powrót

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty

w sprawie projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności


MINISTER

EDUKACJI NARODOWEJ

I SPORTU

 

W odpowiedzi na pismo DKOS - 1/ZF - 500 - 44/03 z 21 października 2003 w sprawie konsultacji projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności, informujemy, ze Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty pragnie zająć stanowisko w następujących kwestiach:

 

§ 6. p1,2

Popieramy wprowadzone jednolicenie wymagań w kwestii świadectw z wyróżnieniem.

 

§ 11.

  1. Uważamy, ze intencje MENISU dotyczące składnia w pierwszym etapie rekrutacji kopii świadectw, a w drugim oryginałów tych dokumentów, co miałoby być równoznaczne z potwierdzeniem woli podjęcia nauki w konkretnej szkole nie zostały przełożone w sposób jednoznaczny na brzmienie przepisów.
    Z analizy projektu, zakładającego używanie w pierwszym etapie rekrutacji tylko kopii dokumentów, wynika jego niespójność z § 8a.1. i 2. Rozporządzenia MENiS z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 97, poz. 1054, z 2002 r. Nr 14, poz. 131 i Nr 127, poz. 1093 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 21), który dopuszcza używanie świadectw do rekrutacji.
    Wydaje się, ze niedoprecyzowanie w/w kwestii spowoduje zwielokrotnione problemy podczas naboru do szkół.
  2. W związku z pojawiającymi się rozwiązaniami informatycznymi naboru proponujemy wzbogacenie treści § 11 o punkt 3. w którym powinny być uwzględnione przypadki wdrożenia zinformatyzowanego sytemu rekrutacji. W przypadku uczestniczenia szkoły w takim systemie wydawanie kopii, o których mowa w pkt. 2. lit. a i b. jest zbędne bądź występuje w ograniczonym zakresie.

 

 

Ponadto OSKKO ponownie zwraca uwagę na utrudnienia wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 lutego 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych [..]

Obowiązujące wzory świadectw stwarzają utrudnienia związane z umieszczeniem na nich oceny opisowej dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, kształcących się w szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych.

 

Uczniowie ci, zgodnie z w/w rozporządzeniem, otrzymują świadectwa szkolne o symbolach MENiS –II/1/2, MENiS – II/2/2, MENiS -II/6/2, MENiS –II/7/2 lub MENiS-II8/2. Zostały na nich umieszczone nazwy zajęć edukacyjnych, co uniemożliwia wpisania pełnej oceny opisowej.

 

Przywołane rozporządzenie w §2 załącznika jedynie w roku szkolnym 2002/2003 pozwalało na wykorzystanie starych wzorów druków świadectw promocyjnych. Oznacza to pojawienie się w tym roku problemu z wypisaniem świadectw ukończenia szkoły dla uczniów, o których mowa.