powrót

 

Załącznik nr 6

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

DLA ZASADNICZYCH SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Głównym celem edukacji w zasadniczej szkole zawodowej jest przygotowanie uczniów do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a także - jak w przypadku innych typów szkół - do pracy i życia w warunkach współczesnego świata. Zadaniem kształcenia ogólnego w zasadniczej szkole zawodowej jest ułatwienie uczniom odpowiedzialnego funkcjonowania w różnych obszarach życia społecznego. Zadanie to realizowane jest przez podnoszenie poziomu kulturowego, budzenie aspiracji młodzieży, a szczególnie przez motywowanie jej do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. W zasadniczej szkole zawodowej, mając na względzie ciągłość i spójność między poszczególnymi etapami kształcenia, a także właściwy kształt programów nauczania i programu wychowawczego szkoły, należy stosować odpowiednio zasady ogólne przyjęte dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Nauczyciele dążą do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu pracy edukacyjnej. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Zadania te tworzą wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary pracy każdego nauczyciela. Szkoła w zakresie nauczania, co stanowi jej zadanie specyficzne, zapewnia uczniom w szczególności:

1) naukę poprawnego i swobodnego wypowiadania się w mowie i na piśmie z wykorzystaniem różnorodnych środków wyrazu,

2) poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy w zakresach umożliwiających dalsze kształcenie oraz ułatwiających zdobywanie zawodu,

3) dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści,

4) rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności (przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.),

5) rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego,

6) traktowanie wiadomości przedmiotowych, stanowiących wartość poznawczą samą w sobie, w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie,

7) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego,

8) poznawanie historii i dziedzictwa kultury narodowej na tle historii i kultury europejskiej. postrzeganych w perspektywie zachodzących procesów integracyjnych,

9) przygotowanie do wdrażania idei i zasad zrównoważonego rozwoju, postrzeganego jako warunek przetrwania naszej cywilizacji.

W szkole uczniowie kształcą swoje umiejętności wykorzystywania zdobywanej wiedzy, aby w ten sposób lepiej przygotować się do pracy w warunkach współczesnego świata. Nauczyciele tworzą uczniom warunki do nabywania wymienionych niżej umiejętności:

l) planowanie, organizowanie i ocenianie własnej nauki, przyjmowanie za nią odpowiedzialności,

2) skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach, prezentacja własnego punktu widzenia i uwzględnianie poglądów innych ludzi, poprawne posługiwanie się językiem ojczystym, przygotowanie do publicznych wystąpień,

3) efektywne współdziałanie w zespole, budowanie więzi międzyludzkich, podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji, skuteczne działanie na gruncie zachowania obowiązujących norm,

4) rozwiązywanie problemów w twórczy sposób,

5) poszukiwanie, porządkowanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł, efektywne posługiwanie się komputerami i metodami informatyki,

6) odnoszenie do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenie potrzebnych doświadczeń i nawyków,

7) rozwijanie sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań,

8) przyswajanie sobie metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.

W swojej pracy wychowawczej nauczyciele wspierają zadania wychowawcze rodziców tak, aby umożliwiać uczniom przejmowanie odpowiedzialności za własne życie i rozwój osobowy. Nauczyciele oferują uczniom pomoc w realizacji specyficznych dla wieku, wymienionych niżej zadań:

1) tworzenie w szkole środowiska sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi osobowemu w wymiarze fizycznym (w tym zdrowotnym), psychicznym, intelektualnym, moralnym i duchowym, a także rozwojowi społecznemu uczniów,

2) rozwijanie w sobie dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,

3) uzyskanie świadomości życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania, jak i całej edukacji na danym etapie,

4) dążenie do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, umiejętne godzenie dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialności za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolności własnej z wolnością innych,

5) poszukiwanie, odkrywanie i dążenie na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,

6) przygotowywanie się. do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego,

7) przygotowywanie się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości,

8) kształtowanie w sobie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

Ścieżki edukacyjne

W zasadniczej szkole zawodowej, obok przedmiotów, wprowadza się następujące ścieżki edukacyjne:

1) edukacja prozdrowotna,

2) edukacja europejska,

3) wychowanie do życia w rodzinie.

Dyrektor szkoły zapewnia uwzględnienie problematyki ścieżek edukacyjnych w szkolnym zestawie programów nauczania. Realizację ścieżek edukacyjnych zapewniają nauczyciele wszystkich przedmiotów, którzy do własnego programu włączają odpowiednio treści danej ścieżki.

Częściowej realizacji tych treści można dokonać w czasie odrębnych, modułowych, kilkugodzinnych zajęć.

Działalność edukacyjna zasadniczej szkoły zawodowej jest określona przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania, który - uwzględniając wymiar wychowawczy - obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego,

2) program wychowawczy szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli,

3) program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli oraz rodziców.

Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki tworzą spójną całość. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.

PRZEDMIOTY

JĘZYK POLSKI

Cele edukacyjne

1. Wyposażenie ucznia wiedzę ogólną i umiejętności, które pozwolą mu na dalsze kształcenie, utrwalenie i kierunkowe poszerzenie wiedzy nabytej w gimnazjum.

2. Kształcenie samodzielnego korzystania z dziedzictwa kultury materialnej i niematerialnej.

3. Uświadomienie związku kultury polskiej z kulturą europejską, kształcenie wrażliwości na wartości estetyczne dzieł sztuki.

4. Kształcenie świadomości kulturowej i czytelniczej, a także utrwalanie pozytywnych wzorców zachowań międzyludzkich.

5. Umożliwienie funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie informacyjnym, z poziomem języka ojczystego w zakresie normatywnej poprawności.

6. Uczenie rozumienia tekstów pisanych i pomoc w ich interpretacji.

7. Uczenie krytycznego odbioru komunikatów medialnych i świadoma ich konsumpcja.

8. Kształcenie umiejętności łączenia nauki języka z wykorzystaniem techniki komputerowej.

Zadania szkoły

1. Inspirowanie do samokształcenia i zabiegania o własny rozwój intelektualny.

2. Dbałość o poprawność językową na wszystkich zajęciach edukacyjnych i położenie nacisku na praktyczną stronę języka jako narzędzia porozumiewania się.

3. Wpajanie przekonania, że kultura osobista i kultura przekazu słownego są jednymi z głównych kryteriów branych pod uwagę w trakcie starań o pracę w każdym zawodzie.

4. Umożliwianie uczniom udziału w wybranych imprezach kulturalnych.

5. Zapewnienie dostępu do biblioteczno-medialnych zasobów szkoły i pracowni komputerowej na wybranych lekcjach języka polskiego.

6. Udostępnianie dzieł z klasyki polskiej i europejskiej.

7. Wyczulenie na negatywne i pozytywne skutki oddziaływania reklamy na świadomość i podświadomość człowieka.

8. Kształtowanie umiejętności tworzenia pism użytkowych i czytania ze zrozumieniem różnych rodzajów tekstów.

Treści nauczania

1. Wartość człowieka jako istoty jednostkowej i niepowtarzalnej, ideały humanistyczne i ich aktualność we współczesnym, technokratycznym świecie.

2. Szeroko pojęta moralność i wybory, przed którymi stał i stoi człowiek.

3. Człowiek a kultura, historia i tradycja.

4. Różne typy przekazów poetyckich i prozatorskich (język ojczysty i jego doniosłość).

5. Język jako system znaków, sposób komunikowania się i narzędzie mediów.

6. Zasady selekcji informacji reklamowej i jej świadomy i krytyczny odbiór.

7. Komputer - współczesna pomoc w nauce poprawności językowej.

8. Teksty użytkowe i ich charakterystyka.

9. Język prasy literackiej a technicznej.

Osiągnięcia

1. Formułowanie problemów i ich rozwiązywanie.

2. Selektywne korzystanie ze źródeł kultury, sztuki i informacji.

3. Postrzeganie kulturowego dorobku narodowego na tle kultury europejskiej.

4. Zgodne z normą posługiwanie się językiem ojczystym.

5. Kulturalne używania języka jako narzędzia porozumienia informującego o poziomie intelektualnym nadawcy.

6. Podejmowanie krytycznej oceny zagadnień etycznych, zgodnej z ogólnie przyjętym normami etycznymi.

7. Dostrzeganie związku literatury z rzeczywistością; umiejętność określania wybranych faktów w czasie i przestrzeni.

8. Krytyczne postrzeganie roli reklamy jako środka społecznego oddziaływania.

9. Sprawne posługiwanie się komputerem w trakcie tworzenia różnorodnych pism użytkowych.

Lektura

Wyboru utworów należy dokonać spośród pozycji określonych w załączniku nr 4 dla przedmiotu język polski, w części dotyczącej kształcenia w zakresie podstawowym. Lektura powinna wprowadzać w tradycję i współczesność literacką, zapewniając uczniom możliwość kontynuacji kształcenia w liceum lub technikum uzupełniającym. W doborze utworów należy zwracać uwagę na ich walory moralno-etyczne sprzyjające kształtowaniu pożądanych postaw uczniów.

JĘZYK OBCY

Zakres nauczania języka obcego powinien uwzględniać umiejętności wynoszone przez uczniów z gimnazjum, z ukierunkowaniem na potrzeby danego zawodu. W nauczaniu języka obcego zakłada się opanowanie przez ucznia podstawowych funkcji językowych oraz słownictwa, umożliwiających posługiwanie się danym językiem w prostych sytuacjach dnia codziennego oraz kontaktowanie się w prostych sytuacjach związanych z nauczanym zawodem.

Uwaga: Uczniowie mogą poznawać słownictwo zawodowe w więcej niż jednym języku obcym, jeśli takie potrzeby wynikają z nauczanego zawodu.

HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Cele edukacyjne

1. Strukturalizacja wiedzy oraz umiejętności zdobytych w toku wcześniejszej edukacji historycznej, celem lepszego rozumienia powiązań między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością.

2. Przygotowanie do udziału w życiu społecznym, kształtowanie szacunku dla własnego państwa, postawy zrozumienia i tolerancji wobec innych kultur, obyczajów i przekonań.

Zadania szkoły

1. Rozwijanie umiejętności systematyzowania wiedzy w logiczne ciągi związków i zależności miedzy poszczególnymi wydarzeniami historycznymi i społecznymi.

2. Umożliwienie uczniom dostępu do różnorodnych źródeł informacji o przeszłości i współczesności oraz samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności.

3. Stwarzanie możliwości wymiany poglądów i ocen wydarzeń historycznych i społecznych, wybitnych postaci i ich działalności.

4. Pomoc w rozpoznawaniu obywatelskich praw i obowiązków, ukazywanie praktycznych zastosowań zasad i procedur demokratycznych.

Treści nauczania

1. Państwo jako forma zorganizowania społeczeństwa. Państwo polskie na tle Europy i jego przemiany. Procesy integracyjne z Unią Europejską.

2. Obywatel a władza w państwie: patrymonialnym, stanowym, absolutystycznym, konstytucyjnym, totalitarnym, autorytarnym i demokratycznym.

3. Normy i wartości demokratyczne - ich praktyczne zastosowanie w działaniach społecznych i gospodarczych. Przykłady naruszania tych zasad i ich konsekwencje.

4. Przemiany form gospodarowania od czasów najdawniejszych do współczesności. Rozwój kultury materialnej i techniki.

5. Przemiany w strukturze społeczeństwa, w powiązaniu z przemianami w sferze polityki i gospodarki.

Osiągnięcia

1. Rozumienie problemu ciągłości i przemian w historii i historycznych źródeł współczesności.

2. Formułowanie i uzasadnianie opinii na temat zjawisk i wydarzeń społecznych z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności historycznych. Świadomość zasad i wartości będących podstawą tych opinii.

3. Rozumienie znaczenia państwa w życiu społecznym i potrzeby przestrzegania zasad życia społecznego.

4. Znajomość fundamentalnych zasad demokracji oraz form uczestnictwa obywateli w życiu publicznym.

5. Dostrzeganie związków między różnymi formami aktywności człowieka: gospodarczą, polityczną, społeczną i kulturową.

MATEMATYKA

Cele edukacyjne

1. Kształcenie umiejętności posługiwania się podstawowymi pojęciami matematycznymi.

2. Przygotowanie uczniów do wykorzystywania zdobytej wiedzy matematycznej przy rozwiązywaniu typowych problemów z życia codziennego.

3. Kształcenie umiejętności logicznego rozumowania i wyciągania wniosków.

Zadania szkoły

1. Stworzenie uczniom warunków do rozwijania umiejętności wykorzystywania technologii informacyjnej.

2. Stworzenie uczniom warunków do rozwijania umiejętności odczytywania i przedstawiania danych statystycznych z różnych źródeł (w tym z mediów).

3. Umożliwienie rozwijania wyobraźni przestrzennej uczniów.

Treści nauczania

Liczby i wyrażenia

1. Działania w zbiorze liczb naturalnych, całkowitych i wymiernych.

2. Działania w zbiorze liczb rzeczywistych, przybliżenia dziesiętne liczb rzeczywistych.

3. Obliczenia procentowe.

4. Wyrażenia algebraiczne, wzory skróconego mnożenia i ich zastosowanie.

Funkcje

. Przykłady funkcji liczbowych.

2. Funkcja liniowa, j ej wykres i własności.

3. Funkcja kwadratowa, jej wykres i własności, zastosowanie wzorów Viete'a.

4. Wielomiany, działania w zbiorze wielomianów, zastosowanie twierdzenia Bezout.

5. Równanie i nierówność liniowa z jedną niewiadomą.

6. Układ równań liniowych z dwiema niewiadomymi.

7. Równanie i nierówność kwadratowa z jedną niewiadomą.

8. Równanie i nierówność trzeciego stopnia z jedną niewiadomą

Planimetria

1. Usystematyzowanie wiadomości o figurach płaskich.

2. Pola i obwody wielokątów i kół.

3. Twierdzenie Pitagorasa.

4. Twierdzenie o kątach w okręgu.

5. Twierdzenie Talesa.

6. Skala i plan.

Stereometria

l. Kąt nachylenia prostej do płaszczyzny.

