizacji harcerskich, ktrych celem statutowym jest dziaalno wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form dziaalnoci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuczej szkoy lub placwki. Wymienione stowarzyszenia i organizacje mog jednak podj dziaalno w szkole lub placwce za zgod jej dyrektora wydan po uprzednim uzgodnieniu warunkw tej dziaalnoci oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady szkoy lub placwki. W zmianie 12, dotyczcej art. 56 ust. 2, proponuje si, aby dla podjcia w szkole dziaalnoci przez te stowarzyszenia i organizacje konieczne byo rwnie uzyskanie pozytywnej opinii rady rodzicw.

Uznajc dziaalno stowarzysze i innych organizacji, przede wszystkim organizacji harcerskich, za szczeglnie cenn dla realizacji zada wychowawczych szkoy, w projekcie ustawy wprowadza si dla dyrektora szkoy lub placwki obowizek tworzenia warunkw dziaania w szkole lub placwce stowarzysze i innych organizacji, w szczeglnoci organizacji harcerskich, o ktrych mowa w art. 56 ust. 1 ustawy o systemie owiaty. Celem zmiany ustawy jest take zachcenie - w szczeglnoci organizacji harcerskich - do szerszej i jeszcze bardziej ywej obecnoci w codziennym yciu szkoy przy jednoczesnym popularyzowaniu wrd dzieci i modziey oferowanej przez te organizacje formuy spdzania czasu wolnego. Z powysz zmian zwizana jest rwnie propozycja stworzenia moliwoci zapraszania na posiedzenia rady pedagogicznej, z gosem doradczym, przedstawicieli stowarzysze i innych organizacji, o ktrych mowa w art. 56 ust. 1 ustawy o systemie owiaty, w szczeglnoci organizacji harcerskich. Moliwo uczestniczenia przedstawicieli stowarzysze i organizacji wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy o systemie owiaty w tych punktach obrad rady pedagogicznej, podczas ktrych podejmowana jest dyskusja i prezentowane s pogldy dotyczce kierunkw dziaalnoci wychowawczej szkoy i pracy z modzie a take konfrontowane s problemy rodowiska szkolnego, pozytywnie wpynie na jako i efektywno wsppracy szkoy lub placwki z tymi organizacjami.

- do art. 1 pkt 10 -12 (zmiany statusu rady rodzicw)

Projektowane zmiany w zakresie statusu rady rodzicw jako organu szkoy, kompetencji tego organu i jego zasad dziaania, wychodz naprzeciw potrzebie zwikszenia roli rodzicw w yciu spoecznoci szkolnej. Wnioski pynce z obserwacji dotychczasowej praktyki funkcjonowania tej formy reprezentacji rodzicw uczniw wskazuj e zaangaowanie rodzicw w sprawy szkoy ogranicza si zwykle do okazjonalnych spotka rodzicw z wychowawc klasy oraz uiszczania dobrowolnej skadki na fundusz rady rodzicw. Z punktu widzenia korzystnego wpywu na wychowanie dzieci i modziey oraz efektywnoci procesw ksztacenia i wychowania, istotnego znaczenia nabiera umacnianie wiarygodnego - w oczach ucznia - wizerunku szkoy. Umacnianiu wiarygodnoci szkoy, a w konsekwencji budowaniu w uczniach zaufania do szkoy, suy mwienie jednym gosem" przez nauczycieli i rodzicw. Osignicie za takiej paszczyzny porozumienia wymaga, aby relacje nauczyciel - rodzic byy relacjami cile partnerskimi. Widoczna zatem staje si potrzeba wzbudzenia wiadomoci wrd rodzicw uczniw, e s wspodpowiedzialni za jako procesu dydaktyczno - wychowawczego. Nowe podejcie, polegajce na wzmocnieniu statusu reprezentacji rodzicw jako organu szkoy, powinno przyczynia si do zbliania postaw rodzicw i szkoy prezentowanych w procesach dydaktycznych i wychowawczych oraz jednoczesnego odchodzenia rodzicw od spojrzenia na szko jako instytucj, ktrej powierza si dzieci w oczekiwaniu i wymaganiu jak najlepszych efektw ksztacenia i wychowania. Rodzice wykazuj bowiem nierzadko nieufno w stosunku do szkoy, czsto przyjmuj postaw roszczeniow a to prowadzi do nieporozumie, konfliktw i negatywnie wpywa na efektywno procesw ksztacenia i wychowania. Projektowane zmiany w zakresie wzmocnienia kompetencji i usprawnienia zasad dziaania rady rodzicw jako organu szkoy przyczyni si do budowania paszczyzny porozumienia pomidzy nauczycieli i rodzicami, korzystnie wpywajc tym samym na wychowanie modych ludzi.

Wnioski pynce z dotychczasowej praktyki wskazuj e obecne ramy prawne funkcjonowania w szkoach i placwkach reprezentacji rodzicw uczniw nie stymuluj w sposb dostateczny tworzenia w szkoach i placwkach partnerskich relacji pomidzy reprezentacj rodzicw, a dyrektorem szkoy lub placwki, gronem pedagogicznym, wadzami owiatowymi i samorzdem uczniowskim. Stan ten wynika midzy innymi z ustanowionego w art. 53 ust 2 ustawy o systemie owiaty sposobu tworzenia rady rodzicw, a take z braku jasnego okrelenia na poziomie ustawy kompetencji tego organu. Naley pamita przy tym, e realizacja idei rozwoju i zapewnienia demokratycznych zasad funkcjonowania spoecznych organw w systemie owiaty wymaga tworzenia dogodnych warunkw formalno - prawnych. Zagwarantowane zatem na poziomie ustawy ramy wsppracy ww. organw w rezultacie przyczyniaj si do poprawy jakoci pracy wychowawczej i opiekuczej szkoy i placwki.

W nowelizowanym art. 53 ust. 1 ustawy okrela si rad rodzicw jako organ szkoy reprezentujcy ogl rodzicw uczniw danej szkoy lub placwki. Jednoczenie wprowadza si obligatoryjne dziaanie rad rodzicw w publicznych szkoach i placwkach. Zgodnie z upowanieniem ustawowym zawartym w ust. 6 nowelizowanego art. 53 ustawy - minister waciwy do spraw owiaty i wychowania okreli rodzaje szk i placwek, w ktrych nie tworzy si rad rodzicw, uwzgldniajc takie czynniki, jak organizacja szkoy lub placwki oraz brak moliwoci bezporedniego uczestniczenia w ich dziaalnoci reprezentacji rodzicw.

W ust. 2 nowelizowanego art. 53 ustawy okrelono sposb wyboru przedstawicieli rodzicw do rady rodzicw (po dwch przedstawicieli z kadego oddziau lub staej formy zaj, wybranych zgodnie z regulaminem rady rodzicw). Wewntrzn struktur i tryb pracy rady szkoy, a take szczegowy tryb przeprowadzania wyborw do rad oddziaowych i rad staej formy zaj oraz szczegowy tryb wyborw przedstawicieli rad oddziaowych i rad staej formy zaj do rady rodzicw odpowiednio szkoy lub placwki bdzie okrela regulamin rady rodzicw. W wyborach przedstawicieli rad oddziaowych i rad staej formy zaj do rady rodzicw szkoy/placwki jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic, a wybory do rady rodzicw przeprowadza si na pierwszym zebraniu rodzicw w kadym roku szkolnym.

W zmienionym art. 54 ustawy okrela si gwne kompetencje rady rodzicw szkoy lub placwki. Do kompetencji rady rodzicw bdzie naleao, jak dotychczas, wystpowanie do organu prowadzcego szko, organu sprawujcego nadzr pedagogiczny, dyrektora szkoy, rady pedagogicznej, rady szkoy i samorzdu uczniowskiego, z wnioskami i opiniami dotyczcymi wszystkich spraw szkoy lub placwki. Do kompetencji rady rodzicw nalee bdzie ponadto uchwalanie, w porozumieniu z rad pedagogiczn programu wychowawczego szkoy lub placwki oraz programu profilaktyki problemw dzieci i modziey dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniw oraz do potrzeb danego rodowiska, a take opiniowanie projektw rocznego planu finansowego oraz perspektywicznego planu rozwoju szkoy lub placwki. Kompetencje rady rodzicw rozszerza si ponadto o prawo wyraania opinii w sprawie skrelenia ucznia z listy uczniw przez dyrektora szkoy (pkt 8 dotyczcy zmiany art. 39 ust. 2).

W pkt 12, dotyczcym zmiany art. 56 ust. 2 ustawy o systemie owiaty, proponuje si rozszerzenie kompetencji rady rodzicw o wyraanie pozytywnej opinii w sprawie podjcia w szkole lub placwce dziaalnoci przez stowarzyszenie lub organizacj, o ktrych mowa w art. 56 ust. 1.

