powrót

Projekt -20.11.03

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1)

z dnia............................... 2003r.

w sprawie warunków i trybu zalecania do użytku szkolnego środków dydaktycznych, a także warunków jakie muszą spełnić osoby wpisywane na listę rzeczoznawców oraz warunków i trybu skreślania z listy

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§1.1 Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki i tryb zalecania do użytku szkolnego środków dydaktycznych przeznaczonych do wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego, kształcenia w zawodach oraz kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego, w tym do kształcenia specjalnego;

2) warunki, jakie muszą spełnić osoby wpisywane na listę rzeczoznawców oraz warunki i tryb skreślania z listy.

2. Warunki i tryb zalecania środków dydaktycznych dla szkół artystycznych regulują odrębne przepisy.

§ 2. Przyrządy i urządzenia przydatne nauczycielowi lub uczniowi w procesie dydaktycznym, a w szczególności: tablice, mapy, fotogramy (zbiory tablic, map i fotogramów), portrety, teki tematyczne, przezrocza, foliogramy, fazogramy, modele, okazy, programy komputerowe i multimedialne, nagrania magnetofonowe i gramofonowe, filmy i programy na wideokasetach / DVD oraz innych nośnikach elektronicznych, środki manipulacyjne i montażowe, gry dydaktyczne, przyrządy pomiarowe, maszyny i urządzenia przystosowane do celów dydaktycznych, pracownie  przedmiotowe w komplecie, zwane dalej środkami dydaktycznymi, zaleca do użytku szkolnego minister właściwy do spraw oświaty i wychowania na wniosek osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajacej osobowości prawnej, zwanej dalej „wnioskodawcą".

§ 3. Środek dydaktyczny powinien:

1) być opracowany i przystosowany pod względem stopnia trudności, formy przekazu, właściwego doboru pojęć, nazw, terminów i sposobu ich wyjaśniania dla określonego etapu edukacyjnego;

2) być poprawny pod względem merytorycznym, dydaktycznym i językowym;

3) uwzględniać najnowszy stan wiedzy naukowej i metodycznej;

4) w przypadku środków dydaktycznych przeznaczonych do kształcenia ogólnego dla szkół ponadgimnazjalnych - umożliwiać wykorzystanie w podstawowym lub rozszerzonym zakresie kształcenia;

5) umożliwiać uczniom uzyskanie osiągnięć określonych w obowiązującej podstawie programowej kształcenia ogólnego, kształcenia w zawodach albo kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego;

6) nie zagrażać bezpieczeństwu i zdrowiu uczniów;

7) cechować się wysoką jakością techniczną oraz estetyką wykonania;

8) nie zawierać treści niezgodnych z Konstytucją RP oraz ratyfikowanymi przez Polskę konwencjami: Konwencją o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzoną w Rzymie z dnia 4 listopada 1950 r. ( Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, z 1995 r. Nr 36, poz. 175, 176 i z 1998 r. Nr 147, poz. 962), Konwencją o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U z 1991r. Nr 120, poz. 526);

9) przestrzegać zasady równego statusu dziewcząt i chłopców oraz kobiet i mężczyzn.

§ 4. Wniosek o zalecenie środka dydaktycznego do użytku szkolnego powinien określać dane wnioskodawcy, nazwę, rodzaj i opis środka dydaktycznego z uwzględnieniem wskazówek metodycznych i instrukcji użytkowania, etapy edukacyjne, dla których środek ma być zalecany, nazwy przedmiotów nauczania, ścieżek edukacyjnych, modułów zgodnych z odpowiednią podstawą programową oraz bloku przedmiotowego, zastosowanie i przewidywane osiągnięcia ucznia w związku z zastosowaniem środka dydaktycznego, rodzaj opakowania oraz jego wymiary, rok rozpoczęcia produkcji i cenę wyrobu. Do wniosku należy dołączyć opinie rzeczoznawców wpisanych na listę rzeczoznawców środków dydaktycznych, oświadczenie wnioskodawcy, że posiada tytuł prawny do środka dydaktycznego oraz nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz zgodę osoby fizycznej na publikowanie danych osobowych.

