powrót

Projekt 05.08.2004

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1)

z dnia................ 2004 r.

w sprawie szczegółowego zakresu danych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres danych gromadzonych w bazach danych oświatowych;

2) zakres danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych;

3) terminy przekazywania danych między bazami danych oświatowych;

4) wzory wydruków zestawień zbiorczych, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy.

 § 2.

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463);

2) ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm. 2));

3) Karcie Nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081 i Nr 228, poz. 2258, Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959).

§ 3.

1. Podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, o których mowa w art. 4 ust. 1-4 ustawy, oznaczane są przez:

1) numer identyfikacyjny REGON z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej;

2) numer identyfikacyjny nadany dla celów przeprowadzania egzaminów zewnętrznych, jeżeli taki numer został nadany;

3) nazwę;

4) określenie typu i rodzaju;

5) identyfikator i nazwę jednostki podziału terytorialnego kraju z krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego - TERYT;

6) identyfikator i urzędową nazwę miejscowości z krajowego rejestru urzędowego TERYT;

7) określenie rodzaju miejscowości:

a) wieś,

b) miasto;

8) adres;

9) numer telefonu, numer faksu, adres strony internetowej, adres poczty elektronicznej;

10) określenie typu i nazwy organu prowadzącego;

11) określenie typu organu wydającego zezwolenie lub wpisującego do ewidencji.

2. Szkoły w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, przy zakładach karnych, zakładach opieki zdrowotnej, zakładach lecznictwa uzdrowiskowego oraz w domach pomocy społecznej są oznaczane także przez określenie rodzaju jednostki organizacyjnej, przy której są prowadzone.

3. Szkoły i placówki oświatowe połączone w zespół podają dane identyfikacyjne, o których mowa w ust. 1, odrębnie dla zespołu oraz dla poszczególnych szkół lub placówek.

§ 4.

1. Prowadzący bazy danych oświatowych:

1) jednostki samorządu terytorialnego oznaczane są identyfikatorem jednostki podziału terytorialnego z krajowego rejestru urzędowego TERYT oraz danymi, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 3, 8 i 9;

2) właściwi ministrowie oznaczani są symbolem literowym utworzonym z pierwszych liter nazwy urzędu obsługującego ministra oraz danymi, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 3, 8 i 9;

3) kuratorzy oświaty oznaczani są symbolem utworzonym z liter KO i przewidzianego dla województwa identyfikatora jednostki podziału terytorialnego z krajowego rejestru urzędowego TERYT oraz danymi, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 3, 8 i 9;

4) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oznaczany jest symbolem literowym utworzonym z pierwszych liter nazwy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz danymi, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 3, 8 i 9;

2. Specjalistyczne jednostki nadzoru oraz organy sprawujące nadzór pedagogiczny, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lit. c i e Karty Nauczyciela oznaczane są danymi, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 3, 8 i 9.

§ 5.

Zbiór danych o nieruchomości gruntowej i obiektach budowlanych pozostających w dyspozycji szkoły lub placówki oświatowej zawiera dane o:

1) łącznej powierzchni nieruchomości gruntowej;

2) powierzchni terenów sportowych z wyszczególnieniem liczby i powierzchni:

a) boisk do siatkówki,

b) boisk do siatkówki plażowej,

c) boisk do koszykówki,

d) boisk do piłki ręcznej,

e) kortów tenisowych,

f) boiska do piłki nożnej,

g) boiska do hokeja na trawie,

h) bieżni prostej,

i) bieżni okólnej,

j) skoczni,

k) rzutni;

3) powierzchni terenów zielonych;

4) powierzchni placu zabaw dla dzieci;

5) liczbie i rodzaju urządzeń rekreacyjno-sportowych:

a) ścianek wspinaczkowych,

b) strzelnic,

c) torów przeszkód,

d) urządzeń dla sportów wrotkarskich,

e) innych.

§ 6.

Zbiór danych o pomieszczeniach szkoły lub placówki oświatowej zawiera dane o:

1) liczbie i powierzchni sal lekcyjnych, pracowni szkolnych, pracowni w placówkach oświatowo-wychowawczych, z wyszczególnieniem liczby i powierzchni pracowni komputerowych oraz językowych;

2) liczbie i powierzchni pomieszczeń zajmowanych przez świetlicę szkolną;

3) liczbie i powierzchni pomieszczeń do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego:

a) hal sportowych o wymiarach 36 m x 18 m i większych,

b) sal gimnastycznych o wymiarach od 24 m x 12 m do 36 m x 18 m,

c) sal gimnastycznych o wymiarach mniejszych niż 24 m x 12 m,

d) krytej pływalni o wymiarach basenu 50 m x 20 m,

e) krytej pływalni o wymiarach basenu 25 m x 12,5 m,

f) krytej pływalni o wymiarach basenu mniejszych niż 25 m x 12,5 m;

4) liczbie pomieszczeń zajmowanych przez bibliotekę szkolną;

5) liczbach szkolnych gabinetów lekarskich, stomatologicznych, gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;

6) prowadzeniu kuchni i stołówki;

7) liczbach miejsc w internacie, bursie, przedszkolu, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii, szkolnym schronisku młodzieżowym, domu wczasów dziecięcych.