W celu wdroenia nowych rozwiza zwizanych z generaln zmian koncepcji organizacji i funkcjonowania w yciu szkolnym organu reprezentujcego rodzicw uczniw, omawiany projekt zawiera w art. 6 przepisy przejciowe przewidujce, i dotychczasowe organy bdce reprezentacj rodzicw uczniw szkoy lub placwki, dziaajce w dniu wejcia w ycie ustawy, a w przypadku braku takiego organu w szkole lub w placwce - rada pedagogiczna szkoy lub placwki, w terminie 30 dni od dnia wejcia w ycie ustawy, uchwal szczegowy tryb przeprowadzenia pierwszych wyborw do rad oddziaowych i rad staej formy zaj oraz pierwszych wyborw przedstawicieli tych rad do rady rodzicw szkoy lub placwki. Do czasu wyboru rady rodzicw, jednake nie duej ni do dnia 31 padziernika 2007 r., zadania rady rodzicw przewidziane w znowelizowanej ustawie o systemie owiaty bd wykonyway dotychczasowe organy bdce reprezentacj rodzicw uczniw szkoy lub placwki (komitety rodzicielskie, rady rodzicw).

W dalszej perspektywie przewiduje si konsekwentne zwikszanie kompetencji rad rodzicw - zwaszcza w obszarze spraw gospodarki finansowej szk i placwek. Wane wydaje si bowiem nie tylko zblienie rodowisk rodzicw i nauczycieli,  ale take doskonalenie wiedzy i  umiejtnoci  rodzicw z  zakresu

funkcjonowania i zarzdzania owiat, co bdzie kolejnym krokiem w procesie uspoeczniania zarzdzania szkoami i placwkami publicznymi w Polsce.

- do art. 1 pkt 13 (jednolity strj szkolny)

W projektowanym nowym art. 64a ustawy o systemie owiaty proponuje si wprowadzenie podstawy prawnej do podejmowania przez organy szk decyzji o obowizku noszenia przez uczniw na terenie szkoy jednolitego stroju. Kompetencja do podejmowania takiej decyzji zostaa przewidziana wariantowo dla:

-   dyrektora szkoy za zgod rady pedagogicznej,

-   dyrektora szkoy za zgod rady rodzicw,

-   rady rodzicw po zasigniciu opinii rady pedagogicznej.

0   wyborze jednego z tych wariantw zdecyduj wyniki konsultacji spoecznych projektu.

Wprowadzenie w szkole jednolitego stroju moe mie znaczenie wychowawcze: budzi wrd uczniw poczucie wsplnoty, rwnoci i solidarnoci, a take stanowi element ksztatowania przez szko wasnej tradycji. Wprowadzenie obowizku noszenia przez uczniw jednolitych strojw moe rwnie przyczyni si do zwikszenia bezpieczestwa uczniw uatwiajc identyfikowanie przebywajcych na terenie szkolnym osb niebdcych uczniami. Trzeba podkreli, e wasny strj szkolny jest bardzo czsto spotykany wrd szk majcych du renom i wieloletni tradycj.

- do art. 1 pkt 14 (odpatno za ksztacenie w formach pozaszkolnych, placwki ksztacenia ustawicznego o zasigu oglnokrajowym)

Zmiany wprowadzone w art. 1 pkt 12 dotycz rozszerzenia upowanienia dla ministra waciwego do spraw owiaty i wychowania, zawartego w art. 68a ust. 4 ustawy o systemie owiaty. Umoliwiaj one odrbne unormowanie zada i zasad dziaania publicznych placwek ksztacenia ustawicznego o zasigu oglnokrajowym, zaoonych i prowadzonych przez ministra waciwego do spraw owiaty i wychowania. Ze wzgldu na specyfik dziaania i zadania publicznych placwek ksztacenia ustawicznego o zasigu oglnokrajowym, prowadzonych przez ministra waciwego do spraw owiaty i wychowania, proponuje si wprowadzenie regulacji umoliwiajcych temu ministrowi ustalanie odrbnych zada realizowanych przez te placwki oraz wprowadzanie w zakresie ich organizacji i form dziaania rozwiza odmiennych od ustalonych w ustawie dla zwykych" placwek ksztacenia ustawicznego. Ponadto przywraca si w upowanieniu zawartym w art. 68a ust. 4 ustawy o systemie owiaty moliwo okrelenia w rozporzdzeniu wydanym na podstawie tego przepisu warunkw i trybu odpatnoci za prowadzone w placwkach

1         orodkach ksztacenie ustawiczne w formach pozaszkolnych.

