powrót

 

 

MINISTER

EDUKACJI NARODOWEJ

I SPORTU

Olsztyn, 15 kwietnia 2004r

 

W odpowiedzi na pismo DKOS -VI-HR-6202-19/04 przesyłam:

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty
 w sprawie projektu „Założeń do systemu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania".

Stowarzyszeni pragną wyrazić uznanie dla przedsięwzięcia mającego na celu zapewnienie wszystkim uczniom dostępności i poprawę jakości opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.

Za zalety projektu uważamy:

1.      Wskazanie problemu, jego skali i złożoności

2.      Nakreślenie ogólnych standardów opieki zdrowotnej w szkole.

Jednocześnie zwracamy uwagę Autorów na problemy, których naszym zdaniem projekt do końca nie rozwiązuje.

Zauważone problemy do rozwiązania.

1.      Kwestia zapewnienia bezpieczeństwa, pomoc przedlekarska.
Uczestnicy konsultacji uznali za ważne mocniejsze podkreślenie widocznego w projekcie spojrzenia na rolę pielęgniarki szkolnej jako specjalisty spełniającego dwie funkcje:

·        Osoby zapewniającej bezpieczeństwo uczniom – w sposób ciągły

·        Osoby realizującej zadania profilaktyczne

Podobnie jak Autorzy widzimy możliwość sprawowania przez pielęgniarki szkolne funkcji osoby realizującej zadania profilaktyczne, natomiast w zakresie zapewniania bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży z założeniami programu nie idą, naszym zdaniem, w parze rozwiązania praktyczne.

2.      Kryterium ilościowe przydziału uczniów do pielęgniarki.
Wśród zadań pielęgniarki lub higienistki szkolnej realizowanych w szkolnym gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Autorzy wymienili bardzo istotne zdaniem praktyków oświatowych:
8)
udzielanie pomocy w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
Ponadto w punkcie V wśród czynników naprawczych czytamy m.in.
 4) odpowiednia liczba pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania oraz szkolnych, mogąca zapewnić sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej w szkolnych gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.
W części III dokumentu opisującej „ Stan opieki zdrowotnej..” zauważają Państwo:

 Ze sprawozdania MZ-06 z roku 2000/2001 wynika, że w szkołach podstawowych na jedną pielęgniarkę przypadało średnio 1000-1100 uczniów […]. Jeżeli takie liczby uczniów przypadających na jedną pielęgniarkę występowały na terenach wiejskich, oznaczało to, że jedna pielęgniarka opiekowała się szkołami z terenu całej gminy, co wpływało niekorzystnie na sprawowaną przez nią opiekę nad uczniami.
Natomiast w części  VI. 1.”Zadania pielęgniarki lub higienistki szkolnej realizowane w szkolnym gabinecie profilaktyki zdrowotnej i pomocy przelekarskiej” czytamy projekt:
Jedna pielęgniarka (w wariancie optymalnym) powinna objąć opieką 800 uczniów. Dopuszcza się zwiększenie liczby uczniów do 1000.

Obserwujemy w omawianym dokumencie niekonsekwencje, które naszym zdaniem odbiją się na bezpieczeństwie uczniów w polskich szkołach

Chcemy zwrócić Państwa uwagę na to, ze bezpieczeństwa naszym uczniom, w sytuacjach nagłych bez ciągłej opieki pielęgniarki zapewnić się nie da. W szkole zaś ryzyko urazów, zdarzeń nieprzewidywalnych to rzecz powszechna. Stałej obecności osoby mogącej udzielić fachowej przedlekarskiej lub pielęgniarskiej pomocy wymaga każda szkoła.

Potrzebują jej:

·        Szkoły na wsi, gdzie szybkie dotarcie pomocy z zewnątrz nie jest możliwe

·        Szkoły integracyjne i specjalne, gdzie zachodzi kumulacja przypadków i zdarzeń wymagających trwałej opieki, a przede wszystkim, której uczniowie cierpią na schorzenia wymagające ciągłej obecności pielęgniarki szkolnej

·        Szkoły miejskie, gdzie liczba dzieci warunkuje częstą potrzebę udzielenia doraźnej pomocy i pomocy przedlekarskiej

Za błąd praktycy oświatowi uznali w ogóle przyjmowanie kryterium ilościowego w przydziale uczniów do pielęgniarki. Czynniki kontekstowe w funkcjonowaniu szkół są tak ważne, ze to one powinny być brane pod uwagę podczas projektowania tego elementu systemu profilaktyki, który ma miejsce w szkole

Podzielając zdanie autorów projektu, że „edukacja zdrowotna dzieci i młodzieży w szkole jest najbardziej skuteczną i opłacalną inwestycją w długofalowym programie poprawy zdrowia społeczeństwa” (cześć IV. Dokumentu) wnioskujemy o poważne potraktowanie zadania przed nami wszystkimi stojącego i zaplanowanie realnie wpływających na stan opieki zdrowotnej standardów.

3.      Organizacja opieki pielęgniarskiej w szkole.
Zastrzeżenia dyrektorów budzi również możliwość kontroli i koordynacji sprawowania opieki nad uczniami. Funkcjonowanie na terenie szkoły pielęgniarki niezatrudnionej w niej może niweczyć planowe wspólne działania. W sytuacji postulowanej stałej obecności pielęgniarki tym bardziej taka sytuacja jest niewygodna.

 

 

Wnioski.

Stowarzyszeni, mają na uwadze powyższe argumenty wnioskują by uwzględnić w projekcie:

1.      Obecność pielęgniarki w każdej szkole – plan kilkuletni może, naszym zdaniem, objąć tak dalece idące zmiany. Kryterium ilościowe w przydziale pielęgniarek do pewnych liczb uczniów nie odpowiada potrzebom polskiej szkoły.

2.      Wyraźnie wyróżnione: funkcję profilaktyczną oraz zapewniającą bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

3.      Zatrudnienie pielęgniarek przez dyrektorów szkół – pod nadzorem merytorycznym służb resortu zdrowia.

 

 

 

 

Z poważaniem: