powrót

Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Kadry Kierowniczej Oświaty

Minister Edukacji Narodowej
Aleja Szucha 25, 00-918 Warszawa

Olsztyn, dn 17 stycznia 2007

Sprawa: Uwagi Ogólnopolskiego Stowarzyszenia  Kadry Kierowniczej Oświaty do projektu  28 grudnia 2006 r ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty pozytywnie ocenia dążenia MEN do poprawy sytuacji wychowawczy w szkołach i placówkach oświatowych, jednak w przedstawionym do konsultacji projekcie razi nadmierna tendencja do centralnego regulowania każdej szczegółowej kwestii, a to świadczy o niedocenianiu wagi autonomii szkół.
Dodatkowo projektowane zapisy  znajdują się w wewnętrznych szkolnych regulacjach i proponowanie ich umieszczenia wydaje się w dużym stopniu niecelowe.

Stowarzyszenie uznaje jednak, że w wyjątkowych przypadkach niektórych szkół, odnalezienie się tych zapisów w Rozporządzeniu może wspomóc ich pracę

Szczegółowe uwagi do zapisów projektu:

Zapisy projektu

 

1) uczęszczania na zajęcia edukacyjne, należytego przygotowania się do nich oraz aktywnego udziału w zajęciach, a także niezakłócania przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie;

Uwagi OSKKO

Proponowane zapisy znajdują się już w wewnętrznych regulacjach szkół i placówek

Jednocześnie OSKKO prosi MEN o podjęcie dyskusji na temat realnych możliwości egzekwowania realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez uczniów szkół, które to jest utrudnione ze względu na niejednoznaczne przepisy prawa, z czego wynika w konsekwencji brak procedur i brak narzędzi prawnych do zastosowania przez dyrektorów szkół.

Zapisy projektu

2) przedstawiania, w określonym terminie, pisemnego usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w formie:

a) zaświadczenia lekarskiego,

b) oświadczenia rodziców lub pełnoletniego ucznia o uzasadnionej przyczynie nieobecności;

Uwagi OSKKO

Wskazujemy  na trudności w egzekwowania od uczniów zaświadczeń lekarskich wobec faktu, że lekarze często ich nie wystawiają.

Przedstawiamy poniżej komunikat z dnia 09.02.06 w sprawie usprawiedliwiania przez lekarzy nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych– sporządzony przez p.o. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty Panią Barbarę Piwnik, w którego treści czytamy m.in.:

W związku z interwencjami lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej podejmowanymi w Związku Pracodawców Opieki Zdrowotnej oraz w Ministerstwie Edukacji i Nauki w sprawie usprawiedliwiania przez lekarzy nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych – proszę przyjąć do wiadomości następujące ustalenia:

·                     Nie ma żadnego uzasadnienia w prawie oświatowym żądania wystawiania przez lekarzy takich usprawiedliwień.

·                     Wszelkich usprawiedliwień nieobecności uczniów do lat 18 dokonują rodzice lub opiekunowie prawni

·                     Uczniowie pełnoletni usprawiedliwiają swoje nieobecności sami.

Począwszy od dnia 27 lutego br. lekarze podstawowej opieki zdrowotnej zrzeszeni w Związku Pracodawców Podstawowej Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego nie będą wystawiać zaświadczeń usprawiedliwiających w razie choroby nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych.

Podstawa stanowiska:

·                     Pismo MEiN z dnia 1.12.2005 r. Nr DWPS-6004/01/05/JK skierowane do Prezesa Porozumienia Podkarpackiego Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia

·                     Pismo Związku Pracodawców Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6.02.2006 r. Nr Lp.9/2006/ZPOZ skierowane do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

OSKKO stoi na stanowisku, że wprowadzenie proponowanego zapisu powinno zostać poprzedzone ustaleniami dotyczącymi  procedur wystawiania zaświadczeń lekarskich dla uczniów.

W związku z dużymi problemami z frekwencją uczniów tym bardziej istotne wydaje nam się podjęcie dyskusji na temat realnych możliwości egzekwowania realizowania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki przez dyrektorów szkół.

Zapisy projektu

 

3) dbania o schludny wygląd, a w przypadku gdy w szkole wprowadzono jednolity strój uczniowski - noszenia tego stroju zgodnie z ustalonymi warunkami;

Uwagi OSKKO

Zapisy proponowanej treści znajdują się już w statutach szkól i placówek

Zapisy projektu

4) przestrzegania ustalonych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły, w tym nieużywania telefonów komórkowych w czasie zajęć edukacyjnych;

Uwagi OSKKO

Proponowany zapis jest niepotrzebnym uszczegółowianiem ustępu pierwszego, w którym czytamy:

1)      uczęszczania na zajęcia edukacyjne, należytego przygotowania się do nich oraz aktywnego udziału w zajęciach, a także niezakłócania przebiegu zajęć przez niewłaściwe zachowanie;

OSKKO uważa, że oddziaływania wychowawcze podejmowane w szkołach i placówkach wymagają elastyczności i mobilności, należy reagować systematycznie i stale na pojawiające się nowe zagrożenia.

Statut szkoły i placówki powinien być dokumentem o możliwie dużym stopniu ogólności, tak by można było się nim posługiwać w różnych- także nieprzewidzianych szczegółowymi  zapisami, sytuacjach.

Należy pamiętać, ze nauczyciele i dyrektorzy mają narzędzia do reagowania doraźnego i bezpośredniego- na mocy ogólnych zapisów statutu.

Zapisy projektu

5) właściwego zwracania się do nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.";

Uwagi OSKKO

Zapisy proponowanej treści znajdują się już w statutach szkól i placówek

Zapisy projektu

§ 2. Zespoły szkół, którym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zostały nadane imiona, zachowują te imiona

Z uzasadnienia:

Ponadto proponuje się wyeliminowanie możliwości nadawania imion zespołom szkół. Imiona winny być nadawane konkretnym szkołom, a nie jednostkom administracyjnym, jakimi są zespoły szkół.

Uwagi OSKKO

Stanowczo sprzeciwiamy się temu zapisowi Rozporządzenia.

Uważamy, ze nadawanie imion poszczególnym szkołom wchodzącym w skład zespołu, może oznaczać posiadanie przez zespół 5ciu imion, 5ciu patronów i 5 sztandarów, co w praktyce może być sytuacja groteskową.
Dodatkowo wydaje się ważne integrowanie dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli wokół podobnej problematyki i podobnych działań, a nie dezintegracja ich.

Zdaniem OSKKO projektowany zapis jest tym bardziej niecelowy, iż Stowarzyszenie od dawna apeluje o zmiany w traktowaniu zespołów szkół, co znalazło swój wyraz w poparciu przez nas poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy - Karta Nauczyciela (druk numer 1246) mający na celu ograniczenie niekorzystnej dla nauczycieli i uczniów wykładni ustaw, poprzez doprecyzowanie ich przepisów.

Jednocześnie wyrażamy wątpliwość dotyczącą informacji zawartej w uzasadnieniu, gdzie podano, ze zespół jest jednostka administracyjną.
Pytanie OSKKO- co ma na myśli ustawodawca używając tego terminu?