powrót

Projekt z dnia 10 października 2007 r. w wersji skierowanej do uzgodnień międzyresortowych

(przejdź do tekstu uzasadnienia)  POBIERZ W PLIKU WORD

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)
z dnia
.............. 2007 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm. 2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca
2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzor
ów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 58, poz. 504, z późn. zm. 3)) wprowadza się następujące zmiany:
a)   ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Świadectwa dojrzałości, o których mowa w § 4, aneksy do świadectw dojrzałości, dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, suplementy, zaświadczenia oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych wydają okręgowe komisje egzaminacyjne, zwane dalej „komisjami okręgowymi".",

b)  ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości, o których mowa w § 3, dyplomy ukończenia szkoły, dyplomy uzyskania tytułu zawodowego oraz zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę, z zastrzeżeniem ust. 7a.",

c)  po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych wydaje się na podstawie dokumentacji egzaminów eksternistycznych.",

d)  ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Komisja okręgowa prowadzi imienną ewidencję wydanych świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości, dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, suplementów, zaświadczeń oraz świadectw ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych. Imienna ewidencja zawiera: imię (imiona) i nazwisko oraz datę urodzenia ucznia albo absolwenta, a w przypadku świadectwa dojrzałości, aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zaświadczenia oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych - także numer wydanego dokumentu oraz nazwę i adres szkoły, do której przekazano dokument.";

2) w §4:

a) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Na świadectwie dojrzałości odnotowuje się oddzielnie wyniki uzyskane z przedmiotów zdawanych w części ustnej i wyniki uzyskane z przedmiotów zdawanych w części pisemnej egzaminu maturalnego oraz podaje się, z wyjątkiem części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego -języka kaszubskiego, poziom, na jakim zdawany był dany przedmiot.

5. W przypadku absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy zdawali jako przedmiot obowiązkowy język obcy nowożytny, będący drugim


 

językiem   nauczania,   w  części   ustnej   i   części   pisemnej,   na  świadectwie dojrzałości wpisuje się „poziom dwujęzyczny".",

b)            uchyla się ust. 6,

c)             ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. W przypadku absolwentów szkół lub oddziałów z nauczaniem języka mniejszości narodowej na świadectwie dojrzałości, w części przeznaczonej na wpisanie wyników z części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych wpisuje się dodatkowo język danej mniejszości narodowej oraz wynik uzyskany z egzaminu z tego języka.",

d)   ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. W przypadku gdy absolwent zdawał na egzaminie maturalnym przedmioty dodatkowe, na świadectwie dojrzałości odnotowuje się wyniki uzyskane z tych przedmiotów, oddzielnie z przedmiotów zdawanych w części ustnej i części pisemnej.";

3)  w § 4a ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Na aneksie do świadectwa dojrzałości odnotowuje się oddzielnie wyniki uzyskane z przedmiotów zdawanych w części ustnej i wyniki uzyskane z przedmiotów zdawanych w części pisemnej egzaminu maturalnego oraz podaje się poziom, na jakim zdawany był dany przedmiot.";

4)  po § 5a dodaje się § 5b w brzmieniu:

„§ 5b. 1. Uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum, który przystąpił do sprawdzianu albo egzaminu gimnazjalnego otrzymuje zaświadczenie.

2.      Na zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia ucznia, numer PESEL, z zastrzeżeniem ust. 3, wyniki uzyskane z poszczególnych części odpowiednio sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego,     miejscowość     i     datę    wystawienia    zaświadczenia,     kod zaświadczenia.

3.      W przypadku gdy uczeń nie posiada numeru PESEL, na zaświadczeniu w miejscu przeznaczonym na wpisanie numeru PESEL wpisuje się serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.";

5)  w §8:

a)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W wierszach, które nie są wypełnione, wstawia się poziomą kreskę, a w przypadku:

1)  zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych w wierszu przeznaczonym  na
wpisanie oceny wpisuje się wyraz „zwolniony(a)";

2)  nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w wierszu przeznaczonym na
wpisanie oceny wpisuje się wyraz „nieklasyfikowany(a)".

W przypadku niewypełnienia kilku kolejnych wierszy można je przekreślić ukośną kreską z wyjątkiem pierwszego i ostatniego wolnego wiersza, w których wstawia się poziome kreski.",

b)  ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Centralna Komisja Egzaminacyjna ustala datę wystawienia wydawanych przez komisje okręgowe świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości, dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, zaświadczeń oraz świadectw ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych. Datę wystawienia dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przyjmuje się jako datę zdania egzaminu zawodowego.";

6) w § 9 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4. Zaświadczenie wypełnia się i drukuje z pominięciem zawartych we wzorze zaświadczenia:

1)           linii przerywanych oznaczających miejsca przeznaczone na wpisanie: numeru zaświadczenia, imienia (imion) i nazwiska ucznia, daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, wyników uzyskanych z poszczególnych części odpowiednio sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, miejscowości i daty, kodu, oraz linii przerywanej oznaczającej miejsce, w którym drukuje się pieczęć i podpis dyrektora   komisji   okręgowej;   w   miejscu   linii   przerywanych   wpisuje   się odpowiednie dane;

2)           wyrazów „imię (imiona) i nazwisko", „miejscowość, data" oraz „pieczęć i podpis dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej";

3)           linii  przerywanych  w wyrazach  „przystąpił..."  i  „uzyskał...";  w  przypadku uczennicy w miejscu linii przerywanych drukuje się „a";

4)    oznaczenia miejsca, w którym umieszcza się pieczęć urzędową.

5. W przypadku ucznia albo absolwenta, który nie posiada numeru PESEL, na świadectwie dojrzałości, aneksie do świadectwa dojrzałości, dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe i zaświadczeniu zamiast wyrazów „numer PESEL" wpisuje się wyrazy „numer dokumentu".";

7)  w § 11 ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. W przypadku likwidacji komisji okręgowej duplikat świadectwa dojrzałości, aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zaświadczenia lub świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych wydaje komisja okręgowa wskazana przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.";

8)  w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Legalizacji świadectw, dyplomów i indeksów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą wydawanych przez szkoły, dokonuje kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę szkoły. Legalizacji świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości, dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, zaświadczeń oraz świadectw ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą wydawanych przez komisje okręgowe, oraz świadectw wydawanych przez szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.";

9)  w § 22 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. W arkuszach ocen uczniów, którym w danym roku szkolnym przedłużono okres nauki na podstawie odrębnych przepisów, w części dotyczącej wyników klasyfikacji rocznej wpisuje się w poprzek wszystkich wierszy wyrazy „przedłużono okres nauki".";

10)    w  załączniku   nr  2   „Wykaz  wzorów  świadectw,   dyplomów,   suplementów, zaświadczeń i innych druków szkolnych":

a)     w pkt „5. Świadectwa szkolne promocyjne zasadniczej szkoły zawodowej" uchyla się pozycję dotyczącą wzoru nr 27,

b)     w pkt „6. Świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej" uchyla się pozycję dotyczącą wzoru nr 32,

c)  w pkt „19. Świadectwa ukończenia szkoły policealnej":

- po pozycji dotyczącej wzoru nr 67 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 67a w brzmieniu: 

„67a

MEN-I/130a/2

dla   uczniów   szkoły   policealnej   dla   młodzieży kształcącej     w    zawodzie,     w     którym     liczba obowiązkowych zajęć edukacyjnych przekracza 22"

- po pozycji dotyczącej wzoru nr 68 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 68a w brzmieniu:

 