- do art. 1  pkt 15 (umoliwienie niepublicznym poradniom psychologiczno- pedagogicznym prowadzenia wczesnego wspomagania dzieci)

Propozycje zmian w art. 71 b ustawy o systemie owiaty wynikaj z koniecznoci zwikszenia liczby jednostek prowadzcych wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepenosprawnego. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest stosunkowo nowym zadaniem realizowanym w systemie owiaty. Dotychczasowe regulacje nie pozwalay na prowadzenie wczesnego wspomagania przez niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Projektowana zmiana zmierza do tego, aby niepubliczne poradnie mogy realizowa to zadanie, gdy przyczyni si to  do   zwikszenia   moliwoci   zapewnienia  wczesnego  wspomagania   rozwoju dziecka jak najbliej miejsca zamieszkania dziecka. Rozszerzenie uprawnie do realizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne zapewniajce warunki okrelone w rozporzdzeniu wydanym na podstawie art. 71 b ust. 7 pkt 1 ustawy o systemie owiaty i stosownie do potrzeb dzieci, pozwoli na objcie t form pomocy wikszej ni dotychczas liczby dzieci.

- do art. 1 pkt 16 i art. 5 (przywrcenie spjnoci przepisw dotyczcych udziau uczniw wybitnie zdolnych w zajciach objtych tokiem studiw oraz przyznawania im stypendium ministra waciwego do spraw owiaty i wychowania)

Dotychczasowe brzmienie przepisu art. 90i ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty byo skorelowane z art. 140 ustawy z dnia 12 wrzenia 1990 r. o szkolnictwie wyszym (Dz.U. Nr 65, poz.385, z pn. zm.) oraz wydanym na podstawie art. 140 ust. 2 tej ustawy zarzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1991 r. w sprawie zasad i warunkw uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniw w zajciach przewidzianych tokiem studiw na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami oraz zasad zaliczania tych zaj. Jednak z dniem 1 wrzenia 2005 r. wesza w ycie nowa ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. -Prawo o szkolnictwie wyszym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365, z pn. zm.), ktra uchylia ustaw o szkolnictwie wyszym z 1990 r.; w konsekwencji, z tym dniem utracio rwnie moc wymienione zarzdzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1991 r.

Nowa ustawa - Prawo o szkolnictwie wyszym nie zawiera analogicznych przepisw, jak dotychczasowy art. 140 ustawy o szkolnictwie wyszym z 1990 r. Autorzy projektu uznali bowiem, e zasada autonomii uczelni we wszystkich obszarach jej dziaania, w szczeglnoci w zakresie dziaalnoci dydaktycznej, przemawia za powierzeniem uczelni caoci spraw organizacji i toku studiw, cznie z kompetencjami do ich regulowania (vide art. 160 ust. 1 Prawa o szkolnictwie wyszym). Obejmuje to rwnie regulowanie kwestii uczestniczenia w zajciach prowadzonych w uczelni przez osoby nieposiadajce statusu studenta (take uczniw uzdolnionych), z uwzgldnieniem, e co do zasady wykady w uczelniach (przede wszystkim publicznych) s otwarte. Z tego te wzgldu projektodawcy odstpili od szczeglnego regulowania w ustawie kwestii udziau uczniw uzdolnionych w zajciach studiw.

Wobec utraty mocy przez przepisy powszechnie obowizujce, regulujce zasady i warunki uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniw w zajciach przewidzianych tokiem studiw na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami oraz zasady zaliczania tych zaj, odesanie zawarte w art. 90i ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie owiaty, wskazujce jako jedn z przesanek przyznania uczniowi stypendium ministra waciwego do spraw owiaty i wychowania uczestniczenie przez niego w zajciach przewidzianych tokiem studiw na podstawie przepisw w sprawie zasad i warunkw uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniw w zajciach przewidzianych tokiem studiw na kierunkach zgodnych z uzdolnieniami oraz zasad zaliczania tych zaj - stao si bezprzedmiotowe i niewtpliwie przepis ten wymaga nowelizacji.

W zwizku z powyszym, w ramach przedmiotowej nowelizacji wprowadza si w obu ustawach - ustawie o systemie owiaty (nowelizacja art. 90i ust. 1 pkt 4) oraz w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyszym (dodanie w art. 160 ust. 1a) - spjne regulacje wskazujce, e zasady uczestniczenia uczniw wybitnie uzdolnionych w zajciach przewidzianych tokiem studiw powinny by okrelone w regulaminie studiw,   a   ponadto   wskazujce   uczestniczenie   przez   ucznia   w   zajciach przewidzianych tokiem studiw na zasadach okrelonych w regulaminie studiw, jako jedn z przesanek przyznania stypendium ministra waciwego do spraw owiaty i wychowania.

