powrót

PROJEKT IV

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1)

z dnia .................. grudnia 2003 r.

w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji
ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2004

 

Na podstawie art. ........ ustawy z dnia .................... o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr ....., poz. ........) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Część oświatowa subwencji ogólnej na rok 2004 jest przeznaczona na finansowanie zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego, określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)2), zwanej dalej "ustawą”, w tym zadań szkolnych i pozaszkolnych.

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) zadaniach szkolnych - rozumie się przez to zadania związane z prowadzeniem szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych, szkół specjalnych, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, ośrodków politechnicznych, zakładów kształcenia nauczycieli, a także jednostek obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek, szkół zorganizowanych w zakładach opieki zdrowotnej oraz w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, a także szkół artystycznych przejętych przez jednostki samorządu terytorialnego - na podstawie porozumienia - od ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;

2) zadaniach pozaszkolnych - rozumie się przez to zadania związane z:

a) prowadzeniem przedszkoli specjalnych (w tym oddziałów specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych), placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, realizację obowiązku szkolnego, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego umożliwiających realizację obowiązku nauki w formach pozaszkolnych, placówek wychowania pozaszkolnego umożliwiających rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego, bibliotek pedagogicznych, świetlic szkolnych dla uczniów i wychowanków, kolonii, obozów, oraz domów wczasów dziecięcych,

b) udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów,

c) prowadzeniem burs i internatów,

d) prowadzeniem szkolnych schronisk młodzieżowych;

3) zadaniach z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli - rozumie się przez to doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym organizację systemu doradztwa zawodowego, o którym mowa w art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304), zwanej dalej "Kartą Nauczyciela";

4) subwencji oświatowej - rozumie się przez to część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, określoną w ustawie budżetowej na rok 2004;

5) bazowym roku szkolnym - rozumie się przez to rok szkolny 2003/2004;

6) roku bazowym - rozumie się przez to rok poprzedzający rok, na który ustalany jest budżet.

§ 2

Subwencja oświatowa jest przeznaczona na realizację zadań określonych w § 1 ust. 2 pkt 1-3, z uwzględnieniem w szczególności:

1) finansowania wydatków bieżących (w tym wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) szkół i placówek wymienionych w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego;

2) dotowania, na podstawie odrębnych przepisów, publicznych oraz niepublicznych szkół i placówek, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2, prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne;

3) finansowania zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli;

4) finansowania wydatków związanych z indywidualnym nauczaniem;

5) dofinansowania wydatków związanych z wypłacaniem odpraw nauczycielom na podstawie art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela oraz udzielaniem urlopów dla poratowania zdrowia;

6) dofinansowania kształcenia uczniów niebędących obywatelami polskimi;

7) finansowania wzrostu zadań edukacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych związanego z wdrożeniem zmian w ramowych planach nauczania;

8) finansowania od dnia 1 września 2004 r. wydatków związanych z realizacją czwartej godziny wychowania fizycznego w piątej i szóstej klasie szkoły podstawowej;

9) finansowania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami;

10) finansowania dodatków i premii dla opiekunów praktyk zawodowych.

§ 3.

Naliczenia kwot subwencji oświatowej oraz ich korekty dokonuje się na podstawie sprawozdawczości Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 4.

Podział subwencji oświatowej, pomniejszonej o 1 % rezerwę będącą w dyspozycji ministra właściwego do spraw finansów publicznych, następuje według algorytmu określonego w załączniku do rozporządzenia.

§ 5.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU


1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 97, poz. 866).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176 i Nr 137, poz. 1304.