2. Kąt dwuścienny.

3. Objętość i pole powierzchni graniastosłupa i ostrosłupa.

4. Objętość i pole powierzchni walca, stożka i kuli.

Praktyczne zastosowanie statystyki

1. Odczytywanie danych zaprezentowanych w postaci graficznej i tabelarycznej.

2. Przedstawianie danych empirycznych w postaci tabel, wykresów i diagramów.

Osiągnięcia

1. Precyzyjne formułowanie myśli przy użyciu poprawnego języka matematycznego.

2. Rozwiązywanie różnych problemów matematycznych z życia codziennego.

3. Sprawne posługiwanie się technologią informacyjną przy rozwiązywaniu różnych problemów matematycznych.

FIZYKA I ASTRONOMIA

Cele edukacyjne

1. Poznanie podstawowych praw i zasad rządzących mikro-i makroświatem opisujących przebieg zjawisk fizycznych i astronomicznych.

2. Kształcenie umiejętności badania i opisywania zjawisk fizycznych i astronomicznych.

3. Kształcenie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy fizycznej do rozwiązywania typowych problemów życia codziennego.

4. Kształcenie umiejętności krytycznego korzystania ze źródeł informacji.

5. Kształcenie umiejętności wyciągania wniosków z obserwacji i doświadczeń.

Zadania szkoły

1. Stworzenie warunków do wykonywania doświadczeń i obserwacji.

2. Umożliwienie korzystania z różnych źródeł informacji i technologii informacyjnych.

Treści nauczania

1. Rodzaje oddziaływań w mikro- i makroświecie. Prawa opisujące oddziaływania między ciałami.

2. Pola sił i ich wpływ na charakter ruchu.

3. Zasada zachowania energii całkowitej. Przemiany form energii.

4. Energia pola grawitacyjnego, elektrostatycznego, magnetycznego.

5. Przyrządy pomiarowe i urządzenia wykorzystujące oddziaływania magnetyczne (galwanometr, amperomierz, woltomierz, silnik elektryczny na prąd stały).

6. Elementy kinetycznej teorii gazów. Druga zasada termodynamiki. Sprawność silników cieplnych.

7. Lokalizacja obiektów na sferze niebieskiej. Ruch Słońca na sferze niebieskiej.

Osiągnięcia

1. Korzystanie z praw i zasad fizyki do wyjaśniania wybranych zjawisk zachodzących w przyrodzie.

2. Wyjaśnianie zasad działania wybranych urządzeń technicznych.

3. Bezpieczne użytkowanie wybranych urządzeń technicznych.

4. Posługiwanie się językiem fizyki w opisie zjawisk fizycznych oraz rozwiązywaniu prostych problemów fizycznych.

5. Stosowanie pomiaru fizycznego i wykonywanie obserwacji jakościowej.

6. Korzystanie z technologii informacyjnej do budowania modeli, analizy wyników doświadczeń, symulacji przebiegu procesów fizycznych.

GEOGRAFIA Z OCHRONĄ I KSZTAŁTOWANIEM ŚRODOWISKA

Cele edukacyjne

1. Uporządkowanie i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności geograficznych zdobytych w toku wcześniejszej edukacji geograficznej.

2. Integrowanie zdobywanej nowej wiedzy geograficznej z zasadami zrównoważonego rozwoju, obejmującego wymiar ekonomiczny, społeczny i środowiskowy,, w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej.

3. Przygotowanie do wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju i racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi w miejscu pracy i w życiu codziennym w warunkach gospodarki rynkowej.

Zadania szkoły

1. Zapewnienie uczniom możliwości prowadzenia obserwacji terenowych przyczyn, przebiegu i skutków procesów zachodzących w przestrzeni geograficznej.

2. Zapewnienie uczniom dostępu do różnorodnych źródeł informacji geograficznej i umożliwienie samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności geograficznych.

3. Tworzenie sytuacji dydaktycznych pozwalających formułować oceny o skutkach działalności człowieka w środowisku geograficznym.

Treści nauczania

1. Przyrodnicze podstawy gospodarowania: budowa geologiczna i surowce mineralne, rzeźba, klimat, wody, gleby, szata roślinna i świat zwierząt. Wzajemne relacje pomiędzy składnikami środowiska.

2. Wpływ czynników społecznych, politycznych i ekonomicznych na warunki życia i sposoby gospodarowania. Procesy integracji i dezintegracji, konflikty, przejawy globalizacji.

3. Funkcjonowanie światowego systemu gospodarka - społeczeństwo — środowisko oraz jego konsekwencje dla jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń.

4. Zrównoważony rozwój jako zasada organizująca racjonalną gospodarkę najważniejszymi zasobami naturalnymi w kraju i na świecie.

5. Miejsce Polski w Europie i na świecie. Warunki życia i pracy w krajach Unii Europejskiej.

Osiągnięcia

1. Poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu geografii, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzennych aspektów funkcjonowania systemu człowiek - środowisko.

2. Umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji geograficznej.

3. Umiejętność dostrzegania i analizowania relacji między poszczególnymi elementami środowiska przyrodniczego oraz działalnością człowieka w skali lokalnej, regionalnej i globalnej.

4. Umiejętność określania zasad właściwej gospodarki zasobami i przewidywania skutków ingerencji człowieka w środowisko na stanowisku pracy w wyuczonym zawodzie.

5. Dostrzeganie zmienności rynku pracy wywołanej zachodzącymi procesami społeczno-gospodarczymi, w wymiarze czasowym i przestrzennym.

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Cele edukacyjne

1. Kształtowanie postawy przedsiębiorczości.

2. Przygotowanie do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym.

3. Kształtowanie umiejętności skutecznego komunikowania się i współpracy.

4. Poznanie mechanizmów funkcjonowania gospodarki rynkowej w tym znaczenia norm etycznych w działalności gospodarczej.

5. Kształtowanie umiejętności aktywnego poszukiwania pracy i świadomego jej wyboru.

6. Poznanie roli państwa w gospodarce rynkowej oraz procesów integracji i globalizacji gospodarki.

Zadania szkoły

1. Zapewnienie uczniom możliwości uzyskania wiedzy, umiejętności i kształtowania postaw przedsiębiorczych, warunkujących aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym.

2. Umożliwienie uczniom refleksji nad zasadami etycznymi w działalności gospodarczej.

3. Zapewnienie warunków do współpracy z przedstawicielami życia gospodarczego w regionie.

4. Zapewnienie uczniom dostępu do aktów prawnych z zakresu prawa pracy, prawa gospodarczego, prawa autorskiego oraz systemów jakości.