- do art. 1 pkt 17 (poprawa bezpieczestwa nauki, wychowania i opieki w szkoach i placwkach)

W aktualnym stanie prawnym zadanie zapewnienia bezpiecznych warunkw nauki, wychowania i opieki w szkoach i placwkach - w zwizku z ogln odpowiedzialnoci za dziaalno szk i placwek - spoczywa na organach prowadzcych. Coraz bardziej naglca potrzeba poprawy bezpieczestwa dzieci i modziey w szkoach i placwkach, a take wzmocnienia dziaa profilaktycznych realizowanych w spoecznoci szkolnej wymaga wsparcia tych organw w realizacji wymienionego zadania w formie tworzenia oglnopolskich programw, w ramach ktrego otrzymywayby rwnie wsparcie finansowe.

Projektowana nowelizacja art. 90u ustawy o systemie owiaty zmierza do stworzenia podstawy prawnej do przyjmowania specjalnych programw rzdowych, ktrych celem byoby wspomaganie organw prowadzcych szkoy i placwki w zapewnieniu bezpiecznych warunkw nauki, wychowania i opieki. Przewiduje si, e takie rozwizanie prawne, gwarantujce na poziomie centralnym i wojewdzkim zaplecze finansowe i organizacyjne dla realizacji podejmowanych na najniszym poziomie lokalnym odpowiednich przedsiwzi ukierunkowanych na popraw bezpieczestwa dzieci i modziey w szkoach i placwkach, pozytywnie wpynie na skuteczno i efektywno tych przedsiwzi.

Dla realizacji kadego przewidzianego w art. 90u ustawy o systemie owiaty programu rzdowego konieczne bdzie wydanie przez Rad Ministrw rozporzdzenia okrelajcego szczegowo sposb realizacji programu, w tym formy i zakres wspierania organw prowadzcych oraz sposb podziau rodkw z budetu pastwa przyznanych na realizacj programu.

Aktualnie w Ministerstwie Edukacji Narodowej prowadzone s prace nad przygotowaniem programu rzdowego wdroenia monitoringu wizyjnego wej do szk i placwek owiatowych. Wprowadzenie monitoringu wizyjnego wej do szk i placwek owiatowych wydaje si stosunkowo najprostszym, a jednoczenie bardzo efektywnym dziaaniem majcym na celu popraw bezpieczestwa dzieci i modziey w szkoach i placwkach, a take wzmocnienie dziaa profilaktycznych realizowanych w spoecznoci szkolnej.

Program instalowania monitoringu realizowany bdzie etapowo. Podejmowane przez organy prowadzce szkoy i placwki przedsiwzicia bd oceniane pod ktem kryteriw skutecznoci i efektywnoci. Projekt monitoringu wizyjnego wej do szk i placwek zakada, e zakup standardowego" zestawu do monitorowania (tj. dwie kamery umoliwiajce rejestracj zdarze od wewntrz i na zewntrz wejcia do budynku szkoy lub placwki, w kolorze i rozdzielczoci wystarczajcej do identyfikacji osb, rejestrator, kolorowy monitor oraz urzdzenia dodatkowe niezbdne do zainstalowania zestawu) oraz koszt instalacji - bd finansowane ze rodkw budetu pastwa. Natomiast koszty eksploatacji lub ewentualnego rozszerzania systemu bdzie ponosi organ prowadzcy szko lub placwk. W realizacj projektu bd zaangaowani dyrektorzy szk, rady rodzicw, wojewodowie, kuratorzy owiaty i Ministerstwo Edukacji Narodowej. W ramach oglnej odpowiedzialnoci za bezpieczestwo uczniw i wychowankw, do zada dyrektora szkoy lub placwki bdzie naleao wystpienie z wnioskiem do organu prowadzcego o zainstalowanie zestawu do monitorowania (zakupu moe tez dokonywa organ prowadzcy), a nastpnie sprawowanie nadzoru nad realizacj zada monitoringu. Rada rodzicw bdzie moga wystpowa z wnioskiem do dyrektora w sprawie instalacji monitoringu. Potrzeby szkoy lub placwki w zakresie monitorowania wej i wyj do budynkw szkolnych ustala bdzie dyrektor szkoy i organ prowadzcy. Organ prowadzcy bdzie rozpatrywa wnioski dyrektorw o zainstalowanie programu do monitorowania, a nastpnie dokonywa oceny skutecznoci funkcjonowania zestawu do monitorowania w prowadzonej jednostce. Wnioski dyrektorw o zainstalowanie programu do monitorowania bd kierowane do wojewodw, ktrzy bd przekazywa rodki z budetu pastwa dla jednostek samorzdu terytorialnego (organw prowadzcych szkoy i placwki) na finansowanie zakupu i instalacji zestaww do monitorowania. Przewiduje si, e wojewoda bdzie ponadto odpowiedzialny za promowanie lokalnych koalicji na rzecz rozwoju bezpieczestwa dzieci i modziey w szkoach oraz rozwoju lokalnych sieci monitoringu miejsc publicznych. W ramach nadzoru nad warunkami bezpieczestwa uczniw zapewnianych przez szkoy, kurator owiaty bdzie take wypowiada si w sprawie potrzeb szk w zakresie wizyjnego monitorowania wej do budynkw szkolnych, a take bdzie ocenia skuteczno wdraania programu w wojewdztwie.