§ 7.

Zbiór danych o wyposażeniu szkoły lub placówki oświatowej zawiera dane o liczbie:

1) komputerów, z wyszczególnieniem liczby komputerów z dostępem do internetu oraz z dostępem szerokopasmowym:

a) do użytku uczniów:

- w pracowniach komputerowych,

- w bibliotece;

b) pozostałych;

2) grafoskopów (rzutników pisma);

3) diaskopów (rzutników przeźroczy);

4) ekranów;

5) czytników telewizyjnych;

6) aparatów fotograficznych;

7) kamer video;

8) magnetofonów stereofonicznych do nagrań z mikrofonem stereofonicznym;

9) magnetofonów przenośnych do nauki języków obcych z możliwością podłączenia kilku par słuchawek;

10) magnetofonów;

11) odtwarzaczy CD i DVD;

12) wzmacniaczy;

13) kolumn głośnikowych;

14) magnetowidów;

15) telewizorów z przekątną ekranu co najmniej 28";

16) videoprojektorów;

17) kserografów;

18) stanowisk szkoleniowych w warsztatach szkolnych, w pracowniach kształcenia zawodowego w placówkach kształcenia ustawicznego, w placówkach kształcenia praktycznego oraz w ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego, w tym w pracowniach symulacyjnych:

a) elektrycznej,

b) mechanicznej,

c) odzieżowej (krawieckiej),

d) budowlanej,

e) elektronicznej,

f) drzewnej (stolarskiej),

g) spawania,

h) gastronomicznej,

i) hotelarsko-turystycznej,

j) mechatronicznej,

k) informatycznej,

l) wikliniarskiej,

m) automatyki,

n) instalatorstwa,

o) sanitarnej,

p) poligraficznej,

q) rolniczej (ogrodniczej),

r) fryzjerskiej,

s) innej;

19) znajdujących się w bibliotece szkolnej:

a) woluminów,

b) książek mówionych i innych materiałów dydaktycznych nagranych na kasety audio,

c) materiałów dydaktycznych nagranych na kasety video,

d) materiałów dydaktycznych na nośnikach elektronicznych;

20) prenumerowanych tytułów dzienników i czasopism.

§ 8.

Zbiór danych o kosztach prowadzenia szkoły zawiera dane o kosztach ogółem oraz o wysokości:

1) wydatków majątkowych;

2) wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym na wynagrodzenia nauczycieli;

3) wydatków na remonty;

4) zobowiązań.

§ 9.

Zbiór danych o liczbie uczniów, słuchaczy, wychowanków oraz absolwentów z poprzedniego roku szkolnego zawiera dane o:

1) liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków według:

a) płci;

b) roku urodzenia;

c) typów lub rodzajów szkół i placówek oświatowych, określonych w odrębnych przepisach;

d) klas;

e) rodzajów oddziałów, do których uczęszczają:

- ogólnodostępnych,

- integracyjnych,

- specjalnych,

- sportowych,

- mistrzostwa sportowego,

- przysposabiających do pracy,

- specjalnych przysposabiających do pracy,

- dwujęzycznych w gimnazjum lub liceum,

- wyrównawczych,

- terapeutycznych,

- z językiem nauczania mniejszości narodowej lub grupy etnicznej,

- dwujęzycznych (mniejszości narodowej),

- z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej,

- o charakterze eksperymentalnym,

- realizujących program międzynarodowej matury,

- wielozawodowych;

f) profili kształcenia w liceach technicznych i liceach profilowanych, określonych w odrębnych przepisach;

g) zawodów, określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, w szkołach i placówkach oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe;

h) specjalności kształcenia w nauczycielskich kolegiach języków obcych:

- język angielski,

- język francuski,

- język hiszpański,

- język niemiecki,

- język włoski,

- język rosyjski z językiem angielskim;

i) specjalności kształcenia w kolegiach nauczycielskich:

- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,

- pedagogika opiekuńczo wychowawcza z terapią pedagogiczną,

- pedagogika resocjalizacyjna,

- resocjalizacja z wychowaniem fizycznym,

- pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki,

- pedagogika rewalidacyjna w zakresie oligofrenopedagogiki,

- pedagogika rewalidacyjna w zakresie pedagogiki terapeutycznej,

- pedagogika specjalna,

- pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika,

- pedagogika specjalna (rewalidacyjna),

- pedagogika specjalna z edukacją informatyczną,

- pedagogika społeczna,

- pedagogika terapeutyczna i integracyjna,

- pedagogika wczesnoszkolna,

- pedagogika wczesnoszkolna i integracyjna,

- pedagogika wieku dziecięcego,

- pedagogika z wychowaniem fizycznym i zdrowotnym,

- nauczanie przedszkolne z muzyką,

- nauczanie początkowe z muzyką,

- nauczanie początkowe, kształcenie zintegrowane,

- nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym,

- nauczanie początkowe z rozszerzonym programem języka angielskiego,

- edukacja wczesnoszkolna z muzyką,

- edukacja wczesnoszkolna z plastyką,

- edukacja wczesna i przedszkolna,

- edukacja wczesna i technika,

- edukacja wczesna i przyroda,

- edukacja wczesna i sztuka,

- sztuka, edukacja artystyczna,

- matematyka,

- matematyka z informatyką,

- informatyka,

- język polski,

- język polski z historią,

- język polski z muzyką,

- język polski z plastyką,

- wychowanie fizyczne,

- wychowanie fizyczne z informatyką,

- wychowanie fizyczne i zdrowotne,

- inna;

j) specjalnych potrzeb edukacyjnych, wynikających z opinii lub orzeczeń, o których mowa w art. 71b ust. 3-3b ustawy o systemie oświaty:

- niewidomych,

- słabo widzących,

- niesłyszących,

- słabo słyszących,

- upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim,

- upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

- upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim,

- niepełnosprawnych ruchowo,

- z niepełnosprawnością sprzężoną,

- niedostosowanych społecznie,

- zagrożonych niedostosowaniem społecznym,

- zagrożonych uzależnieniem,

- z zaburzeniami zachowania,

- z rozpoznanym autyzmem,

- przewlekle chorych,

- z zaburzeniami psychicznymi,

k) wyników klasyfikowania i promowania:

- promowanych według stanu na koniec poprzedniego roku szkolnego,

- pozostawionych w tej samej klasie według stanu na koniec poprzedniego roku szkolnego,

- powtarzających klasę w bieżącym roku szkolnym;

l) spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego:

- w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym,

- poza przedszkolem lub oddziałem przedszkolnym za zgodą dyrektora szkoły,

- poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych;

m) przyczyn niespełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego:

- z powodu wcześniejszego przyjęcia do szkoły podstawowej,

- z innej przyczyny;

n) spełniania obowiązku szkolnego:

- w szkole w obwodzie której uczeń mieszka,

- w innej szkole,

- poza szkołą za zgodą dyrektora szkoły,

- poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych;

o) przyczyn niespełniania obowiązku szkolnego:

- z powodu odroczenia,

- z innej przyczyny;

p) rodzaju miejscowości, w której zamieszkują:

- wieś,

- miasto do 5 tys. mieszkańców,

- miasto powyżej 5 tys. mieszkańców;

q) odległości miejsca zamieszkania od przedszkola lub szkoły dzieci obowiązanych do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego, z wyszczególnieniem liczby dzieci, zamieszkałych w odległości większej niż 3 km,

r) odległości miejsca zamieszkania od szkoły uczniów szkół podstawowych i gimnazjów o ustalonych obwodach:

- uczniów klas I-IV szkoły podstawowej, zamieszkałych w odległości od 3 km do 5 km od szkoły,

- uczniów klas V-VI szkoły podstawowej oraz uczniów gimnazjum, zamieszkałych w odległości od 4 km do 5 km od szkoły,

- uczniów zamieszkałych w odległości większej niż 5 km do 10 km od szkoły,

- uczniów zamieszkałych w odległości większej niż 10 km od szkoły;

2) liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków:

a) objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju,

b) z wydłużonym okresem nauki na etapie edukacyjnym,

c) indywidualnie nauczanych, z wyszczególnieniem liczby uczniów, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

d) realizujących indywidualny tok nauki,

e) realizujących indywidualny program nauki,

f) zespołów pozalekcyjnych zajęć wychowawczych w szkołach przy zakładach opieki zdrowotnej i zakładach lecznictwa uzdrowiskowego;

3) liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków uczestniczących w zajęciach:

a) rewalidacyjno-wychowawczych,

b) rewalidacyjnych,

c) dydaktyczno-wyrównawczych,

d) specjalistycznych:

- korekcyjno-kompensacyjnych,

- logopedycznych,

- socjoterapeutycznych,

- innych o charakterze terapeutycznym,

e) grupowych związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

f) praktycznej nauki zawodu w formie praktyk zawodowych lub zajęć praktycznych prowadzonych:

- w warsztatach szkolnych,

- w pracowniach szkolnych i szkolnych gospodarstwach pomocniczych,

- w placówkach kształcenia ustawicznego i placówkach kształcenia praktycznego,

- u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwach rolnych,

g) nauki języka obcego, jako obowiązkowego i jako dodatkowego:

- angielskiego,

- francuskiego,

- hiszpańskiego,

- łacińskiego

- niemieckiego,

- rosyjskiego,

- włoskiego,

- innego;

h) nauki języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej:

- białoruskiego,

- czeskiego,

- greckiego,

- hebrajskiego,

- kaszubskiego,

- litewskiego,

- łemkowskiego,

- niemieckiego,

- ormiańskiego

- słowackiego,

- ukraińskiego,

- innego,

i) edukacyjnych dodatkowych organizowanych dla uczniów pochodzenia romskiego,

j) świetlicy szkolnej,

k) pozalekcyjnych i pozaszkolnych, o charakterze:

- informatycznym,

- technicznym,

- przedmiotowym,

- artystycznym,

- sportowym,

- turystyczno-krajoznawczym,

- innym;

4) liczbie uczniów i słuchaczy będących uczestnikami następujących pozaszkolnych form doskonalenia i dokształcania, prowadzonych w placówkach kształcenia ustawicznego, w placówkach kształcenia praktycznego oraz w ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego:

a) kursów języka:

- angielskiego,

- francuskiego,

- niemieckiego,

- włoskiego,

- hiszpańskiego,

- rosyjskiego,

b) kursów z zakresu informatyki i technologii informacyjno-komunikacyjnych,

c) przyuczających do zawodu,

d) doskonalących w zawodzie,

e) bezpieczeństwa i higieny pracy,

f) przygotowujących do uzyskania uprawnień zawodowych,

g) przygotowujących do egzaminów eksternistycznych,

h) przygotowujących do egzaminów wstępnych do szkół wyższych,

i) pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu,

j) przygotowujących do egzaminów kwalifikacyjnych na tytuł zawodowy,

k) kursów zawodowych, których wyniki zaliczane są przy podejmowaniu nauki w szkole dla dorosłych prowadzącej kształcenie zawodowe,

l) kursów zawodowych potwierdzających posiadanie określonych kwalifikacji zawodowych,

m) innych kursów;

n) innych form pozaszkolnych: seminariów, kursokonferencji;

5) liczbie absolwentów z poprzedniego roku szkolnego według:

a) płci,

b) roku urodzenia,

c) rodzaju miejscowości, w której zamieszkują:

- wieś,

- miasto do 5 tys. mieszkańców,

- miasto powyżej 5 tys. mieszkańców,

d) profili kształcenia w liceach technicznych i liceach profilowanych, określonych w odrębnych przepisach,

e) zawodów w szkołach zawodowych, określonych w odrębnych przepisach,

f) specjalności kształcenia, wymienionych w pkt 1 lit h, w nauczycielskich kolegiach języków obcych,

g) specjalności kształcenia, wymienionych w pkt 1 lit. i, w kolegiach nauczycielskich;

6) liczbie absolwentów z poprzedniego roku szkolnego, którzy:

a) przystąpili do egzaminu dojrzałości,

b) zdali egzamin dojrzałości, z wyszczególnieniem liczby absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

c) przystąpili do egzaminu maturalnego,

d) zdali egzamin maturalny, z wyszczególnieniem liczby absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

e) przystąpili do egzaminu z nauki zawodu lub egzaminu z przygotowania zawodowego,

f) zdali egzamin z nauki zawodu lub egzamin z przygotowania zawodowego, z wyszczególnieniem liczby absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

g) przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

h) zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, z wyszczególnieniem liczby absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

    - oraz z wyszczególnieniem liczby absolwentów zdających egzaminy eksternistyczne.

7) liczbie absolwentów z poprzedniego roku szkolnego, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

§ 10.

Zbiór danych o uczniach słuchaczach i wychowankach zawiera także dane o:

1) liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków, pozostających pod opieką szkoły lub placówki, którzy ulegli wypadkom, z wyszczególnieniem wypadków śmiertelnych, ciężkich i innych, według:

a) płci,

b) rodzaju uszkodzenia ciała, w tym:

- złamania,

- zwichnięcia i skręcenia,

- urazy wewnętrzne,

- rany zewnętrzne, rozerwania,

- utrata części ciała,

- stłuczenia, zmiażdżenia,

- oparzenia,

- zatrucia,

c) części ciała, która uległa uszkodzeniu, w tym:

- głowa,

- tułów,

- oczy,

- kończyny,

- inna,

d) miejsca, w którym zdarzył się wypadek, w tym:

- klasa, pracownia,

- korytarz, schody,

- sala gimnastyczna,

- boisko, plac gier i zabaw,

- warsztat, laboratorium, pracownia zajęć praktycznych,

- ulica, droga,

- inne,

e) rodzaju zajęć, w czasie których wypadek miał miejsce, w tym:

