powrót

Załącznik do rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia ................ grudnia 2003 r.

ALGORYTM PODZIAŁU CZĘŚCI OŚWIATOWEJ SUBWENCJI OGÓLNEJ
DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2004

1. Ustalona w ustawie budżetowej - pomniejszona o 1 % rezerwę - subwencja oświatowa (SO) składa się z kwoty bazowej (SOA), kwoty uzupełniającej (SOB) i kwoty na pozaszkolne zadania oświatowe (SOC):

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

SO - subwencja oświatowa, pomniejszona o 1% rezerwę,

SOA - kwota bazowa subwencji oświatowej według finansowego standardu A podziału subwencji oświatowej,

SOB - kwota uzupełniająca subwencji oświatowej według wag P zwiększających standard A na realizację zadań szkolnych,

SOC - kwota subwencji oświatowej na realizację zadań pozaszkolnych.

2. Dla każdej jednostki samorządu terytorialnego będącej organem prowadzącym lub dotującym szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne i ponadpodstawowe oraz placówki funkcjonujące w systemie oświaty ustala się przeliczeniową liczbę uczniów ogółem (Up) w bazowym roku szkolnym, według wzoru:

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

Up - przeliczeniowa liczba uczniów ogółem,

Up,i - przeliczeniowa liczba uczniów w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem indeksu i = 1 - 2478 dla gmin (w tym "część gminna" miast na prawach powiatu), i = 2479 - 2544 dla miast na prawach powiatu, i = 2545 - 2857 dla pozostałych powiatów, i = 2858 - 2873 dla samorządów województw, w bazowym roku szkolnym,

Ur,i - statystyczna liczba uczniów, ustalona według sprawozdań GUS dla bazowego roku szkolnego:

 - dla uczniów szkół i placówek publicznych dla dzieci i młodzieży - 1,0 Ur,

 - dla uczniów szkół publicznych dla dorosłych - 0,7 Ur,

 - dla uczniów szkół niepublicznych dla dzieci i młodzieży - 1,0 Ur,

 - dla uczniów szkół niepublicznych dla dorosłych - 0,35 Ur,

Uu,i uzupełniająca liczba uczniów w bazowym roku szkolnym w zakresie zadań szkolnych, obliczana według wzoru:

gdzie:

 - P1 do P20 oznaczają wagi,

 - N1 do N 20 oznaczają przypisane wagom liczebności uczniów w jednostce samorządu terytorialnego z indeksem i = 1 - 2873,

określone następująco:

P1 = 0,04 dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w gminach, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest mniejszy niż 92% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych dla celów obliczenia kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin - N1,i ,

P2 = 0,48 dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów dla dzieci i młodzieży na terenach wiejskich - N2,i ,

P3 = 0,25 dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów dla dzieci i młodzieży w miastach do 5000 mieszkańców - N3,i ,

P4 = 0,20 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży na terenach wiejskich i w miastach do 5000 mieszkańców - N4,i,

P5 = W × a dodatek na dofinansowanie wydatków związanych z awansem zawodowym nauczycieli.

Dodatek jest liczony na uczniów i wychowanków publicznych szkół i placówek wszystkich typów i rodzajów funkcjonujących w systemie oświaty - N5,i. Dodatek jest umownie kalkulowany według stosunku przeliczeniowej liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego do sumy etatów nauczycieli ogółem zatrudnionych w i-tej jednostce samorządu terytorialnego (W) pomnożonego przez a, gdzie:

Di = (LNM+ LND)/LNO ,

a = 0,019 dla 0,75 < Di < 0,85, a = 0,011 dla Di Ł 0,75 lub Di ł 0,85 ,

LN= LNS x 1+ LNK x 1,25 +LNM x 1,75 + LND x 2,25

W = LN / LNO,

gdzie:

LN - przeliczeniowa liczba etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego,

LNS - etaty nauczycieli stażystów, LNK - etaty nauczycieli kontraktowych, LNM - etaty nauczycieli mianowanych, LND - etaty nauczycieli dyplomowanych, LNO - etaty nauczycieli ogółem.

Dodatek ten nie ulega zmianie w ciągu roku.

P6 = 1,00 dla uczniów: z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, niepełnosprawnych ruchowo , niedostosowanych społecznie, z zaburzeniami zachowania, zagrożonych uzależnieniem, zagrożonych niedostosowaniem społecznym (w oparciu o orzeczenie publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej) - N6,i ,

P7 = 2,50 dla uczniów słabo słyszących, niesłyszących oraz słabo widzących i uczniów niewidomych (w oparciu o orzeczenie publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej) - N 7,i ,

P8 = 3,15 dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z rozpoznanym autyzmem (w oparciu o orzeczenie publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej) - N8,i ,

P9 = 0,80 dodatkowo dla niepełnosprawnych uczniów w oddziałach integracyjnych szkół podstawowych i gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych - N9,i ,

P10 = 0,05 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych - N10,i ,

P11 = 0,20 dla uczniów oddziałów/szkół dla mniejszości narodowych i grup etnicznych oraz dla uczniów pochodzenia romskiego, dla których organizuje się dodatkowe zajęcia edukacyjne - N11,i ,

P12 = 0,50 dla uczniów oddziałów/szkół dla mniejszości narodowych, grup etnicznych oraz dla uczniów pochodzenia romskiego (dla których organizuje się dodatkowe zajęcia edukacyjne), w których liczba uczniów mniejszości narodowej, grupy etnicznej oraz pochodzenia romskiego w szkole nie przekracza łącznie 42 - N12,i (waga P11 wyklucza się z wagą P12),

P13 = 0,15 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe, w tym na realizację praktycznej nauki zawodu - N13,i,

P14 = 0,20 dla uczniów klas sportowych - N14,i ,

P15 = 1,00 dla uczniów klas mistrzostwa sportowego - N15,i,

P16 = 1,00 dla uczniów kształcących się w zawodach medycznych oraz dla uczniów kształcących się w zawodach podstawowych dla żeglugi morskiej i śródlądowej - N16,i ,

P17 = 1,00 dla słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli - N17,i ,

P18 = 0,40 dla uczniów szkół, niezależnie od typu szkoły, zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej i zakładach lecznictwa uzdrowiskowego - N18,i ,

P19 = 0,50 dla wychowanków zespołów pozalekcyjnych zajęć wychowawczych zorganizowanych w szkołach podstawowych specjalnych i gimnazjach specjalnych w zakładach opieki zdrowotnej i zakładach lecznictwa uzdrowiskowego - N19,i,

P20 = 0,03 dla uczniów publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminy i położonych na terenach wiejskich lub miast do 5.000 mieszkańców, z przeznaczeniem na organizowanie zajęć pozalekcyjnych - N20,i.

 

Uz,i - przeliczeniowa liczba wychowanków /uprawnionych /korzystających w bazowym roku szkolnym, w zakresie zadań pozaszkolnych, obliczana według wzoru:

gdzie:

 - P21 do P30 oznaczają wagi,

 - N21 do N30 oznaczają przypisane wagom liczebności uczniów w jednostce samorządu terytorialnego z indeksem i = 1 - 2873,

określone następująco:

P21 = 4,000 dla niepełnosprawnych wychowanków przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej (w oparciu o orzeczenie publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej) - N21,i ,

P22 = 1,500 dla wychowanków internatów i burs - N22,i ,

P23 = 0,500 dodatkowo dla niepełnosprawnych wychowanków internatów (burs) pobierających naukę w szkołach specjalnych - N23,i ,

P24 = 0,200 dla wychowanków domów wczasów dziecięcych - N24,i ,

P25 = 6,000 dla wychowanków internatów w specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii - N25,i ,

   (waga P25 wyklucza się z wagą P22)

P26 = 6,000 dla wychowanków dziennych ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych - N26,i ,

P27 = 0,020 dla uczniów korzystających ze szkolnych schronisk młodzieżowych według rzeczywistej liczby miejsc i ilości miesięcy użytkowania - N27,i ,

P28 = 0,001 dla placówek realizujących zadania pozaszkolne według rzeczywistej liczby uczniów na terenie i-tej gminy - N28,i ,

P29 = 0,030 dla placówek realizujących zadania pozaszkolne, w tym umożliwiających realizację obowiązku nauki w formach pozaszkolnych, według rzeczywistej liczby uczniów na terenie i-tego powiatu - N29,i ,

P30 = 0,008 dla placówek realizujących zadania pozaszkolne według rzeczywistej liczby uczniów na terenie i-tego województwa - N30,i.

3. Finansowy standard A podziału subwencji oświatowej na ucznia określa się według wzoru:

Finansowy standard A stanowi kalkulacyjną kwotę jednostkową na ucznia, używaną dla ustalenia kwot SOA, SOB i SOC należnej jednostce samorządu terytorialnego subwencji oświatowej SO. Finansowy standard A ustala się w oparciu o dane bazowego roku szkolnego.

4. Kwota bazowa SOA subwencji oświatowej jest ustalana dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego prowadzących lub dotujących szkoły, według wzoru:

gdzie Ur,i jest ustalane według zasad określonych w ust. 2.

5. Kwota uzupełniająca SOB subwencji oświatowej jest ustalana dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego prowadzących lub dotujących szkoły, według wzoru:

gdzie Uu,i jest ustalane według zasad określonych w ust. 2.

6. Kwota SOC subwencji oświatowej na zadania pozaszkolne jest ustalana dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego według przeliczeniowej liczby zadań Uz,i w relacji do wartości jednostkowej standardu A podziału subwencji, według wzoru:

 

gdzie Uz,i jest ustalane według zasad określonych w ust. 2.

7. Całkowita kwota subwencji oświatowej dla jednostek samorządu terytorialnego, pomniejszona o 1 % rezerwę, wynosi:

8. Określona w ust. 2 statystyczna liczba uczniów (Ur,i) łącznie z uzupełniającą liczbą uczniów (Uu,i), a także określone liczebności (Uz,i) uprawnionych uczniów lub korzystających wychowanków, podlegają weryfikacji do aktualnego stanu sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego na bazowy rok szkolny, ze skutkiem korekty kwoty subwencji oświatowej (SOi).

9. Środki z korekty, o której mowa w ust. 8, są rozliczane w ramach 1 % rezerwy subwencji oświatowej.