powrót

Projekt z 28 grudnia 2006 r.-w wersji skierowanej do uzgodnień zewnętrznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)

z dnia........................................2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

(przejdź do tekstu uzasadnienia)

Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 75) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Statut przedszkola określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w szczególności zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom na terenie przedszkola, z uwzględnieniem przepisów § 12 - 15.";

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Statut szkoły określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w szczególności zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom na terenie szkoły, z uwzględnieniem przepisów § 12 - 15.",

b) w § 16b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Statut szkoły określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązku:

1) uczęszczania na zajęcia edukacyjne, należytego przygotowania się do nich oraz aktywnego udziału w zajęciach, a także niezakłócania przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie;

2) przedstawiania, w określonym terminie, pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w formie:

a) zaświadczenia lekarskiego,

b) oświadczenia rodziców lub pełnoletniego ucznia o uzasadnionej przyczynie nieobecności;

3) dbania o schludny wygląd, a w przypadku gdy w szkole wprowadzono jednolity strój uczniowski - noszenia tego stroju zgodnie z ustalonymi warunkami;

4) przestrzegania ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, w tym nieużywania telefonów komórkowych w czasie zajęć edukacyjnych;

5) właściwego zwracania się do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.";

3) w załączniku nr 3 do rozporządzenia: a) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Statut gimnazjum określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w szczególności zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom na terenie gimnazjum, z uwzględnieniem przepisów § 14 - 17."; b) w § 18b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Statut gimnazjum określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązku:

1) uczęszczania na zajęcia edukacyjne, należytego przygotowania się do nich oraz aktywnego udziału w zajęciach, a także niezakłócania przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie;

2) przedstawiania, w określonym terminie, pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w formie:

a) zaświadczenia lekarskiego,

b) oświadczenia rodziców lub pełnoletniego ucznia o uzasadnionej przyczynie nieobecności;

3) dbania o schludny wygląd, a w przypadku gdy w szkole wprowadzono jednolity strój uczniowski - noszenia tego stroju zgodnie z ustalonymi warunkami;

4) przestrzegania ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, w tym nieużywania telefonów komórkowych w czasie zajęć edukacyjnych;

5) właściwego zwracania się do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.";

4) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) w § 1 uchyla się ust. 4;

b) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Statut liceum określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w szczególności zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom na terenie liceum, z uwzględnieniem przepisów § 14 - 16.";

c) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Statut liceum określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązku:

1) uczęszczania na zajęcia edukacyjne, należytego przygotowania się do nich oraz aktywnego udziału w zajęciach, a także niezakłócania przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie;

2) przedstawiania, w określonym terminie, pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w formie:

a) zaświadczenia lekarskiego,b) oświadczenia rodziców lub pełnoletniego ucznia o uzasadnionej przyczynie nieobecności;

3) dbania o schludny wygląd, a w przypadku gdy w szkole wprowadzono jednolity strój uczniowski - noszenia tego stroju zgodnie z ustalonymi warunkami;

4) przestrzegania ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, w tym nieużywania telefonów komórkowych w czasie zajęć edukacyjnych;

5) właściwego zwracania się do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.";

5) w załączniku nr 5 do rozporządzenia:

a) w § 1 uchyla się ust. 4;

b) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Statut liceum profilowanego określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w szczególności zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom na terenie liceum profilowanego, z uwzględnieniem przepisów § 14- 16.";

c) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Statut liceum profilowanego określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązku:

1) uczęszczania na zajęcia edukacyjne, należytego przygotowania się do nich oraz aktywnego udziału w zajęciach, a także niezakłócania przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie;

2) przedstawiania, w określonym terminie, pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w formie:

a) zaświadczenia lekarskiego,

b) oświadczenia rodziców lub pełnoletniego ucznia o uzasadnionej przyczynie nieobecności;

3) dbania o schludny wygląd, a w przypadku gdy w szkole wprowadzono jednolity strój uczniowski - noszenia tego stroju zgodnie z ustalonymi warunkami;

4) przestrzegania ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, w tym nieużywania telefonów komórkowych w czasie zajęć edukacyjnych;

5) właściwego zwracania się do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.";

6) w załączniku nr 5a do rozporządzenia:

a) w § 1 uchyla się ust. 4;

b) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Statut technikum określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w szczególności zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom na terenie technikum, z uwzględnieniem przepisów § 15 - 17.";

c) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Statut technikum określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązku:

1) uczęszczania na zajęcia edukacyjne, należytego przygotowania się do nich oraz aktywnego udziału w zajęciach, a także niezakłócania przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie;2) przedstawiania, w określonym terminie, pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w formie:

a) zaświadczenia lekarskiego,

b) oświadczenia rodziców lub pełnoletniego ucznia o uzasadnionej przyczynie nieobecności;

3) dbania o schludny wygląd, a w przypadku gdy w szkole wprowadzono jednolity strój uczniowski - noszenia tego stroju zgodnie z ustalonymi warunkami;