do  art.  2  i  art.  4     (zmiany w  ustawie  Karta  Nauczyciela:   przyznanie nauczycielom    ochrony    przysugujcej    funkcjonariuszom    publicznym; przeduenie terminu obowizkowych szkole ekspertw)

Nowelizacja przepisu art. 63 ustawy Karta Nauczyciela ma na celu zapewnienie nauczycielom prawa do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Istot nowelizacji jest wzmocnienie rangi zawodu nauczyciela poprzez zagwarantowanie nauczycielowi - podczas lub w zwizku z penieniem obowizkw subowych - ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych. Dotychczasowe brzmienie przepisu nie zapewnia takiej ochrony ze wzgldu na oczywiste wady od lat nienowelizowanego przepisu (np. posugiwanie si pojciem funkcjonariusza pastwowego", obecnie niewystpujcym w Kodeksie karnym).

W rozdziale XXIX Kodeksu karnego, zatytuowanym Przestpstwa przeciwko dziaalnoci instytucji pastwowych oraz samorzdu terytorialnego", zawarte s nastpujce przepisy zapewniajce ochron funkcjonariuszom publicznym podczas lub w zwizku z penieniem przez nich obowizkw subowych poprzez zaliczenie do czynw zabronionych:

-  w art. 222 - naruszenia nietykalnoci osobistej funkcjonariusza publicznego,

-  w art. 223 - czynnej napaci na funkcjonariusza publicznego wsplnie z innymi osobami lub z uyciem broni palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu lub rodka obezwadniajcego,

-  w art. 224 2 - stosowanie groby bezprawnej lub przemocy w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego do przedsiwzicia lub zaniechania prawnej czynnoci subowej,

-  w art. 226 - zniewaenia funkcjonariusza publicznego.

Proponowana zmiana spowoduje, e okrelone czyny zabronione, popenione na szkod nauczyciela, bd cigane z urzdu, a nie -jak dotychczas - z oskarenia prywatnego. Tego rodzaju czyny popenione na szkod nauczyciela, jako funkcjonariusza publicznego, bd wyczerpyway te znamiona przestpstw zagroonych surowsz kar. Z ochrony takiej obecnie korzystaj jedynie nauczyciele mianowani i dyplomowani zatrudnieni w urzdach organw administracji rzdowej i kuratoriach owiaty na stanowiskach wymagajcych kwalifikacji pedagogicznych. Na podstawie projektowanej zmiany art. 63 ustawy - Karta Nauczyciela, z ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych bd korzysta nauczyciele podlegajcy przepisom ustawy - Karta Nauczyciela, tj. nauczyciele zatrudnieni w:

-          przedszkolach, szkoach i placwkach publicznych (rwnie prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebdce jednostkami samorzdu terytorialnego)     oraz    przedszkolach     niepublicznych,     niepublicznych placwkach i szkoach niepublicznych o uprawnieniach szk publicznych,

-          publicznych zakadach ksztacenia i placwkach doskonalenia nauczycieli,

-          zakadach   poprawczych,   schroniskach   dla  nieletnich   oraz  rodzinnych orodkach diagnostyczno-konsultacyjnych,

-          publicznych kolegiach pracownikw sub spoecznych,

-          publicznych   placwkach   opiekuczo-wychowawczych   oraz   orodkach adopcyjno-opiekuczych,

a take:

-          nauczyciele mianowani i dyplomowani zatrudnieni w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej     i     okrgowych     komisjach     egzaminacyjnych,     w specjalistycznej jednostce nadzoru oraz w organach sprawujcych nadzr pedagogiczny nad zakadami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich, rodzinnymi orodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi oraz szkoami przy zakadach     karnych     na     stanowiskach     wymagajcych     kwalifikacji pedagogicznych,

-          nauczyciele zatrudnieni w publicznych  szkoach  i  szkolnych  punktach konsultacyjnych   przy  przedstawicielstwach  dyplomatycznych,   urzdach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych,

-          pracownicy    zatrudnieni    u    innych    pracodawcw,    penicy    funkcj instruktorw praktycznej nauki zawodu,

-     wychowawcy i pedagodzy zatrudnieni w Ochotniczych Hufcach Pracy.


