powrót

projekt

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia ................................. 2004
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wyp
łacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów

Na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm1) zarządza się, co następuje:

 

§1.

W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1993 r. w sprawie warunków, form, trybu przyznawania i wypłacania oraz wysokości pomocy materialnej dla uczniów (Dz. U. Nr 74, poz. 350, z późn. zm.2) w § 3a ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest wypłacane ze środków budżetu państwa i wynosi 253 zł miesięcznie."

 

§2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

=====================================

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz.1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz.1185 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz.1304 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 Nr 69, poz.624. Nr 99, poz.1001, Nr 109, poz.1161.

2) Zmiany tekstu wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 51, poz.326, z 1998 r. Nr 98, poz.613 oraz z 2000 r. Nr 92, poz.1016.