4) przestrzegania ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, w tym nieużywania telefonów komórkowych w czasie zajęć edukacyjnych;

5) właściwego zwracania się do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.";

7) w załączniku nr 5b do rozporządzenia:

a) w § 1 uchyla się ust. 4;

b) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Statut szkoły zasadniczej określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w szczególności zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom na terenie szkoły zasadniczej, z uwzględnieniem przepisów § 16 - 18.";

c) w § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Statut szkoły zasadniczej określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązku:

1) uczęszczania na zajęcia edukacyjne, należytego przygotowania się do nich oraz aktywnego udziału w zajęciach, a także niezakłócania przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie;

2) przedstawiania, w określonym terminie, pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w formie:

a) zaświadczenia lekarskiego,

b) oświadczenia rodziców lub pełnoletniego ucznia o uzasadnionej przyczynie nieobecności;

3) dbania o schludny wygląd, a w przypadku gdy w szkole wprowadzono jednolity strój uczniowski - noszenia tego stroju zgodnie z ustalonymi warunkami;

4) przestrzegania ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, w tym nieużywania telefonów komórkowych w czasie zajęć edukacyjnych;

5) właściwego zwracania się do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.";

8) w załączniku nr 5c do rozporządzenia:

a) w § 1 uchyla się ust. 4;

b) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Statut liceum uzupełniającego określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w szczególności zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom na terenie liceum uzupełniającego, z uwzględnieniem przepisów § 13- 15.";

c) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Statut liceum uzupełniającego określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązku:1) uczęszczania na zajęcia edukacyjne, należytego przygotowania się do nich oraz aktywnego udziału w zajęciach, a także niezakłócania przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie;

2) przedstawiania, w określonym terminie, pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w formie:

a) zaświadczenia lekarskiego,

b) oświadczenia rodziców lub pełnoletniego ucznia o uzasadnionej przyczynie nieobecności;

3) dbania o schludny wygląd, a w przypadku gdy w szkole wprowadzono jednolity strój uczniowski - noszenia tego stroju zgodnie z ustalonymi warunkami;

4) przestrzegania ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, w tym nieużywania telefonów komórkowych w czasie zajęć edukacyjnych;

5) właściwego zwracania się do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.";

9) w załączniku nr 5d do rozporządzenia:

a) w § 1 uchyla się ust. 4;

b) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Statut technikum uzupełniającego określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w szczególności zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom na terenie technikum uzupełniającego, z uwzględnieniem przepisów § 15- 17.";

c) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Statut technikum uzupełniającego określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązku:

1) uczęszczania na zajęcia edukacyjne, należytego przygotowania się do nich oraz aktywnego udziału w zajęciach, a także niezakłócania przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie;

2) przedstawiania, w określonym terminie, pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w formie:

a) zaświadczenia lekarskiego,

b) oświadczenia rodziców lub pełnoletniego ucznia o uzasadnionej przyczynie nieobecności;

3) dbania o schludny wygląd, a w przypadku gdy w szkole wprowadzono jednolity strój uczniowski - noszenia tego stroju zgodnie z ustalonymi warunkami;

4) przestrzegania ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, w tym nieużywania telefonów komórkowych w czasie zajęć edukacyjnych;

5) właściwego zwracania się do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.";

10) w załączniku nr 5e do rozporządzenia:

a) w § 1 uchyla się ust. 4;

b) § 14 otrzymuje brzmienie:„§ 14. Statut szkoły policealnej określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w szczególności zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom na terenie szkoły policealnej, z uwzględnieniem przepisów § 15 - 17."; c) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Statut szkoły policealnej określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązku:

1) uczęszczania na zajęcia edukacyjne, należytego przygotowania się do nich oraz aktywnego udziału w zajęciach, a także niezakłócania przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie;

2) przedstawiania, w określonym terminie, pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w formie:

a) zaświadczenia lekarskiego,

b) oświadczenia rodziców lub pełnoletniego ucznia o uzasadnionej przyczynie nieobecności;

3) dbania o schludny wygląd, a w przypadku gdy w szkole wprowadzono jednolity strój uczniowski - noszenia tego stroju zgodnie z ustalonymi warunkami;

4) przestrzegania ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, w tym nieużywania telefonów komórkowych w czasie zajęć edukacyjnych;

5) właściwego zwracania się do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.";

11) w załączniku nr 5f do rozporządzenia:

a) w § 1 uchyla się ust. 4;

b) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Statut szkoły specjalnej określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w szczególności zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom na terenie szkoły specjalnej, z uwzględnieniem przepisów § 12 - 14.";

c) w § 17 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Statut szkoły specjalnej określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązku:

1) uczęszczania na zajęcia edukacyjne, należytego przygotowania się do nich oraz aktywnego udziału w zajęciach, a także niezakłócania przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie;

2) przedstawiania, w określonym terminie, pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w formie:

a) zaświadczenia lekarskiego,

b) oświadczenia rodziców lub pełnoletniego ucznia o uzasadnionej przyczynie nieobecności;

