powrót

Projekt

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia .................................... 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

tekst ujednolicony

czerwone - nowe

szare - uchylone

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 24 stycznia 2000 r.

w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz odpłatności za wykonywanie tych czynności

(Dz. U. Nr 6, poz. 73 i Nr 107, poz. 1132, z 2002 r. Nr 48, poz. 446, Nr 70, poz. 648 i Nr 159, poz. 1320 oraz z 2003 r. Nr 61, poz. 537)

obowiązuje od dnia 31 stycznia 2000 r.

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

 

§ 2. 1. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości, zwane dalej "świadectwami", dyplomy ukończenia szkoły i dyplomy uzyskania tytułów zawodowych, zwane dalej "dyplomami", zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zwane dalej "zaświadczeniami", oraz legitymacje szkolne, legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych i indeksy wydaje się na drukach według wzorów określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia. Wykazy wzorów świadectw, dyplomów, zaświadczeń i innych druków szkolnych zawiera załącznik nr 1 do rozporządzenia.

 

2. Świadectwa, dyplomy, indeksy i legitymacje szkolne na drukach według wzorów określonych w rozporządzeniu wydają szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych: podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i dotychczasowe szkoły ponadpodstawowe oraz szkoły artystyczne, zwane dalej "szkołami", z zastrzeżeniem ust. 2a.

 

2. Świadectwa, dyplomy, indeksy i legitymacje szkolne na drukach według wzorów określonych w rozporządzeniu wydają szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych: podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i dotychczasowe szkoły ponadpodstawowe, zwane dalej "szkołami”, z zastrzeżeniem ust. 2a.”,

2a. Świadectwa dojrzałości, o których mowa w § 6a, oraz zaświadczenia wydają okręgowe komisje egzaminacyjne, zwane dalej "komisjami okręgowymi".

 

2b. Legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do przedszkoli lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na druku według wzoru określonego w rozporządzeniu wydają odpowiednio przedszkola i szkoły podstawowe.

 

3. (skreślony).

 

4. Szkoła może wydawać świadectwa szkolne promocyjne na drukach według własnego wzoru, zatwierdzonego przez kuratora oświaty, a w przypadku szkoły artystycznej - przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Na świadectwie zamieszcza się informację: "Wzór zatwierdzony przez ...................... w dniu ..................... nr sprawy ................. ."

4. Szkoła może wydawać świadectwa szkolne promocyjne na drukach według własnego wzoru, zatwierdzonego przez kuratora oświaty. Na świadectwie zamieszcza się informację: "Wzór zatwierdzony przez ........................................... Kuratora Oświaty w dniu ................................ nr sprawy ..................... ." ;

 

5. Szkoła, na wniosek ucznia lub słuchacza, zwanego dalej "uczniem", albo absolwenta, może wydawać zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania.

 

6. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły, świadectwa dojrzałości, o których mowa w § 5, dyplomy oraz zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, prowadzonej przez szkołę.

 

6a. Świadectwa dojrzałości, o których mowa w § 6a, wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu egzaminu maturalnego. Zaświadczenia wydaje się na podstawie dokumentacji przebiegu odpowiednio sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zwanego dalej "sprawdzianem", i egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zwanego dalej "egzaminem gimnazjalnym".

 

7. Świadectwa, dyplomy, zaświadczenia, indeksy, legitymacje szkolne i legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych są drukami ścisłego zarachowania.

 

8. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych świadectw, dyplomów, indeksów i legitymacji szkolnych, z wyjątkiem świadectw szkolnych promocyjnych.

 

9. Komisja okręgowa prowadzi imienną ewidencję wydanych świadectw dojrzałości i zaświadczeń.

 

10. Przedszkole i szkoła podstawowa, w której prowadzone są oddziały przedszkolne, prowadzą imienną ewidencję wydanych legitymacji przedszkolnych dla dzieci niepełnosprawnych.

 

§ 3. 1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń szkoły dla młodzieży, z zastrzeżeniem ust. 3, zależnie od wyników klasyfikacji końcoworocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.

 

2. (skreślony).

 

3. Po ukończeniu nauki w danym semestrze, z wyjątkiem semestru programowo najwyższego, uczeń szkoły policealnej i pomaturalnej dla młodzieży oraz uczeń szkoły dla dorosłych, zależnie od wyników klasyfikacji semestralnej, otrzymuje wpis do indeksu potwierdzający uzyskanie lub nieuzyskanie promocji na semestr programowo wyższy.

 

4. Uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, z zastrzeżeniem ust. 6.

 

5. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, który zdał egzamin z nauki zawodu lub przygotowania zawodowego, otrzymuje dyplom uzyskania tytułu zawodowego, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Po ukończeniu szkoły pomaturalnej kształcącej w zawodzie pielęgniarki i położnej uczeń otrzymuje dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej, potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego.

 

§ 4. 1. Uczeń ogólnokształcącej szkoły artystycznej, który otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących oceny końcoworoczne wyższe niż ocena niedostateczna, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne stwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie odpowiedniej klasy szkoły podstawowej, gimnazjum lub liceum ogólnokształcącego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

 

2. Uczeń ogólnokształcącej szkoły artystycznej, który ukończył klasę odpowiadającą klasie programowo najwyższej sześcioletniej szkoły podstawowej i otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących oceny końcoworoczne wyższe niż ocena niedostateczna oraz przystąpił do sprawdzianu bądź został zwolniony z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne stwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie klasy szóstej szkoły podstawowej.

 

3. Uczeń ogólnokształcącej szkoły artystycznej, który ukończył klasę odpowiadającą klasie programowo najwyższej gimnazjum i otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących oceny końcoworoczne wyższe niż ocena niedostateczna oraz przystąpił do egzaminu gimnazjalnego bądź został zwolniony z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne stwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie klasy trzeciej gimnazjum.

 

4. Po ukończeniu nauki w ostatnim semestrze w danym roku szkolnym, z wyjątkiem semestru programowo najwyższego, uczeń artystycznej szkoły policealnej i pomaturalnej otrzymuje wpis do indeksu potwierdzający uzyskanie lub nieuzyskanie promocji na semestr programowo wyższy.

 

5. Po ukończeniu szkoły artystycznej uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, z zastrzeżeniem ust. 6.

 

6. Po ukończeniu szkoły artystycznej kończącej się egzaminem dyplomowym uczeń otrzymuje dyplom ukończenia szkoły, potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego.

 

7. Uczeń placówki artystycznej otrzymuje zaświadczenie o przebiegu nauczania.

 

§ 5. 1. Absolwent szkoły średniej, przystępujący bezpośrednio po ukończeniu szkoły do egzaminu dojrzałości, otrzymuje - w przypadku zdania tego egzaminu - świadectwo dojrzałości, a w przypadku niezdania egzaminu dojrzałości - świadectwo ukończenia szkoły.

 

2. Absolwent ogólnokształcącej szkoły artystycznej, dającej wykształcenie średnie ogólne, przystępujący bezpośrednio po ukończeniu szkoły do egzaminu dojrzałości, otrzymuje - w przypadku zdania tego egzaminu - świadectwo dojrzałości, a w przypadku niezdania egzaminu dojrzałości - dyplom ukończenia szkoły.

 

 

§ 6. 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń szkoły dla młodzieży, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne stwierdzające uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej lub świadectwo ukończenia szkoły stwierdzające ukończenie szkoły - z wyróżnieniem, z zastrzeżeniem ust. 3.

1a. (uchylony).

1b. (uchylony).

1c. (uchylony).

 

2. Uczeń szkoły artystycznej, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania, z wyjątkiem szkoły artystycznej realizującej wyłącznie plan nauczania zajęć artystycznych, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne stwierdzające uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej albo świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły, stwierdzające ukończenie szkoły - z wyróżnieniem, z zastrzeżeniem ust. 3.

 

3. Statut szkoły może określić wyższe wymagania, a także dodatkowe warunki niezbędne do uzyskania świadectw, o których mowa w ust.1 i 2.

 

4. Absolwent szkoły średniej dla młodzieży oraz absolwent ogólnokształcącej szkoły artystycznej, dającej wykształcenie średnie ogólne, który uzyskał z egzaminu dojrzałości średnią ocen co najmniej 4,6 oraz spełnił warunki, o których mowa odpowiednio w ust.1-2, z zastrzeżeniem ust. 3, otrzymuje świadectwo dojrzałości stwierdzające ukończenie szkoły z wyróżnieniem.

 

"§ 6. 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń szkoły dla młodzieży, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne stwierdzające uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej lub świadectwo ukończenia szkoły stwierdzające ukończenie szkoły - z wyróżnieniem.

2. Absolwent szkoły średniej dla młodzieży, który uzyskał z egzaminu dojrzałości średnią ocen co najmniej 4,6 oraz spełnił warunki, o których mowa w ust. 1, otrzymuje świadectwo dojrzałości stwierdzające ukończenie szkoły z wyróżnieniem.”;

§ 6a. 1. Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej, której ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu maturalnego, otrzymuje - w przypadku zdania tego egzaminu - świadectwo dojrzałości.

 

2. Na świadectwie dojrzałości, o którym mowa w ust. 1, wpisuje się imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia absolwenta, numer PESEL, wyniki egzaminu maturalnego w części wewnętrznej i części zewnętrznej, każdorazowo z podaniem poziomu, na jakim zdawany był przedmiot obowiązkowy, miejsce i datę wystawienia świadectwa dojrzałości oraz inne adnotacje określone w odrębnych przepisach.

 

3. Do świadectw dojrzałości, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu § 8.

 

§ 7. 1. Absolwent - po zdanym egzaminie dojrzałości lub egzaminie maturalnym - otrzymuje oryginał świadectwa dojrzałości i jeden odpis.

 

2. Odpis, o którym mowa w ust. 1, wystawia się na druku świadectwa dojrzałości, umieszczając na pierwszej stronie w prawym górnym rogu wyraz "ODPIS", z zastrzeżeniem ust. 2a. Na odpisie świadectwa dojrzałości, o którym mowa w § 5, umieszcza się fotografię.

 

2a. Odpis świadectwa dojrzałości, o którym mowa w § 6a, jest wypełniany pismem komputerowym i drukowany łącznie z nadrukiem "ODPIS" oraz wizerunkiem pieczęci urzędowej i podpisem dyrektora komisji okręgowej.

 

 

§ 8. 1. W świadectwach i dyplomach ukończenia szkoły oraz w świadectwach dojrzałości, o których mowa w § 5, w części dotyczącej wyników klasyfikacji końcoworocznej przeznaczonej na wpisanie zajęć edukacyjnych, wpisuje się obowiązkowe zajęcia edukacyjne i oceny końcoworoczne uzyskane w klasie programowo najwyższej, a w szkołach policealnych i pomaturalnych dla młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych - oceny semestralne uzyskane w semestrze programowo najwyższym.

 

2. W świadectwach i dyplomach, o których mowa w ust. 1, wpisuje się również te obowiązkowe zajęcia edukacyjne i uzyskane z nich oceny końcoworoczne (semestralne), z których nauka, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, zakończyła się w klasie programowo niższej (semestrze programowo niższym), z uwzględnieniem § 20.

 

 

§ 9. 1. Świadectwa, dyplomy i inne druki szkolne wypełnia się czytelnie, bez poprawek, pismem komputerowym, maszynowym lub ręcznym, z zastrzeżeniem ust. 4a. Imię (imiona), nazwisko i miesiąc urodzenia ucznia, klasę (semestr), oceny z zajęć edukacyjnych, ocenę zachowania oraz miesiąc wystawienia świadectwa, dyplomu lub innego druku szkolnego wpisuje się słowami w pełnym brzmieniu, bez stosowania skrótów. Jako datę wystawienia świadectwa lub dyplomu przyjmuje się, z zastrzeżeniem ust. 1a, datę zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadku świadectwa lub dyplomu wydawanego na podstawie egzaminu - datę ustalonego przez szkołę terminu wydania absolwentom świadectw lub dyplomów.

 

1a. Centralna Komisja Egzaminacyjna ustala datę wystawienia wydawanych przez komisje okręgowe świadectw dojrzałości i zaświadczeń.

