powrót

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej na pismo z dn. 6 sierpnia 2009 r.
zawierające uwagi, zgłoszone w toku konsultacji społecznych do projektu
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim
powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne
stanowiska kierownicze, w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek.


13 października 2009 r. do biura OSKKO wpłynęło pismo MEN.

Pan

Marek Pleśniar

Dyrektor Biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

 

Szanowny Panie Dyrektorze,


w odpowiedzi na pismo z dnia 6 sierpnia 2009 r., zawierające uwagi, zgłoszone w toku konsultacji społecznych do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze, w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek, poniżej przedstawiam stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie podziela propozycji wskazania w tytule rozporządzenia, że dotyczy ono dyrektorów szkół i placówek publicznych, gdyż byłoby to wkroczeniem w zakres materii ustawowej.
 

Propozycja uregulowania sytuacji nauczycieli, którzy mieli przerwę w zatrudnieniu, trwającą dłużej niż 5 lat (np. byli zatrudnieni w samorządach na stanowiskach osób zajmujących się oświatą) i z uwagi na nie posiadanie oceny pracy uzyskanej w okresie pięciu lat przed powierzeniem stanowiska dyrektora, mogą przystąpić do konkursu jako osoby niebędące nauczycielami, bez możliwości pełnienia nadzoru pedagogicznego oraz rozszerzenia katalogu § 9 projektu rozporządzenia o ww. osoby, nie została przyjęta. Utrzymanie dla nauczycieli, którzy mieli przerwę w zatrudnieniu trwającą dłużej niż 5 lat, w związku z czym nie posiadają oceny pracy uzyskanej w okresie pięciu lat przed powierzeniem stanowiska dyrektora, co w konsekwencji powoduje, że w konkursach na stanowiska dyrektora mogą wziąć udział jedynie jako osoby niebędące nauczycielami, jest uzasadnione faktem, iż dyrektor co do zasady pełni nadzór pedagogiczny w szkole lub placówce. W związku z powyższym określenie ram czasowych dla oceny pracy nauczyciela pozwoli na uzyskanie stosunkowo aktualnej weryfikacji jego umiejętności i wiedzy w zakresie zasad funkcjonowania szkoły.

Jednocześnie, Ministerstwo Edukacji Narodowej zauważa, że nie jest możliwe rozszerzenie katalogu § 9 (po zmianach w numeracji paragrafów - § 10) o osoby, które w samorządach zajmują się sprawami oświatowymi, gdyż w tych urzędach nie utworzono stanowisk wymagających kwalifikacji pedagogicznych, a § 10 projektu rozporządzenia dotyczy osób zajmujących stanowiska wymagające kwalifikacji pedagogicznych.

 

Ponadto, Ministerstwo Edukacji Narodowej nie znajduje uzasadnienia dla wydłużenia stażu pracy nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, mogących ubiegać się o stanowisko dyrektora szkoły lub placówki z pięcioletniego na sześcioletni. Proponowane rozwiązanie zawęzi krąg osób zainteresowanych pełnieniem funkcji kierowniczych, oraz w sposób nieuzasadniony ograniczy prawa osób legitymujących się pięcioletnim stażem pracy, które w chwili obecnej mogą kandydować na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej nie widzi także podstaw do wykreślenia § 2 z projektu rozporządzenia. Lista jednostek systemu oświaty określona w § 2 projektu w których dyrektorami mogą być osoby nieposiadające wykształcenia magisterskiego koresponduje z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50, poz. 400). Celem § 2 jest umożliwienie zajmowania stanowiska dyrektora nauczycielom, którzy legitymują się wykształceniem pozwalającym na zajmowanie stanowiska nauczyciela w danej szkole.

 

Nie uwzględniono także uwagi, dotyczącej doprecyzowania, co oznacza sformułowanie "najwyższe wymagania kwalifikacyjne". Kwestie dotyczące kwalifikacji wymaganych od nauczycieli nie są przedmiotem niniejszego projektu rozporządzenia i wykraczają poza upoważnienie ustawowe. Kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach, szkołach i placówkach określono w ww. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Użyte w § 4 sformułowanie "najwyższe wymagania kwalifikacyjne" powinno być rozumiane przy uwzględnieniu przepisów ww. rozporządzenia i jego znaczenie nie budzi wątpliwości.

 

Jednocześnie, informuję, że nie została uwzględniona uwaga, dotycząca sprecyzowania w projekcie rozporządzenia zadań dyrektora i wicedyrektora w zakresie nadzoru pedagogicznego. Zadania dyrektora i wicedyrektora w zakresie nadzoru pedagogicznego nie są przedmiotem niniejszego projektu rozporządzenia i zostały określone w art. 35 i n. ustawy o systemie oświaty. Z przepisów tych wynika, że nadzór pedagogiczny w przedszkolu, szkole lub placówce może sprawować jedynie osoba zajmująca stanowisko kierownicze będąca nauczycielem, co oznacza, że nie jest możliwe zajmowanie wszystkich stanowisk kierowniczych w danej jednostce wyłącznie przez osoby niebędące nauczycielami. W celu usunięcia mogących pojawiać się wątpliwości, w § 8 wprowadzono przepis który w sposób jasny i precyzyjny potwierdza powyższą regułę.

 

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia, uprzejmie proszą o ich przyjęcie.

                                                                                                                                                Z poważaniem
                                                                                                                     w/z MINISTRA PODSEKRETARZA STANU
                                                                                                                                                    Lilla Jaroń