„68a

MEN-I/131a/2

dla   słuchaczy   szkoły   policealnej   dla   dorosłych kształcącej     w    zawodzie,     w     którym     liczba obowiązkowych zajęć edukacyjnych przekracza 22"

d) w    pkt    „20.    Świadectwa    ukończenia    dotychczasowego    liceum ogólnokształcącego" uchyla się pozycje dotyczące wzorów nr 70-72,

e)   uchyla się pkt „21. Świadectwa szkolne promocyjne dotychczasowego technikum",

f)  w pkt „22. Świadectwa ukończenia dotychczasowego liceum technicznego" uchyla się pozycje dotyczące wzorów nr 76-78,

g) w pkt „23. Świadectwa ukończenia dotychczasowych szkół zawodowych" uchyla się pozycje dotyczące wzorów nr 80, 82-84, 86, 87, 90-92,

h) w pkt „25. Świadectwa ukończenia dotychczasowych szkół policealnych" uchyla się pozycję dotyczącą wzoru nr 95, i)   uchyla   się   pkt   „26.   Dyplomy   ukończenia   dotychczasowych   szkół pomaturalnych", j) w pkt „34. Świadectwa, dyplomy, suplementy i zaświadczenia wydawane przez okręgowe komisje egzaminacyjne":

-   uchyla się pozycje dotyczące wzorów nr 124 i 125,

-   dodaje się pozycje dotyczące wzorów nr 131-135 w brzmieniu:

 

„131

OKE-II/408/2

zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

132

OKE-II/409/2

zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum

133

OKE-I I/410/2

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej dla osób kończących szkołę podstawową na podstawie egzaminów eksternistycznych

134

OKE-I I/411/2

świadectwo ukończenia gimnazjum dla osób kończących gimnazjum na podstawie egzaminów eksternistycznych

135

OKE-I I/412/2

świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego dla osób kończących liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych"

11) w załączniku nr 3 do rozporządzenia: a) w spisie treści:

-   uchyla się pozycje dotyczące wzorów nr 27, 32, 70 - 72, 74 - 78, 80, 82-84, 86,87,90-92,95,97, 124 i 125,

-   po pozycji dotyczącej wzoru nr 67 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 67a w brzmieniu:

„67a.   MEN-I/130a/2   -   dla   uczniów   szkoły   policealnej   dla   młodzieży kształcącej w zawodzie, w którym liczba obowiązkowych zajęć edukacyjnych przekracza 22",

po pozycji dotyczącej wzoru nr 68 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 68a w brzmieniu:

„68a.   MEN-I/131a/2   -  dla   słuchaczy   szkoły   policealnej   dla   dorosłych kształcącej w zawodzie, w którym liczba obowiązkowych zajęć edukacyjnych przekracza 22",

- po pozycji dotyczącej wzoru nr 130 dodaje się pozycje dotyczące wzorów nr 131-135 w brzmieniu: „131. OKE-II/408/2 - zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim   roku  nauki w szkole podstawowej

132.   OKE-II/409/2 - zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum

133.   OKE-II/410/2 - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej dla osób kończących     szkołę     podstawową     na     podstawie egzaminów eksternistycznych

134.     OKE-II/411/2   -   świadectwo   ukończenia   gimnazjum    dla   osób kończących    gimnazjum    na    podstawie    egzaminów eksternistycznych

135.  OKE-II/412/2 - świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego dla osób kończących liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych",

b)            uchyla się wzory nr 27, 32, 70 - 72, 74 - 78, 80, 82 - 84, 86, 87, 90 - 92, 95, 97, 124 i 125,

c)             po wzorze:

 -   nr 67 dodaje się wzór nr 67a,

-   nr 68 dodaje się wzór nr 68a,

-   nr 130 dodaje się wzory nr 131 -135

w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER EDUKACJI  NARODOWEJ

1)Nr 131, poz. 907).

2)     Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400
i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 42,
poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292.

3)     Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 67, poz. 585, z 2006 r. Nr 31,
poz. 217 i Nr 108, poz. 745 oraz z 2007 r. Nr 140 , poz. 987.