 

2. Nazwę szkoły wpisuje się w pełnym brzmieniu, zgodnie z nazwą ustaloną w statucie szkoły. W wierszach, które nie są wypełnione, wstawia się poziomą kreskę, a w przypadku zwolnienia ucznia z zajęć edukacyjnych wpisuje się wyraz "zwolniony (a)". W przypadku niewypełnienia kilku kolejnych wierszy można je przekreślić ukośną kreską, z tym że w pierwszym i ostatnim wolnym wierszu wstawia się poziome kreski.

 

2a. Nazwy zajęć edukacyjnych wpisuje się w pełnym brzmieniu. Dopuszcza się wpisywanie nazwy zajęcia edukacyjnego w dwóch wierszach, z tym że w pierwszym wierszu przeznaczonym na wpisanie oceny z zajęcia edukacyjnego wstawia się poziomą kreskę.

 

3. Świadectwo i dyplom, wydawane przez szkołę opatruje się wyraźnym odciskiem pieczęci urzędowej szkoły.

 

4. Świadectwo i dyplom, wydawane przez szkołę podpisują osoby wskazane na drukach. Pieczęć imienna dyrektora szkoły lub przewodniczącego komisji egzaminacyjnej powinna być czytelna.

 

4a. Świadectwo dojrzałości i zaświadczenie wydawane przez komisję okręgową są wypełniane pismem komputerowym i drukowane łącznie z wizerunkiem pieczęci urzędowej i podpisem dyrektora komisji okręgowej.

 

5. Przepisy ust. 1, 2-4 stosuje się odpowiednio przy wypełnianiu arkuszy ocen i indeksów.

 

§ 10. 1. W przypadku utraty oryginału świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia uczeń lub absolwent może wystąpić odpowiednio do szkoły lub komisji okręgowej, która wydała ten dokument, z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia.

 

2. Szkoła lub komisja okręgowa sporządza duplikat świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania albo przebiegu sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego.

 

3. Duplikat wystawia się na druku według wzoru obowiązującego w okresie wystawienia oryginału świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia, z zastrzeżeniem ust. 4. Na pierwszej stronie u góry należy umieścić wyraz "Duplikat", a pod tekstem dodać wyrazy "oryginał podpisali" i wymienić nazwiska osób, które podpisały oryginał świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia, albo stwierdzić nieczytelność podpisów oraz zamieścić datę wydania duplikatu i opatrzyć pieczęcią urzędową (okrągłą), z zastrzeżeniem ust. 4a. Na duplikacie nie umieszcza się fotografii ucznia lub absolwenta.

 

4. Jeżeli szkoła lub komisja okręgowa posiada dokumentację przebiegu nauczania albo przebiegu sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego, a brak jest druku świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia według wzoru obowiązującego w okresie wystawienia oryginału, duplikat wystawia się na przygotowanym przez szkołę lub komisję okręgową formularzu zgodnym z treścią oryginału świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia.

 

4a. Duplikaty świadectw dojrzałości lub zaświadczeń wydawanych przez komisje okręgowe są wypełniane pismem komputerowym i drukowane łącznie z wizerunkiem pieczęci urzędowej.

 

5. W dokumencie, na podstawie którego wystawiono duplikat świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia, należy umieścić adnotację o wydaniu duplikatu, odnotowując tożsamość osoby odbierającej duplikat, stwierdzoną na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. W przypadku przesyłania duplikatu pocztą doręczenie powinno nastąpić listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

 

6. Duplikat ma moc oryginału i może być wystawiony ponownie.

 

7. W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły duplikat świadectwa lub dyplomu wydaje organ, o którym mowa w art. 59 ust. 3 i 4 lub art. 84 ust. 4 ustawy.

 

7a. W przypadku likwidacji komisji okręgowej duplikat świadectwa dojrzałości lub zaświadczenia wydaje inna komisja okręgowa, wskazana przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 

8. (skreślony).

 

9. Jeżeli brak jest dokumentacji przebiegu nauczania lub przebiegu sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego bądź egzaminu maturalnego albo nie jest ona wystarczająca do wystawienia duplikatu, odtworzenie oryginału świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia może nastąpić na podstawie przepisów odrębnych, w drodze postępowania sądowego. W tym przypadku szkoła lub właściwa komisja okręgowa albo organ właściwy do wydania duplikatu, zgodnie z ust. 7 i 7a, wydaje zaświadczenie stwierdzające, że wystawienie duplikatu nie jest możliwe.

