powrót

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty 

konsultacje

                                                                                                       projekt

 2003 – 02-17

 

 

Ustawa

z dnia ........2003 r.

o systemie informacji oświatowej

 

 

 

 

Art. 1.

Tworzy się system informacji oświatowej służący uzyskiwaniu danych niezbędnych do prowadzenia polityki edukacyjnej państwa, podnoszenia jakości i upowszechniania edukacji oraz do usprawniania finansowania zadań oświatowych.

 

 

Art.2.

Ustawa określa:

1)      zakres oraz zasady zbierania, gromadzenia i przetwarzania danych w bazach danych oświatowych, w tym obowiązki organów odpowiedzialnych za prowadzenie tych baz,

2)      zasady przekazywania informacji pomiędzy bazami danych oświatowych.

 

 

Art.3.

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1)      ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683),

2)      Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1404, Nr 144, poz. 1615 i Nr 154, poz. 1794 i 1795 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 32 , Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2052),

3)      szkołach i placówkach oświatowych – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt 1-7, 9  i 10 ustawy o systemie oświaty,

4)      organach prowadzących szkoły lub placówki oświatowe - należy przez to rozumieć ministra, jednostkę samorządu terytorialnego, inną osobę prawną lub fizyczną prowadzących szkoły i placówki oświatowe na podstawie ustawy o systemie oświaty,

5)      ministrach właściwych - należy przez to rozumieć ministrów, o których mowa w art. 5 ust. 3a – 3c ustawy o systemie oświaty prowadzących szkoły i placówki oświatowe. 

 

 

Art.4.

1.System informacji oświatowej obejmuje bazy danych oświatowych, w skład których wchodzą  następujące części:

1)      zbiór danych o szkole lub placówce oświatowej, w szczególności: dane o budynkach pozostających w dyspozycji szkoły lub placówki oświatowej, liczbie i rodzaju pomieszczeń, wyposażeniu oraz o kosztach utrzymania,

2)      zbiór danych o :

a) uczniach, słuchaczach, wychowankach oraz absolwentach poprzedniego roku szkolnego, w tym niebędących obywatelami polskimi, w szczególności o ich liczbie oraz takich cechach jak płeć, wiek, rodzaj miejscowości, w której zamieszkują (miasto – wieś), specjalnych potrzebach edukacyjnych wynikających z  niepełnosprawności, rodzajach zajęć, w których uczestniczą,

b) innych osobach korzystających z usług placówek oświatowych należących do ich  statutowego zakresu działania,

z wyłączeniem danych osobowych,

 

3)      zbiór danych o:

a)              nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz w innych jednostkach organizacyjnych wymienionych w art. 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 - 2 Karty Nauczyciela, w tym niebędących obywatelami polskimi, zawierający numer PESEL oraz w szczególności: płeć, wiek, formę i wymiar  zatrudnienia, stopień awansu zawodowego, wykształcenie, przygotowanie pedagogiczne, formy kształcenia i doskonalenia, sprawowane funkcje, rodzaje prowadzonych zajęć, staż pracy, wysokość wynagrodzenia, z wyszczególnieniem poszczególnych składników wynagrodzenia, dodatki socjalne,

b)             liczbie pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w  szkołach i placówkach oświatowych, kuratoriach oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i w okręgowych komisjach egzaminacyjnych  oraz wysokości ich wynagrodzenia, z wyłączeniem danych osobowych.

 

2. Każdy zbiór  danych,  o którym mowa w ust. 1, przyporządkowany jest określonej szkole, placówce oświatowej lub jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela opisanej przez pełną nazwę szkoły,  placówki oświatowej lub jednostki organizacyjnej, numer REGON, adres, oznaczenie typu i rodzaju szkoły, placówki oświatowej lub jednostki organizacyjnej.

 

 

Art. 5.

1.Szkoły i placówki oświatowe prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące zbiory danych określone w  art. 4, a jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 1 ust.1 pkt 2 i 3  Karty Nauczyciela zbiory danych  określone w art. 4 pkt. 3 lit. a.

 

2. Jednostki samorządu terytorialnego prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące zbiory danych z baz danych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez te jednostki oraz z baz danych szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez inne osoby prawne i osoby fizyczne, dla których są odpowiednio organem wydającym zezwolenie lub wpisującym do ewidencji,  a także zbiory danych, o których mowa w  art. 4 pkt 3 lit a z baz danych  publicznych i niepublicznych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 3 Karty Nauczyciela.

 

3.Właściwi ministrowie prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące zbiory danych z baz danych szkół i placówek prowadzonych przez tych ministrów oraz z baz danych  szkół i placówek oświatowych publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i osoby fizyczne dla których są odpowiednio organem udzielającym zezwolenia, organem wpisującym do ewidencji, a także zbiory danych, o których mowa w art. 4 pkt 3 lit. a  z baz danych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela oraz w stosunku do pracowników urzędu obsługującego ministra zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych.

 

4. Kuratorzy oświaty prowadzą bazy danych oświatowych obejmujące zbiory danych z baz danych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego na terenie województwa oraz z baz danych  niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli wpisanych do rejestrów prowadzonych przez tych kuratorów , a także zbiory danych, o których mowa w art. 4 pkt. 3  w stosunku do pracowników zatrudnionych w kuratorium oświaty.

 

5. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania prowadzi bazę danych oświatowych obejmującą zbiór danych z baz danych prowadzonych przez kuratorów oświaty oraz właściwych ministrów, a także zbiory danych, o których mowa w art. 4 pkt. 3 w stosunku do pracowników zatrudnionych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych.

 

Art. 6.

1.Bazy danych oświatowych prowadzone są w formie elektronicznej, w sposób zapewniający ochronę i zabezpieczenie danych przed ich utratą i nieuprawnionym dostępem.

 

2.W razie braku możliwości prowadzenia przez szkołę lub placówkę oświatową albo jednostkę organizacyjną, o których mowa w art. 1 ust.1 pkt 2 i 3  Karty Nauczyciela  bazy danych oświatowych w formie, o której mowa w ust. 1 , bazę danych prowadzi dla niej organ prowadzący, na wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, placówki oświatowej lub jednostki organizacyjnej.

 

 

Art. 7.

1.Szkoły i placówki oświatowe oraz inne jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 1 ust.1 pkt 2 i 3  Karty Nauczyciela, a w przypadku określonym w art. 6 ust. 2 – organy prowadzące, przekazują dane z prowadzonych przez siebie baz danych oświatowych odpowiednio jednostkom samorządu terytorialnego albo właściwemu ministrowi, w formie elektronicznej oraz w formie wydruku podpisanego odpowiednio przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej albo kierownika jednostki organizacyjnej.

 

2.Jednostki samorządu terytorialnego i właściwi ministrowie przekazują dane z prowadzonych przez siebie baz danych oświatowych odpowiednio kuratorowi oświaty albo ministrowi właściwemu do  spraw oświaty i wychowania, w formie elektronicznej oraz w formie wydruku zestawienia zbiorczego potwierdzonego podpisem upoważnionej osoby.

 

3.Kuratorzy oświaty przekazują dane z prowadzonych przez siebie baz danych oświatowych ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania w formie elektronicznej oraz w formie wydruku zestawienia zbiorczego potwierdzonego podpisem upoważnionej osoby.

 

 

Art.8.

1. Zobowiązane do sprawdzenia rzetelności i zgodności ze stanem faktycznym danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, a także do terminowego ich przekazywania  są:

1)      szkoły i  placówki oświatowe oraz inne jednostki organizacyjne, o których mowa w art.1 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela,

2)      właściwi ministrowie – w zakresie zbioru danych określonego w art. 4 pkt3 lit.a w stosunku do pracowników zatrudnionych na stanowiskach wymagających kwalifikacji pedagogicznych w urzędach obsługujących właściwego ministra,

3)      kuratorzy oświaty- w zakresie zbioru danych określonego w art. 4 pkt 3 w stosunku do pracowników zatrudnionych w kuratoriach oświaty,

4)      minister właściwy do spraw oświaty i wychowania - w zakresie zbioru danych określonego w art. 4 pkt 3 w stosunku do pracowników zatrudnionych w  Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych.

 

2. Zobowiązane do sprawdzenia kompletności danych są podmioty, o których mowa w art. 5 ust. 2- 5, w zakresie danych przekazywanych im z innych baz danych oświatowych.

 

3. Podmioty, o których mowa w art. 5 ust. 2 – 5 analizują także poprawność przekazywanych im danych w zakresie, w jakim na mocy odrębnych przepisów dysponują niezbędną dokumentacją.

 

4. Za wykonanie obowiązków, o których mowa w ust. 1 – 3 odpowiadają:

            1) dyrektor szkoły lub placówki oświatowej albo kierownik jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela,

            2) odpowiednio wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa,  właściwy minister, kurator oświaty, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania lub upoważniona przez nich osoba.

 

 

Art.9.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres baz danych oświatowych, z możliwością ograniczenia zakresu danych  określonego w art. 4 w stosunku do niepublicznych szkół lub placówek oświatowych oraz jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, formy, częstotliwość i terminy przekazywania danych pomiędzy bazami i ich aktualizowania, wzory formularzy, rodzaje zestawień zbiorczych, tryb dokonywania zmian w bazach danych, sposób oznaczania podmiotów prowadzących bazy danych oświatowych, uwzględniając w szczególności potrzeby zapewnienia organom administracji publicznej, koordynującym i realizującym politykę edukacyjną państwa, informacji niezbędnych dla realizowania zadań w tym zakresie.

 

Art.10

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania przekazuje dane z prowadzonej przez siebie bazy danych oświatowych Głównemu Urzędowi Statystycznemu, w zakresie ustalonym w programie badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok.

 

 

Art. 11.

Zadania określone w ustawie dla jednostek samorządu terytorialnego wykonuje odpowiednio wójt, burmistrz ( prezydent miasta), starosta, marszałek województwa.

 

 

Art.12.

1.Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi baz danych oświatowych albo będąc obowiązanym do przekazywania danych do baz danych oświatowych nie przekazuje tych danych albo przekazuje dane niezgodne ze stanem faktycznym lub niekompletne podlega karze grzywny.

2. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia

 

Art. 13.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 4 pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

 

  powrót