- wychowanie fizyczne,

- zajęcia praktyczno-techniczne,

- praktyczna nauka zawodu,

- przerwy międzylekcyjne,

- wycieczki i inne formy wypoczynku,

- inne zajęcia,

f) przyczyny, w tym:

- złego stanu technicznego obiektów,

- złego stanu technicznego maszyn,

- złego stanu technicznego wyposażenia, sprzętów,

- brak właściwego zabezpieczenia maszyn,

- niewłaściwego zabezpieczenia klatek schodowych i korytarzy,

- braku lub złego stanu ochron osobistych, ubrań,

- braku lub niedostatecznego nadzoru nad uczniem,

- prowadzenia zajęć niezgodnie z programem,

- niewłaściwego posługiwania się maszynami i urządzeniami,

- nieznajomości lub nieprzestrzegania przepisów bhp,

- złego stanu zdrowia lub niepełnej zdolności do zajęć,

- pobicia, uderzenia zamierzonego,

- uderzenia przypadkowego, nieuwagi,

- innej przyczyny;

2) liczbie uczniów i słuchaczy korzystających z poszczególnych form pomocy materialnej dla uczniów:

a) otrzymujących stypendia:

- socjalne,

- za wyniki w nauce,

- Prezesa Rady Ministrów,

- ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,

- ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

- na wyrównanie szans edukacyjnych,

- inne,

b) otrzymujących zasiłki losowe,

c) korzystających z pomocy rzeczowej,

d) korzystających z całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów posiłków,

e) korzystających z całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakwaterowania:

- w internacie,

- w bursie,

- na stancji,

f) otrzymujących wyprawkę szkolną na podstawie odrębnych przepisów;

3) liczbie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży, z wyszczególnieniem mieszkających na wsi, korzystających z wypoczynku w okresie wakacji letnich i ferii zimowych:

a) zorganizowanego poza miejscem zamieszkania:

- w kraju,

- za granicą;

b) zorganizowanego w miejscu zamieszkania;

c) niezorganizowanego, poza miejscem zamieszkania:

- w kraju,

- za granicą;

4) liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków korzystających z bezpłatnego transportu lub otrzymujących zwrot kosztów przejazdu na podstawie art. 17 ust. 3-3a ustawy o systemie oświaty:

a) zamieszkałych w odległości od 3 km do 5 km od szkoły,

b) zamieszkałych w odległości większej niż 5 km od szkoły,

    posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o potrzebie kształcenia specjalnego;

5) liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków korzystających z usług poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, według rodzajów tych usług określonych w odrębnych przepisach;

6) liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków, którzy nie są obywatelami polskimi, z wyszczególnieniem liczby uczniów:

a) posiadających obywatelstwo jednego z krajów członkowskich Unii Europejskiej,

b) korzystających z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego,

c) korzystających z nauki języka i kultury kraju pochodzenia;

7) liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków będących dziećmi repatriantów, z wyszczególnieniem liczby uczniów biorących udział w dodatkowych zajęciach dla dzieci repatriantów;

8) liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków, którzy szkołę niższego szczebla ukończyli w poprzednim roku szkolnym;

9) liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej (Dz. U. Nr 123, poz. 77 z późn. zm.) w szkołach dla dorosłych;

10) liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków, którzy są młodocianymi pracownikami;

11) liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków, którym wydano kartę rowerową lub motorowerową;

12) liczbie uczniów, słuchaczy i wychowanków według stanu w dniu zakończenia poprzedniego roku szkolnego.

§ 11.

Zbiór danych o innych niż uczniowie osobach korzystających z usług należących do statutowego zakresu działania placówek oświatowych, zawiera dane o liczbie:

1) rodziców;

2) nauczycieli;

3) studentów;

4) innych osób

- według poszczególnych rodzajów tych usług.

§ 12.

W zbiorze danych o nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych, o którym mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy, zawarte są następujące dane tych osób:

1) numer PESEL;

2) płeć;

3) rok urodzenia;

4) określenie formy zatrudnienia:

a) umowa o pracę na czas określony, z wyszczególnieniem:

- zatrudnienia na podstawie art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty,

- zatrudnienia na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela,

b) umowa o pracę na czas nieokreślony, z wyszczególnieniem zatrudnienia na podstawie art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty,

c) mianowanie;

5) informację o uzupełnianiu etatu w ramach stosunku pracy nawiązanego w innej jednostce sprawozdawczej;

6) określenie innej podstawy prawnej świadczenia pracy:

a) umowa zlecenie,

b) umowa o dzieło;

7) rodzaj sprawowanej funkcji lub zajmowanego stanowiska i wymiar czasu pracy związany z pełnieniem tej funkcji lub stanowiskiem;

8) tygodniowy wymiar zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, określony w umowie, akcie mianowania, w tym wymiar tych zajęć zwiększony na podstawie art. 42 ust. 2a Karty Nauczyciela;

9) rodzaj i wymiar zajęć edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych obowiązków przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym, realizowanych jako zadania statutowe szkoły (placówki);

10) tygodniowa liczba godzin ponadwymiarowych, przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym;

11) określenie przyczyny nieprowadzenia zajęć:

a) urlop macierzyński,

b) urlop wychowawczy,

c) urlop udzielony na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854, ze zm.),

d) zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy na podstawie art. 31 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych,

e) urlop dla poratowania zdrowia,

f) zwolnienie z prowadzenia zajęć na podstawie art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela,

g) zawieszenie w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 83 ustawy Karta Nauczyciela,

h) urlop płatny,

i) urlop bezpłatny,

j) przeniesienie w stan nieczynny,

k) długotrwała niezdolność do pracy, trwająca łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego;

12) stopień awansu zawodowego:

a) nauczyciela stażysty,

b) nauczyciela kontraktowego,

c) nauczyciela mianowanego,

d) nauczyciela dyplomowanego,

e) nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego zatrudniony na podstawie art. 10 ust. 9 Karty Nauczyciela,

f) osoba bez stopnia awansu zawodowego zatrudniona na podstawie art. 7 ust. 1a ustawy o systemie oświaty,

g) nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego;

13) złożona deklaracja o zamiarze rozpoczęcia stażu na stopień awansu zawodowego w danym roku kalendarzowym;

14) złożona deklaracja osób kończących w danym roku kalendarzowym staż na wyższy stopień awansu zawodowego o zamiarze:

a) złożenia wniosku o podjęcie postępowania na stopień awansu zawodowego w terminie do 30 czerwca danego roku,

b) złożenia wniosku o podjęcie postępowania na stopień awansu zawodowego w terminie do 31 października danego roku,

c) nieskładania wniosku o podjęcie postępowania na stopień awansu zawodowego w danym roku kalendarzowym;

15) wykształcenie:

a) stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego z przygotowaniem pedagogicznym,

b) stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego bez przygotowania pedagogicznego,

c) tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym,

d) tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego,

e) tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym,

f) tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego,

g) dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego,

h) dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych,

i) dyplom ukończenia studium nauczycielskiego,

j) dyplom ukończenia studium wychowania przedszkolnego,

k) dyplom ukończenia pedagogicznego studium technicznego,

l) dyplom ukończenia studium nauczania początkowego,

m) uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk przewidzianych w programie wyższych studiów magisterskich,

n) dyplom ukończenia wyższego seminarium duchownego po roku 1990,

o) świadectwo dojrzałości liceum pedagogicznego,

p) świadectwo dojrzałości i przygotowanie pedagogiczne,

q) świadectwo dojrzałości bez przygotowania pedagogicznego,

r) świadectwo dojrzałości i dyplom policealnego studium bibliotekarskiego lub pomaturalnego studium bibliotekarskiego z przygotowaniem pedagogicznym,

s) świadectwo dojrzałości i dyplom policealnego studium bibliotekarskiego lub pomaturalnego studium bibliotekarskiego bez przygotowanie pedagogicznego,

t) świadectwo dojrzałości liceum bibliotekarskiego z przygotowaniem pedagogicznym,

u) świadectwo dojrzałości liceum bibliotekarskiego bez przygotowania pedagogicznego,

v) dyplom mistrza w zawodzie z przygotowaniem pedagogicznym,

w) dyplom mistrza w zawodzie bez przygotowania pedagogicznego;

16) posiadane przygotowanie do nauczania przedmiotów lub prowadzenia zajęć ogólnokształcących:

a) biologia,

b) chemia,

c) fizyka z astronomia,

d) geografia,

e) przyroda,

f) historia,

g) historia i społeczeństwo,

h) wiedza o społeczeństwie,

i) informatyka,

j) technologia informacyjna,

k) język angielski,

l) język francuski,

m) język hiszpański,

n) język niemiecki,

o) język włoski,

p) język rosyjski,

q) inny język obcy,

r) język polski,

s) matematyka,

t) muzyka,

u) plastyka,

v) sztuka,

w) wiedza o kulturze,

x) podstawy przedsiębiorczości,

y) technika,

z) wychowanie fizyczne,

za) nauczanie początkowe, kształcenie zintegrowane,

zb) wychowanie przedszkolne,

zc) pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,

zd) pedagogika szkolna,

ze) oligofrenopedagogika,

zf) tyflopedagogika,

zg) surdopedagogika,

zh) pedagogika resocjalizacyjna

zi) pedagogika lecznicza,

zj) pedagogika terapeutyczna,

zk pedagogika obronna,

zl) pedagogiki pozostałe,

zł) doradztwo zawodowe,

zm) psychologia,

zn) logopedia,

zo) terapia pedagogiczna,

zp) gimnastyka korekcyjna,

zr) bibliotekarstwo,

zs) religia,

zt) etyka,

zu) inna specjalność ogólnokształcąca;