§ 5.1 Warunkiem zalecenia do użytku szkolnego środka dydaktycznego przeznaczonego do wychowania przedszkolnego, kształcenia zintegrowanego, jednego przedmiotu, ścieżki edukacyjnej, modułu z zakresu kształcenia ogólnego, kształcenia w zawodzie albo kształcenia w profilu kształcenia ogólnozawodowego, w tym kształcenia specjalnego, jest uzyskanie dwóch pozytywnych opinii rzeczoznawców, wybranych z listy rzeczoznawców środków dydaktycznych. dydaktycznych, o których mowa w § 7 ust. 2 i 4.

2. Warunkiem zalecenia do użytku szkolnego środka dydaktycznego przeznaczonego do bloku przedmiotowego jest uzyskanie pozytywnych opinii rzeczoznawców, o których mowa w ust. l, po jednej odnoszącej się do każdego z głównych przedmiotów wchodzących w skład bloku przedmiotowego.

3. Warunkiem zalecenia do użytku szkolnego encyklopedii multimedialnej jest uzyskanie po jednej opinii rzeczoznawcy, o którym mowa w ust. l, do każdej dziedziny wiedzy zawartej w encyklopedii oraz ujawnienie nazwisk jej wcześniejszych recenzentów.

4. W przypadku wystąpienia rozbieżności w opiniach rzeczoznawców minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może zwrócić się do wnioskodawcy o przedstawienie dodatkowych opinii rzeczoznawców lub zlecić opracowanie takich opinii.

§ 6.1 Opinie rzeczoznawców powinny zawierać dane wnioskodawcy, nazwę środka dydaktycznego, rodzaj, opis środka i etap edukacyjny, do którego środek ma być zalecany, nazwy przedmiotów nauczania, ścieżek edukacyjnych, modułów, zgodnych z odpowiednią podstawą programową, oraz bloku przedmiotowego, ocenę zgodności z podstawą programową, przewidywane osiągnięcia ucznia w związku z zastosowaniem środka dydaktycznego, ocenę poprawności merytorycznej i językowej, szczególne walory merytoryczne, dydaktyczne i wychowawcze wskazujące uzasadnienie wniosku, ocenę instrukcji, wskazówek metodycznych, komentarza, bezpieczeństwa użytkowania, jakości technicznej środka dydaktycznego, estetyki środka i jego opakowania. Opinia powinna być zakończona stwierdzeniem o pozytywnym lub negatywnym zaopiniowaniu wniosku.

2. Opinia dotycząca wideokasety/płyty DVD, poza danymi, o których mowa w ust. l, powinna wskazywać - zawartość wideokasety/płyty DVD, czas projekcji filmów, tytuł, imię i nazwisko autora scenariusza, imię i nazwisko realizatora, nazwę wytwórni, rok produkcji, edycję, treść filmu, ocenę wartości artystycznej filmu, ocenę techniczną warstwy obrazowej i dźwiękowej.

3. Opinia dotycząca programu komputerowego lub multimedialnego, poza danymi o których mowa w ust. l, powinna zawierać - wymagane umiejętności informatyczne ucznia i nauczyciela, ocenę sposobu instalacji i uruchamiania, ocenę interfejsu użytkownika, ocenę możliwości korzystania ze stron internetowych wnioskodawcy i pomocy on-line, ocenę możliwości wykorzystania na zajęciach edukacyjnych przy obowiązujących ramowych planach nauczania, zasadność zastosowania technologii komputerowej, ocenę oprawy graficznej programu i estetyki opakowania.

4. Wyboru rzeczoznawców z list, o których mowa w § 7 ust. 2 i. 4, dokonuje wnioskodawca.

5. Koszty opinii ponosi wnioskodawca.

§ 7.1. Rzeczoznawcami uprawnionymi do opiniowania środków dydaktycznych przeznaczonych do wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego , mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie oraz odpowiedni dorobek naukowy i dydaktyczny, zarekomendowane przez stowarzyszenia naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, Polską Akademię Umiejętności, szkoły wyższe, zakłady kształcenia nauczycieli oraz upoważnione przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania komitety główne olimpiad przedmiotowych.

2. Rzeczoznawcy, o których mowa w ust. l, są wpisywani na listę rzeczoznawców środków dydaktycznych przeznaczonych do wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego, na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wydanego na podstawie wniosku kandydata na rzeczoznawcę przedłożonego wraz z rekomendacją, o której mowa w ust. l. Lista rzeczoznawców jest powszechnie dostępna.

3. Rzeczoznawcami, o których mowa w ust. l, uprawnionymi do opiniowania środków dydaktycznych przeznaczonych do kształcenia w zawodach oraz kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego mogą być osoby posiadające odpowiednie wykształcenie wyższe magisterskie, przygotowanie dydaktyczne oraz uznane osiągnięcia zawodowe, zarekomendowane przez ministrów właściwych dla zawodów, szkoły wyższe i instytucje naukowe, stowarzyszenia zawodowe, samorządy gospodarcze oraz inne organizacje gospodarcze, kuratorów oświaty, a także ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

4. Rzeczoznawcy, o których mowa w ust. 3, są wpisywani na listę rzeczoznawców środków dydaktycznych przeznaczonych do kształcenia w zawodach oraz kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego, na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wydanego po rozpatrzeniu wniosku kandydata na rzeczoznawcę przedłożonego wraz z rekomendacją, o której mowa w ust. 3. Lista rzeczoznawców jest powszechnie dostępna.

5. Przed wpisaniem na listę, o której mowa w ust. 2 i 4, rzeczoznawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

6. Nie może opiniować środka dydaktycznego rzeczoznawca, który jest autorem lub współautorem konkurencyjnego wyrobu przeznaczonego do nauczania w tym samym zakresie i na tym samym etapie edukacyjnym.

§8. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania:

1) skreśla rzeczoznawcę z listy:

a) na j ego wniosek,

b) w przypadku śmierci,

2) może skreślić rzeczoznawcę z listy, jeżeli na podstawie dodatkowej opinii. opracowanej przez innego rzeczoznawcę wskazanego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zostanie stwierdzone, że środek dydaktyczny zalecony do użytku szkolnego zawiera błędy merytoryczne, dydaktyczne lub językowe w zakresie opracowanej przez rzeczoznawcę opinii.

§ 9. Zalecenie środka dydaktycznego do użytku szkolnego dla zawodów podstawowych dla żeglugi morskiej i śródlądowej może nastąpić po wyrażeniu opinii przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej o zgodności z Międzynarodową konwencją o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw oraz pełnienia wacht sporządzonej w Londynie dnia 7 lipca 1978 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201 i 1999 r. Nr 30, poz. 286 ).

§ 10. Zalecenie środka dydaktycznego do użytku szkolnego może dotyczyć wyłącznie gotowego wyrobu i odnosić się do danej oraz kolejnych niezmienionych serii produkcyjnych. Wzorzec zalecanego środka dydaktycznego przechowuje wnioskodawca.

§ 11.1 Środki dydaktyczne wpisuje się do wykazów środków dydaktycznych zalecanych do użytku szkolnego:

1) przeznaczonych do wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego;

2) przeznaczonych do kształcenia w zawodzie;

3) przeznaczonych do kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego.

2. Wykazy środków dydaktycznych są powszechnie dostępne.

§ 12. Wykazy środków dydaktycznych zaleconych do użytku szkolnego przeznaczonych do wychowania przedszkolnego, do kształcenia ogólnego, kształcenia w zawodzie oraz kształcenia w profilach kształcenia ogólnozawodowego powinny zawierać:

1) numer zalecenia;

2) nazwę/tytuł środka dydaktycznego;

3) etap edukacyjny: wychowanie przedszkolne, klasy I - Ul - kształcenie zintegrowane, klasy IV - VI - szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum i szkoła policealna, zasadnicza szkoła zawodowa;

4) rodzaj środka dydaktycznego;

5) nazwę i adres producenta /dystrybutora.

2. Wnioskodawca jest obowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w wykazie, o którym mowa w ust. l, w przypadku zmiany danych, o których mowa w § 4.

§ 13.1. Producent/dystrybutor środka dydaktycznego wpisanego do wykazu, o którym mowa w § 11 ust. l pkt l, zamieszcza w sposób zwyczajowo przyjęły dla danej grupy wyrobów informację: "środek dydaktyczny zalecany do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wpisany do wykazu środków dydaktycznych przeznaczonych do wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego do nauczania......... na etapie......... na podstawie opinii rzeczoznawców:......... rekomendowanych przez: ......... Numer zalecenia.........".

2. Producent środka dydaktycznego wpisanego do wykazu, o którym mowa w §11 ust. l pkt 2 zamieszcza w sposób zwyczajowo przyjęty dla danej grupy wyrobów informację: "środek dydaktyczny zalecany do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu środków dydaktycznych przeznaczonych do kształcenia w zawodach .......... do nauczania......... na etapie......... na podstawie opinii rzeczoznawców:......... rekomendowanych przez............................... Numer zalecenia.........".

3. Producent środka dydaktycznego wpisanego do wykazu, o którym mowa w § 11 ust. l pkt 3 zamieszcza w sposób zwyczajowo przyjęty dla danej grupy wyrobów informację: "środek dydaktyczny zalecany do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu środków dydaktycznych przeznaczonych do kształcenia w liceach profilowanych w profilach kształcenia ogółnozawodowego ......... do nauczania......... na podstawie opinii rzeczoznawców:......... rekomendowanych przez................................. Numer zalecenia.........".

§ 14. l. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania skreśla środek dydaktyczny z odpowiedniego wykazu, o którym mowa w § 11, na wniosek osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, posiadającej tytuł prawny do środka dydaktycznego lub z urzędu- w przypadku, gdy środek dydaktyczny utracił aktualność lub przydatność dydaktyczną, a także w przypadku, gdy jest niedostępny na rynku przez jeden rok i producent lub dystrybutor nie przewiduje wznowienia sprzedaży.

2. W przypadku, gdy środek dydaktyczny utracił przydatność dydaktyczna, skreślenie z wykazu następuje na podstawie zleconych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dwóch opinii rzeczoznawców.

3. Koszty recenzji, o których mowa w ust. 2, są finansowane z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

§ 15. W procesie kształcenia mogą być wykorzystywane środki dydaktyczne niewpisane do wykazów, o których mowa w § 11, zgodne z podstawą programowa, jeżeli ich stosowanie nie zagraża bezpieczeństwu oraz zdrowiu uczniów i jesz odpowiednie do zakresu zadań szkoły.

§ 16.1. Środki dydaktyczne zalecone do użytku szkolnego na podstawie dotychczasowych przepisów, podlegają z urzędu wpisowi do odpowiednich wykazów, o których mowa w § 11. 2.Środki dydaktyczne zalecone wyłącznie dla szkół ponadpodstawowych ulegają wykreśleniu z urzędu z wykazów środków dydaktycznych z dniem 31 sierpnia 2004r.

§ 17. Do wniosków o zalecenie do użytku szkolnego środków dydaktycznych, złożonych i nie rozpatrzonych do dnia wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się dotychczasowe przepisy.

§ 18. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego i podręczników oraz zalecania środków dydaktycznych (Dz. U. Nr 69, poz.635).

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER

EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

l) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § l ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia l lipca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 97, poz.866).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. ?41, poz. 362,Nr 1133, poz.984. Nr 141, poz.1185 i Nr 200, 1683 oraz z 2003r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176 i Nr 137, poz. 1304.