5. Ukierunkowanie ucznia na ustawiczne doskonalenie umiejętności i samokształcenie.

6. Stworzenie możliwości korzystania z różnorodnych źródeł informacji gospodarczej.

7. Umożliwienie poznania specyfiki lokalnego rynku pracy.

Treści nauczania

1. Mocne i słabe strony własnej osobowości, samoakceptacja, asertywność.

2. Komunikacja interpersonalna. Bariery w procesie komunikowania się i ich pokonywanie.

3. Charakterystyka rynku i gospodarki rynkowej.

4. Funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych.

5. Gospodarstwa domowe - dochody i wydatki, inwestowanie własnych pieniędzy, system zabezpieczenia emerytalnego. Ochrona praw konsumentów.

6. Przedsiębiorstwo w gospodarce (cele działania, formy organizacyjno-prawne, zagadnienia etyczne).

7. Podstawy prawne działalności gospodarczej (wybór podstawowych zagadnień w tym regulacji antykorupcyjnych) i procedury jej podejmowania.

8. Planowanie własnego przedsięwzięcia gospodarczego. Biznesplan.

9. Koszty i przychody przedsiębiorstwa. Określanie wyniku finansowego.

10. Podstawowe funkcje gospodarcze państwa, w tym polityka fiskalna i monetarna.

11. Wzrost gospodarczy i jego wskaźniki.

12. Bezrobocie i inflacja.

13. Podstawy prawne nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy.

14. Metody aktywnego poszukiwania pracy. Podstawowe dokumenty. Rozmowa kwalifikacyjna.

15. Ośrodki wspierania przedsiębiorczości.

16. Współpraca gospodarcza z zagranicą. Integracja z Unią Europejską.

17. Etyka biznesu.

Osiągnięcia

1. Umiejętność autoprezentacji i samooceny, z uwzględnieniem predyspozycji do podejmowania działalności zawodowej.

2. Identyfikowanie podstawowych cech i funkcji rynku.

3. Umiejętność planowania budżetu gospodarstwa domowego.

4. Rozróżnianie form inwestowania.

5. Identyfikowanie podstawowych celów działania oraz form prawno-organizacyjnych przedsiębiorstw.

6. Umiejętność określania kosztów i przychodów oraz obliczania wyniku finansowego (proste przykłady).

7. Umiejętność przygotowania podstawowych dokumentów niezbędnych do podjęcia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną.

8. Identyfikowanie podstawowych wskaźników wzrostu gospodarczego.

9. Umiejętność przygotowania dokumentów związanych z poszukiwaniem i podejmowaniem pracy oraz umiejętność przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą w warunkach symulowanych.

10. Znajomość podstawowych zasad etycznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub występowaniem w roli pracownika.

11. Wskazywanie korzyści i zagrożeń wynikających ze współpracy gospodarczej z zagranicą, w tym z integracji Polski z Unią Europejską.

 

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA

Cele edukacyjne

1. Wykształcenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki.

2. Przygotowanie do aktywnego funkcjonowania w tworzącym się społeczeństwie informacyjnym.

10

Zadania szkoły

1. Stworzenie warunków do korzystania ze sprzętu oraz programów komputerowych wspomagających różne dziedziny nauczania.

2. Pogłębienie wiedzy i rozwijanie umiejętności informatycznych wyniesionych z poprzednich etapów edukacyjnych.

Treści nauczania

1. Podstawowe formy organizowania informacji w bazach danych spotykanych w otoczeniu ucznia. Wyszukiwanie informacji w bazach danych.

2. Korzystanie z informacji związanych z kształceniem, pochodzących z różnych źródeł oraz komunikowanie się poprzez sieć.

3. Wspomaganie prezentacji prac uczniów z zastosowaniem programów komputerowych.

4. Rozwój zastosowań komputerów. Prawne i społeczne aspekty zastosowań informatyki.

Osiągnięcia

1. Tworzenie prezentacji z wykorzystaniem programów komputerowych.

2. Korzystanie z dostępnych źródeł informacji za pomocą komputerów.

3. Komunikowanie się z wykorzystaniem sieci komputerowej.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Cele edukacyjne

1. Utrwalanie i pogłębianie znajomości zasad racjonalnej troski o zdrowie i sprawność fizyczną, uwarunkowanych systematycznym uprawianiem różnych form aktywności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.

2. Kształtowanie postaw moralnych i społecznych w oparciu o wartości tkwiące w sporcie, rekreacji i turystyce, m.in. wytrwałość, systematyczność, odpowiedzialność, samodyscyplina, równość szans, szacunek dla przeciwnika, "czysta gra", umiejętność właściwego zachowania się w sytuacji zwycięstwa i porażki.

3. Rozwijanie motywacji do podejmowania samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych właściwości morfologicznych i funkcjonalnych.

Zadania szkoły

1. Uzupełnienie i utrwalenie wiedzy niezbędnej dla podejmowania świadomej, systematycznej aktywności fizycznej jako warunku zdrowego stylu życia i racjonalnej troski o witalną gotowość organizmu do przeciwstawiania się negatywnym skutkom cywilizacji.

2. Wdrażanie do samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego oraz dbałości o należyty poziom sprawności fizycznej.

3. Przygotowanie do roli organizatora i aktywnego uczestnika różnorodnych form aktywności fizycznej oraz odbiorcy (kibica) widowisk sportowych.

4. Organizowanie różnorodnych zajęć z zakresu "sportów całego życia", ze zwróceniem szczególnej uwagi na formy aktywności ruchowej najbardziej odpowiednie dla rodzinnego uprawiania sportu.

Treści nauczania

1. Ćwiczenia wzmacniające muskulaturę i stymulujące funkcjonowanie układu krążeniowego.

2. Ćwiczenia z obciążeniem na odpowiednich dystansach z wykorzystaniem przyrządów i przyborów w celu podniesienia poziomu sprawności fizycznej.

3. Ćwiczenia doskonalące ruchowe umiejętności utylitarne i rekreacyjno-sportowe.

4. Organizowanie zajęć i imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych.

5. Sędziowanie w wybranych dyscyplinach sportowych.

6. Ćwiczenia relaksacyjne na rzecz zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego.

7. Umiejętność samokontroli i samooceny stanu rozwoju fizycznego, sprawności i umiejętności ruchowych.

8. Histońa sportu i olimpizmu.

Osiągnięcia

1. Samoocena możliwości i potrzeb ruchowych na podstawie pomiaru podstawowych właściwości somatycznych i fizjologicznych.

2. Umiejętne stosowanie ćwiczeń kształtujących prawidłową postawę ciała oraz sprawność fizyczną i ruchową.

3. Organizowanie i aktywne uczestnictwo w indywidualnych i zespołowych formach aktywności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.

4. Stosowanie różnorodnych form relaksacji po pracy umysłowej i fizycznej.

5. Przyjęcie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych w tym także (w przyszłości) własnej rodziny.

PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE

Cele edukacyjne

1. Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do racjonalnego i skutecznego działania i współdziałania w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia, życia, mienia i środowiska.

2. Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach o charakterze obronnym.

Zadania szkoły

1. Wspieranie uczniów w pogłębianiu wiedzy i doskonaleniu umiejętności z zakresu bezpieczeństwa.

2. Kształtowanie świadomości obronnej młodzieży.

3. Pomoc w wyrabianiu nawyku racjonalnych zachowań w sytuacjach szczególnych oraz przygotowanie do uczestnictwa w przedsięwzięciach o charakterze obronnym organizowanych przez organy administracji rządowej i samorządowej oraz organizacje społeczne.

4. Przygotowywanie uczniów do podejmowania samodzielnych działań w sytuacjach kryzysowych i rozwijanie umiejętności organizatorskich w tej dziedzinie.

Treści nauczania

1. System obronności Rzeczypospolitej Polskiej:

1) podsystemy obronności państwa,

2) powinności obronne lokalnych władz, instytucji i obywateli.

2. Rodzaje sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ich charakterystyka i przeznaczenie.

3. Ochrona cywilna:

1) cel, zadania i organizacja,

2) ochrona ludności, zwierząt, żywności i dóbr materialnych w ramach powszechnej samoobrony,

3) sposoby alarmowania ludności,

4) zachowanie się podczas ewakuacji,

5) znaki i barwy bezpieczeństwa.

4. Wybrane problemy międzynarodowego prawa humanitarnego dotyczące ochrony ludności i dóbr kultury.

5. Zagrożenia czasu pokoju, ich źródła, przeciwdziałanie ich powstawaniu, zasady postępowania w przypadku ich wystąpienia i po ich ustąpieniu:

1) zagrożenia biologiczne i chemiczne,

2) zagrożenia radiacyjne,

3) zagrożenia powodziowe i zatopienia,

4) zagrożenia pożarowe, posługiwanie się podręcznym sprzętem przeciwpożarowym,

5) zagrożenia ekologiczne, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń lokalnych.

6. Zagrożenia czasu wojny:

1) formy i rodzaje walki zbrojnej,

2) podstawowe środki rażenia współczesnych sił zbrojnych,

3) obrona przed środkami walki.

7. Psychologiczne skutki sytuacji kryzysowych i sposoby radzenia sobie z nimi:

1) stres i jego wpływ na zachowanie ludzi,

2) zjawisko paniki, przeciwdziałanie mu i sposoby postępowania w sytuacjach

kryzysowych.

8. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach:

l) ocena sytuacji w miejscu wypadku,

2) zabezpieczenie miejsca wypadku,

3) ocena stanu poszkodowanego i kontrola jego funkcji życiowych,

4) udzielanie pierwszej pomocy w przypadku oparzeń, złamań i zwichnięć, krwotoków, duszenia się ciałem obcym, utraty przytomności, utraty oddechu, zatrzymania krążenia, wstrząsu pourazowego.

9. Rola jednostki w kształtowaniu bezpieczeństwa własnego i społecznego:

1) predyspozycje osobowościowe i otoczenie społeczne jako czynniki ryzyka stania się ofiarą przestępstwa

2) sytuacje kryminogenne, umiejętność ich unikania,

3) zjawiska patologiczne występujące wśród dzieci i młodzieży,

4) prospołeczne zachowania w kształtowaniu bezpieczeństwa.

10. Służba wojskowa:

l) ogólny charakter służby i jej prawne uregulowania,

2) podstawowe uzbrojenie i wyposażenie żołnierza,

3) podstawy żołnierskiego zachowania.

11. Terenoznawstwo:

1) zasady orientowania się w terenie,

2) posługiwanie się mapą,

3) marsz na azymut,

4) sporządzanie szkicu.

12. Podstawy planowania i organizowania działań:

1) sporządzanie planu,

2) stawianie zadań do wykonania,

3) opracowanie i przedstawienie meldunku sytuacyjnego.

13. Strzelectwo sportowe lub bieg na orientację.

Osiągnięcia

1. Rozróżnianie podsystemów (struktur) obronności kraju, rozumienie ich roli oraz form spełniania powinności obronnych przez organy władzy i obywateli.

2. Znajomość zasad postępowania w przypadku występowania zagrożeń.

3. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w różnych stanach zagrażających życiu i zdrowiu człowieka.

4. Umiejętność posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym.

5. Orientowanie się w terenie według mapy i bez mapy.

6. Znajomość zasad planowania i organizowania działań.

ETYKA1


1 Nauczanie religii jest realizowane zgodnie z odrębnymi przepisami.

Cele edukacyjne

1. Rozwój wrażliwości moralnej, zdolności odróżniania dobra od zła.

2. Nabycie wiedzy etycznej ułatwiającej dokonywanie trafnej oceny moralnej działań własnych i innych ludzi.

3. Poznanie zasad etycznych regulujących życie społeczne i gospodarcze w państwie demokratycznym.

4. Rozwijanie zgodności słów i czynów, przyjmowanie odpowiedzialności za słowa i czyny.

Zadania szkoły

1. Uświadamianie istotnego znaczenia zasad i wartości moralnych w rozwoju osobowym człowieka, w kształtowaniu wzajemnych stosunków między ludźmi oraz w życiu publicznym.

2. Uświadamianie znaczenia samokontroli i konieczności pracy nad sobą dla osobowego rozwoju.

3. Pomoc w kształtowaniu więzi z własną rodziną i ojczyzną na gruncie przyjmowanych wartości.

4. Pomoc w kształtowaniu relacji z otoczeniem opartych o właściwą hierarchię wartości. Tworzenie warunków do refleksji nad przykładami naruszania norm i wartości w życiu.

Treści nauczania

1. Moralność, etos, prawo, obyczaje i styl życia.

2. Ogólnofilozoficzne założenia etyki. Etyki religijne i świeckie.

3. Człowiek jako osoba i jego działanie. Etyczna analiza aktu ludzkiego. Motywy podejmowania decyzji.

4. Cel i sens ludzkiej egzystencji. Hierarchie celów. Szczęście w życiu ludzkim. Rozwój moralny i duchowy człowieka jako osoby. Rola oddziaływań wychowawczych.

5. Dobro moralne i wartości moralne. Hierarchia wartości. Wartości autoteliczne i instrumentalne. Konflikt wartości. Wartości wybierane i realizowane. 6. Prawo moralne, imperatyw moralny, w tym prawo naturalne. Dekalog jako podstawa życia moralnego. Problem relatywizmu moralnego i sposoby jego przezwyciężania. Nienaruszalne prawa istoty ludzkiej.

7. Wymiar moralny życia człowieka. Zdolność rozpoznawania wartości i powszechn dążenie do dobra. Świadomość moralna. Rola sumienia w prawidłowym rozwoju wewnętrznym. Sądy i oceny moralne. Przykłady patologii w zakresie świadomości moralnej. Problem manipulacji. Obecność dobra i zła we współczesnej kulturze.

8. Sprawności moralne. Samowychowanie.

9. Przykłady współczesnych przejawów kryzysu moralnego, dylematów w zakresie wyborów moralnych oraz sposoby ich rozwiązywania na gruncie etyki chrześcijańskiej i innych koncepcji etycznych.

10. Moralne aspekty pracy i różnych dziedzin życia publicznego. Problem korupcji. Etyki zawodowe, w tym przykłady kodeksów etycznych. Zagadnienie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju. Moralny wymiar stosunku człowieka do świata przyrody.

11. Etyczny wymiar życia szkolnego. Umiejętność życia z innymi i dla innych. Uczciwość,  w tym problem "ściągania". Wartości szczególnie cenione w życiu szkolnym.

Osiągnięcia

1. Umiejętność dokonywania etycznej analizy i oceny działań i decyzji własnych i innych.

2. Znajomość podstawowych zasad i wartości etycznych w najważniejszych dziedzinach życia publicznego ; działalności gospodarczej.

3. Umiejętność dokonywania wyborów moralnych i podejmowania decyzji w świetle wartości moralnych i poprzez tworzenie hierarchii wartości.

4. Umiejętność lepszego poznawania siebie i rozwijania własnej tożsamości.

JĘZYK MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ LUB GRUPY ETNICZNEJ

Przedmiot realizowany jest w szkołach (oddziałach) z językiem nauczania mniejszości narodowych lub grup etnicznych, zgodnie z odrębnymi przepisami

Cele edukacyjne

l. Budowanie tożsamości osobowej, narodowej, etnicznej oraz zadomowienie w tradycji kultury europejskiej.

2. Rozwijanie świadomego, krytycznego odbioru dzieł kultury (także masowej) oraz samodzielnego poznawania różnych obszarów humanistyki.

3. Dorastanie do poczucia odpowiedzialności za własny rozwój, samodzielne decyzje dotyczące kierunku dalszego kształcenia (np. wyboru kierunku studiów czy wyboru zawodu).

4. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych w różnych sytuacjach, a poprzez to osiąganie dojrzałości do życia w rodzinie, w społeczeństwie, w państwie obywatelskim.

5. Rozwijanie postaw tolerancji i eliminowanie postaw ksenofobicznych.

Zadania szkoły

1. Wprowadzenie ucznia w dziedzictwo literackie i kulturowe; pogłębianie rozumienia tradycji narodowej i europejskiej, rozpoznawanie jej obecności we współczesnej kulturze; rozwijanie świadomości historyczno - literackiej i chronologicznego porządkowania wiedzy.

2. Przybliżanie problematyki i zjawisk artystycznych w literaturze i innych dziedzinach kultury.

3. Interpretacja dzieł — w kontekście historycznym i aksjologicznym; rozpoznawanie wartości w dziełach literatury i kultury oraz ich hierarchizacja.

4. Opisanie systemu języka jako narzędzia komunikacji; ukazanie jego rozwoju, zróżnicowania, bogactwa znaczeń i środków ekspresji; różnorodności użycia w sytuacjach komunikacyjnych zgodnie z zasadami etyki mówienia.

5. Omawianie roli mediów w komunikacji społecznej oraz analizowanie form przekazu radia, telewizji, Intemetu, prasy; przygotowanie uczniów do ich krytycznego odbioru.

6. Wprowadzenie w zasady pracy umysłowej jako przygotowanie do egzaminu maturalnego, do studiów wyższych i kształcenia ustawicznego.

Treści nauczania

1. Język jako zjawisko semiotyczne:

1) znak j ęzykowy,

2) podstawowe funkcje znaku językowego, np. komunikowanie, ekspresja, impresja;

funkcja poetycka,

3) język-mowa-pismo.

2. Budowa języka:

1) brzmieniowa warstwa języka i wypowiedzi,

2) sposoby poszerzania leksyki (zapożyczenia, neologizmy, związki frazeologiczne),

3) budowa wypowiedzeń (zdań),

4) sposoby opisu i jego językowa wykładnia,

5) spójność tekstu.

3. Retoryka - werbalne i niewerbalne środki komunikacji.

4. Wypowiedź językowa:

1) wartościowanie wypowiedzi: poprawność - niepoprawność,

2) cechy charakterystyczne pisanej i mówionej odmiany języka,

3) cechy charakterystyczne wypowiedzi monologowej i dialogowej,

4) język reklamy,

5) cechy charakterystyczne komiksu.

5. Język - dzieje - społeczeństwo:

l) pochodzenie języka ojczystego mniejszości narodowych i grup etnicznych,

2) społeczne odmiany języka: dialekt, gwara, żargon, odmiany pokoleniowe.

6. Style:

1) style funkcjonalne,

2) stosowność stylowa wypowiedzi,

3) języki fachowe, terminologia specjalistyczna.

7. Ogólne pojęcia kultury:

1) dzieło literackie i jego wyróżniki,

2) społeczne środki przekazu (prasa, radio, telewizja),

3) uczestnictwo w kulturze: twórcy i odbiorcy,

4) kultura masowa.

8. Tradycje literackie:

1) źródła tradycji literackiej,

2) konteksty biblijne i antyczne,

3) kontynuacje i nawiązania.

9. Tematy, motywy, wątki:

1) miłość, dom, rodzina, śmierć, droga, wędrówka, pielgrzymka itp.,

2) natura a cywilizacja; motywy religijne w kulturze.

10. Proces historyczno - literacki:

1) gatunki i rodzaje literackie,

2) konteksty utworu: historyczne, biograficzne i inne,

3) prąd artystyczny,

4) epoka, następstwo epok.

11. Wartości, kategorie estetyczne i filozoficzne:

1) piękno, dobro, prawda,

2) komizm, humor, ironia, tragizm, patos,

3) sacrum i profanum,

4) wolność, odpowiedzialność, tolerancja,

5) ojczyzna, mała ojczyzna,

6) naród a społeczeństwo.

Osiągnięcia

1. Odbiór dzieł sztuki na poziomie podstawowym:

1) w wymiarze interpretacyjnym:

a) wyraziste czytanie utworów literackich ze zrozumieniem sensu, z troską o

estetykę czytania, właściwą dykcję, akcent, intonację, itd.,

b) recytacja z pamięci wybranych tekstów poetyckich,

c) stosowanie podstawowych pojęć z poetyki w analizie utworów literackich;

pojmowanie działań analitycznych jako podstawy interpretacji; umiejętność

przywołania właściwego kontekstu,

2) w wymiarze historycznym:

a) rozpoznawanie stylów w sztuce (np. romański, gotycki, renesansowy, barokowy,

secesyjny),

b) wyjaśnianie powiązań czytanych utworów z historią,

c) dostrzeganie wartości charakterystycznych dla różnych epok,

3) w wymiarze aksjologiczne - egzystencjalnym: odróżnianie spontanicznych i

osobistych przeżyć literackich od ponadindywidualnych, utrwalonych w tradycji.

2. Słuchanie i mówienie na poziomie podstawowym:

1) sprawne i świadome posługiwanie się językiem ojczystym lub etnicznym,

2) wypowiadanie się ze świadomością intencji,

3) rozpoznawanie aktów mowy i ich intencji (np. odróżnianie prośby od rozkazu,

pytania od żądania),

4) poprawne formułowanie pytań i odpowiedzi; rozpoznawanie pytań sugestywnych,

retorycznych,

5) poszerzanie czynnego repertuaru leksykalnego i frazeologicznego w rozmaitych

wypowiedziach,

6) skuteczne uczestniczenie w dialogu, dyskusji,

7) słuchanie wypowiedzi partnerów, słuchanie wykładu z notowaniem.

3. Pisanie i redagowanie tekstów:

1) sprawne posługiwanie się językiem ojczystym lub etnicznym w odmianie pisanej w

zależności od sytuacji komunikacyjnej,

2) komponowanie dłuższych, spójnych wypowiedzi; analiza tematu, układanie planów i

konspektów; nadawanie tytułów i śródtytułów,

3) praca redakcyjna nad tekstem własnym: poprawianie, adiustacja, podział na części

składowe (wstęp, rozdziały, paragrafy, akapity), wyróżnienia w tekście,

4) przekształcanie tekstu własnego i cudzego; streszczanie, skracanie, rozwijanie,

cytowanie,

5) prowadzenie korespondencji, stosowanie zwrotów adresatywnych, etykiety

językowej; pisanie życiorysu, prośby; wypowiadanie się w podstawowych

(szkolnych) formach gatunkowych: rozprawka, referat.

4. Czytanie:

1) odróżnianie cech swoistych i rozumienie funkcji gatunków publicystycznych i

popularnonaukowych, tekstów prasowych (informacja, komentarze, artykuły,

reportaże, wystąpienia publiczne),

2) sprawne czytanie ze zrozumieniem tekstów użytkowych.

5. Samokształcenie na poziomie podstawowym:

1) stosowanie psychologicznych zasad i strategii uczenia się,

2) systematyzowanie i syntetyzowanie poznanego materiału: scalanie zebranych

informacji w problemowe całości,

3) korzystanie z różnych rodzajów i technik gromadzenia i przekazywania informacji

(dokumentów, leksykonów, encyklopedii, słowników, baz danych, nagrań

magnetofonowych i magnetowidowych).

ŚCIEŻKI EDUKACYJNE

EDUKACJA PROZDROWOTNA

Cele edukacyjne

1. Pogłębienie podstawowej wiedzy o zdrowiu (szczególnie psychicznym i społecznym),

jego uwarunkowaniach i zagrożeniach oraz kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie

i bezpieczeństwo własne oraz innych ludzi.

2. Profilaktyka problemów młodzieży.

Zadania szkoły

l. Zwiększanie zainteresowania uczniów sprawami zdrowia i przekazywanie im rzetelnej

wiedzy o różnych jego aspektach (zdrowie fizyczne, psychiczne, społeczne i duchowe),

czynnikach sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu. Wskazywanie najczęstszych zagrożeń

dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz możliwości ich eliminowania lub ograniczania.

18

2. Tworzenie w szkole środowiska fizycznego i społecznego oraz klimatu wychowawczego

umożliwiającego uczniom wzmacnianie poczucia własnej wartości, wiary w siebie,

kształtowanie umiejętności życiowych, praktykowanie prozdrowotnego stylu życia oraz

udzielanie uczniom wsparcia w sytuacjach trudnych (wskazywanie osób, instytucji i

organizacji wspierających w przypadkach m.in. uzależnienia , przemocy w rodzinie,

środowisku).

Treści nauczania

1. Zdrowie i czynniki mu sprzyjające i zagrażające, możliwości ich eliminowania lub ograniczania, odpowiedzialność za zdrowie własne i innych ludzi.

2. Pielęgnacja ciała i urody. Dbałość o utrzymanie odpowiedniej masy ciała. Zasady racjonalnego żywienia w różnych okresach życia.

3. Zachowania ryzykowne i bezpieczne w życiu codziennym oraz kontaktach społecznych. Troska o bezpieczeństwo innych.

4. Szukanie i korzystanie z pomocy medycznej, psychologiczno - pedagogicznej i innych form wsparcia (zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych). Znaczenie profilaktycznych badań

medycznych. Postawy wobec osób przewlekle chorych (w tym chorych psychicznie ) oraz niepełnosprawnych i starszych.

5. Osobowe i społeczne umiejętności życiowe niezbędne dla ochrony, utrzymania i poprawy zdrowia w tym: budowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, rozwiązywanie problemów osobistych, dokonywanie wyborów, radzenie sobie z negatywnymi emocjami i konstruktywne radzenie sobie ze stresem, nawiązywanie i utrzymywanie dobrych relacji z innymi ludźmi, wyrażanie empatii, rozwiązywanie konfliktów, ochrona praw własnych i innych ludzi, radzenie sobie z presją i negatywnymi wpływami otoczenia, dawanie i korzystanie ze wsparcia, reagowanie na krzywdzenie innych.

6. Profilaktyka problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych: czynniki ryzyka i czynniki chroniące, przyczyny i skutki używania środków psychoaktywnych.

Formy i instytucje pomocy dla osób eksperymentujących i uzależnionych. 1. Organizacja czasu wolnego, zabawa i poczucie humoru a zdrowie.

Osiągnięcia

1. Przekonanie, że zdrowie jest wartością dla człowieka oraz środkiem do osiągania celów życiowych i dobrej jakości życia.

2. Przyjęcie odpowiedzialności za własne zdrowie ; bezpieczeństwo. 3

. Świadome dążenie do ochrony, utrzymania i poprawy zdrowia własnego oraz osób z najbliższego otoczenia.

4. Znajomość głównych czynników sprzyjających i zagrażających zdrowiu.

5. Przestrzeganie podstawowych zasad profilaktyki najczęstszych chorób i urazów oraz problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych.

6. Umiejętność rozpoznawania zachowań ryzykownych i podejmowania bezpiecznych zachowań.

7. Umiejętność identyfikowania własnych mocnych i słabych stron oraz własnej reakcji na stres i radzenie sobie z nim.

8. Umiejętność korzystania z pomocy medycznej i psychologicznej, radzenie sobie w sytuacjach trudnych oraz umiejętność wspierania innych.

9. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia.

10. Umiejętności: porozumiewania się i utrzymywania dobrych relacji z innymi ludźmi, współpracy w grupie oraz radzenia sobie z presją innych ludzi.

EDUKACJA EUROPEJSKA

Cele edukacyjne

1. Przedstawienie głównych zasad funkcjonowania Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem rynku wewnętrznego.

2. Ukazanie członkostwa Polski w Unii Europejskiej jako strategicznego wyboru naszego państwa gwarantującego jego rozwój i bezpieczeństwo.

3. Przygotowanie do uczestnictwa w życiu publicznym i gospodarczym Polski i Unii Europejskiej

Zadania szkoły

1. Ułatwienie dostępu do informacji o procesie integracji europejskiej oraz funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

2. Tworzenie warunków sprzyjających kształtowaniu postaw tolerancji, otwartości i współpracy.

3. Organizowanie różnych form współpracy edukacyjnej ze szkołami i innymi podmiotami z państw europejskich.

Treści nauczania

1. Motywy powstania i zasady funkcjonowania Unii Europejskiej.

2. Motywy członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz wynikające z tego korzyści i

zobowiązania.

