powrót

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia .................. 2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego.

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, póz. 329 z późn. zm.0) zarządza się, co następuje:

§ l. W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz.432 i z 2003 r. Nr 104, póz.965) wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W klasach (semestrach) programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkól zawodowych i szkól policealnych oraz szkół ponadpodstawowych: szkól zasadniczych, policealnych i pomaturalnych zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w najbliższy piątek po dniu 8 stycznia lub w najbliższy piątek po dniu 11 czerwca.";

2) w § 5 po ust.2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W szkołach, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane są przez pięć dni w tygodniu - dzień 2 maja, jeżeli wypada w dzień powszedni i piątek po święcie Bożego Ciała są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.".

3) w §6

a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Dni, w których w szkołach ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, technikach uzupełniających i szkołach policealnych oraz w placówkach kształcenia praktycznego i placówkach kształcenia ustawicznego odbywa się etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, są w tych szkołach i placówkach dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.";

b) ust.5 otrzymuje brzmienie:

„5. Dla uczniów, którym rodzice (prawni opiekunowie) nie mogą zapewnić opieki w dniach, o których mowa w § 5 ust. 2a i w § 6 ust. 2-4a, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.".

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l września 2003 r.

Minister

Edukacji Narodowej i Sportu

 

Uzasadnienie

Przedmiotowe rozporządzenie jest nowelizacją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, póz. 432 i z 2003r. Nr 104, póz. 965) stanowiącego wykonanie upoważnienia zawartego w art. 22 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W związku ze zmianą terminu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz z wprowadzonymi wolnymi dniami między dniami ustawowo wolnymi od pracy, zachodzi konieczność zmiany terminu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkól zawodowych i szkól policealnych oraz szkól ponadpodstawowych: szkól zasadniczych, policealnych i pomaturalnych.

Ze względu na wprowadzenie wolnych dni w szkołach podczas przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, pisemnego egzaminu dojrzałości oraz pisemnego egzaminu maturalnego zachodzi konieczność wprowadzenia wolnego dnia podczas pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Biorąc pod uwagę zmianę terminu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz na niską frekwencję uczniów na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych podczas odpracowywania 2 maja i piątku po Bożym Ciele, proponuje się wprowadzenie tych dni jako dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dla uczniów, którym rodzice (prawni opiekunowie) nie mogą zapewnić opieki w tych dniach, szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

Ocena skutków regulacji (OSR)

l. W zakresie wskazania podmiotów, na które oddziaływuje projekt rozporządzenia:

Projekt rozporządzenia wprowadza:

1) wolne dni od zajęć dydaktyczno-wychowawczych wypadające między dwoma dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy, a także piątek wypadający bezpośrednio po dniu świątecznym, bez potrzeby odpracowywania tych dni w wolne soboty,

2) dzień wolny od zajęć dydaktycznych w dniu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,

3) wydłużenie o tydzień zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych oraz szkół ponadpodstawowych: szkół zasadniczych, policealnych i pomaturalnych.

2. Konsultacje społeczne:

Projekt rozporządzenia został przekazany do zaopiniowania następującym związkom zawodowym i partnerom społecznym

1. Chrześcijański Związek Zawodowy

2. Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego

3. Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania

4. Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80"

-5. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność"

6. Zarząd Krajowy Związku Zawodowego

7. Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i Wychowania „Oświata"

8. Krajowa Sekcja Oświaty NSZZ „Solidarność"

9. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych

10. Konfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce

11. Związek Zawodowy „Rada Poradnictwa"

12. Sekcja Oświaty KNSZZ „Solidarność 80"

13. Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski

14. Społeczne Towarzystwo Oświatowe

15. Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej

16. Zarząd Główny Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego

17.Towarzystwo Wiedzy Powszechnej

18.Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych

19.Konfederacja Pracodawców Polskich

20.Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem

21 .Business Centre Ciub - Związek Pracodawców

22. Związek Rzemiosła Polskiego

23. Krajowe Porozumienie Rodziców i Rad Rodziców

24. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty

25. Forum Związków Zawodowych

26. Stowarzyszenie Oświatowców Polskich

3. Wpływ projektu na:

a) sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego

Rozporządzenie nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa oraz budżetów

jednostek samorządu terytorialnego.

b) rynek pracy

Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rynek pracy.

c) konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki

Rozporządzenie nie wpłynie bezpośrednio na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

d) sytuację i rozwój regionalny

Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rozwój regionalny.

RADCA PRAWNY
Monika Podgórska