 

10. Przepisy ust. 1-7a stosuje się odpowiednio przy sporządzaniu duplikatów innych dokumentów dotyczących przebiegu nauczania albo przebiegu sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12.

 

11. Duplikaty indeksu i legitymacji szkolnej wystawia się z fotografią.

 

12. Duplikat legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego wydaje przedszkole lub szkoła podstawowa, w której prowadzone są oddziały przedszkolne, na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka niepełnosprawnego uczęszczającego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

 

§ 11. Dyrektor szkoły poświadcza zgodność kopii z oryginałem świadectwa, dyplomu, zaświadczenia lub innego druku szkolnego tylko wtedy, gdy:

 

1) jest to niezbędne dla złożenia kopii w aktach tej szkoły,

2) dotyczy to wydania dla celów rekrutacji:

a) dwóch kopii świadectwa ukończenia gimnazjum,

b) dwóch kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację "Stwierdzam zgodność z oryginałem", datę, pieczęć urzędową szkoły oraz podpis i pieczęć imienną dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby.

 

"§ 11. Dyrektor szkoły poświadcza zgodność kopii z oryginałem świadectwa, dyplomu, zaświadczenia lub innego druku szkolnego tylko wtedy, gdy:

1) jest to niezbędne dla złożenia kopii w aktach tej szkoły,

2) dotyczy to wydania dla celów rekrutacji:

a) trzech kopii świadectwa ukończenia gimnazjum,

b) trzech kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

    Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację "Stwierdzam zgodność z oryginałem", datę, pieczęć urzędową szkoły oraz podpis i pieczęć imienną dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby.”;

 

§ 12. 1. Szkoła, z własnej inicjatywy albo na wniosek ucznia lub absolwenta, może w treści świadectwa szkolnego promocyjnego albo w indeksie dokonać sprostowania błędów i oczywistych omyłek. Jeżeli szkoła została zlikwidowana lub przekształcona, sprostowania dokonuje organ, o którym mowa w art. 59 ust. 3 i 4 lub art. 84 ust. 4 ustawy.

 

2. Sprostowania dokonuje się na podstawie odpowiedniego dokumentu przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu należy umieścić adnotację "Dokonano sprostowania" oraz podpis osoby upoważnionej do wystawienia świadectwa lub indeksu, datę i pieczęć urzędową.

 

3. Informację o dokonanym sprostowaniu umieszcza się w arkuszu ocen.

 

4. Nie dokonuje się sprostowań w treści świadectw i dyplomów ukończenia szkoły, świadectw dojrzałości i ich odpisów, dyplomów uzyskania tytułu zawodowego oraz zaświadczeń. Świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły, świadectwo dojrzałości i jego odpis, dyplom uzyskania tytułu zawodowego oraz zaświadczenie zawierające błędy lub omyłki podlegają wymianie.

 

§ 13. 1. Nie dokonuje się zmiany imienia lub nazwiska absolwenta na świadectwie, dyplomie lub zaświadczeniu i w dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę, jeżeli zmiana ta nastąpiła po ukończeniu szkoły, chyba że zmiana imienia lub nazwiska nastąpiła na podstawie orzeczenia sądowego wydanego w postępowaniu w sprawie zmiany płci. W tym przypadku wydaje się świadectwo, dyplom lub zaświadczenie na nowe imię lub nazwisko, a jeżeli ich wydanie nie jest możliwe - duplikat świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia, po przedstawieniu orzeczenia sądowego i za zwrotem świadectwa, dyplomu lub zaświadczenia wydanego na poprzednie imię lub nazwisko.

 

2. W przypadku gdy zmiana imienia lub nazwiska nastąpiła przed ukończeniem szkoły, w dokumentacji przebiegu nauczania, o której mowa w ust. 1, należy przekreślić dotychczasowe imię lub nazwisko i nad nim wpisać nowe kolorem czerwonym. Na dole stronicy należy umieścić adnotację "Dokonano zmiany imienia/nazwiska", datę i podpis osoby upoważnionej do podpisywania dokumentacji przebiegu nauczania. Nowe imię lub nazwisko może być wpisane na podstawie odpisu aktu małżeństwa, decyzji administracyjnej o zmianie imienia lub nazwiska lub orzeczenia sądowego.

