powrót

UZASADNIENIE

Proponowane w projekcie rozporządzenia zmiany są konsekwencją nowelizacji ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.), dokonanej ustawą z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 137, poz. 1304). Zgodnie z nowym brzmieniem art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty, zasady wydawania oraz wzory świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasady legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasady odpłatności za wykonywanie tych czynności, w odniesieniu do publicznych szkół i placówek artystycznych określa minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania. W związku z powyższym, uchyla się w proponowanym projekcie wszystkie przepisy dotyczące szkół i placówek artystycznych.

Kolejne zmiany związane są z dalszą poprawą zasad przyjmowania uczniów do szkół ponadgimnazjalnych. Pierwsza z projektowanych zmian (dotycząca § 6 rozporządzenia) ma na celu ujednolicenie we wszystkich szkołach zasad i warunków uzyskiwania przez uczniów świadectw z wyróżnieniem. Dotychczasowy ust. 3 w § 6 stwarzał możliwość określania w statucie szkoły wyższych wymagań i dodatkowych warunków, niż określone w ust. l i 2 tego przepisu. Wiele szkół skorzystało z tej możliwości i podwyższyło wymagania (np. średnia ocen została podwyższona z 4,75 na 4,90) i określiło dodatkowe warunki (np. średnia ocen co najmniej 4,75 ale ani jednej oceny dopuszczającej i dostatecznej). Absolwenci gimnazjów, w których podwyższono wymagania lub określono dodatkowe warunki, a którzy osiągnęli wyższą (np. 4,80) niż wymagana średnia ocen określona w rozporządzeniu (co najmniej 4,75), nie mogli mieć przyznanych w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych dodatkowych punktów za świadectwo z wyróżnieniem. Natomiast absolwenci gimnazjów, którzy spełnili warunki określone w rozporządzeniu, dodatkowe punkty otrzymali.

Natomiast druga z proponowanych zmian , dotycząca wydawania przez gimnazja trzech zamiast dwóch kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, ma na celu dalsze usprawnienia procesu rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. W pierwszym etapie rekrutacji absolwenci składać będą kopie ww. dokumentów. Natomiast złożenie oryginałów tych dokumentów będzie równoznaczne z potwierdzeniem woli podjęcia nauki w konkretnej szkole.

Sprawy regulowane ww. projektem rozporządzenia nie są objęte prawem Unii Europejskiej.

Ocena skutków regulacji (OSR)

l. W zakresie wskazania podmiotów, na które oddziaływuje projekt rozporządzenia:

Projekt rozporządzenia dotyczy absolwentów gimnazjum oraz zasad rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

2. Konsultacje społeczne:

Projekt rozporządzenia został przekazany do zaopiniowania następującym partnerom społecznym i związkom zawodowym:

1. Chrześcijański Związek Zawodowy

2. Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego

3. Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania

4. Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80"

5. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność"

6. Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Nauczycieli Średnich Szkół Leśnych w Polsce

7. Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i Wychowania „Oświata"

8. Krajowa Sekcja Oświaty NSZZ „Solidarność"

9. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych

10. Związek Zawodowy „Rada Poradnictwa"

11. Sekcja Oświaty KNSZZ „Solidarność 80"

12. Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski

13. Społeczne Towarzystwo Oświatowe

14. Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej

15. Rzecznik Praw Dziecka

16. Zarząd Główny Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego

17. Krajowe Porozumienie Rodziców i Rad Rodziców

18. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty

Wyniki konsultacji zostaną omówione w uzasadnieniu rozporządzenia.

3. Wpływ projektu na:

a) sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego

Rozporządzenie nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

b) rynek pracy

Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rynek pracy.

c) konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki

Rozporządzenie nie wpłynie bezpośrednio na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

d) sytuację i rozwój regionalny

Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rozwój regionalny.