powrót

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia jest realizacją upoważnienia zawartego w art. 22 ust.2 pkt. 3 ustawy o systemie oświaty w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 27 czerwca 2003r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 137, póz. 1304).

Rozporządzenie uwzględnia w szczególności: konieczność uzyskania opinii rzeczoznawców  wpisanych na listę prowadzoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania- warunki jakie muszą spełniać osoby wpisane na listę rzeczoznawców oraz warunki i tryb skreślania z listy, jak również konieczność zapewnienia poprawności merytorycznej i przydatności dydaktycznej, stopnie bezpieczeństwa, jakości technicznej i estetyki wykonania tych środków, Minister Edukacji Narodowej i Sportu od 10 lat rekomenduje środki dydaktyczne do użytku szkolnego do kształcenia ogólnego. I chociaż procedura jest całkowicie dobrowolna, cieszy się dużym zainteresowaniem producentów i dystrybutorów środków dydaktycznych- przyczyniając się do sukcesywnej poprawy wartości merytorycznej, dydaktycznej i wychowawczej środków dydaktycznych trafiających do szkół. W aktualnym zweryfikowanym wykazie znajduje się ł 321 środków dydaktycznych zalecanych do użytku szkolnego do kształcenia ogólnego. Ministerstwo dysponuje otwartą listą 178 rekomendowanych rzeczoznawców w zakresie kształcenia ogólnego. Nie zachodzi potrzeba zmiany tej listy, ponieważ rzeczoznawcy wpisani na nią spełniają warunki zgodne z określonymi w projektowanym rozporządzeniu. Lista rzeczoznawców w zakresie opiniowania środków dydaktycznych, przeznaczonych do kształcenia w zawodach i kształcenia ogólnozawodowegojest tworzona zgodnie z projektowanym rozporządzeniem.

Ocena skutków regulacji (OSR)

l. W zakresie wskazania podmiotów, na które oddziaływaj e projekt rozporządzenia:

Projektowane rozporządzenie oddziaływuje na przedszkole, sześcioletnią szkołę podstawową. trzyletnie gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne. Oddziaływuje również na producentów i dystrybutorów środków dydaktycznych, wnioskujących o zalecanie do użytku szkolnego.

2. Konsultacje społeczne

Projekt do konsultacji otrzymają następujące organizacje społeczne i związki zawodowe:

1. Chrześcijański Związek Zawodowy

2. Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego

3. Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania

4. Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80"

5. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność"

6. Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i Wychowania „Oświata"

7. Krajowa Sekcja Oświaty NSZZ „Solidarność"

8. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy

Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych

9. Związek Zawodowy „Rada Poradnictwa"

10. Sekcja Oświaty KNSZZ „Solidarność 80"

11. Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski

12. Społeczne Towarzystwo Oświatowe

13. Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej

14. Zarząd Główny Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego

15. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej

16. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych

17. Konfederacja Pracodawców Polskich

18. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem

19. Business Centre Ciub - Związek Pracodawców

20. Związek Rzemiosła Polskiego

21. Krajowe Porozumienie Rodziców i Rad Rodziców

22. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty

23. Forum Związków Zawodowych

24. Sekcja Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Książki

Wyniki konsultacji zostaną omówione w uzasadnieniu rozporządzenia.

3. Skutki wprowadzenia rozporządzenia

1) Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego

Rozporządzenie nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

2) Wpływ regulacji na rynek pracy

Rozporządzenie pozytywnie wpływa na rynek pracy - nadal będą funkcjonować w szerokim zakresie różne podmioty (nauczyciele, producenci, dystrybutorzy).

3) Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki

Regulacja opiera się na zasadach wolnego rynku i wolnej konkurencji, która wpływa pozytywnie na jakość merytoryczną i dydaktyczną środków dydaktycznych.

4) Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów

Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rozwój regionalny.