 

3. W przypadku gdy zmiana nazwiska nastąpiła po ukończeniu szkoły, ale przed przystąpieniem do egzaminu dojrzałości, należy wydać świadectwo dojrzałości na zmienione nazwisko, a w arkuszu ocen zamieścić adnotację o wydaniu świadectwa dojrzałości na zmienione nazwisko.

 

 

§ 14. 1. Uczeń przyjęty do szkoły otrzymuje legitymację szkolną. Ważność legitymacji potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły.

 

1a. Dziecko niepełnosprawne przyjęte do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej otrzymuje legitymację przedszkolną. Ważność legitymacji potwierdza się w kolejnym roku przez umieszczenie daty ważności i pieczęci podłużnej przedszkola lub szkoły podstawowej.

 

2. W legitymacji szkolnej i legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego nie dokonuje się skreśleń i poprawek. Legitymacje szkolne i legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych zawierające błędy lub omyłki podlegają wymianie.

 

§ 15. Szkoła dla dorosłych oraz szkoła policealna i pomaturalna dla młodzieży, w tym policealna i pomaturalna szkoła artystyczna, wydaje uczniom indeksy, jeżeli stanowią tak odrębne przepisy.

"§ 15. Szkoła dla dorosłych oraz szkoła policealna i pomaturalna dla młodzieży wydaje uczniom indeksy, jeżeli stanowią tak odrębne przepisy.”;

§ 16. 1. Druki świadectw, dyplomów i zaświadczeń posiadają na pierwszej stronie mikrodruk (mikrotekst).

 

2. Druki świadectw dojrzałości, o których mowa w § 5 oznacza się w miejscu wskazanym we wzorach serią i numerem ustalanym przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania odrębnie dla każdego producenta.

 

3. Świadectwa dojrzałości i zaświadczenia wydawane przez komisje okręgowe są drukowane na papierze z umiejscowionym wielotonowym znakiem wodnym, z włóknami zabezpieczającymi aktywnymi w promieniowaniu UV, włóknami zabezpieczającymi widocznymi w świetle dziennym i o składzie chemicznym zabezpieczającym przed próbami usuwania lub zmiany zapisów na dokumencie, z jednoliterową serią i numeracją siedmiocyfrową oraz z dwucyfrowym oznaczeniem roku, wykonanymi farbą koloru czarnego. Dodatkowo na świadectwie dojrzałości występuje motyw w technice stalorytniczej w dwóch kolorach, jedna z farb jest optycznie zmienna.

 

§ 17. 1. Świadectwa, dyplomy, zaświadczenia i indeksy przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą wydawane przez szkoły i komisje okręgowe wymagają legalizacji. Legalizacji dokumentów wydawanych przez szkoły dokonuje kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę szkoły, w przypadku szkół artystycznych - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub upoważniona przez niego osoba, a legalizacji dokumentów wydawanych przez komisje okręgowe - minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

"1. Świadectwa, dyplomy, zaświadczenia i indeksy przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą wydawane przez szkoły i komisje okręgowe wymagają legalizacji. Legalizacji dokumentów wydawanych przez szkoły dokonuje kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę szkoły, a legalizacji dokumentów wydawanych przez komisje okręgowe - minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.”;

 

2. Legalizacji dokonuje się przez umieszczenie na świadectwie, dyplomie, zaświadczeniu i indeksie:

 

1) klauzuli w brzmieniu "Stwierdza się autentyczność świadectwa (dyplomu, zaświadczenia, indeksu)",

2) podpisu osoby upoważnionej do legalizacji świadectwa (dyplomu, zaświadczenia, indeksu), z czytelną pieczęcią imienną,

3) pieczęci urzędowej organu, o którym mowa w ust. 1,

4) nazwy miejscowości, w której znajduje się siedziba organu, o którym mowa w ust. 1,

5) daty dokonania legalizacji.

 

3. Przedłożone do legalizacji świadectwa (dyplomy, zaświadczenia, indeksy) wielostronicowe powinny być zszyte i w miejscach zszycia opieczętowane pieczęcią urzędową organu, o którym mowa w ust. 1, w sposób uniemożliwiający wymianę kart świadectwa (dyplomu, zaświadczenia, indeksu).

§ 18. 1. Świadectwa, dyplomy, odpisy świadectw dojrzałości, zaświadczenia, indeksy, legitymacje szkolne i legitymacje przedszkolne dla dzieci niepełnosprawnych, a także kopie, o których mowa w § 11 pkt 2, są wydawane odpowiednio przez szkoły, komisje okręgowe i przedszkola nieodpłatnie.

 

2. Nie pobiera się opłat za dokonanie sprostowania świadectwa szkolnego promocyjnego lub indeksu oraz za stwierdzenie równoważności, o której mowa w § 19.

 

3. Za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie ustalonej dla legalizacji dokumentu w przepisach o opłacie skarbowej. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie ustalonej dla poświadczenia własnoręczności podpisu w przepisach o opłacie skarbowej. Opłaty wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły lub organ dokonujący odpowiedniej czynności.

 

§ 19. 1. Na wniosek osoby zainteresowanej organ, o którym mowa w ust. 2, potwierdza równoważność świadectwa lub dyplomu ukończenia szkoły, wydanego przed dniem wejścia w życie ustawy, który nie określa poziomu wykształcenia absolwenta, ze świadectwem lub dyplomem ukończenia odpowiedniego typu szkoły, po stwierdzeniu porównywalności programu nauczania szkoły z podstawą programową jednego z typów szkół.

 

2. Równoważność świadectwa lub dyplomu, o których mowa w ust. 1, potwierdza kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej, a w przypadku szkół artystycznych - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub upoważniona przez niego osoba, na jej pisemny wniosek i po przedstawieniu oryginału świadectwa lub dyplomu.

"2. Równoważność świadectwa lub dyplomu, o których mowa w ust. 1, potwierdza kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej, na jej pisemny wniosek i po przedstawieniu oryginału świadectwa lub dyplomu.”;

3. Potwierdzeniem równoważności świadectwa lub dyplomu ze świadectwem lub dyplomem ukończenia odpowiedniego typu szkoły jest zaświadczenie określające nazwę ukończonej szkoły, datę i miejsce wystawienia świadectwa lub dyplomu, nazwisko, imiona, datę i miejsce urodzenia osoby, dla której świadectwo lub dyplom wydano, oraz stwierdzające równoważność ze świadectwem lub dyplomem ukończenia szkoły odpowiedniego typu. Zaświadczenie opatruje się pieczęcią urzędową organu, o którym mowa w ust. 2, datą wydania oraz oznacza numerem sprawy.

 

4. Zasady uznawania w drodze nostryfikacji świadectw ukończenia szkoły oraz świadectw maturalnych uzyskanych za granicą za równoważne świadectwom ukończenia odpowiednich szkół publicznych i świadectwom dojrzałości, określonym w ustawie, regulują odrębne przepisy.

 

§ 20. 1. W przypadku uzyskania z zajęć edukacyjnych, z których nauka zakończyła się w klasie programowo niższej (semestrze programowo niższym) oceny końcowej miernej, w świadectwach i dyplomach ukończenia szkoły oraz w świadectwach dojrzałości, wpisuje się dla tych zajęć ocenę końcoworoczną dopuszczającą.

2. (skreślony).

 

§ 21. 1. Arkusze ocen uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, uczniów szkół ponadpodstawowych oraz uczniów szkół artystycznych, z zastrzeżeniem ust. 7, założone na drukach według dotychczasowych wzorów, prowadzone są do czasu zakończenia przez ucznia nauki w danej szkole na tych drukach, z zastrzeżeniem ust. 2-6.

"1. Arkusze ocen uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, z zastrzeżeniem ust. 7, założone na drukach według dotychczasowych wzorów, są prowadzone do czasu zakończenia przez ucznia nauki w danej szkole na tych drukach, z zastrzeżeniem ust. 2-6.”,

2. W arkuszach ocen uczniów prowadzonych w szkołach dla młodzieży, z wyjątkiem szkół policealnych i pomaturalnych, wpisuje się wyłącznie wyniki klasyfikacji końcoworocznej. W rubrykach przeznaczonych na wpisanie ocen końcowych wpisuje się oceny końcoworoczne uzyskane w danym roku szkolnym, z zastrzeżeniem ust. 3. Rubryki przeznaczone na wpisanie ocen za I okres przekreśla się.

 

3. W arkuszach ocen uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej w kolejnych rubrykach przeznaczonych na wpisanie ocen rocznych wpisuje się nazwy zajęć edukacyjnych realizowanych w danej klasie, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, a w następnych rubrykach przeznaczonych na wpisanie ocen końcowych wpisuje się oceny końcoworoczne uzyskane przez uczniów w wyniku klasyfikacji końcoworocznej w kolejnych latach szkolnych. Rubryki przeznaczone na wpisanie ocen za I okres przekreśla się.

 

4. W arkuszach ocen prowadzonych w szkołach dla dorosłych oraz w szkołach policealnych i pomaturalnych dla młodzieży wpisuje się wyniki klasyfikacji semestralnej przeprowadzanej po każdym semestrze.

 

5. W arkuszach ocen, o których mowa w ust. 1, w części dotyczącej informacji o egzaminach w danym roku szkolnym, wpisuje się informację o egzaminach klasyfikacyjnych i poprawkowych, przeprowadzonych w wyniku klasyfikacji końcoworocznej, a w szkołach policealnych i pomaturalnych dla młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych - w wyniku klasyfikacji semestralnej.

 

6. W skali ocen umieszczonej w arkuszach ocen, o których mowa w ust. 1, należy przekreślić dotychczasowe oceny zachowania i wpisać odpowiednio oceny zgodnie ze skalą ocen określoną w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, a w części dotyczącej ocen z przedmiotów nauczania należy przekreślić wyraz "mierny" i wpisać wyraz "dopuszczający". Obok należy umieścić adnotację "Skala ocen obowiązuje od dnia 1 września 1999 r.", a w przypadku szkół artystycznych - "Skala ocen obowiązuje od dnia 11 lutego 2000 r.", oraz datę, pieczęć i podpis dyrektora szkoły.

 

7. Dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej i uczniów klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia zakłada się i prowadzi arkusze ocen na drukach według wzoru określonego w niniejszym rozporządzeniu. W arkuszach ocen założonych dla uczniów klas II i III wpisuje się wyniki klasyfikacji końcoworocznej począwszy od roku szkolnego 1999/2000. Arkusze te dołącza się do arkuszy ocen założonych dla tych uczniów przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.

6. W skali ocen umieszczonej w arkuszach ocen, o których mowa w ust. 1, należy przekreślić dotychczasowe oceny zachowania i wpisać odpowiednio oceny zgodnie ze skalą ocen określoną w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, a w części dotyczącej ocen z przedmiotów nauczania należy przekreślić wyraz "mierny" i wpisać wyraz "dopuszczający". Obok należy umieścić adnotację "Skala ocen obowiązuje od dnia 1 września 1999 r. oraz datę, pieczęć i podpis dyrektora szkoły.

7. Dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej zakłada się i prowadzi arkusze ocen na drukach według wzoru określonego w niniejszym rozporządzeniu. W arkuszach ocen założonych dla uczniów klas II i III wpisuje się wyniki klasyfikacji końcoworocznej począwszy od roku szkolnego 1999/2000. Arkusze te dołącza się do arkuszy ocen założonych dla tych uczniów przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.”;

 

§ 22. 1. Indeksy wydane na drukach według dotychczasowych wzorów są prowadzone odpowiednio do czasu zakończenia przez ucznia nauki w danej szkole lub zdania egzaminów eksternistycznych przez osobę, która przystąpiła do tych egzaminów.

 

2. Legitymacje szkolne mogą być wydawane na drukach według dotychczasowych wzorów do czasu wyczerpania zapasów tych druków.

 

§ 23. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 1993 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz odpłatności za wykonywanie tych czynności.

§ 24. (pominięty).