powrót

Projekt

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia .................................... 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm. 1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. Nr 6, poz. 73, z późn. zm. 2))wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Świadectwa, dyplomy, indeksy i legitymacje szkolne na drukach według wzorów określonych w rozporządzeniu wydają szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych: podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i dotychczasowe szkoły ponadpodstawowe, zwane dalej "szkołami”, z zastrzeżeniem ust. 2a.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Szkoła może wydawać świadectwa szkolne promocyjne na drukach według własnego wzoru, zatwierdzonego przez kuratora oświaty. Na świadectwie zamieszcza się informację: "Wzór zatwierdzony przez ........................................... Kuratora Oświaty w dniu ................................ nr sprawy ..................... ." ;

2) uchyla się § 4;

3) w § 5 uchyla się ust. 2;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń szkoły dla młodzieży, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej dobrą ocenę zachowania, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne stwierdzające uzyskanie promocji do klasy programowo wyższej lub świadectwo ukończenia szkoły stwierdzające ukończenie szkoły - z wyróżnieniem.

2. Absolwent szkoły średniej dla młodzieży, który uzyskał z egzaminu dojrzałości średnią ocen co najmniej 4,6 oraz spełnił warunki, o których mowa w ust. 1, otrzymuje świadectwo dojrzałości stwierdzające ukończenie szkoły z wyróżnieniem.”;

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Dyrektor szkoły poświadcza zgodność kopii z oryginałem świadectwa, dyplomu, zaświadczenia lub innego druku szkolnego tylko wtedy, gdy:

1) jest to niezbędne dla złożenia kopii w aktach tej szkoły,

2) dotyczy to wydania dla celów rekrutacji:

a) trzech kopii świadectwa ukończenia gimnazjum,

b) trzech kopii zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

    Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację "Stwierdzam zgodność z oryginałem", datę, pieczęć urzędową szkoły oraz podpis i pieczęć imienną dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby.”;

6) § 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. Szkoła dla dorosłych oraz szkoła policealna i pomaturalna dla młodzieży wydaje uczniom indeksy, jeżeli stanowią tak odrębne przepisy.”;

7) w § 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Świadectwa, dyplomy, zaświadczenia i indeksy przeznaczone do obrotu prawnego z zagranicą wydawane przez szkoły i komisje okręgowe wymagają legalizacji. Legalizacji dokumentów wydawanych przez szkoły dokonuje kurator oświaty właściwy ze względu na siedzibę szkoły, a legalizacji dokumentów wydawanych przez komisje okręgowe - minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.”;

8) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Równoważność świadectwa lub dyplomu, o których mowa w ust. 1, potwierdza kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej, na jej pisemny wniosek i po przedstawieniu oryginału świadectwa lub dyplomu.”;

9) w § 21:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Arkusze ocen uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej oraz uczniów szkół ponadpodstawowych, z zastrzeżeniem ust. 7, założone na drukach według dotychczasowych wzorów, są prowadzone do czasu zakończenia przez ucznia nauki w danej szkole na tych drukach, z zastrzeżeniem ust. 2-6.”,

b) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"6. W skali ocen umieszczonej w arkuszach ocen, o których mowa w ust. 1, należy przekreślić dotychczasowe oceny zachowania i wpisać odpowiednio oceny zgodnie ze skalą ocen określoną w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, a w części dotyczącej ocen z przedmiotów nauczania należy przekreślić wyraz "mierny" i wpisać wyraz "dopuszczający". Obok należy umieścić adnotację "Skala ocen obowiązuje od dnia 1 września 1999 r. oraz datę, pieczęć i podpis dyrektora szkoły.

7. Dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej zakłada się i prowadzi arkusze ocen na drukach według wzoru określonego w niniejszym rozporządzeniu. W arkuszach ocen założonych dla uczniów klas II i III wpisuje się wyniki klasyfikacji końcoworocznej począwszy od roku szkolnego 1999/2000. Arkusze te dołącza się do arkuszy ocen założonych dla tych uczniów przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.”;

10) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w części 1 "Informacje ogólne”:

- w ust. 1 uchyla się pkt 6,

- ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. W świadectwach, dyplomach i innych drukach szkolnych w części przeznaczonej na wpisanie zajęć edukacyjnych dodatkowych wpisuje się te zajęcia przewidziane w szkolnym planie nauczania.”,

b) uchyla się część 3 "Wykaz wzorów świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych dla szkół artystycznych o symbolu ART-II;

11) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w spisie treści uchyla się część "Wzory świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych dla szkół artystycznych o symbolu ART-II”,

b) uchyla się wzory nr 109-164.

§ 2. 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r .Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176 i Nr 137, poz. 1304).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 107, poz. 1132, z 2002 r. Nr 48, poz. 446, Nr 70, poz. 648 i Nr 159, poz. 1320 oraz z 2003 r. Nr 61, poz. 537.