powrót

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005


Olsztyn, 14 grudnia 2004r

 Minister Edukacji Narodowej i Sportu

 

OSKKO-K-01/14-12-2004

 

W odpowiedzi na pismo Państwa, znak DE-III-3117/85a/AR/2004 przesyłam stanowisko OSKKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2005

Projekt otrzymaliśmy bardzo późno, tym niemniej prosimy o uwzględnienie naszego głosu – udostępniliśmy omawiany projekt 14 000 dyskutantów forum kadry kierowniczej www.oskko.edu.pl/forum/

 Poniżej przedstawiam nasze uwagi:

 1. Wnioskujemy o udostępnienie szczegółowego opisu tego, co się składa na kwotę zawartą w finansowym standardzie A. Niezbędne jest zdefiniowanie, jakie składniki kalkulacyjne uwzględniono w kwocie 2771 zł
  Brak przejrzystości zapisów uniemożliwia rzetelne konsultowanie.
 2. Dane do ustalenia wskaźnika W....k – mogłyby być określone w rozporządzeniu. Dane z EN 3 już są osiągalne. Bez tego wskaźnika krajowego organ prowadzący nie ma szans na sprawdzenie prawidłowości naliczenia subwencji. Na poziomie organu prow. jest on znany ( wskaźnik W....i).
 3. Wagi Pks,Pkk,Pkm,Pkd - będą możliwe do określenia po wejściu ustawy budżetowej na 2005 r ( kwota bazowa dla pracowników sfery budżetowej). Po uchwaleniu przez sejm ta kwota jest znana. Dlaczego nie ma przełożenia na tabele minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych? W projekcie są stare stawki.
 4. Nie dostrzegamy gdzie i w jakiej wysokości są naliczone w subwencji środki na nowe zadanie gminy - realizacje obowiązku szkolnego przez dzieci sześcioletnie.
 5. Gdzie i jak są policzone środki na wczesne wspomaganie? Według jakich kryteriów?
 6. Brak jest zapisu na temat finansowania przebiegu matur. Spodziewamy się wystąpienia kosztów, o których nie mówi rozporządzenie (zaangażowanie nauczycieli w komisjach, nieobecność nauczycieli podczas zajęć w szkole i konieczność zastępstw). Kto powinien, zdaniem MENiS, finansować matury?
 7. Oprócz zmian podanych w uzasadnieniu jest jeszcze zmiana niekorzystna dla wiejskich szkół ponadgimnazjalnych (ponadpodstawowych). Dotychczas (w roku 2004) funkcjonowała waga P4 = 0,2 - w projekcie jej nie ma.
  Wprowadzenie zamiast niej wagi R = 0,12 powoduje pogorszenie sytuacji tych szkół. Spowoduje to w najbliższym czasie dramatyczną sytuację finansową tych szkół. Chodzi przede wszystkim o dawne szkoły rolnicze i leśne, które i tak mają trudną sytuację. Wnioskujemy o pozostawienie odpowiednika dawnej wagi P4. W związku z wprowadzeniem wagi R może on być mniejszy i może wynosić np. ok. 0,1 - 0,15.
 8. W zakresie świetlic szkolnych dla uczniów i wychowanków: z zapisów wynika, że chodzi wyłącznie o świetlice mające odrębny status prawny i organizacyjny. Nie możemy się doszukać parametru umożliwiającego naliczenie subwencji dla świetlic szkolnych.

 Uprzejmie proszę o uwzględnienie zdania członków OSKKO w niniejszej sprawie.

 

                                                                                  Z poważaniem: