powrót

 

Projekt

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 1)

z dnia.................................. 2003 r.

w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną

Na podstawie art. 58 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, póz. 329, z późn. zm.^) zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Dekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) szkole publicznej - należy przez to rozumieć przedszkole publiczne i szkołę publiczną, w tym szkołę filialną, z wyjątkiem publicznej szkoły artystycznej;

2) założycielu - należy przez to rozumieć osobę prawną, z wyjątkiem jednostki samorządu terytorialnego, oraz osobę fizyczną ubiegającą się o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej;

3) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

2. Szczegółowe zasady i warunki udzielania i cofania zezwolenia na założenie publicznej szkoły artystycznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną określaj ą odrębne przepisy.

§ 2. Założyciel składa wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki. publicznej do właściwej jednostki samorządu terytorialnego, której zadaniem jest prowadzenie szkół lub placówek publicznych danego typu lub rodzaju.

§ 3.1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej powinien zawierać:

1) oznaczenie założyciela szkoły lub placówki publicznej i jego siedziby, a w przypadku założyciela będącego osobą fizyczną - miejsca zamieszkania;

2) w przypadku osoby prawnej - wskazanie organu uprawnionego do prowadzenia w imieniu założyciela spraw szkoły lub placówki publicznej;

3) określenie typu szkoły lub rodzaju placówki publicznej, daty rozpoczęcia jej działalności, przewidywanej liczby uczniów (słuchaczy) oraz:

a) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - zawodu lub zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić,

b) w przypadku liceum profilowanego - profilu lub profili kształcenia ogólnozawodowego,

c) w przypadku szkoły specjalnej - rodzaju niepełnosprawności uczniów, dla których tworzy się szkołę;

4) wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki publicznej, wraz z informacją o jej warunkach lokalowych oraz wyposażeniu w pomoce dydaktyczne i sprzęt  niezbędny do realizacji zadań statutowych.

2. Do wniosku o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej załącza się:

1) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego i kopię statutu lub innego dokumentu stanowiącego podstawę funkcjonowania osoby prawnej, a w przypadku osoby fizycznej - wypis z dowodu osobistego potwierdzający imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania;

2) projekt aktu założycielskiego szkoły lub placówki publicznej;

3) projekt statutu szkoły lub placówki publicznej;

4) opinie właściwej miejscowo powiatowej lub miejskiej komendy Państwowej Straży Pożarnej i stacji sanitamo-epidemiologicznej o warunkach bezpieczeństwa i higieny w budynku, w którym będzie się mieścić szkoła lub placówka publiczna, i najbliższym jego otoczeniu;

5) wykaz nauczycieli przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce publicznej, wraz z informacją o ich kwalifikacjach;

6) zobowiązanie do zapewnienia warunków działania szkoły lub placówki publicznej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, oraz zobowiązanie do przestrzegania przepisów dotyczących szkół i placówek publicznych.

3. Dokument stanowiący podstawę funkcjonowania osoby prawnej mającej siedzibę za granicą o którym mowa w ust. 2 pkt l, wymaga poświadczenia przez właściwą ze względu na siedzibę założyciela polską placówkę dyplomatyczną. Jeżeli dokument taki został sporządzony w języku obcym, należy go przedstawić wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

§ 4.1. Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej jest udzielane, jeżeli:

1) statut lub inny dokument stanowiący podstawę funkcjonowania osoby prawnej będącej założycielem przewiduje prowadzenie przez nią działalności oświatowej;

2) projekt aktu założycielskiego i projekt statutu szkoły lub placówki publicznej są zgodne z przepisami ustawy i aktów prawnych wydanych na jej podstawie;

3) warunki lokalowe oraz wyposażenie szkoły lub placówki publicznej w pomoce dydaktyczne i sprzęt zapewniają realizację statutowych zadań szkoły lub placówki publicznej, w tym bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki;

4) nauczyciele posiadają kwalifikacje wymagane do zatrudnienia w szkole lub placówce publicznej;

5) utworzenie szkoły w miejscowości wskazanej przez założyciela stanowi korzystne uzupełnienie sieci szkół w tej miejscowości, gminie, powiecie, województwie lub regionie;

6) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - proponowany zawód lub zawody są zgodne z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, określoną w odrębnych przepisach;

7) w przypadku liceum profilowanego - proponowany profil lub profile kształcenia ogólnozawodowego są zgodne z profilami kształcenia ogólnozawodowego, określonymi w odrębnych przepisach.

2. Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej jest udzielane po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty, o której mowa w art. 58 ust. 3 ustawy.

§ 5.1. Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej określa założyciela i jego siedzibę lub miejsce zamieszkania, typ szkoły lub rodzaj placówki, jej nazwę, adres i termin rozpoczęcia działalności oraz:

1) w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum - obwód szkolny, jeżeli założyciel wystąpił z wnioskiem o ustalenie obwodu;

2) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - zawód lub zawody, w jakich kształci szkoła;

3) w przypadku liceum profilowanego - profil lub profile kształcenia ogólnozawodowego;

4) w przypadku szkoły specjalnej - rodzaj niepełnosprawności uczniów, dla których tworzy się szkołę;

5) w przypadku placówki - rodzaj prowadzonej działalności.

2. Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej wydaje się na czas nieokreślony.

§ 6.1. Udzielenie i odmowa udzielenia zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

2. Jednostka samorządu terytorialnego prowadzi rejestr wydanych zezwoleń.

§ 7. l. Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej cofa się w przypadku:

1) nierozpoczęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie przekraczającym dwa tygodnie od terminu określonego w zezwoleniu;

2) przerwania działalności szkoły lub placówki publicznej na okres dłuższy niż dwa miesiące, niewynikąjący z przepisów w sprawie organizacji roku szkolnego;

3) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego działalności oświatowej osobie fizycznej lub osobie prawnej będącej założycielem.

2. Zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej może być cofnięte w przypadku:

1) określonym w art. 34 ust. 3 ustawy;

2) zmiany lub wprowadzenia nowego zawodu w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe,

z naruszeniem art. 39 ust. 5 ustawy;

3) zmiany lub wprowadzenia nowego profilu kształcenia ogólnozawodowego w liceum

profilowanym, z naruszeniem art. 39 ust. 4a ustawy.

3. Cofnięcie zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

§ 8.1. Do wniosków o udzielenie zezwolenia na założenie szkoły publicznej, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

2. Zezwolenia na założenie' szkoły publicznej, wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zachowują swoją ważność.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu

--------------------------------------------------------------------------

1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § l ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia l lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 97, póz. 866).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, póz. 496, z 1997 r. Nr 28, póz. 153 i Nr 141, póz. 943, z 1998 r. Nr 117, póz. 759 i Nr 162, póz. 1126, z 2000 r. Nr 12, póz. 136, Nr 19, póz. 239, Nr 48, póz. 550, Nr 104, póz. 1104, Nr 120, póz. 1268 i Nr 122, póz. 1320, z 2001 r. Nr 111, póz. 1194 i Nr 144, póz. 1615, z 2002 r. Nr 41, póz. 362, Nr 113, póz. 984, Nr 141, póz. 1185 i Nr 200, póz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, póz. 65, Nr 128, póz. 1176  i Nr 137, póz. 1304.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub osobę fizyczną (Dz. U. Nr 116, póz. 1092 ), które utraciło moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 czerwca -2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw ( Dz. U. Nr 137, póz. 1304 ).