powrót

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 58 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 z późn. zm.). Przepis ten zobowiązuje ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do określenia w drodze rozporządzenia szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną.

Obowiązujące dotychczas rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. Nr 116, póz. 1092 ) utraciło moc w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 137, póz. 1304 ). W art. 1 w pkt 45 w lit. c wskazanej wyżej ustawy dokonano bowiem zmiany treści przepisu upoważniającego do wydania rozporządzenia w ten sposób, że dodano wytyczne dotyczące treści tego rozporządzenia. W związku z tą zmianą, wymienione powyżej rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 czerwca 2003 r., utraciło moc z dniem wejścia w życie powyższej ustawy, a mianowicie z dniem 21 sierpnia 2003 r.

W § 3 projektu rozporządzenia wskazano elementy, jakie powinien zawierać wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej, oraz wykaz dokumentów, jakie należy dołączyć do tego wniosku.

W porównaniu z poprzednio obowiązującym rozporządzeniem, rozszerzono listę dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną o aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego ( § 3 ust. 2 pkt 1 projektu rozporządzenia ).

Ponadto w § 3 ust.2 pkt 4 projektu rozporządzenia doprecyzowano, iż do wniosku o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej należy dołączyć opinię właściwej miejscowo powiatowej lub miejskiej komendy Państwowej Straży Pożarnej ( art. 8 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej - Dz. U. z 2002 r. Nr 147, póz. 1230 z późn. zm. ).

W § 4 projektu rozporządzenia określone zostały warunki, jakie należy spełnić, aby uzyskać zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej. Natomiast w § 5 projektu rozporządzenia wskazano, jakie informacje zawiera zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej.

Ponadto w § 6 w ust. 1 projektu rozporządzenia określono formę, w jakiej następuje udzielenie i odmowa udzielenia zezwolenia na założenie publicznej szkoły i placówki. Udzielenie i odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Natomiast w ust. 2 tego przepisu, zobligowano jednostki samorządu terytorialnego do prowadzenia rejestru wydanych zezwoleń.

W porównaniu z poprzednio obowiązującym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 czerwca 2003 r. w projekcie proponuje się zmianę § 7.

W § 7 w ust.1 projektu rozporządzenia określono przypadki, w których następuje obligatoryjne cofnięcie zezwolenia, natomiast w ust. 2 powyższego przepisu wskazano przypadki, w których cofnięcie zezwolenia jest fakultatywne. Poprzednio obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 czerwca 2003 r. nie przewidywało przypadków obligatoryjnego cofnięcia zezwolenia, a przepis § 7 wskazywał jedynie przypadki, w których może nastąpić cofnięcie zezwolenia.

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego i nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rynek pracy, konkurencyjność gospodarki oraz na sytuację i rozwój regionów.

Projekt rozporządzenia został przekazany do konsultacji niżej wymienionych związków zawodowych i partnerów społecznych:

1. Chrześcijański Związek Zawodowy „Solidarność im. Ks. Jerzego Popiełuszki"

2. Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego

3. Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność"

4. Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80" - Komisja Krajowa

5. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność"

6. Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Nauczycieli Średnich Szkół Leśnych w Polsce

7. Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i Wychowania „Oświata"

8. Krajowa Sekcja Oświaty NSZZ „Solidarność"

9. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych

10. Związek Zawodowy „Rada Poradnictwa"

11. Sekcja Oświaty KNSZZ „Solidarność 80"

12. Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski

13. Społeczne Towarzystwo Oświatowe

14. Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej

15. Zarząd Główny Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego

16. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej

17. Konfederacja Pracodawców Polskich

18. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem

19. Business Centre CIub - Związek Pracodawców

20. Związek Rzemiosła Polskiego

21. Krajowe Porozumienie Rodziców i Rad Rodziców

22. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

23. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych

24. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty

25.Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów