powrót

Uzasadnienie


Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów wynika z realizacji zadania C. 13 „Zniesienie automatycznych mechanizmów indeksacyjnych" w ramach programu uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych ".

W dotychczasowym stanie prawnym, stypendium Prezesa Rady Ministrów zostało określone w wysokości 220 zł. miesięcznie i podlegało corocznie, z dniem l września, waloryzacji średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ustalonym w ustawie budżetowej na dany rok. Od dnia l września 2003 r. kwota tego stypendium wynosi 253 zł miesięcznie.

Proponowana zmiana określa kwotę stypendium na poziomie 253 zł. miesięcznie przy jednoczesnej rezygnacji z mechanizmu corocznego jej waloryzowania. Należy również nadmienić, iż nowelizowane rozporządzenie na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 109, poz.1161) utraci moc z dniem 31 grudnia 2004 r.

Ocena skutków regulacji (OSR)

1. W zakresie wskazania podmiotów, na które oddziałuje projekt rozporządzenia:

Projekt rozporządzenia określa stałą kwotę miesięcznego stypendium Prezesa Rady Ministrów wypłacanego wybitnie zdolnym uczniom szkół ponadgimnazjalnych.

2. Konsultacje społeczne:

Projekt rozporządzenia został przekazany do zaopiniowania następującym partnerom społecznym i związkom zawodowym: [...]

Wyniki konsultacji zostaną omówione w uzasadnieniu rozporządzenia.

 

Rozporządzenie nie spowoduje dodatkowych wydatków z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego, nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rynek pracy, konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki oraz na rozwój regionów.