17) posiadane przygotowanie do nauczania przedmiotów lub prowadzenia zajęć zawodowych:

a) administracyjnych,

b) artystycznych,

c) budowlanych lub sanitarnych,

d) chemicznych,

e) drzewnych,

f) ekonomicznych lub handlowych,

g) elektronicznych,

h) elektrycznych lub energetycznych,

i) fizycznych,

j) gastronomicznych,

k) geologicznych,

l) górniczych,

m) hotelarskich,

n) hutniczych,

o) informatycznych,

p) kosmetycznych lub fryzjerskich,

q) leśnych,

r) logistyczno-spedycyjnych,

s) mechanicznych,

t) mechatronicznych

u) medycznych,

v) muzycznych,

w) ochrony środowiska,

x) odzieżowych lub krawieckich,

y) poligraficznych,

z) rolniczych lub ogrodniczych,

za) samochodowych lub elektromechaniki pojazdowej,

zb) socjologicznych lub psychologicznych,

zc) spożywczych,

zd) telekomunikacyjnych,

ze) transportowych,

zf) turystycznych,

zg) włókienniczych lub wikliniarskich,

zh) zarządzania i marketingu,

zi) innych;

18) posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w:

a) przedszkolach, szkołach podstawowych, szkołach zasadniczych, zasadniczych szkołach zawodowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o systemie oświaty, placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,

b) gimnazjach,

c) liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, technikach i szkołach policealnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. b-g ustawy o systemie oświaty, szkołach średnich ogólnokształcących, szkołach średnich zawodowych, szkołach pomaturalnych, szkołach policealnych, wojewódzkich ośrodkach politechnicznych, bibliotekach pedagogicznych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym specjalistycznych, placówkach doskonalenia nauczycieli, zakładach kształcenia nauczycieli;

19) posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela języków obcych w:

a) przedszkolach,

b) klasach I-III szkół podstawowych,

c) we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych z wyjątkiem nauczycielskich kolegiów języków obcych,

d) we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych łącznie z nauczycielskimi kolegiami języków obcych;

20) posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach i placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży:

a) z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim,

b) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,

c) niewidomych lub słabo widzących,

d) niesłyszących lub słabo słyszących,

e) przewlekle chorych,

f) niedostosowanych społecznie;

21) posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela:

a) nauczającego przedmiotów, z wyjątkiem języka obcego, i prowadzącego zajęcia w języku obcym w szkołach dwujęzycznych,

b) w szkołach umożliwiających uczniom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej i językowej,

c) logopedy,

d) psychologa,

e) w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,

f) wychowawcy w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,

g) w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich upośledzonych umysłowo,

h) wychowawcy w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich upośledzonych umysłowo,

i) pedagoga i psychologa w rodzinnych ośrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych,

j) praktycznej nauki zawodu,

k) zajęć wychowania fizycznego w formach pozalekcyjnych lub pozaszkolnych, zajęć szkolenia sportowego w szkołach i klasach sportowych oraz w szkołach mistrzostwa sportowego,

l) bibliotekarza,

m) w placówkach kształcenia artystycznego,

n) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych działających na podstawie przepisów o pomocy społecznej;

22) posiadane dodatkowe uprawnienia zawodowe w dziedzinie kultury fizycznej i sportu:

a) trenera,

b) instruktora,

c) menedżera;

23) ukończone w poprzednim roku szkolnym formy kształcenia i doskonalenia zawodowego:

a) kurs kwalifikacyjny,

b) kolegium nauczycielskie,

c) nauczycielskie kolegium języków obcych,

d) wyższe studia zawodowe,

e) studia magisterskie,

f) studia magisterskie uzupełniające po wyższych studiach zawodowych,

g) studia podyplomowe,

h) kurs doskonalący w wymiarze co najmniej 100 godzin;

24) staż pracy:

a) ogólny,

b) pedagogiczny;

25) wysokość otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków:

a) za wysługę lat,

b) funkcyjnego,

c) za warunki pracy,

d) specjalistycznego,

e) służbowego,

f) za uciążliwość pracy;

26) wysokość dodatkowego wynagrodzenia za pracę nocną w miesiącu sprawozdawczym oraz wypłaconego od początku roku szkolnego i od początku roku kalendarzowego;

27) wysokość dodatku motywacyjnego w miesiącu sprawozdawczym oraz wypłaconego od początku roku szkolnego i od początku roku kalendarzowego;

28) wysokość nagrody jubileuszowej wypłaconej od początku roku kalendarzowego i szkolnego oraz planowanej do wypłacenia do końca roku kalendarzowego;

29) wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłaconego od początku roku kalendarzowego;

30) wysokość zasiłku na zagospodarowanie wypłaconego od początku roku kalendarzowego i szkolnego oraz planowanego do wypłacenia do końca roku kalendarzowego;

31) wysokość nagrody ze specjalnego funduszu nagród wypłaconej od początku roku szkolnego oraz od początku roku kalendarzowego;

32) wysokość dodatku wiejskiego;

33) wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego;

34) liczba dni wolnych od pracy, za które nauczycielowi przysługuje inny dzień wolny od pracy lub wynagrodzenie za pracę w dniu wolnym od pracy, w danym roku kalendarzowym.

§ 13.

Zbiór danych o nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych, o których mowa w art. 3 ust. 4 pkt 1 ustawy, zawiera także dane o łącznej wysokości:

1) wypłaconych i planowanych do wypłacenia do końca roku kalendarzowego:

a) odpraw z tytułu rozwiązania stosunku pracy, o których mowa w art. 20 ust. 2 i art. 28 Karty Nauczyciela,

b) odpraw z tytułu przejścia na emeryturę lub rentę;

2) planowanych do wypłacenia do końca roku kalendarzowego:

a) nagród ze specjalnego funduszu nagród,

b) dodatków motywacyjnych.

§ 14.

Zbiór danych o pracownikach niebędących pracownikami pedagogicznymi zawiera dane o:

1) liczbie, wymiarze czasu pracy i łącznej wysokości wynagrodzenia zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych, kuratoriach oświaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okręgowych komisjach egzaminacyjnych i jednostkach obsługi:

a) pracowników ekonomiczno-administracyjnych,

b) pracowników kuchni i stołówki,

c) pozostałych pracowników obsługi;

2) liczbie i wymiarze czasu pracy, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych:

a) lekarzy, z wyłączeniem lekarzy stomatologów,

b) lekarzy stomatologów,

c) pielęgniarek.

§ 15.

W zbiorze danych o nauczycielach, wychowawcach i innych pracownikach pedagogicznych szkół i placówek oświatowych, i których mowa w art. 3 ust. 6 pkt 1 ustawy, zamiast danych o wynagrodzeniu z wyszczególnieniem jego składników zawarte są dane o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych szkoły lub placówki:

1) zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć,

2) zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć po przeliczeniu na pełne etaty.

§ 16.

Zbiór danych o spełnianiu obowiązku nauki zawiera dane o liczbie młodzieży w wieku 16-18 lat zameldowanej na terenie gminy:

1) spełniającej obowiązek nauki poprzez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej;

2) spełniającej obowiązek nauki w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 16 ust. 5a pkt 2 ustawy o systemie oświaty;

3) spełniającej obowiązek nauki przez uczęszczanie na zajęcia, o których mowa w art. 16 ust. 5a pkt 3 ustawy o systemie oświaty;

4) spełniającej obowiązek nauki przez realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania zawodowego u pracodawcy;

5) spełniającej obowiązek nauki poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych;

6) niespełniającej obowiązku nauki.

§ 17.

1. Dane z baz danych oświatowych prowadzonych przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1-4 ustawy, przekazywane są odpowiednio jednostkom samorządu terytorialnego, właściwym ministrom, kuratorom oświaty lub ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania w terminie pięciu dni roboczych od dnia 31 marca i 15 września każdego roku.

2. Dane z baz danych oświatowych, o których mowa w art. 4 ust. 5-7 ustawy, przekazywane są kuratorowi oświaty albo ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania w terminie siedmiu dni roboczych od upływu terminu, o którym mowa w ust. 1.

3. Dane z baz danych oświatowych, o których mowa w art. 4 ust. 8 ustawy, przekazywane są ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania w terminie trzech dni roboczych od upływu terminu, o którym mowa w ust. 2.

§ 18.

1. Wzory wydruków zestawień zbiorczych, o których mowa w art. 6 ust. 4 ustawy, określają załączniki nr 1 i nr 2 do rozporządzenia.

2. Podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, sporządzają wydruk zestawienia zbiorczego według wzoru określonego w załączniku nr 1, w zakresie określonym w art. 4 ustawy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Jednostki obsługi, o których mowa w art. 4 ust. 4 ustawy, sporządzają wydruk zestawienia zbiorczego według wzoru określonego w załączniku nr 2.

4. W przypadku szkół i placówek oświatowych połączonych w zespół wydruk zestawienia zbiorczego określony w załączniku nr 1 należy sporządzić zbiorczo dla całego zespołu oraz osobno dla każdej szkoły i placówki.

5. Wydruki zestawień zbiorczych przechowywane są przez podmioty, do których zostały przekazane zgodnie z art. 6 ustawy.

§ 19.

Rozporządzenie wchodzi w życie 1 stycznia 2005 r.


1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej oświata i wychowanie na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 97, poz. 866).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1001.