powrót

Uzasadnienie

Projekt rozporządzenia zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 6, póz. 73, z późn. zm.), przewiduje wprowadzenie nowego wzoru dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który będzie wydawany przez okręgowe komisje egzaminacyjne (wzór nr 173). Określenia wzoru powyższego dyplomu jest konieczne, gdyż w bieżącym roku szkolnym po raz pierwszy zostaną przeprowadzone egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Ponadto projekt rozporządzenia przewiduje wprowadzenie nowych wzorów świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i trzyletnich liceów ogólnokształcących. Proponowane wzory różnią się od obecnie obowiązujących wzorów świadectw tym, iż przewidują dodatkowe rubryki w wykazie obowiązkowych zajęć edukacyjnych na wpisanie innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizowanych w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz w tych szkołach publicznych, w których nauczany jest język mniejszości narodowej lub grupy etnicznej.

Projekt rozporządzenia wprowadza również nowe wzory świadectw dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów. Wprowadzenie nowych wzorów jest konieczne, gdyż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, póz. 624, z późn. zm.) w nazwie szkoły specjalnej umieszczanej na świadectwie pomija się określenie „specjalna".

W projekcie rozporządzenia przewiduje się również uchylenie dotychczasowego wzoru świadectwa dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczęszczających do klas I-III szkoły podstawowej specjalnej (wzór nr la). Uczniowie ci będą otrzymywali świadectwa w/g wzoru nr 1( MEN-II/1/2).

Projekt rozporządzenia wprowadza także, brakujący dotychczas wzór świadectwa ukończenia oddziału przysposabiającego do pracy organizowanego w zasadniczej szkole zawodowej.

Ocena skutków regulacji (OSR)

l. W zakresie wskazania podmiotów, na które oddzialywuje projekt rozporządzenia:

Projekt rozporządzenia wprowadza nowe wzory świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i trzyletnich liceów ogólnokształcących, wzory świadectw dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów, wzór świadectwa ukończenia oddziału przysposabiającego do pracy organizowanego w zasadniczej szkole zawodowej oraz wzór dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

2. Konsultacje społeczne:

Projekt rozporządzenia został przekazany do zaopiniowania następującym partnerom społecznym i związkom zawodowym:

1. Chrześcijański Związek Zawodowy

2. Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego

3. Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania

4. Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80"

5. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność"

6. Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Nauczycieli Średnich Szkół Leśnych w Polsce

7. Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i Wychowania „Oświata"

8. Krajowa Sekcja Oświaty NSZZ „Solidarność"

9. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych

10. Związek Zawodowy „Rada Poradnictwa"

11. Sekcja Oświaty KNSZZ „Solidarność 80"

12. Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski

13. Społeczne Towarzystwo Oświatowe

14. Rzecznik Praw Dziecka

15. Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej

16. Zarząd Główny Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego

17. Krajowe Porozumienie Rodziców i Rad Rodziców

18. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty

19. Komitet Założycielski Konfederacji Stowarzyszeń Nauczycielskich

Wyniki konsultacji zostaną omówione w uzasadnieniu rozporządzenia.

3. Wpływ projektu na:

a) sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego

Rozporządzenie nic spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

b) rynek pracy

Rozporządzenie nic będzie miało bezpośredniego wpływu na rynek pracy.

c) konkurencyjność wewnętrzną! zewnętrzną gospodarki

Rozporządzenie nie wpłynie bezpośrednio na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

d) sytuację i rozwój regionalny

Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rozwój regionalny.