3. Rynek wewnętrzny Unii Europejskiej jako wspólny obszar gospodarowania i pracy.

4. Konsekwencje ekonomiczne dla Polski wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej.

5. Relacje(społeczne, ekonomiczne, polityczne i kulturalne) Polski z jej sąsiadami.

Osiągnięcia

1. Podstawowa znajomość celów i zasad funkcjonowania Unii Europejskiej

2. Znajomość praw, obowiązków i konsekwencji wynikających z członkostwa w Unii

Europejskiej

3. Umiejętność docierania do informacji związanych z funkcjonowaniem Polski i jej obywateli w Unii Europejskiej.

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE2

Cele edukacyjne

1. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z trudnościami okresu dojrzewania, dorastania i wyboru drogi życiowej.

2. Pogłębianie wiedzy związanej z funkcjami rodziny, miłością, przyjaźnią, pełnieniem ról małżeńskich i rodzicielskich, seksualnością człowieka i prokreacją.

3. Przyjęcie pozytywnej postawy wobec życia ludzkiego, osób niepełnosprawnych i chorych.

4. Kształtowanie postaw prozdrowotnych, prospołecznych i prorodzinnych.

5. Uzyskanie przez uczniów lepszego rozumienia siebie i najbliższego otoczenia.

Zadania szkoły

1. Wspieranie wychowawczej roli rodziny. Integrowanie działań szkoły i rodziców.

2. Pomoc w kształtowaniu pozytywnego stosunku do płciowości. Odniesienie płciowości do wartości i pojęć, takich jak poszanowanie życia, miłość, małżeństwo, rodzina, przyjaźń, akceptacja i szacunek w relacjach międzyludzkich.

3. Pomoc w osiąganiu dojrzałości psychoseksualnej.

4. Uświadomienie roli rodziny w życiu człowieka. Promowanie trwałych związków, których podstawą jest więź emocjonalna, efektywne sposoby komunikowania się, wzajemne zrozumienie.

5. Przekazywanie rzetelnej, dostosowanej do poziomu rozwoju ucznia, wiedzy na temat zmian biologicznych, psychicznych i społecznych w różnych fazach rozwoju człowieka.

Treści nauczania

1. Tożsamość i wielowymiarowość człowieka. Poczucie sensu życia.

2. Komunikacja interpersonalna, asertywność, techniki negocjacji, empatia.

3. Tolerancja wobec odmienności kulturowych, etnicznych, religijnych, seksualnych.

4. Rozwój psychoseksualny człowieka w kolejnych fazach życia.

5. Dojrzewanie: rozumienie i akceptacja kryteriów dojrzałości biologicznej, psychicznej i społecznej. Problemy okresu dojrzewania i sposoby radzenia sobie z nimi.

6. Wartości i pojęcia związane z płciowością człowieka: męskość, kobiecość, miłość, rodzina, rodzicielstwo. Znaczenie odpowiedzialności w przeżywaniu własnej płciowości i budowaniu emocjonalnych więzi. Role kobiet i mężczyzn a panujące stereotypy.

7. Inicjacja seksualna, jej uwarunkowania i następstwa. Argumenty biomedyczne, psychologiczne i moralne za opóźnianiem wieku inicjacji seksualnej.

8. Istota seksualności człowieka i jej aspekty. Integracja seksualna.

9. Komplementamość płci - wzajemne dopełnianie się płci w sferach: fizycznej, psychicznej, emocjonalnej i społecznej. Rozumienie, akceptacja i szacunek dla osób płci odmiennej. Potrzeba akceptacji własnej seksualności.

10. Istota, rodzaje i etapy rozwoju miłości. Różnice w przeżywaniu miłości.

11. Metody rozpoznawania płodności.

12. Metody i środki antykoncepcji. Sposoby ich działania i zasady doboru.

13. Choroby przenoszone drogą płciową i zapobieganie im. AIDS: profilaktyka, aspekt społeczny i etyczny, chory na AIDS w rodzinie.

14. Trudności w osiąganiu tożsamości płciowej, możliwości pomocy.

15. Normy zachowań seksualnych. Nietypowe zachowania seksualne. Przemoc i przestępstwa seksualne; możliwości zapobiegania, sposoby obrony. Informacja o ośrodkach pomocy psychologicznej, medycznej i prawnej.

16. Przygotowanie do małżeństwa. Problemy wierności, zaufania i dialogu.

17. Małżeństwo - jego fazy; trudności i konflikty oraz sposoby ich rozwiązywania;

wartość małżeństwa. Macierzyństwo i ojcostwo. Przygotowanie do ról rodzicielskich. Adopcja. Bezdzietność.

18. Przebieg i higiena ciąży. Rozwój prenatalny dziecka. Szkoła rodzenia, poród i naturalne karmienie. Rola rodziców w okresie oczekiwania na narodziny dziecka, w czasie porodu i w pierwszym okresie życia dziecka.

19. Funkcje rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dzieci w rodzinie. Znaczenie prawidłowych postaw rodzicielskich dla rozwoju dziecka. Samotne rodzicielstwo.

20. Nieplanowana ciąża; sposoby szukania pomocy w sytuacjach trudnych.

21. Aborcja jako zagrożenie dla zdrowia psychicznego i fizycznego - aspekty prawny, medyczny i moralny.

22. Konflikty w rodzinie i ich przyczyny. Sposoby rozwiązywania konfliktów.

23. Przemoc w rodzinie. Wykorzystywanie seksualne. Profilaktyka. Możliwości uzyskiwania pomocy.

24. Zagrożenia życia społecznego: alkoholizm, narkomania, agresja, sekty, pornografia.

25. Prawodawstwo dotyczące rodziny. Zawarcie małżeństwa, separacja, rozwód. Prawa i obowiązki małżonków i rodziców, prawa dziecka. Obowiązki państwa wobec rodziny.

26. Człowiek wobec niepełnosprawności, starości, choroby, umierania i śmierci, w tym w aspekcie życia rodzinnego.

27. Poradnictwo młodzieżowe i rodzinne w Polsce.

Osiągnięcia

1. Umiejętność podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących wyboru drogi życiowej, małżeństwa i rodziny.

2. Umiejętność świadomego kreowania własnej osobowości.

3. Przygotowanie, na podstawie wiedzy i wykształconych umiejętności, do poszanowania godności życia ludzkiego i dojrzałego funkcjonowania w rodzinie.

4. Znajomość podstawowych zasad postępowania w sferze ludzkiej płciowości i

płodności.

5. Umiejętność poszukiwania i udzielania odpowiedzi na pytania: Kim jest człowiek? Jakie są jego cele i zadania życiowe? Jaki jest sens życia?

 

Sposób nauczania szkolnego i zakres treści zajęć edukacyjnych "Wychowanie do życia w rodzinie" określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, wydane na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, póz. 78, z 1995 r. Nr 66, póz. 334, z 1996 r. Nr 139, póz. 646, z 1997 r. Nr 141, póz. 943 i Nr 157, póz. 1040, z 1999 r. Nr 5, póz. 32 oraz z 2001 r. Nr 154, póz. 1792).

21