powrót

(projekt z 25 sierpnia 2003 r.)

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

z dnia 2003 roku

w sprawie typów szkół i placówek, w których w skład rady szkoły lub placówki nie wchodzą .rodzice lub uczniowie oraz typów szkól i placówek, w których nie powołuje się rady szkoły lub placówki

Na podstawie art. 52 ust. l ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ l. Rodzice nie wchodzą w skład rady szkoły lub placówki w następujących typach szkól i placówek:

1) szkołach dla dorosłych;

2) szkołach przy zakładach poprawczych;

3) schroniskach dla nieletnich;

4) szkołach przy zakładach karnych;

5) placówkach pozaszkolnej oświaty dorosłych;

§ 2. Uczniowie nie wchodzą w skład rady szkoły lub placówki w następujących typach szkół i placówek:

1) przedszkolach;

2) szkołach podstawowych;

3) szkołach specjalnych;

4) specjalnych ośrodkach szkolno - wychowawczych;

5) specjalnych ośrodkach wychowawczych - dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

§ 3. Nie powołuje się rady szkoły lub placówki w następujących typach szkół i placówek:

1) przedszkolach i szkołach przy zakładach opieki zdrowotnej i przy jednostkach pomocy społecznej;

2) domach wczasów dziecięcych;

3) szkolnych schroniskach młodzieżowych;

4) placówkach kształcenia praktycznego;

5) zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli;

6) bibliotekach pedagogicznych;

7) poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 27 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 1992 roku w sprawie typów publicznych szkół i placówek, w których w skład rady szkoły lub placówki nie wchodzą rodzice lub uczniowie (Dz. Urz. MEN Nr 6, poz.30).

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 159 i Nr 41, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320 z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362,Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200,poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65.Nrl28.poz. 1176 i Nr 137,poz. 1304.

RADCA PRAWNY

Monika Podgórska

Za zgodność port względem prawnym i redakcyjnym: