Olsztyn, 3 marca 2003r

 

Ministerstwo

Edukacji Narodowej

i Sportu

Departament Ekonomiczny

 

Sprawa: pismo DE-6/AU/030-7a/03

W odpowiedzi na Państwa pismo zgłaszam chęć uczestniczenia przedstawiciela OSKKO w konferencji uzgodnieniowej w dn. 7 marca 2003 w MENiS, w sprawie projektu ustawy o systemie informacji oświatowej, oraz  założeń do projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie szczegółowego zakresu baz danych oświatowych, formy, częstotliwości i terminów przekazywania danych pomiędzy bazami i ich aktualizowania, trybu dokonywania zmian w bazach danych, sposobu oznaczania podmiotów prowadzących bazy danych oświatowych dla potrzeb systemu informacji oświatowej.

 

Po zapoznaniu z projektem ustawy oraz założeniami do projektu ww. rozporządzenia, po konsultacjach z członkami stowarzyszenia w całym kraju – dzięki stowarzyszeniowemu forum internetowemu, zgłaszamy wstępnie następujące uwagi:

  1. Członkowie OSKKO z satysfakcją przyjmują ze wszech miar słuszny pomysł wdrożenia nowoczesnego Systemu Informacji Oświatowej.
  2. W proponowanych rozwiązaniach widzimy następujące, naszym zdaniem poważne, braki:

 

Projektowana ustawa i akt wykonawczy do niej otwierają drogę do usprawnienia polskiego systemu oświaty. To szansa na przełomowe rozwiązania. Wnioskujemy o uwzględnienie głosu środowiska kadry kierowniczej dla uczynienia owego przełomu rzeczywistym.

 

Stawię się na spotkaniu 11-03-2003 upoważniony do przedstawiania głosu członków OSKKO.

Jednocześnie pragnę wyrazić naszą wolę aktywnego uczestniczenia w pracy nad kolejnymi projektami aktów prawnych dotyczących oświaty. OSKKO zrzesza kadrę kierowniczą całego kraju i stanowi, naszym zdaniem, reprezentatywną dla tej grupy zawodowej próbę. Członkowie Stowarzyszenia to grupa bardzo aktywna i zaangażowana w usprawnianie działania systemu oświaty. Stowarzyszenie ma wypracowane mechanizmy szybkiego przepływu informacji i korzysta z własnego internetowego forum edukacyjnego, skupionego na problematyce zarządzania oświatą.

Deklarujemy chęć współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu w omówionym zakresie. Proponujemy konsultacje Państwa opracowań ze środowiskiem kadry kierowniczej oświaty.

Z poważaniem: