powrót

Uzasadnienie


Konieczność wydania nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonyanie tych czynności, wynika z faktu, iż z dniem 13 września 2004 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, póz. 2046), które m.in. wprowadziło:

- sześciostopniową skalę ocen zachowania uczniów,

- nowe pojęcia: „ocena roczna", „klasyfikacja roczna" i „klasyfikacja końcowa".

Ww. zmiany powodują konieczność zmiany niemal wszystkich wzorów świadectw szkolnych promocyjnych, świadectw ukończenia szkoły, arkuszy ocen i innych druków szkolnych.

Ponadto w związku z wprowadzeniem od l września 2004 r. nowego typu szkoły ponadgimnazjalnej: trzyletniej szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepetnosprawnościami sprzężonymi, a od l września 2004 r. dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i trzyletniego technikum uzupełniającego konieczne jest opracowanie nowych wzorów świadectw oraz arkuszy ocen dla uczniów i słuchaczy ww. szkół.

Począwszy od sesji wiosennej w roku szkolnym 2004/2005 wprowadzono możliwość zdawania nowego egzaminu maturalnego, do którego mogą przystąpić absolwenci szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających. W związku z tym konieczne jest przygotowanie nowego wzoru świadectwa dojrzałości.

a Projekt przewiduje również zastąpienie dotychczasowych kilkunastu wzorów świadectw dojrzałości, wydawanych po zdaniu egzaminu dojrzałości, jednym uniwersalnym wzorem świadectwa.

W związku z zaprzestaniem funkcjonowania czteroletnich liceów ogólnokształcących oraz niektórych szkół zawodowych uchylone zostaną świadectwa szkolne promocyjne (dla uczniów liceów ogólnokształcących) oraz świadectwa szkolne promocyjne i świadectwa ukończenia szkół zawodowych.

Ocena skutków regulacji (OSR)

1. W zakresie wskazania podmiotów, na które oddziałuje projekt rozporządzenia:

Projekt rozporządzenia dotyczy wszystkich typów szkół oraz uczniów i słuchaczy kształcących się w tych szkołach. Projekt oddziałuje również na dyrektorów szkół, okręgowe

2. Konsultacje społeczne:

Projekt rozporządzenia został przekazany do zaopiniowania następującym partnerom społecznym i związkom zawodowym:

[...] Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty

3. Rozporządzenie nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rynek pracy, nie wpłynie bezpośrednio na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki, a także nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rozwój regionalny.