3) dbania o schludny wygląd, a w przypadku gdy w szkole wprowadzono jednolity strój uczniowski - noszenia tego stroju zgodnie z ustalonymi warunkami;

4) przestrzegania ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, w tym nieużywania telefonów komórkowych w czasie zajęć edukacyjnych;

5) właściwego zwracania się do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.";12) w załączniku nr 6 do rozporządzenia:

a) w § 1 uchyla się ust. 4;

b) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. Statut szkoły ponadpodstawowej określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w szczególności zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom na terenie szkoły ponadpodstawowej, z uwzględnieniem przepisów § 19-21.";

c) w § 22b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Statut szkoły ponadpodstawowej określa obowiązki ucznia, z uwzględnieniem obowiązku:

1) uczęszczania na zajęcia edukacyjne, należytego przygotowania się do nich oraz aktywnego udziału w zajęciach, a także niezakłócania przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie;

2) przedstawiania, w określonym terminie, pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w formie:

a) zaświadczenia lekarskiego,

b) oświadczenia rodziców lub pełnoletniego ucznia o uzasadnionej przyczynie nieobecności;

3) dbania o schludny wygląd, a w przypadku gdy w szkole wprowadzono jednolity strój uczniowski - noszenia tego stroju zgodnie z ustalonymi warunkami;

4) przestrzegania ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, w tym nieużywania telefonów komórkowych w czasie zajęć edukacyjnych;

5) właściwego zwracania się do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.";

§ 2. Zespoły szkół, którym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostały nadane imiona, zachowują te imiona.

§ 3. Organy właściwe do dokonania zmian w statutach przedszkoli lub szkół dostosują te statuty do przepisów niniejszego rozporządzenia w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

 

Uzasadnienie

(powrót na początek)

Proponowane zmiany mają na celu:

1) bardziej efektywne zapewnienie dzieciom w przedszkolach i uczniom w szkołach wszystkich typów bezpieczeństwa na terenie przedszkoli i szkół. Dyrektorzy przedszkoli i szkół będą zobligowani do uzupełnienia zakresu zadań nauczycieli i innych pracowników o zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i uczniom;

2) zobowiązanie do uzupełnienia statutów szkół o następujące obowiązki ucznia:

- uczęszczanie na zajęcia edukacyjne, należyte przygotowanie się do nich oraz aktywny udział w zajęciach, a także niezakłócanie przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie,

- przedstawianie pisemnego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych,

- dbanie o schludny wygląd, a w przypadku gdy w szkole wprowadzono jednolity strój uczniowski - noszenie tego stroju zgodnie z ustalonymi w szkole warunkami,

- przestrzeganie ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły,

- właściwe zwracanie się do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.

Proponowane zmiany korespondują z zadaniami ujętymi w programie „Zero tolerancji dla przemocy w szkole".

Ponadto proponuje się wyeliminowanie możliwości nadawania imion zespołom szkół. Imiona winny być nadawane konkretnym szkołom, a nie jednostkom administracyjnym, jakimi są zespoły szkół.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) projekt rozporządzenia został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ocena skutków regulacji (OSR)

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja:

Projekt rozporządzenia dotyczy uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkół, a także rodziców (prawnych opiekunów), organów prowadzących szkoły oraz organów sprawujących nadzór pedagogiczny.

2. Konsultacje społeczne:

Projekt rozporządzenia został przekazany do zaopiniowania następującym związkom zawodowym i partnerom społecznym:

1. Chrześcijańskiemu Związkowi Zawodowemu „Solidarność im. ks. Jerzego Popiełuszki"

2. Zarządowi Głównemu Związku Nauczycielstwa Polskiego

3. Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność"

4. Komisji Krajowej Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80"

5. Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność"

6. Zarządowi Krajowego Związku Zawodowego Nauczycieli Średnich Szkół Leśnych w Polsce

7. Związkowi Zawodowemu Pracowników Oświaty i Wychowania „Oświata"

8. Krajowej Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność 80"

9. Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych

10. Związkowi Zawodowemu „Rada Poradnictwa"

11. Społecznemu Towarzystwu Oświatowemu

12. Krajowemu Forum Oświaty Niepublicznej

13. Krajowemu Porozumieniu Rodziców i Rad Rodziców

14. Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Kadry Kierowniczej Oświaty

15. Konfederacji Stowarzyszeń Nauczycielskich

16. Stowarzyszeniu Dyrektorów Szkół Średnich

17. Polskiemu Stowarzyszeniu Dyrektorów Szkół

18. Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność 80

19. Radzie Szkół Katolickich

20. STO Ogólnopolskiemu Forum Rodziców

Projekt został także przekazany do Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich, Związku Gmin Wiejskich RP, Unii Miasteczek Polskich, Unii Metropolii Polskich, Związku Województw RP oraz do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Wyniki konsultacji społecznych zostaną omówione po ich przeprowadzeniu.

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych

Projektowana regulacja nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

4. Wpływ regulacji na rynek pracy.

Projektowana regulacja nie wpłynie na rynek pracy.

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny.

Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na sytuację i rozwój regionalny.