Projektowany przepis art. 91 b ust. 2 pkt 3 uwzgl
dnia postanowienia wyroku Trybunau Konstytucyjnego z dnia 8 wrzenia 2005 r. sygn. akt P 17/04 (Dz. U. Nr 181, poz. 1526), w ktrym za niezgodny z Konstytucj Rzeczypospolitej Polskiej zosta uznany dotychczasowy przepis art. 91 b ust. 2 pkt 4 Karty Nauczyciela, w zakresie w jakim wycza stosowanie art. 88 tej ustawy (regulacje dotyczce uprawnienia nauczycieli do wczeniejszej emerytury) do nauczycieli zatrudnionych w placwkach niepublicznych. W rezultacie dokonywanej zmiany zakres podmiotowy przepisu art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela bdzie obejmowa take nauczycieli zatrudnionych w placwkach niepublicznych w wymiarze co najmniej 1/2 obowizkowego wymiaru zaj.

W projekcie przewidziano rwnie nowelizacj art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektrych innych ustaw (Dz. U. Nr 179, poz. 1845). Zgodnie z aktualn treci tego przepisu, eksperci uczestniczcy w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoywanych dla nauczycieli ubiegajcych si o kolejny stopie awansu zawodowego, wpisani na list ekspertw przed dniem wejcia w ycie ustawy z dnia 15 lipca 2004 r. (tj. przed dniem 31 sierpnia 2004 r.), s zobowizani do ukoczenia szkolenia dla ekspertw w nieprzekraczalnym terminie do koca 2006 r., pod rygorem skrelenia z listy. Biorc pod uwag dotychczasow dynamik zgosze i przebieg realizacji szkole zachodzi obawa, e nie wszyscy zainteresowani zd ukoczy szkolenie w tym terminie. Proponuje si zatem przesunicie ostatecznego terminu ukoczenia szkolenia dla ekspertw, okrelonego w art. 6 ustawy z dnia 15 lipca 2004 r., na dzie 31 grudnia 2007 r.

OCENA SKUTKW REGULACJI

1.   Podmioty, na ktre oddziauje projekt ustawy.

Wprowadzenie projektowanych zmian bdzie miao wpyw na: szkoy i placwki owiatowe, organy prowadzce szkoy i placwki, dyrektorw szk, nauczycieli, uczniw i ich rodzicw, osoby, ktre ukoczyy 18 lat i nie uczszczaj do szkoy, a zamierzaj w systemie egzaminw eksternistycznych uzyska wiadectwo ukoczenia szkoy podstawowej, gimnazjum lub liceum oglnoksztaccego, Centraln Komisj Egzaminacyjn i okrgowe komisje egzaminacyjne, kuratorw owiaty, wojewodw, sejmiki wojewdztw, ministra waciwego do spraw owiaty i wychowania, zwizki zawodowe zrzeszajce nauczycieli, stowarzyszenia i inne organizacje, ktrych celem statutowym jest dziaalno wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form dziaalnoci dydaktycznej, wychowawczej i opiekuczej szkoy lub placwki, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, uczniw wybitnie uzdolnionych, szkoy wysze, a take osoby wpisane na list ekspertw uczestniczcych w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych prowadzcych postpowania w sprawach nadania stopni awansu zawodowego nauczycieli.

2.   Konsultacje spoeczne

Projekt otrzymaj do zaopiniowania nastpujcy partnerzy spoeczni: [...]      34. Oglnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Owiaty    [....]

3.    Wpyw przedmiotowej regulacji na sektor finansw publicznych, w tym budet pastwa i budety jednostek samorzdu terytorialnego.

Wejcie w ycie projektowanej regulacji nie spowoduje skutkw finansowych dla budetu pastwa i budetw jednostek samorzdu terytorialnego, z wyjtkiem zmian zawartych w art. 1 pkt 2-5 i 17. 1) do art. 1 pkt 2-5:

Funkcjonowanie nowego systemu egzaminw eksternistycznych nie bdzie, tak jak i obecny system, rodzio skutkw finansowych dla budetu pastwa, jak rwnie dla budetw jednostek samorzdu terytorialnego. Organizacja i przeprowadzanie egzaminw bd pokrywane z wpat osb przystpujcych do tych egzaminw. Odpatno za egzaminy zostanie tak ustalona, aby pokrywaa ponoszone z tego tytuu wydatki. Natomiast dodatkowe rodki finansowe bd potrzebne na przygotowanie nowej formuy egzaminw, przede wszystkim na opracowanie standardw wymaga egzaminacyjnych oraz na przygotowanie informatorw. Informatory bd ogoszone na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okrgowych komisji egzaminacyjnych.