UZASADNIENIE


Proponowane w projekcie rozporządzenia zmiany w obecnie obowiązującym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 58, poz. 504, z późn. zm.) są konieczne z uwagi na zmiany wprowadzone do ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) dotyczące przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest uczniem szkoły, może uzyskać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum ogólnokształcącego na podstawie egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Tak więc egzaminy te będą obecnie przeprowadzane przez okręgowe komisje egzaminacyjne, a nie jak dotychczas przez państwowe komisje egzaminacyjne powoływane przez kuratorów oświaty. Powyższe zmiany wprowadzone do ustawy o systemie oświaty spowodowały konieczność opracowania 3 nowych wzorów świadectw ukończenia szkoły podstawowej dla dorosłych, gimnazjum dla dorosłych i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych, na podstawie egzaminów eksternistycznych (§1 pkt 1, 5 lit. b, 7 i 8 projektu oraz wzory świadectw).

W projekcie rozporządzenia proponuje się również zmiany, które wynikają z konieczności dostosowania treści obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności - do treści rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.).

Rozporządzenie to wprowadziło zmiany w zasadach przeprowadzania egzaminu maturalnego, polegające m.in. na tym, że absolwent wybierający poziom rozszerzony z danego przedmiotu wypełnia tylko jeden arkusz egzaminacyjny ( w poprzednim stanie prawnym absolwent miał obowiązek wypełnić dwa arkusze egzaminacyjne zarówno z poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego). W związku z tym, w projekcie proponuje się zmiany w przepisach dotyczących wypełniania świadectw dojrzałości (§1 pkt 2 i 3 projektu). W przypadku zdawania egzaminu maturalnego z przedmiotu na poziomie rozszerzonym, na świadectwie dojrzałości wpisuje się tylko jeden wynik - z poziomu rozszerzonego; dotychczas wpisywane były dwa wyniki: z poziomu podstawowego i z poziomu rozszerzonego.

Projekt rozporządzenia przewiduje również zmianę przepisów dotyczących zaświadczeń o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. W zaświadczeniach tych proponuje się wpisywanie numeru PESEL ucznia, a w przypadku jego braku - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość ucznia (§1 pkt 4 i 6 projektu oraz wzory zaświadczeń).

Projekt rozporządzenia przewiduje również zmianę w zasadach wypełniania świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych (§ 1 pkt 5 projektu). W przypadku nieklasyfikowania ucznia z danego przedmiotu (przedmiotów) w wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z tego przedmiotu należy wpisać wyraz „nieklasyfikowany(a)".

Proponuje się również zmianę dotyczącą wypełniania arkuszy ocen uczniów, którym w danym roku szkolnym przedłużono okres nauki na podstawie § 3 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 15, poz. 142, z późn. zm. (§ 1 pkt 9 projektu).

W związku z tym, że w niektórych szkołach policealnych liczba obowiązkowych zajęć edukacyjnych sięga nawet 28 konieczne stało się opracowanie dodatkowych wzorów świadectw ukończenia szkoły policealnej dla młodzieży i szkoły policealnej dla dorosłych. W dotychczas obowiązujących wzorach tych świadectw jest miejsce na wpisanie 22 nazw obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Uchylenie niektórych wzorów świadectw i dyplomów (§ 1 pkt 10 projektu) wynika z faktu zaprzestania funkcjonowania tych typów szkół, dla których były one przeznaczone.
Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ocena skutków regulacji (OSR)

1.  Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja:
Projekt rozporz
ądzenia dotyczy uczniów, słuchaczy, nauczycieli, dyrektorów szkół i okręgowych komisji egzaminacyjnych.
2.  Konsultacje społeczne:
Projekt rozporządzenia został przekazany do zaopiniowania następującym związkom zawodowym i partnerom społecznym:
[...]
Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Kadry Kierowniczej Oświaty
Projekt został także przekazany do Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski oraz do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Wyniki konsultacji społecznych zostaną omówione po ich przeprowadzeniu.

3.  Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych
Projektowana regulacja nie spowoduje dodatkowych skutk
ów finansowych dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

4.  Wpływ regulacji na rynek pracy.
Projektowana regulacja nie wp
łynie na rynek pracy.

5.  Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.
Projektowana regulacja nie b
ędzie miała wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

6.  Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny.
Projektowana regulacja nie b
ędzie miała wpływu na sytuację i rozwój regionalny.