Jedynymi kosztami, ktre poniesie budet pastwa w zwizku z nowymi regulacjami dotyczcymi egzaminw eksternistycznych bdzie opracowanie standardw wymaga egzaminacyjnych bdcych podstaw do przeprowadzania egzaminw eksternistycznych oraz informatorw; koszty te przedstawiaj si nastpujco:

a)        dla egzaminu z zakresu szkoy podstawowej, gdzie w ramowym planie nauczania dla klasy szstej szkoy podstawowej dla dorosych ujtych jest 6 obowizkowych zaj edukacyjnych, koszt opracowania jednego standardu oraz informatora wraz z zestawem pyta, zada i testw wyniesie ok. 5.000 z. Koszt cakowity wynosi 30.000 z;

b)        dla egzaminu z zakresu gimnazjum, gdzie w ramowym planie nauczania dla dorosych ujtych jest 10 obowizkowych zaj edukacyjnych, koszt opracowania jednego standardu oraz informatora wraz z zestawem pyta, zada i testw wyniesie ok. 5.000 z. Koszt cakowity wynosi 50.000 z;

c) dla egzaminu z zakresu liceum oglnoksztaccego, gdzie w ramowym planie nauczania dla dorosych ujtych jest 11 obowizkowych zaj edukacyjnych, koszt opracowania jednego standardu oraz informatora wraz z zestawem pyta, zada i

testw wyniesie ok. 5. 000 z. Koszt cakowity wynosi 55.000 z.

czny koszt przygotowania standardw wymaga egzaminacyjnych i informatorw (pkt a+b+c) wyniesie 135 tys. z. (sownie: sto trzydzieci pi tysicy z.).

Koszt ten zostanie w 2007 r. pokryty z czci budetu pastwa, ktr dysponuje minister waciwy do spraw owiaty i wychowania.

Zmiana przewidziana w pkt 6 nie spowoduje skutkw finansowych, gdy nie nakada na organy prowadzce szkoy obowizku wyposaenia szk w sprzt i pomoce zalecane do realizacji programw nauczania w poszczeglnych zawodach, a jedynie umoliwia wskazanie tym organom optymalnego zestawu wyposaenia.

2) do art. 1 pkt 17:

Projektowane w ustawie przepisy dotyczce poprawy bezpieczestwa nauki, wychowania i opieki w szkoach i placwkach, nie wywouj bezporednich skutkw finansowych ze wzgldu na to, i tworz podstaw prawn do przyjmowania specjalnych programw rzdowych, ktrych celem bdzie wspomaganie organw prowadzcych szkoy i placwki w zapewnieniu bezpiecznych warunkw nauki, wychowania i opieki. Kady program bdzie realizowany na podstawie odrbnego rozporzdzenia Rady Ministrw, skutki finansowe bd powstawa zatem po przyjciu przez Rad Ministrw takiego programu i zostan szczegowo okrelone, wraz ze rdami finansowania, przy opracowywaniu danego programu i odpowiadajcego mu rozporzdzenia.

W Ministerstwie Edukacji Narodowej prowadzone s obecnie prace nad przygotowaniem projektu programu rzdowego wdroenia monitoringu wizyjnego wej do szk i placwek owiatowych. Przewiduje si, e wprowadzenie i finansowanie tego programu odbyoby si etapowo. W roku 2007 na realizacj programu planuje si przeznaczy kwot 40 000 000 z. Ministerstwo Edukacji Narodowej podejmie dziaania w celu utworzenia w projekcie budetu pastwa na 2007 rok rezerwy celowej na realizacj tego programu.

4.   Wpyw przedmiotowej regulacji na rynek pracy.

Proponowane zmiany nie bd miay bezporedniego wpywu na rynek pracy.

5.   Wpyw regulacji na konkurencyjno gospodarki i przedsibiorczo, w tym funkcjonowanie przedsibiorstw.

Proponowane zmiany nie wpyn bezporednio na konkurencyjno gospodarki i przedsibiorczo oraz na funkcjonowanie przedsibiorstw.

6.   Wpyw regulacji na sytuacj i rozwj regionalny.

Proponowane zmiany nie wpyn bezporednio na sytuacj i rozwj regionalny, przewiduje si jednak, e pozwol na wzmocnienie roli szkoy w dziaaniach na rzecz rodowiska lokalnego, a w przyszoci regionu.

Projektowana regulacja nie jest objta zakresem prawa Unii Europejskiej.

do gry